Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 422.04 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір422.04 Kb.
1   2   3   4

Мистецтво. Мистецтвознавство
435. РА412556 Бояренко Т. В. Інструменталізм арій bel canto в оперній музиці XVIII - XIX століть [в] концертному виконавстві з фортепіано : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Бояренко Тамара Валентинівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2015. - 16 с.
436. Р127375 Антонио Гауди. Саграда Фамилия (фрагмент) : [книга-блокнот]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
437. СО33414 Безкоровайна І. В. Образотворче мистецтво. 3 клас. Розробки уроків : до підруч. О. Калініченко, В. Сергієнко та альб.-посіб. С. Демчак, Т. Чернявської "Образотворче мистецтво. 3 клас" / Ірина Безкоровайна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 87 с. - (Конспект від А до Я)
438. В355516/1 Білевич, Ігор Володимирович Художня обробка матеріалів. Українські народні ремесла. Ч. 1: Довбарство. - 2014. - 31 с. : іл.
439. ВА787486 Гончаренко Ю. Малярство, графіка / Юрій Гончаренко. - [Б. м. : б. в.], [20--?]. - [22] с. : кольор. іл.
440. ВА787160 Гусейнов Г. Друга соната : худож.-докум. повість / Григорій Гусейнов. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 218 с. : фот. - (Єлисаветградське коло)
441. ВА787571 Крусь О. П. Історія української музики другої половини XIX століття : навч. посіб. / О. П. Крусь ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т мистецтва. - Рівне : НУВГП, 2014. - 225 с. : іл.
442. ВА787255 Лабунець В. М. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія та методика : монографія / В. М. Лабунець ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 351 с.
443. АО272657 Лисенко І. М. Втрачені шедеври України : енциклопед. слов. / Іван Лисенко. - Житомир : Рута, 2014. - 222, [1] с.
444. ВС58682 Лукіна Л. М. Уроки образотворчого мистецтва. 2 клас : [посібник] / Лукіна Л. М. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2014. - 75 с. - (Образотворче мистецтво)
445. ВА787710 Мистецтвознавці України : довідник (1991-2010) / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", Ін-т мистецтв, Каф. дизайну і теорії мистецтва ; [упоряд. І. Я. Матоліч]. - Київ : Пріорітети, 2014. - 123 с.
446. Р127376 Михаил Врубель. Демон сидящий : [книга-блокнот] / [ст. о худож. И. А. Рудычевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
447. СО33427 Морозова Г. В. У кожного своя доля : [альбом] / Галина Морозова. - Чернівці : Букрек, 2014. - 77, [2] с. : кольор. іл.
448. ВС58640 Огієвська І. В. Микола Пимоненко : [альбом] / [І. В. Огієвська ; пер. англ. О. К. Подшибіткіної]. - Київ : Мистецтво, 2015. - 127 с. : кольор. іл.
449. СО33423 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда / [Петров А. Н. и др. ; науч. ред. И. А. Бартенев ; сост. М. Е. Васильева] ; Глав. архитектур.-планировоч. упр. Ленсовета, Гос. инспекция по охране памятников. - Л. : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. - 615 с. : ил.
450. ВС58692 Сбітнєва Н. Ф. Історія графічного дизайну : [навч. посіб.] / Надія Сбітнєва. - Харків : ХДАДМ, 2014. - 221 с. : кольор. іл.
451. ВА787652 Таралевич Ф.Н. Живопись. Графика : каталог / Филипп Таралевич. - Київ : Bona Mente, 1996. - 31 с. : ил.
452. АО272656 Фільм жахів. Горор / упоряд.: Урсула Фоссен, Володимир Войтенко ; [пер. з нім. Ігор Андрущенко]. - Київ : KINO-КОЛО, 2008. - 502 с. : іл.
453. ВА787476 Шафінський М. А. Володимир Карвасарний / Микола Шафінський. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 95 с. : іл.
454. ВС58681 Шевченко Н. Т. Образотворче мистецтво. 3 клас. Альбом-посібник : до підруч. С. К. Трач, М. І. Резніченка / [Н. Т. Шевченко]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 64 арк. : кольор. іл.
455. Р127377 Эдуард Мане. Большой канал в Венеции : [книга-блокнот] / [ст. о худож. Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
456. ІВ219735 Duo Zikr 20th anniversary / comp. with: Igor Silin, Olga Tkachenko, Galina Kuznetsova. - [s. l.] : [s. n.], 2013. - [88] p. : phot.


Філософські науки. Психологія
457. РА412535 Гресь Л. О. Розвиток рольової компетентності як чинник переживання кризи середнього віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гресь Лариса Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
458. РА412534 Кузнецов О. І. Особистісні фактори динаміки психічних станів студентів в умовах успішної та неуспішної навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кузнецов Олексій Ігоревич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 21 с.
459. РА412533 Найчук В. В. Особливості динаміки модально-специфічної пам'яті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Найчук Вікторія Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
460. РА412537 Панов М. С. Психологічні особливості формування правової культури у слабозорих підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Панов Микита Сергійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
461. ВА787658 Актуальні проблеми практичної психології : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (до 140-річчя Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка), Україна, Глухів, 6-7 листоп. 2014 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.] ; [заг. ред. В. М. Поліщук]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 178 с.
462. ВА787166 Ганаба С. О. Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики : монографія / С. О. Ганаба. - Суми : Університетська книга, 2014. - 334 с.
463. ВА787176 Історія філософії : підручник / [Ярошовець В. І. та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. - Ужгород : Патент, 2014. - 839 с.
464. ВА787712 Косик М. Мандали як метод самопізнання : [зняття напруги та стресу, відновлення рівноваги та гармонії, відчуття цільності] / Маргарита Косик, чл. Укр. спілки психотерапевтів. - Львів : Сорока Т. Б. [вид.], 2014. - 39, [12] с. : іл.
465. ВА787696 Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри : монографія / [М. М. Бровко та ін. ; відп. ред. Бровко М. М.] ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 543 с.
466. СО33424 "Актуальні питання соціально-філософської думки", всеукраїнська інтернет-конференція молодих учених та студентів(2014 ; Одеса).Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених та студентів "Актуальні питання соціально-філософської думки", 14 жовтня 2014 року / Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Каф. філософії та соціології. - Одеса : [б. в.], 2014. - 74 с. : табл.
467. ВА787684 Миронов А. В. Философия науки, техники и технологий : монография / Андрей Миронов. - М. : МАКС Пресс, 2014. - 269 с.
468. В355527/2 Памяти Г. С. Кнабе. Кн. 2. - 2014. - 279 с.
469. ВА787483 Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода і антична культура : [монографія] / Леонід Ушкалов ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Знання, 1997. - 178, [1] с.
470. Р127398 Філософія. Методичні вказівки до самостійної роботи : напрями підгот.: 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво : бакалаври, курс 4-й, семестр 8-й, ден. та заоч. форми навчання / Косів. ін-т приклад. та декор. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв, Каф. історії мистецтва та гуманітар. наук ; уклад. Р. А. Горбань. - Івано-Франківськ : Маргітич О. І. [вид.], 2014. - 16 с.
471. Р127397 Філософія. Методичні рекомендації до індивідуальних занять : напрями підгот.: 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво : бакалаври, курс 4-й, семестр 8-й, ден. та заоч. форми навчання / Косів. ін-т приклад. та декор. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв, Каф. історії мистецтва та гуманітар. наук ; уклад. Р. А. Горбань. - Івано-Франківськ : Маргітич О. І. [вид.], 2014. - 40 с.
472. ВА787730 Філософія. Методичні рекомендації до практичних занять : напрями підгот.: 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво / Косів. ін-т приклад. та декор. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв, Каф. історії мистецтва та гуманіт. наук ; уклад. Р. А. Горбань. - Івано-Франківськ : Маргітич О. І. [вид.], 2014. - 49 с.
473. ВА787729 Філософія. Навчально-методичний комплекс : напрями підгот.: 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво / Косів. ін-т приклад. та декор. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв, Каф. історії мистецтва та гуманіт. наук ; уклад. Р. А. Горбань. - Івано-Франківськ : Маргітич О. І. [вид.], 2014. - 66 с.
474. СО33417 Фурман А. В. Сутність гри як учинення : монографія / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 119 с. : рис.
475. ВА787252 Ханжи В. Б. Парадигмы времени: от онтологического к антропологическому пониманию : монография / В. Б. Ханжи. - Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2014. - 359 с.
476. Р127373 Человек и Вселенная (драма познания) : [сборник] / [сост. и авт. предисл. А. Спренцис]. - Киев : КИМ, 2014. - 43, [1] с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка