Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
637. РА414842 Казначеєва Т. О. Танець як художньо-естетичний феномен в українській опері XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Казначеєва Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2015. - 18 с.
638. РА414961 Прокопчук І. Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів, 2015. - 19 с.
639. РА414773 Стець Г. В. Тенденції розвитку методики викладання музики у загальноосвітніх школах України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стець Галина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 23 с.
640. РА414662 Ха Ту Методика формування здатності до саморегулювання майбутніх учителів музики у процесі вокального навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ха Ту ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 22 с.
641. РА414978 Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів, 2015. - 20 с.
642. ВА790813 Дрофань Л. А. Дев'ятнадцяте грудня 1915 року. Один день в історії / Любов Дрофань ; за заг. ред. д-ра мистецтвознавства, проф. А. О. Пучкова ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ : Фенікс, 2014. - 202, [5] с. : іл.
643. ВА790841 Іллєнко М. Г. КінО. Шпори для абітурієнта / Михайло Іллєнко. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 277, [2] с.
644. ВС59056 Калініченко О. В. Образотворче мистецтво. 1 клас : робоч. зошит-альб. : [навч. посіб.] / Олена Калініченко, Віталіна Калініченко, Вікторія Сергієнко. - Київ : Освіта, 2015. - 72 с. : кольор. іл. - (За новою програмою)
645. ВА790812 Мовчан В. І. Основи організації проектно-художньої діяльності у початковій школі : навч.-метод. посіб. / Валентина Мовчан ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2015. - 131 с. : рис.
646. Р128103 Мовчан В. І. Тлумачний словник-довідник з основ дизайну / Мовчан Валентина Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2015. - 47 с.
647. ВА791103 Моргунова К. П. Сучасна витинанка / Клавдія Моргунова. - Донецьк : СКІФ, 2015. - 64 с. : іл.
648. Вірменська б-ка/ВА45 Саргсян М. С. Жизнь великого мариниста: Иван Константинович Айвазовский : [монография] / Минас Саргсян ; пер. с арм. Ерванда Барашьяна ; подгот. текста и коммент. Дмитрия Лосева. - Феодосия ; М. : Коктебель, 2010. - 383, [1] с. : ил. - (Серия "Портрет мастера" ; вып. 3)
649. ВА790808 Середа Н. Б. Історія театру : навч.-метод. посіб. з дисципліни "Історія театру" для студентів II курсу в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямом підгот. 6.020205 "Образотворче мистецтво*"; в галузі знань 0101 Педагогічна освіта за напрямом підгот. 6.010106 "Соціальна педагогіка"; в галузі знань 0301 Соціально-політичні науки за напрямом підгот. 6.130102 "Соціальна робота" / Середа Н. Б. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 87 с.
650. СО33614 Топоровська Н. А. Веселкові барви. 3 клас : альб. з образотвор. мистецтва : згідно з новою програмою / Топоровська Н. А., Сисин Я. І. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Нова програма) (Образотворче мистецтво)
651. ВС59050 Фоменко Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [каталог] / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; [редкол. : О. Онищенко (голова) та ін ; авт. передм. Д. Степовик ; авт. вступ. ст. : І. Цинковська, Г. Юхимець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2014. - 356, [2] с. : іл.


Філософські науки. Психологія
652. РА414698 Біла О. І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
653. РА414680 Вірний С. С. Копінг-стратегії поведінки прикордонників в емоційно-напружених ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Вірний Сергій Сергійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 16 с.
654. РА414668 Галущак М. С. Філософсько-культурологічний аналіз кризового стану європейської свідомості епохи постмодернізму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Галущак Мар'яна Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
655. РА414709 Данканіч А. С. Екзистенціально-герменевтична концепція П. Тілліха в контексті західноєвропейської філософії першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Данканіч Артем Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с.
656. РА414647 Дробот О. В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Дробот Ольга Вячеславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 37 с.
657. РА414948 Кандиба М. О. Емоційна зрілість як умова розвитку професійної толерантності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кандиба Марія Олегівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
658. РА414912 Карпенко Г. М. Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Карпенко Ганна Миронівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
659. РА414780 Ковальчук В. В. Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ковальчук Віталіна Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с.
660. РА414678 Олешко Д. О. Розвиток здатності подолання психологічних бар'єрів у офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Олешко Дмитро Олександрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 16 с. : табл.
661. РА414746 Осипенко Л. О. Вплив інформаційно-комунікативного процесу на розвиток соціальної організації в умовах нестабільності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осипенко Лариса Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 21 с.
662. РА414648 Параскевова К. Г. Емоційний інтелект як чинник регуляції емоційно-мотиваційної сфери особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Параскевова Крістина Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 17 с. : табл.
663. РА414841 Періус Н. В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с. : табл.
664. РА414711 Семенюк Н. В. Філософські засади безперервної освіти на початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Семенюк Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 34 с.
665. РА414832 Скворчевська Є. Л. Психологічні особливості становлення мотиваційно-ціннісної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Скворчевська Євгенія Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 19 с. : табл.
666. РА414745 Стебельська О. І. Позиції менталізму та еволюціонізму у вивченні свідомості в історії сучасної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Стебельська Олександра Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с.
667. РА414758 Чайка І. Ю. Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Чайка Ірина Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 36 с.
668. РА414769 Шапошник-Домінська Д. О. Психологічні особливості розвитку самоефективності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шапошник-Домінська Дар'я Олегівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
669. ВС59060 10 х 20 : [зб. наук. пр.] / [Слюсаревський М. М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Ліра-К, 2014. - 129 с.
670. ВА790939 Магденко С. С. Психическая саморегуляция человека в местах лишения свободы / С. С. Магденко. - Одесса : Бахва, 2015. - 131 с. : рис., табл.
671. ВА791179 Мул С. А. Психологія готовності офіцера до прикордонної діяльності : монографія / Сергій Мул. - Київ : Довіра, 2015. - 317 с. : рис., табл.
672. Вірменська б-ка/ВА23 Очерк развития эстетической мысли в Армении / [Хачикян Я. И. и др. ; под общ. науч. ред. Я. И. Хачикяна]. - М. : Искусство, 1976. - 278, [2] с. - (Эстетическая мысль народов СССР)
673. ВА791174 Терлецька Л. Г. Тілесно-орієнтований тренінг : навч. посіб. / Л. Г. Терлецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 93 с.
674. ВС59059 Тренінг самопізнання : метод. посіб. / [Бреус Юлія та ін. ; під наук. ред. В. Р. Міляєвої] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Шк. I-III ступенів №286 міста Києва. - Київ : Альфа Реклама, 2015. - 80 с.
675. ВА790925 Хохліна О. П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посіб. / О. П. Хохліна ; Нац. акад. внутр. справ України, Навч.-наук. ін-т права та психології. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. - 231 с.
676. ВА790818 Храмова В. Л. Категориальный синтез теоретического знания : [монография] / В. Л. Храмова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т философии им. Г. С. Сковороды. - Киев : Феникс, 2015. - 370 с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка