Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Енергетика. Радіоелектроніка
97. РА414609 Алексеїк Є. С. Вплив режимних та геометричних факторів на теплопередаючі характеристики пульсаційних теплових труб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Алексеїк Євгеній Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 27 с. : рис.
98. РА414649 Барба І. Б. Підвищення ефективності технологій широкосмугового абонентського доступу телефонною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Барба Ірина Борисівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
99. РА414693 Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ву Дик Тхінь ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
100. РА414795 Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дегтярьова Неля Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
101. РА414744 Дужий В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дужий Вячеслав Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
102. РА414738 Екезлі А. І. Електронне керування частотою магнетронних геператорів та розширення їх функціональних можливостей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Екезлі Андрій Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 22 с. : рис.
103. РА414923 Козлов Л. Г. Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02 / Козлов Леонід Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
104. РА414899 Маляренко Є. А. Режими роботи і характеристики напівпровідникових перетворювачів в послідовних фотоенергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Маляренко Євген Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
105. РА414615 Невдащенко М. В. Методи та засоби організації захищеної паралельної обробки зображень в розподілених системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Невдащенко Максим Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с.
106. РА414616 Обухов О. А. Профілювання високоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових компресорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Обухов Олексій Анатолійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : рис.
107. РА414632 Цибаєв Є. І. Методи і засоби прогнозування часу виконання програм в спеціалізованих комп'ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цибаєв Євгеній Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
108. РА414681 Широчин С. С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мультимедійних даних в хмарних сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Широчин Семен Станіславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
109. ВА790878 Коршунова О. В. Зошит "Сходинки до інформатики". 2 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. : до підруч. "Сходинки до інформатики" О. В. Коршунової] / О. В. Коршунова. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с. : рис. - (Веселкова школа)
110. ВА791113 Коцаренко В. А. Visual Basic.NET: программирование математических вычислений на примерах : текст лекций дистанц. курса "Вычислительная математика и программирование" для студентов хим. специальностей и иностр. студентов / В. А. Коцаренко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 187 с. : рис., табл.
111. ВА791118 Марцева Л. А. Концепція підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 75 с.
112. ВА791124 Марцева Л. А. Організаційно-методичні засади оптимізації підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю в коледжах : посібник / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 127 с.
113. ВА791115 Марцева Л. А. Професійна підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах : монографія / Л. А. Марцева ; за ред. Р. С. Гуревича. - Вінниця : Тезис, 2015. - 435 с.
114. ВА791120 Марцева Л. А. Сучасна підготовка майбутніх фахівців радіотехнічного профілю в коледжах : посібник / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 197 с.
115. ВА791065 Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 7.(8).05070102 "Электрические системы и сети" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. : Ю. Н. Веприк, В. Е. Бондаренко, Г. В. Омельяненко]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 51 с.
116. Р128111 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи електроніки" для студентів напряму підготовки "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" всіх форм навчання / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк, О. Г. Ігнатенко]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 36 с. : рис., табл.
117. ВА791069 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Технологія виробництва електропобутової техніки" : для студентів електротехн. спец. усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. О. М. Гречко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 59 с. : рис., табл.
118. ВА791108 Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Теплотехнічні процеси і установки" для студентів спеціальностей: 7.090510 "Теплоенергетика" та 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. С. Фокін та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 51 с. : рис., табл.
119. ВА790947 Методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта : учеб. пособие для студентов вузов / [В. Д. Дмитриенко и др.] ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Киев : Кафедра, 2014. - 281 с. : рис., табл.
120. ВА791059 Телекомунікаційні системи передачі : навч. посіб. / [Бортник Г. Г. та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 144 с. : рис., табл.
121. ВС59051 Теплофизика надежности активных зон : монография / [А. А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. - Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2015. - 771 с. : рис. - (Серия "Теплофизика атомных электростанций" ; [кн. 4])
122. ВА791040 Філіпський Ю. К. Сигнали та процеси в радіотехніці. Комп'ютеризований курс занять : посіб. до виконання самост. роботи студентів / Ю. К. Філіпський, А. Е. Брянський, А. Р. Агаджанян ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Накуа і техніка, 2015. - 123 с. : рис.
123. ВА790931 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка асинхронного електропривода : [навч. посіб.] / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 327 с. : рис., табл.
124. ВА790932 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка синхронного електропривода : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 275 с. : рис., табл.
125. ВА790933 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 199 с. : рис., табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
126. РА414673 Власенко Ю. Г. Особливості молекулярної і кристалічної будови поліметинових барвників : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Власенко Юрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 18 с. : рис., табл.
127. РА414691 До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
128. РА414671 Колупаєв Б. Б. Кінетичні явища в гетерогенних системах на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Колупаєв Борис Борисович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. - Київ, 2015. - 32 с. : рис., табл.
129. РА414623 Котляр О. В. Технологія напівфабрикату сухого жировмісного для солодких страв з піноемульсійною структурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Котляр Олег Володимирович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
130. РА414958 Кравець О. І. Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кравець Олег Ігорович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
131. РА414622 Товма Л. Ф. Удосконалення технології напівфабрикату повітряно-горіхового : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Товма Лідія Федорівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 19 с. : рис.
132. РА414625 Хоменко О. О. Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення споживних властивостей продуктів з нього : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Хоменко Ольга Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 с. : рис., табл.
133. РА414624 Яшонков О. А. Удосконалення процесу отримання сушених пористих продуктів на основі рибної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Яшонков Олександр Анатолійович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 23 с. : рис.
134. ВА790956 Алюмонітридні функціональні матеріали, одержані з нанодисперсних та мікронних порошків гарячим пресуванням та вільним спіканням : монографія / [І. П. Фесенко та ін. ; наук. ред. М. В. Новіков]. - Київ : ІВЦ АЛКОН, 2015. - 171 с. : рис., табл.
135. ВА791045 Гордієнко О. А. Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії : монографія / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 151 с. : рис., табл.
136. ВА791157 Особенности разделения углеводородных изотермических газовых смесей при конвективной диффузии : [монография] / В. Н. Косов [и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН РК, проф. В. Н. Косова. - Алматы : MV-Принт, 2014. - 143 с. : рис., табл.
137. ВА790921 Педченко М. М. Гідратоутворення вуглеводневих газів : [монографія] / Педченко М. М. ; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. С. Білецького. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 182 с. : рис., табл.
138. ВА791037 Технологія продукції ресторанного господарства : лаб. практикум для студентів 2 курсу напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. і заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Філь М. І., Тесля О. Д.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 79 с. : рис., табл.
139. ВА791036 Товарознавство продовольчих товарів. Розділи "М'ясо, м'ясні товари, харчові концентрати, яйця пташині та продукти їх переробки" : індивід. завдання для студентів напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" (ден. та заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Сирохман І. В., Гирка О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 59 с. : табл.
140. ВА790916 Товарознавство продовольчих товарів. Розділи: М'ясо і м'ясні товари, Харчові концентрати, Яйця пташині та продукти їх переробки : тести для студентів напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" (ден. та заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Сирохман І. В., Лозова Т. М., Гирка О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 95 с.
141. ВА790809 Товарознавство харчових продуктів тваринного походження. Розділ "Риба та рибні товари" : тести (папер. та електрон. варіанти) для студентів напряму підгот. "Товарознавство і торговельне підприємицтво" (ден. та заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Родак О. Я., Ковальчук М. П.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 123 с.
142. ВА790814 Тюрікова І. С. Технологія харчової продукції з використанням волоського горіха: теорія і практика : монографія / І. С. Тюрікова ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 202, [1] с. : рис., табл.


Соціологія. Демографія
143. РА414898 Арешонков В. Ю. Розвиток змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні у XX столітті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Арешонков Володимир Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015. - 40 с.
144. РА414640 Заріцька Н. Ю. Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Заріцька Надія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
145. ВА791078 Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22-24 трав. 2014 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [упоряд. Плетка О. Т. ; редкол.: Найдьонова Л. А., Федорова О. В., Лисенко В. І.]. - Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. - 106 с. : іл.


Історія. Історичні науки
146. РА414833 Бойченко С. Г. Чернігівський Некрополь останньої третини XVIII - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бойченко Світлана Геннадіївна ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 20 с.
147. РА414722 Зюбровський А. В. Народні традиції випікання хліба українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону наприкінці XIX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Зюбровський Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-ту народознавства. - Львів, 2015. - 20 с.
148. РА414692 Конта Р. М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
149. РА414663 Котлярова К. М. Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (I ст. до Р.Х. - III ст. від Р.Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Котлярова Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
150. РА414672 Литовченко В. В. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Литовченко Владлена Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
151. РА414674 Прігарін О. А. Формування етноконфесійної спільноти росіян-старообрядців у Нижньому Подунав'ї (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Прігарін Олександр Анатолійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 40 с.
152. РА414959 Савицька І. С. Повсякденне життя населення України у 1964-1985 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Савицька Ілона Сергіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
153. РА414737 Скопова О. І. Криза конституційно-монархічного ладу в Іспанії (1918 - 1930 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопова Олена Іванівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ, 2015. - 20 с.
154. РА414960 Сліпущенко С. М. Тоталітарний режим та інтелігенція Півдня України в 20 - 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сліпущенко Світлана Миколаївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
155. РА414723 Яворська І. Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
156. ВА791156 Абдурахманов А. А. Азербайджан во взаимоотношениях России, Турции и Ирана в первой половине XVIII в. : [монография] / А. Абдурахманов ; Нац. Б-ка Азербайджана им. М. Ф. Ахундова. - Баку : Нагыл Еви, 2011. - 135 с.
157. ВА791163 Адрес-Календарь / Нац. Б-ка Азербайджана им. М. Ф. Ахундова ; [ред. А. Асадзаде]. - Баку : Нагыл Еви, 2011. - 335 с.
158. ВА791159 Армянские добровольческие отряды / [рук. проекта Ш. Шамширли ; сост. Д. Гасанлы]. - Баку : Азернешр, 2013. - 144 с.
159. ВА791162 Армянский вопрос в 120 документах из Российских государственных архивов / [ред. А. Мустафа-заде ; рук. проекта Ш. Шамширли]. - Баку : Азернешр, 2012. - 260 с. : фот.
160. ВС59078 Валовий Т. С. Бог нагородив мене життям : автобіогр. розповідь політ. в'язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГів. зони Колими, був позбавл. імені, яке замінили на каторж. номер / Тадей Валовий. - Львів : Простір-М, 2014. - 155 с. : фот.
161. ВА791015 Гісем О. В. Історія України : [зб. тест завдань] : 1500 тест. завдань, один комплекс. варіант завдань у форматі ЗНО, відповіді для самоконтролю / Гісем О. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 311 с. : іл., табл. - (ЗНО, 2015) (Історія України)
162. ВА791093 Гісем О. В. Історія України. Довідник + тести : повний повторюв. курс, підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : [посібник] / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 659 с. : іл. - (ЗНО, 2015) (Історія)
163. ВА791094 Гісем О. В. Історія України. Перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами, персоналії у відповідності до програми ЗНО + тестові завдання + відповіді : [посібник] / Гісем О. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 75, [1] с. : іл. - (ЗНО, 2015)
164. Вірменська б-ка/ВА14 Глинка С. Н. Обозрение истории армянского народа / соч. Сергея Глинки. - Ереван : Гркери ашхар, 1990. - [480] с. - (Армения и армяне / Арменовед. благотвор. о-во)
165. АО272877 Грицак Я. Й. 26-й процент, або Як подолати історію / Ярослав Грицак. - Київ : Фонд Порошенка, 2014. - 135 с. : іл. - (Жити по-новому)
166. Вірменська б-ка/ВА19 Гуайта Д. Шейх Файез эль-Гусейн о геноциде армян: "Ислам непричастен к их деяниям!" / Джованни Гуайта ; [пер. с итал. и англ. А. Рыжевской, с араб. Аделя Мусы]. - М. : ФАМ, 2007. - 356, [3] с. : фот.
167. ВА790822 Іржавська А. П. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навч.-метод. посіб. / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко ; [наук. ред. О. Г. Перехрест] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ історії і філософії, Каф. всесвіт. історії. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 415 с.
168. ВА791119 Історико-краєзнавчі дослідження Фастівщини. Доробки учнів загальноосвітних шкіл Фастівського району - членів Малої академії наук України, вчителів та краєзнавців / Фастів. держ. краєзнав. музей Київ. обл. ; [редкол. : В. Г. Балушок та ін.]. - Фастів : Фастів. держ. краєзнав. музей, 2013. - 124 с. : фот.
169. С11493/1 Криворожский альбом. Вып. 1: По фотографиям Эдуарда Фукса начала ХХ века. - 2015. - 112 с. : фот.
170. ВА790880 Лебедєва Ю. Г. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України. 11 клас : для загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Г. Лебедєва. - Київ : Генеза, 2015. - 61 с. : іл. - (Державна підсумкова атестація, 2015. Історія України)
171. ВА790879 Лебедєва Ю. Г. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України. 9 клас : для загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Г. Лебедєва. - Київ : Генеза, 2015. - 56 с. : іл. - (Державна підсумкова атестація, 2015. Історія України)
172. Вірменська б-ка/ВА24 Мамулов С. С. Армяне в Грузии / С. С. Мамулов. - М. : Крон-Пресс, 1995. - 276, [2] с. : фот.
173. ВА791161 Мережко А.А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / Александр Мережко ; [под ред. Э. Гасанова ; рук. проекта Ш. Шамширли]. - Баку : Азернешр, 2013. - 214 с.
174. СО33622 Национальный костюм народов Кавказа в творчестве художника-литографа К. П. Беггрова : [альбом] / Ин-т археологии и этнографии Нац. акад. наук Азербайджана ; [сост., авт. текста и коммент. Э. Керимов ; науч. ред. Т. Бунядов]. - Baki : Azərbaycan, 2014. - 26, [61] с. : цв.ил.
175. ВА791077 Охотников С. Б. Археология в Одессе: 185 лет Одесскому археологическому музею (1825-2010) : [монография] / С. Б. Охотников ; Нац. акад. наук Украины, Одес. археол. музей. - Одесса : СМИЛ, 2010. - 158 с. : ил. - (Материалы по археологии Северного Причерноморья : моногр. сер. ; № 2)
176. ВА791007 Панчук І. І. Історія України. 11 [клас]: відповіді + умови / [Панчук І. І.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с. : іл., табл.
177. СО33610 Панчук І. І. Історія України. Підсумкові контрольні роботи для ДПА. 11 клас / [Панчук І. І.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с. : іл. - (ДПА, 2015)
178. ВА791185 Рапорт генерал-майора Болховитинова о деятельности армянских вооруженных отрядов в Турции и Закавказье в Первую Мировую войну / [рук. проекта Шамшир Шамширли]. - Баку : Азернешр, 2012. - 152 с. : фот.
179. ВС59061 Святий рівноапостольний Володимир - творець Української держави : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., присвяч. 1000-літтю упокоєння святого рівноапостол. великого князя Київ. Володимира, Хрестителя Руси-України, мучениц. кончини святих страстотерпців благовір. князів Бориса і Гліба та 900-ліття перенесення їхніх святих мощей, 13-14 трав. 2015 р. / Укр. Православ. церква Київ. патріархату, Київ. православ. богослов. акад, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: Епіфаній (Думенко) (голова) та ін.]. - Київ : Київ. православ. богослов. акад., 2015. - 632 с. : іл.
180. ВА791173 Снайдер Т. Украинская история, российская политика, европейское будущее : [сб. ст. и публич. выступлений] / Тимоти Снайдер ; под общ. ред. Алексея Панича ; [пер.: А. Панич и др.] ; European Forum for Ukraina. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 246 с. - (Библиотека Европейского Форума)
181. В355684/2 Человек в истории и культуре. Вып. 2: Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко / [отв. ред. А. А. Пригарин]. - 2012. - 643 с. : рис., табл.
182. ВА791122 Эсаулов А. Город, которого нет : мемуары и роман-версия участника событий / Александр Эсаулов. - Вінниця : Теза, 2013. - 382, [1] с. : фот.
183. ВА790973 Яловега С. І. Кривче. Село на пагорбах історії : [нариси з історії] / Степан Яловега, Олександр Турчин. - Чернівці : Букрек, 2015. - 430 с. : іл.


Економіка. Економічні науки
184. РА414726 Андрієнко Г. В. Управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 18.00.04 / Андрієнко Ганна Владиславівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 19 с. : рис.
185. РА414892 Бойко М. М. Формування та використання соціального капіталу у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Бойко Маргарита Мирославівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
186. РА414598 Бондаренко О. В. Механізм фінансового планування суб'єктів малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бондаренко Оксана Вікторівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : табл.
187. РА414779 Бурлака О. М. Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бурлака Ольга Михайлівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
188. РА414829 Вороновська М. М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вороновська Марта Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 25 с. : рис., табл.
189. РА414966 Горячка О. О. Формування та функціонування інноваційних креативних колективів на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горячка Ольга Олегівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 24 с. : табл.
190. РА414658 Гречка О. В. Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Гречка Ольга Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
191. РА414685 Гриців В. Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриців Віталія Богданівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
192. РА414629 Громика Р. П. Методичне забезпечення розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Громика Роман Петрович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
193. РА414641 Дудник О. С. Підвищення ефективності організації міжнародних вантажних перевезень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Дудник Олексій Сергійович ; Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
194. РА414702 Залізко В. Д. Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій у контексті зміцнення економічної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Залізко Василь Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 40 с. : табл.
195. РА414792 Заріцька В. М. Формування системи освіти в контексті інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Заріцька Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
196. РА414669 Івасечко У. В. Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Івасечко Уляна Вікторівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : табл.
197. РА414731 Капаруліна І. М. Методологічні засади розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Капаруліна Ірина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 44 с. : рис., табл.
198. РА414617 Карпенко О. В. Економічна безпека малого підприємництва в АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпенко Ольга Володимирівна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
199. РА414914 Клименченко С. Л. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Клименченко Сергій Леонідович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 20 с.
200. РА414699 Клімова А. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клімова Алла Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 19 с.
201. РА414798 Коверга С. В. Управління збалансованим розвитком промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Коверга Сергій В'ячеславович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
202. РА414772 Костенко Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Костенко Ростислав Валерійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 42 с.
203. РА414919 Кутовий Т. В. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кутовий Тарас Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с.
204. РА414610 Лабунська С. В. Методологічні засади управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лабунська Світлана Віталіївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 40 с. : рис., табл.
205. РА414951 Лаврик О. Л. Фінансове посередництво як напрям розвитку банківського кредитування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лаврик Олександр Леонідович ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 22 с. : рис.
206. РА414793 Лантінова А. С. Культурна складова економічної освіти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Лантінова Анна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 17 с.
207. РА414784 Лев В. М. Управління інвестиційною діяльністю страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лев Володимир Маркович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 20 с. : рис., табл.
208. РА414796 Левшова Ю. О. Механізм реструктуризації виробничих потужностей корпоративної структури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Левшова Юлія Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
209. РА414957 Мельниченко О. В. Механізм рефінансування банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мельниченко Оксана Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с. : табл.
210. РА414739 Мельничук О. Ю. Київська обласна контора "Торгсину" (1931-1936 рр.): становлення та функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мельничук Ольга Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 18 с.
211. РА414601 Мінакова С. М. Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспортних систем України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мінакова Світлана Михайлівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 37 с. : рис., табл.
212. РА414941 Назаревич О. Б. Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Назаревич Олег Богданович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 20, [1] с. : рис.
213. РА414717 Павлова Л. О. Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Павлова Любава Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
214. РА414837 Павлюк Т. Д. Управління розвитком регіонального туристичного ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Павлюк Тетяна Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
215. РА414830 Полінкевич О. М. Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Полінкевич Оксана Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 40 с. : рис.
216. РА414782 Польова О. Л. Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Польова Олена Леонідівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 36 с. : табл.
217. РА414799 Попадюк О. О. Формування системи матеріальної мотивації працівників малих машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Попадюк Ольга Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
218. РА414918 Процун Н. М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
219. РА414748 Процько О. В. Трансформація ринку державних цінних паперів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Процько Олександр Вікторович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2015. - 20 с.
220. РА414679 Родіонов П. Ю. Управління інформаційною діяльністю авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Родіонов Павло Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
221. РА414750 Рожкова К. І. Капіталізація як фактор забезпечення фінансової стійкості банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Рожкова Катерина Ігорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
222. РА414642 Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Савчук Наталія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 32 с. : табл., рис.
223. РА414608 Саїнський Д. А. Організаційно-економічний механізм розвитку хмелярства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Саїнський Дмитро Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
224. РА414952 Самченко О. Ю. Державна політика стимулювання енергозбереження в житловому господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Самченко Оксана Юріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис., табл.
225. РА414682 Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стеблюк Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
226. РА414600 Стрілець Є. М. Забезпечення ефективності діяльності страхових компаній України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрілець Єлизавета Михайлівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
227. РА414777 Теребух А. А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Теребух Андрій Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 44 с. : табл.
228. РА414721 Тимків С. М. Монетарні інструменти стабілізаційної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Тимків Софія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
229. РА414802 Трофімчук М. О. Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Трофімчук Михайло Олександрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис.
230. РА414768 Юрко Т. С. Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Юрко Тетяна Сергіївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 20 с. : табл.
231. РА414928 Юрченко О. В. Удосконалення механізмів державного регулювання ціноутворення в господарській сфері : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Юрченко Олег Вікторович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
232. РА414787 Яневич Н. Я. Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування територіальних громад : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Яневич Наталія Ярославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
233. РА414695 Яценко Г. Ю. Ідентифікація дисбалансів в економіках емерджентного типу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Яценко Ганна Юріївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2015. - 24 с. : табл.
234. Р128105 Аналіз інвестиційних проектів : завдання контрол. робіт для студентів заоч. форми навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" (освіт.-кваліфікац. рівень - "бакалавр") / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Чікіта І. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : табл.
235. ВА790928 Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / Н. М. Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 2015. - 279 с. : рис., табл.
236. ВА791026 Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : монографія / Їсау Абіодун Бабалола. - Одеса : Наука і техніка, 2015. - 179 с. : рис., табл.
237. ВС59075 Банківська система : підручник / [Реверчук С. К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 497 с. : рис., табл.
238. ВА790914 Бізнес-планування : тести, метод. вказівки та завдання для семінар., практ. занять, самост. та індивід. роботи студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" спец. 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання (з використанням програм. забезп.) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Васильців Т. Г., Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 107, [1] с. : рис., табл.
239. ВА791034 Бухгалтерський облік : ситуац. завдання та метод. вказівки до самост. роботи та завдання для індивід. роботи студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Должанський А. М., Мельник Н. П.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 51 с. : табл.
240. ВА790919 Глобальна економіка : метод. вказівки для вивч. дисципліни та самост. роботи студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ковтун О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 107, [1] с.
241. ВА790821 Думанська К. С. Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу : монографія / К. С. Думанська. - Хмельницький : Мельник А. А., 2015. - 260 с. : рис., табл.
242. В355677/1 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 1: Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в XXI сторіччі. - 2015. - 135 с. : табл.
243. В355677/2 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 2: Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. - 2015. - 103 с. : табл.
244. В355677/3 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 3: Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи. - 2015. - 107 с. : рис., табл.
245. В355677/4 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 4: Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації. - 2015. - 79 с. : рис., табл.
246. В355677/5 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 5: Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств. - 2015. - 143 с. : рис., табл.
247. В355677/6 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 6: Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. - 2015. - 57 с.
248. В355677/7 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 7: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб'єкт господарювання. - 2015. - 143 с. : рис., табл.
249. В355677/8 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 8: Управління економікою підприємства: національні особливості антикризового управління, облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств. - 2015. - 95 с. : рис., табл.
250. В355677/9 Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 9: Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека підприємства в умовах інтеграції. - 2015. - 77 с.
251. ВА790810 Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства : тест. завдання для контролю знань студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Ільчук О. О., Дуляба Н. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 111 с.
252. Р128104 Економіка підприємства : метод. вказівки та завдання до контрол. робіт для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Васильців Т. Г. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 43, [1] с. : табл.
253. ВА791178 Економіко-математичне моделювання в управлінні національним та світовим господарством : навч. посіб. / В. М. Фомішина [та ін.]. - Херсон : Стар, 2014. - 318 с. : рис., табл.
254. ВА790889 Жарова О. М. Типові задачі з економіки підприємств автомобільного транспорту : навч. посіб. [для автотрансп. спец. ВУЗів] / О. М. Жарова, І. А. Дмитрієв, І. М. Кирчата ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 195 с. : рис., табл.
255. ВА790950 Жученко Д. Б. Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах : монографія / Д. Б. Жученко, В. С. Уланчук. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 196 с. : рис., табл.
256. ВА791072 Захарова О. В. Управління змінами : навч. посіб. / О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, О. П. Соловцова ; Нац. агентство з питань держ. служби, Держ. ВНЗ. "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 300 с. : рис., табл. - (Крок до успіху)
257. ВА790962 Збірник тестових завдань з курсу "Інституційна інвестологія" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Онишко О. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 87 с.
258. ВА791067 История экономики и экономической мысли : конспект лекций для студентов экон. специальностей / [Ф. В. Абрамов и др.] ; под ред. С. И. Архиереева ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 91 с.
259. ВА791105 Інвестиційне кредитування : плани лекц. і семінар. занять, навч. та індивід. завдання для самост. роботи студентів в галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Вовчак О. Д. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 51 с.
260. ВА790920 Інвестиційний менеджмент : плани семінар. і практ. занять, тест. завдання для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Вареник В. А.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 83 с.
261. ВА791106 Інноваційний та соціально-гуманітарний розвиток економічних систем в Україні : колект. монографія / [О. М. Брадул та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Брадула, канд. екон. наук Г. В. Самородченко ; Приват. ВНЗ "Ін-т ділового адміністрування". - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 146, [1] с. : рис., табл.
262. ВА790964 Інституційна інвестологія : плани семінар., практ. занять, навч. та індивід. завдання для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Онишко О. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 83 с. : табл.
263. ВА790963 Інтернет в маркетингу : завдання для практ. занять, самост. роботи студентів і тести для спец. 8.03050701 і 7.03050701 "Маркетинг" та напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бойчук І. В., Музика О. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 107 с. : табл.
264. ВА791025 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : метод. вказівки до проведення лаб. занять, орг. самост. й індивід. роботи та тести для студентів усіх форм навчання напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Артищук І. В., Тучковська І. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 147 с.
265. ВА790938 Князєва Т. В. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку : монографія / Князєва Тетяна В'ячеславівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 383 с. : рис., табл.
266. ВА791073 Козуля Т. В. Методология экологического мониторинга и управления природно-техногенными объектами : учеб. пособие / Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 287 с. : рис., табл.
267. ВА791068 Козуля Т. В. Теория и практика экологического менеджмента : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для студентов экол.-экон. мониторинга / [Т. В. Козуля] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 91 с.
268. ВС59037 Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 479 с. : рис., табл.
269. ВА790907 Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках : [зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 груд. 2014 р.] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Наук. журн. "Соціальна економіка", Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та світ. госп-ва. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 111 с. : рис., табл.
270. ВА791028 Корпоративна соціальна відповідальність : опор. конспект лекцій, плани семінар. занять, метод. вказівки та завдання для самост. роботи, тести для студентів спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами екон. діяльності) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Колянко О. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 103 с.
271. ВА791169 Краснокутська Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2014. - 144 с. : рис., табл.
272. ВА791032 Логістика : конспект лекцій з курсу для студентів ОКР "бакалавр" напрямів підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини", 6.030507 "Маркетинг" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Шалева О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 111 с. : рис., табл.
273. ВС59039 Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Лук'яненко, А. Поручник, Я. Столярчук ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 762 с. : іл., табл.
274. Р128107 Маркетинг : завдання та метод. вказівки до виконання контрол. робіт з дисципліни для студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Скибінський С. В., Бойчук І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : табл.
275. ВА790918 Математичні моделі в менеджменті : завдання та метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Копич І. М., Сороківський В. М., Стефаняк В. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 55 с. : рис., табл.
276. ВА790917 Методика викладання міжнародних економічних відносин : метод. рек. до семінар. і практ. занять, завдання для самост. роботи, тести для студентів спец. 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 55 с. : рис., табл.
277. ВА790965 Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт для студентів зі спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Доманцевич Н. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 63 с. : рис., табл.
278. ВА791114 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Проектний аналіз" для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030504 - "Економіка підприємства" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.] : А. І. Яковлєв, С. О. Васильцова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 58 с. : табл.
279. ВА791111 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Управління проектами" для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.] : А. І. Яковлєв, С. О. Васильцова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 59 с. : табл.
280. Р128110 Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: О. О. Мороз, А. С. Краєвська, І. В. Романець]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 29 с. : табл.
281. ВА791066 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Економіко-математичне моделювання" для студентів спеціальності 6.03060101 "Менеджмент організацій" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. Б. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 87 с. : рис., табл.
282. В355681/2 Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної [та індивідуальної] роботи з дисципліни "Економіка і організація виробництва" для студентів всіх спеціальностей. Ч. 2/ [уклад.: Л. Д. Глущенко та ін.]. - 2015. - 53 с.
283. В355681/1 Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація виробництва" для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1/ [уклад.: Л. Д. Глущенко та ін.]. - 2015. - 46 с.
284. В355681/3 Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація виробництва" для студентів всіх спеціальностей. Ч. 3/ [уклад.: Л. Д. Глущенко та ін.]. - 2015. - 50 с.
285. ВА791055 Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / [Шкарлет С. М. та ін.] ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2014. - 271 с. : рис., табл.
286. ВА791060 Микроэкономика : конспект лекций для студентов экон. специальностей / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. : С. И. Архиереев, Н. Н. Волосникова, Н. Б. Решетняк] ; под ред. проф. С. И. Архиереева, доц. Н. Б. Решетняк. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 71 с. : рис.
287. ВА791033 Міжнародний туризм : тести з дисципліни для студентів спец. 7.03020301 та 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Макогін З. Я., Лапшина І. А.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 55 с.
288. ВА790836 Мороз Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 90, [14] с. : фот. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана" ; вип. 9)
289. ВА791063 Назаренко Е. В. Национальная экономика : конспект лекций для иностр. студентов экон. специальностей / Е. В. Назаренко ; под ред. проф. С. И. Архиереева, доц. Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 63 с. : рис., табл.
290. ВА790945 Недашківська Т. М. Формування та оцінка обмежень і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні : наук. монографія / Т. М. Недашківська, Д. С. Добряк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2014. - 162 с. : рис., табл.
291. ВА790835 Нелеп Віталій Миколайович : біобібліогр. покажч. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: В. Г. Андрійчук, М. Й. Хорунжий, М. М. Коцупатрий]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 75, [12] с. : фот. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана" ; вип. 11)
292. ВА791182 Нехайчук Д. В. Механізми державного регулювання фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни: теорія, методологія, практика : монографія / Нехайчук Дмитро Валерійович. - Київ : ДКС Центр, 2015. - 404 с. : рис., табл.
293. ВА791056 Ніколаєнко Ю. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ніколаєнко Ю. В. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 187 с. : табл.
294. ВА790915 Організація ресторанного господарства : метод. вказівки до написання та оформ. курс. робіт для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. і заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Ощипок І. М., Філь М. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 59 с. : рис., табл.
295. ВА790827 Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О. О. Гаманкова]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 86, [6] с. : фот. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана" ; вип. 12)
296. ВА790893 Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Шабага С. Б. [та ін.]. - Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. - 279 с.
297. ВА790900 Палеха Ю. І. Інформаційний бізнес : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2015. - 490 с. : рис., табл.
298. Р128116 Планування і контроль на підприємстві : завдання для практ. занять з використанням програм. забезп. студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Міценко Н. Г.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39, [1] с. : табл.
299. ВС59077 Плиса В. Й. Страховий менеджмент : навч. посіб. / В. Й. Плиса ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 377 с. : рис., табл.
300. ВА790839 Податкова система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / керівник авт. кол. канд. екон. наук, проф. В. К. Хлівний [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 372 с. : рис., табл.
301. ВА790840 Податкова система : практикум / керівник авт. кол. канд. екон. наук, проф. В. К. Хлівний [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 486 с. : рис., табл.
302. ВА791061 Политическая экономия : конспект лекций для студентов экон. специальностей всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: С. И. Архиереев и др.] ; под ред. проф. С. И. Архиереева. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 99 с. : рис., табл.
303. ВА790901 Практикум з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців напряму "Фінанси і кредит" : [навч.-метод. посіб.] / [Докієнко Л. М. та ін.] ; Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т фінансів". - Київ : ДКС Центр, 2015. - 570 с.
304. Р128119 Програма виробничої переддипломної практики студентів ОКР "спеціаліст" спеціальності 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Доманцевич Н. І., Беднарчук М. С., Найвер І. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 11 с.
305. Р128117 Програма виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Доманцевич Н. І., Беднарчук М. С., Найвер І. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 15 с.
306. Р128113 Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Біла О. Г., Дрівко М. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл.
307. Р128115 Програма виробничої практики спеціальності 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини" (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст") / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Яремко Л. А., Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 11, [1] с.
308. Р128114 Програма навчальної практики (тренінгу з фінансових дисциплін та банківських операцій) для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Копилюк О. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31, [1] с. : табл.
309. Р128106 Ринок фінансових послуг : навч. завдання до практ. занять для студентів спец. 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Черкасова С. В., Гаврилюк Г. Є.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27, [1] с. : табл.
310. Р128112 Робоча програма виробничої практики студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Городня Т. А., Заярна Н. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27, [1] с.
311. ВА790834 Савчук Володимир Сафронович : біобібліогр. покажч. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю. К. Зайцев]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 63, [24] с. : фот. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана" ; вип. 10)
312. ВА791075 Соскін О. І. Народний капіталізм: економічна модель для України : монографія / Олег Соскін. - Київ : ІСТ, 2014. - 395 с. : рис., табл.
313. ВА791183 Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса / Чак Судетік ; [пер. з англ. В. Черняк]. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 349, [2] с.
314. ВА790904 Судомир С. М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : монографія / Судомир Світлана Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2015. - 469 с. : рис., табл.
315. ВА791058 Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці : монографія / [Шимановська-Діанич Л. М. та ін.] ; за заг. ред. проф. Шимановської-Діанич Л. М. ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 357, [1] с. : рис., табл.
316. ВА790961 Управління якістю : метод. вказівки та завдання до семінар. і практ. занять, завдання для самост. роботи студентів, тести, метод. вказівки і завдання для контрол. робіт студентів спец. 7.03060101; 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Трут О. О., Гонська М. Р.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 75 с. : рис., табл.
317. ВА791172 Федюк О. М. Суспільна географія в Україні : навч. посіб. / О. М. Федюк. - Київ : Блансервіс-Плюс, 2015. - 231 с. : іл.
318. ВА790902 Фінанси і кредит: питання і відповіді : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Л. І. Катан та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Катан, канд. екон. наук, проф. Ю. В. Масюк ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ : Монолит, 2015. - 631 с.
319. ВА790922 Фінанси : практикум / [І. О. Школьник та ін.] ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 218 с. : рис., табл.
320. ВА791029 Фінансовий менеджмент : метод. вказівки для практ. занять, самост. роботи та тести для студентів ден. та заоч. форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Мицак О. В., Чуй І. Р.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 79 с.
321. ВА791031 Фінансовий облік : завдання та метод. вказівки до контрол. робіт, практ. занять і самост. роботи, тест. завдання для студентів заоч. форми навчання напрямів підгот. 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент", 6.030502 "Економічна кібернетика" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Бачинський В. І., Гайдук І. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 111, [1] с. : табл.
322. ВС59038 Фондовий ринок : підручник / [О. М. Мозговий та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013. - 543 с. : рис., табл.
323. ВА790899 Чеверда П. В. Науково-методологічні основи та завдання еколого-фінансового аудиту : монографія / Чеверда Павло Володимирович. - Суми : Мрія, 2014. - 431 с. : рис., табл.
324. ВА790952 Шкарлет С. М. Системно-універсальна діяльність підприємств: технологія формування інноваційного потенціалу : монографія / Шкарлет С. М., Ладонько Л. С. ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів ; Херсон : Вишемирський В. С., 2015. - 145 с. : рис., табл.
325. ВА790927 Яцкевич І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / Яцкевич І. В. ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Навч.-наук. ін-т економіки та менеджменту. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 291 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка