Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 422.04 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір422.04 Kb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
197. РА412545 Купченко О. С. Рефлексивність політичного знання в класичних та новітніх пізнавальних практиках : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Купченко Олександра Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2014. - 20 с.
198. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
199. ВС58669 Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття : [монографія] / [Бурдяк В. І. та ін. ; під ред. А. Круглашова і М. Токаря] ; НДІ політ. регіоналістики Ужгород. нац. ун-ту, НДІ європ. інтеграції та регіон. дослідж. Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. - Ужгород : Ліра, 2014. - 550 с. : рис., табл.
200. ВА787605 Камінська О. І. Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів / [Камінська О. І., Куделько З. Б., Логвінов І. І. ; за ред. Кияка Т. Р.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 171 с.
201. ВА787607 Каныгин Ю. М. Славянский мир. Место и роль Украины : [очерк] / Ю. М. Каныгин, В. И. Кушерець. - Київ : Знання України, 2014. - 107 с.
202. В355477/1 Кирилюк, Федір Михайлович Практикум з історії зарубіжних політичних вчень. Ч. 1. - 2015. - 399 с. : рис.
203. ВА787473 Роз'яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України : (зі зразками виборчої документації) / Центр. виборча коміс. - Київ : [б. в.], 2012. - 101 с.


Держава і право. Юридичні науки
204. РА412541 Корнієнко А. А. Невідворотність як принцип юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Корнієнко Андрій Андрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 20 с.
205. РА412539 Марченко А. О. Емоційний інтелект як чинник ефективності управлінської професійної діяльності правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Марченко Андрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 20 с. : табл.
206. РА412530 Мілетич О. О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мілетич Ольга Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
207. РА412551 Міхровська М. С. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Міхровська Марина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
208. РА412540 Молодожен Ю. Б. Теоретико-методологічні засади визначення самодостатності територіальних громад : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.04 / Молодожен Юлія Борисівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 33 с.
209. СО33422 Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" / [Горбулін В. П. та ін. ; редкол.: Горбулін В. П. (голов. ред.), Власко О. С., Литвиненко О. В.]. - Київ : НІСД, 2014. - 147 с.
210. ВА787175 Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні : монографія / М. І. Боднарук ; Нац. акад. наук наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Чернівці : Рута, 2014. - 471 с.
211. В354151/2 Бринцев, Василь Дмитрович Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування. Кн. 2. - 2015. - 373, [1] с. : табл.
212. ВА787461 "Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки", всеукраїнська науково-практична конференція(2015 ; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки", присвячена 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, 23 січня 2015 року / Нац. акад. внутр. справ, Каф. криміналістики і суд. медицини ; [редкол.: Чернєй В. В. та ін.]. - Київ : Гельветика, 2015. - 367 с.
213. ВА787247 Гнатюк С. Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доп. / [С. Л. Гнатюк] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 88 с. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3)
214. ВА787567 Грищук О. В. Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти : монографія / О. В. Грищук, Д. І. Попов. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 319 с.
215. В355486/1 Домище, Мирослав Миколайович Самозахист споживача. Т. 1: Як правильно вибрати та купити продукти. - 2014. - 95 с. : фот.
216. СО33429 Дотримання прав особливих груп ув'язнених : матеріали конф. "Проблеми поліпшення умов тримання особливих груп ув'язнених", Київ, 24 черв. 2014 р. / "Донец. Меморіал", Пенітенціар. т-во України. - Харків : Права людини, 2014. - 52 с.
217. ВА787727 Збірник задач із кримінального права України : навч. посіб. / [Н. М. Парасюк та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Ліга Прес, 2015. - 276 с.
218. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
219. ВА787570 Зубченко Е. Единщики второй группы: учет и отчетность : [ответы на вопросы] / Е. Зубченко, Н. Щербак. - Днепропетровск : Владимир Дудник, 2014. - 123 с. - (Библиотека газеты "Частный предприниматель")
220. ВА787624 Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. д-ра юрид наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В. В. Голіни ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Кроссроуд, 2014. - 210 с.
221. ВА787462 "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Херсон).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", 10-11 жовтня 2014 р. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Стратонов В. М. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 263 с.
222. ВА787464 "Верховенство права та правова держава", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Ужгород).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава", 16-17 травня 2014 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; [редкол.: Бисага Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. - 267 с.
223. ВА787465 "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Запоріжжя).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" (18-19 квітня 2014 року) / Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 307 с.
224. ВА787637 Міжнародно-правові погляди В. В. Преображенської : [зб. наук. пр. за результатами круглого столу] / за ред. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 92, [4] с. : іл. - (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
225. ВА787588 Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 560 с.
226. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
227. СО33425 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804 - 2014 / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 615 с. : фото. кольор.
228. Р127402 Україна. Закони Про благодійну діяльність та благодійні організації / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 27 с. - (Серія "Закони України")
229. Р127401 Україна. Закони Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : закон України : за станом на 4 груд. 2014 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 22 с. - (Серія "Закони України")
230. Р127399 Україна. Закони Про культуру : закон України : за станом на 18 груд. 2014 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 22 с. - (Серія "Закони України")
231. Р127400 Україна. Закони Про очищення влади : закон України : за станом на 20 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 18 с. - (Серія "Закони України")
232. Р127403 Україна. Закони Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 16 с. - (Серія "Закони України")
233. ВА787553 Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез III всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 8 груд. 2014 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 115 с.
234. ВА787566 Якимова С. В. Кримінологія (загальна та особлива частина) : підручник / С. В. Якимова, Н. Є. Маковецька, О. М. Омельчук. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 440, [1] с.
235. ІС14785 Merkel R. New solutions for an old challenge: chances and limitations of optical, non-invasive acquisition and digital processing techniques for the age estimation of latent fingerprints : diss. / Ronny Merkel ; Fak. für Informatik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XXI, 214 p. : fig.


Культура. Наука. Освіта
236. ВА787687 Базовые организации государств-участников СНГ в области образования : материалы юбилейной выставки "СНГ: сотрудничество в области образования" / М-во образования и науки Российской Федерации, Федерал. агентство по образованию при поддержке Совета по сотрудничеству в обл. образования государств-участников СНГ ; [сост. : Краснова Г. А., Кузьмич Н. И.]. - М. : Практик, 2006. - 57 с.
237. ВА787617 Бєлих С. І. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів : монографія / Бєлих Сергій Іванович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2014. - 388 с. : рис., табл.
238. Р127369 Бібліотека - центр громади : (метод.-практ. рек.) / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського, Хмельниц. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад. Янчук А. М.]. - Хмельницький : ХОУНБ ім. М. Островського, 2014. - 28 с. : рис.
239. ВА787477 Білоусова Л. І. Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики : навч. посіб. / Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : СМІТ, 2014. - 73 с. : рис., табл.
240. В355519/1 Бойко, Галина Миколаївна Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Ч. 1. - 2014. - 164 с. : рис., табл.
241. ВА787594 Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Варенко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Талком, 2014. - 416 с.
242. ВА787572 Газіна І. О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. "Дошкільна освіта" та вихователів дошк. навч. закл. / Газіна Ірина Олександрівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 223 с. : мал.
243. Р127349 Гап'юк М. І. Уроки розуму : [зошит для дітей 1 року] / [Гап'юк М. І., Гап'юк Я. Ф.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 15 с. : іл.
244. ВА787641 Дем'янчук А. С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) : навч. посіб. / Дем'янчук А. С., Марчук О. О. - Рівне : РВЦ МЕГУ ім акад. С. Дем'янчука, 2014. - 112 с. : табл.
245. ВА787627 Дем'янчук А. С. Педагогічна діяльність духовно-просвітницьких центрів на території Волині у XIX столітті : [монографія] / А. С. Дем'янчук, О. О. Марчук. - Рівне : Тетіс, 2012. - 196 с. : рис., табл.
246. ВА787469 Информационно-программная поддержка адаптивного онлайнового обучения : монография / Н. Н. Лисовенко [и др.] ; под общ. ред. какд. экон. наук, проф. Л. Н. Савчук ; Нац. металлург. акад. Украины. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 78 с. : рис., табл. - (Centravis)
247. ВА787660 Інноваційні технології навчання у професійно-технічній освіті : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Суми, 27 листоп. 2014 р.] / Сум. держ. ун-т, Сум. обл. центр зайнятості. - Суми : [б. в.], 2014. - 249 с. : рис., табл.
248. ВС58693 Книжка молодого вчителя фізичної культури : [навч. посіб.] / [Папуша В. Г. та ін. ; за заг. ред. В. Г. Папуші]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 367 с. : рис., табл.
249. ВА787573 Короткий словник-довідник термінів спорту та фізичної культури : навч. посіб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Ю. О. Маркітантов, В. Ю. Маркітантова]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 71 с.
250. ВА787479 Марушкевич А. А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д. Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) : монографія / А. А. Марушкевич, Н. В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 167 с. : іл., табл.
251. С11464/1 "Сучасні наукові дослідження", міжнародна науково-практична конференція (15 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження", Чернівці, 29-30 листопада 2014 року. Т. 1. - 2014. - 27 с. : рис., табл.
252. С11464/3 "Сучасні наукові дослідження", міжнародна науково-практична конференція (15 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження", Чернівці, 29-30 листопада 2014 року. Т. 3. - 2014. - 23 с.
253. ВА787650 Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010106 - "Соціальна педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; уклад.: доц. Н. І. Головко, доц. Л. А. Сатановська, асист. Н. В. Постоюк. - Київ : Компринт, 2014. - 126 с.
254. ВС58641 Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 217 с.
255. ВА787596 Пелех Л. Р. Теорія і методика аксіологічної освіти в Польщі: порівняльний аспект : [монографія] / Л. Р. Пелех ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : ДМ, 2014. - 401 с. : рис., табл.
256. ВА787702 Пліш І. В. Сучасна школа: інформаційні технології як чинник управління якістю освіти : монографія / І. В. Пліш, Л. А. Карташова ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. - Київ : [б. в.], 2014. - 266 с. : рис., табл.
257. ВА787680 Побудова кар'єри : навч.-метод. посіб. для пед. працівників / [О. В. Мельник та ін. ; за ред. О. В. Мельника] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін- проблем виховання. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 171 с.
258. ВА787245 Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : навч. посіб. / Пустовіт Н. А., Колонькова О. О., Пруцакова О. Л. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 115 с. : рис., табл.
259. Р127363 Рекомендації щодо створення та наповнення веб-сайту бібліотеки : метод. поради / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського, Хмельниц. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Шейчук В. В., Гриняк О. В.]. - Хмельницький : ХОУНБ ім. М. Островського, 2014. - 16 с.
260. ВА787248 Робочий зошит для педагогічних працівників до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи / [О. В. Мельник та ін. ; за ред. О. В. Мельника] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 171 с. : рис., табл.
261. ВС58687 Сак Т. В. Природознавство. Підготовчий клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей із затримкою психіч. розвитку / Т. В. Сак. - Чернівці : Букрек, 2014. - 135 с. : іл.
262. ВА787715 Сопівник Р. В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : монографія / Р. В. Сопівник. - Київ : Компринт, 2014. - 532 с. : рис., табл.
263. ВА787481 Соціальна та превентивна педагогіка : короткий термінол.-понят. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А. А. Марушкевич, Л. А. Сатановська]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 271 с.
264. ВА787601 Таланчук П. М. Сформуй осердя свого щастя / Петро Таланчук. - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 78 с.
265. ВА787565 Тищенко В. О. Гандбол : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Тищенко. - Запоріжжя : Акцент, 2014. - 231 с. : іл., табл.
266. ВА787704 Товканець Г. В. Міжпредметні зв'язки у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів : монографія / Г. В. Товканець, У. В. Понзель ; Мукачів. держ. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2014. - 226 с. : рис., табл.
267. ВА787678 Учитель І. Б. Основи педагогічної майстерності і риторики : метод. рек. до вивч. дисципліни для студентів напряму підгот. 6.010104 "Професійна освіта" (за профілем "Металургія") галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" / І. Б. Учитель ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2011. - 55 с. : табл.
268. Р127351 Хаткина М. А. Букварь для дошколят и заботливых родителей / [М. А. Хаткина ; худож. А. Н. Далбуз, Л. Е. Колесниченко]. - Донецк : БАО, 2011. - 34 с. : цв.ил.
269. ВА787635 Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі : підруч. для студентів магістратури за спец. "Педагогіка вищої школи" / Ю. О. Шабанова ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 118 с.
270. Р127368 Юксель Г. З. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Введение в специальность" для студентов направления подготовки 42.03.02 "Журналистика" (бакалавриат) / Юксель Г. З. ; Респ. ВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т", Фак. крымскотатар. и тур. филологии, Каф. крымскотатар. и тур. лит. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2014. - 40 с. : табл.
271. Р127367 Юксель Г. З. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория массовой коммуникации и информации" для студентов направления подготовки 42.03.02 "Журналистика" (бакалавриат) / Юксель Г. З. ; Респ. ВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т", Фак. крымскотатар. и тур. филологии, Каф. крымскотатар. и тур. лит. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2014. - 35, [1] с. : табл.
272. ВА787656 Якісна освіта - запорука самореалізації особистості / за заг. ред. Станіслава Ніколаєнка, Валентина Тесленка ; [упоряд.: О. В. Єресько та ін.]. - Київ : Педагогічна преса, 2007. - 175 с. : рис., табл.
273. ІС14781 Gipp B. Citation-based plagiarism detection, applying citation pattern analysis to identify currently non-machine-detectable disguised plagiarism in scientific publications : diss. / Béla Gipp ; Fak. für Informatik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2013. - XXIV, 350 p. : fig.


Філологічні науки. Художня література
274. РА412546 Буділова О. В. Особливості рецепції середньовічного жанру "exemplum" в англійській та російській літературах бароко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Буділова Олександра Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 21 с.
275. РА412557 Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах XX - XXI століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Купчишина Юлія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 с.
276. РА412550 Олексієнко А. В. Складне речення з детермінативним підрядним у сучасній німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Олексієнко Алла Валеріївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
277. РА412536 Перинець К. Ю. ''Московський текст'' у романній творчості В. С. Маканіна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Перинець Катерина Юріївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 22 с.
278. РА412554 Фісяк І. Є. Фразеологічні одиниці німецької мови на позначення міжособистісних відносин: семантичний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Фісяк Ірина Євгеніївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
279. ВА787644 Scripta manent : ювіл. зб. наук. пр. на пошану проф. Ганни Токмань з нагоди її 60-річчя / Ін-т перепідгот. та підвищ. кваліфікації Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд., заг. ред. В. М. Подрига]. - Київ : ІППК НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 243 с.
280. АО272653 Алексеева Г. А. Встречи с прошлым : [проза] / Галина Алексеева. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 199, [2] с. : ил.
281. ВА787683 Амир-Хани Р. Её я : роман / Реза Амир-Хани ; пер. с фарси Александра Андрюшкина. - Москва : Садра : Вече, 2013. - 463 с.
282. Р127407 Ануфриева Е. В. Турецкий язык в картинках : [разговорник : более 750 полез. слов и словосочетаний] / [Е. В. Ануфриева]. - Киев : Арий, 2014. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)
283. Р127408 Ануфрієва О. В. Турецька мова в малюнках : [розмовник : понад 750 корис. слів та словосполучень] / [О. В. Ануфрієва]. - Київ : Арій, 2014. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
284. ВС58699 Балабко О. В. Рай і Пекло Коцюбинського. - Чернівці : Букрек, 2014. - 215 с. : іл.
285. Р127354 Башкірова О. О. Збірник олімпіадних завдань з англійської мови для учнів 2-го класу : [посібник] / Олена Башкірова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 31 с. : рис. - (Шкільна олімпіада)
286. Р127353 Башкірова О. О. Збірник олімпіадних завдань з англійської мови для учнів 3-го класу : [посібник] / Олена Башкірова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 31 с. : рис. - (Шкільна олімпіада)
287. Р127355 Башкірова О. О. Збірник олімпіадних завдань з англійської мови для учнів 4-го класу : [посібник] / Олена Башкірова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 31 с. : рис. - (Шкільна олімпіада)
288. СО33406 Білецька О. І. Українська мова : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Олена Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 287 с. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
289. СО33396 Білецька О. І. Українська мова. Базовий рівень : комплекс. підгот. до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / Олена Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 319 с. : табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015) (Підготовка до ДПА)
290. ВС58643 Білецька О. І. Українська мова. Поглиблений та базовий рівень : комплекс. підгот. до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / Олена Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 527 с. : табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
291. ВА787173 Бондарук Л. В. Символ у багаторівневій структурі тексту: Марсель Пруст, Моріс Метерлінк : монографія / Людмила Бондарук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Твердиня, 2015. - 314 с.
292. ВА787765 Валенская О. Возрожденная музыка души : рассказы / Ольга Валенская. - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2014. - 128 с. : ил.
293. СО33400 Валігура О. Р. Англійська мова : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Ольга Валігура, Лариса Давиденко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 479, [1] с. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
294. Р127371 Василь Вікторович Лучик : біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [уклад. Ф. Ґ. Туранли ; авт. вступ. ст. М. С. Скаб]. - Київ : Талком, 2014. - 32, [3] с. : фот.
295. ВА787651 Ведель Е. Лірика Лесі Українки. Діалог з європейською культурою : [монографія] / Ервін Ведель ; [пер. з нім. Олесі Костюк ; передм. Михайла Наєнка]. - Київ : Академія, 2014. - 78, [1] с. - (Серія "Монограф")
296. ВА787480 Відблиски : вибр. пер. з укр., рос., англ. / [пер., упоряд., ред.] Валерія Богуславська. - Київ : [б. в.], 2013. - 389 с.
297. ВА787674 Гладкий В. З. Якось у Тернополі : оповідання / Гладкий Віктор, Голик Володимир. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 367 с.
298. АО272658 Гринберг В. Вам дам : стихи и эссе / Вадим Гринберг. - Одесса : [б. и.], 2013. - 130, [4] с.
299. Р127356 Давиденко Л. М. Книга для читання англійською мовою. 4 клас / Лариса Давиденко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47 с. : іл.
300. ВА787726 Данилевська-Милян М. В. Королівська познака : поезія / Мирослава Данилевська-Милян, Василь Пилип'юк. - Львів : Панорама, 2014. - 83 с. : фото. кольор.
301. Р127370 Данилко О. Ю. Українська мова. Тестові завдання. 2 клас : до підруч. М. Д. Захарійчук / Ольга Данилко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47 с. - (Навчаємось, тренуємось, удосконалюємось)
302. ВС58670 Дига Н. В. Розвиток пізнавальної активності учнів 5-8 класів на уроках української літератури в процесі вивчення художніх творів історичної тематики : [монографія] / Дига Надія Василівна. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2012. - 210 с.
303. Р127383 Дикі тварини : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
304. Р127379 Динозаври : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
305. ВА787495 Дунаев-Брест А. П. Авантюра Вторая : стихи / Дунаев-Брест. - Симферополь : ДАР, 1996. - 138, [4] с.
306. Р127381 Жителі моря : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
307. ВА787647 З батьківщиною в серці : худож.-публіцист. альм. із присвятою захисникам Вітчизни / Нац. акад. Служби безпеки України ; [за заг. ред. І. І. Гуськова, Л. Г. Погиби]. - Київ : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. Нац. акад. Служби безпеки України, 2014. - 111 с.
308. ВА787611 Заболотна М. І. Навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : навч.-метод. посіб. / М. І. Заболотна. - Київ : Знання України, 2014. - 103 с. : іл., табл.
309. ВА787240 Захарова Ю. М. Прикладна фонетика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Юлія Захарова ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. - 211 с. : рис., табл.
310. Р127411 Знаєш, солдате, Ти мусиш вистояти... : [поезії] / [упоряд.: О. Івасюк, Х. Венгринюк ; худож. Л. Куваєва]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 31, [4] с. : кольор. іл.
311. ВС58689 Золота книга казок / [худож. К. Лисий]. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Чарівна шкатулка)
312. ВС58690 Золотая книга сказок / [худож. К. Лысый]. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 62, [1] с. : цв.ил. - (Волшебная шкатулка)
313. ВА787620 Зралко Г. А. Мозаїка людського життя : сатир., гуморист. та дитячі поет. твори / Ганна Зралко ; [відп. ред. та упоряд. Мартинюк А. Г.]. - Київ : Знання України, 2014. - 243 с.
314. ВА787560 Иванова Э. Е. В поисках гармонии : стихи : избранное / Эмилия Иванова ; [худож. Данильченко Елена]. - Харьков : Здоровый Я. А., 2014. - 262, [6] с. : ил.
315. ВС58680 Иншакова П. Г. Полины истории : [сказки] / Полина и Мария Иншаковы ; [ил.: М. В. Иншакова, П. Г. Иншакова]. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2011. - 56, [3] с. : цв.ил.
316. СО33415 Камінська Н. Ю. Англійська мова. 3 клас. Розробки уроків : до підруч. О. Д. Карп'юк : календар. планування. Фізкультхвилинки. Семестр. контрол. роботи. Роздав. матеріал для копіювання / Надія Камінська, Галина Білоус. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 153, [22] с. - (Конспект від А до Я)
317. ВС58668 Київські полоністичні студії : [матеріали до ювілеїв Тараса Шевченка та Станіслава Оріховського : ст. укр. і зарубіж. дослідників] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології [та ін.] ; [наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський]. - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 655 с. - (Київські полоністичні студії ; т. 24)
318. ВА787474 Кіцьор Кшиштоф Косцєша Поезія у перекладі волинських поетів. Картини / Кіцьор Кшиштоф Косцєша ; [пер. з пол.: В. Слапчук та ін.]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 125 с. : іл.
319. ВС58679 Книга для читання малюкам вдома і в дитячому садочку : [вірші, колискові, заклички, лічилки, казки, оповідання] / [уклад. Володченко Н. І. ; худож. М. Бабич]. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. - 112 с. : кольор. іл. - (Від 1 до 4 років)
320. ВС58683 Козлов С. Г. Ёжик в тумане : сказки о настоящем / Сергей Козлов ; [ил. Г. А. Бодяковой]. - Киев : Время мастеров, 2015. - 100, [3] с. : цв.ил.
321. ВА787612 Колодій В. Д У світлотінях летючої миті : афоризми і максими буднів / Віталій Колодій. - Чернівці : Букрек, 2014. - 139 с. : іл.
322. ВА787621 Король Г. Вір мені : [поезія] / Ганна Король. - Миколаїв : Швець В. Д., 2014. - 115 с.
323. ВА787668 Корсаков В. О. Російська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Корсаков, О. К. Сакович. - Київ : Освіта, 2014. - 255 с. : іл.
324. ВА787728 Космач А. І. Дарую Надію : [зб. поезій] / Анна Космач. - Вижниця : Черемош, 2014. - 311 с.
325. ВА787626 Кохно Т. Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3 класі : метод. рек. / [Т. Н. Кохно] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2014. - 51 с.
326. ВА787759 Кусяк С. Життя - крізь призму спогадів... / Стефан Кусяк. - Львів : Растр-7, 2014. - 158 с. : фот.
327. СО33426 Лазарук М. Я. Через терни до любови : сповідь перед художником : роман-есе / Мирослав Лазарук. - Чернівці : Букрек, 2014. - 102 с. : кольор. іл.
328. ВА787769 Лимар В. В. Забутий назавжди / Володимир Лимар. - Київ : Альфа реклама, 2014. - 225 с.
329. АО272659 Листопад А. Солоний Хрещатик. Небесна сотня : поезії / Антоніна Листопад. - Київ : Світ Успіху, 2014. - 93 с. : іл.
330. ВА787244 Лірика життя : поезії, пісні / [за ред Л. В. Кур'ян, І. Л. Руснак]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 164, [12] с. : фото, муз. тв.
331. Р127412 Лопатинская Н. И. Душа стихами говорит : поэзия / Лопатинская Н. И. - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2014. - 47 с. : фот.
332. СО33382 Макар І. С. Латинська мова для біологів : навч.-метод. посіб. / Макар І. С. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 116 с. : іл., табл.
333. ВА787722 Марков В. В. Combating cybercrime : навч. посіб. з англ. мови для курсантів ІІ курсу / Марков В. В., Оганезова Г. С. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Міжнар. жін. правозахис. центр "Ла Страда - Україна". - Харків : Права людини, 2014. - 150, [1] с. : іл., табл.
334. ВА787610 Матвійчук М. М. Життя яскрава мить : поезії / Микола Матвійчук. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 58 с. : фото
335. Р127395 Машинки : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
336. ВА787672 Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю : [колект. монографія] / [Бичок А. В. та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 315 с.
337. В355365/2 Мир чудес. Т. 2: Где-то там, за океаном / [ред. М. Темнов]. - 2014. - 290, [1] с. : цв.ил.
338. В355009/2 Модерністська проза: матеріали до вивчення. Ч. 2: Франц Кафка : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик, Д. О. Кеба]. - 2014. - 187, [1] с.
339. АО272663 Мої улюблені вірші : для дітей дошк. і мол. шк. віку / уклад. Віра Паронова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 415 с. : рис.
340. АО272662 Мої улюблені казки : для дітей дошк. і мол. шк. віку / уклад. Віра Паронова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 351 с.
341. Р127384 Монстрики : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
342. АО272668 Москалець М.В. Україна залишається завжди : [поезії, проза] / Микола Москалець. - Канів : Склянка часу / Zeitglas, 2014. - 98 с.
343. Р127394 Моя найулюбленіша розмальовка : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
344. ВА787673 Набок М. М. Українські народні думи: особливості національного характеру і типологія героя : монографія / Марина Набок. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 175 с.
345. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
346. ВА787537 Наумчук М. М. Тексти для перевірки техніки читання, 3 клас : [посібник] / Марія Наумчук, Володимир Наумчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79 с.
347. ВА787645 Ніколенко К. С. Генріх Гейне відомий і невідомий : [монографія] / Катерина Ніколенко. - Київ : Журнал "Радуга", 2014. - 103 с. - (Бібліотека журналу " Радуга")
348. ВА787475 Осінь у камуфляжі : зб. поезій / [упоряд. Т. Цибульська]. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2014. - 127 с. : фот.
349. ВА787760 Павельчик Л. Рыдания усопших : 11 темных историй : [сб. рассказов] / Людвиг Павельчик. - Киев : Альфа Реклама, 2014. - 391 с.
350. Р127362 Паронова В. Казки про квіти : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Віра Паронова ; [худож. Олена Козак]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 16 с. : іл. - (Бібліотечка школярика)
351. Р127358 Пачашинська М. О. Крок до знань. Контроль навчальних досягнень з літературного читання. 3 клас : до підруч. О. Савченко "Літературне читання. 3 клас" / Марія Пачашинська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 39 с. - (За новою програмою) (Крок до знань)
352. Р127360 Пачашинська М. О. Крок до знань. Контроль навчальних досягнень з літературного читання. 3 клас : до підруч. В. Науменко "Літературне читання. 3 клас" / Марія Пачашинська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 31 с. - (За новою програмою) (Крок до знань)
353. Р127374 Перминова Л. Н. Покаяние : стихи / Лариса Перминова. - Сумы : Мрія, 2012. - 30, [1] с.
354. ВА787614 Пісенник українця. - Львів : Бузок, 2014. - 192 с. - (Бібліотека українця. Золота колекція)
355. ВА787170 Подяка Богу : поезія / [ред.-уклад. Надія Кулик]. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 343 с.
356. ВА787563 Поезія душі : [поезії : зб. творів членів літстудії "Зорянка"]. - Канів : Родень, 2014. - 246 с. : фот.
357. ВА787613 Полевина О. Н. Королева полыни : роман / Ольга Полевина. - Кировоград : Имэкс, 2014. - 511 с.
358. АО272666 Польсько-український, українсько-польський словник : лексич. мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / [уклад. Н. Ткачова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 221 с. - (Моя кишенькова книжечка)
359. Р127410 Пришляк О. И. Словацкий язык в картинках : [разговорник : более 750 полез. слов и словосочетаний] / [О. И. Пришляк]. - Киев : Арий, 2014. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)
360. Р127409 Пришляк О. І. Словацька мова в малюнках : [розмовник : понад 750 корис. слів та словосполучень] / [О. І. Пришляк]. - Київ : Арій, 2014. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
361. В348863/6, кн. 1 Пушик, Степан Григорович Твори. Т. 6, кн. 1: Бусова книга. Історія, фольклор, міфи. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. - 957, [10] с. : фот.
362. ВА787585 Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т. Г. Шевченка : [зб. ст.] / Ростислав Радишевський ; Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Талком, 2014. - 381, [2] с. - (Студії з україністики ; вип. 14)
363. ВА787618 Російсько-українсько-англійський термінологічний словник з ракетно-космічної техніки : [понад 15 000 термінів] / Держ. косм. агентство України. - Київ : ДКА України, 2014. - 472 с.
364. ВА787642 Самунджян К. Стихотворения : [стихотоворения и рассказы 2011-2013 гг.] / К. Самунджян. - [Киев] : [б. и.], [2014]. - 761 с. : ил.
365. ВС58686 Сапфировая книга сказок / [худож. В. Рыжова]. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 62, [1] с. : цв.ил. - (Волшебная шкатулка)
366. ВС58691 Сапфірова книга казок / [худож. В. Рижова]. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Чарівна шкатулка)
367. Р127382 Свійські тварини : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
368. АО272669 Силина Л. Р. На перепутье стихий : стихи / Лилия Силина. - Канев : Склянка часу / Zeitglas, 2014. - 83 с.
369. Р127396 Склярик Д. Легенда про вертепного ослика Горішка та Святу Родину : вертеп. дійство / Дарія Склярик ; [худож. Чура М.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 30, [1] с. : кольор. іл.
370. СО33428 Сокальська Г. В. Health and care : навч.-метод. посіб. для розвитку усного та писем. мовлення для студентів серед. курсів ВНЗ / Сокальська Г. В. - Кам'янець-Подільський : Cисин О. В., 2012. - 156 с. : іл.
371. ВА787163 Станимир О. Т. Від світанку до надвечір'я : іст.-краєзнав. нарис / Омелян Станимир. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 262, [1] с.
372. ВС58678 Старк Д. Советник королевы : роман / Дэнис Старк. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2014. - 259 с.
373. ВА787471 Степанюк М. І. Куля від "брата" : гумор. Сатира / Михайло Степанюк. - Рівне : Лапсюк В. А., 2015. - 74 с.
374. Р127393 Суперрозмальовка для дівчаток : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
375. Р127380 Суперрозмальовка для хлоп'яток : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
376. ВА787679 Твен М. Короткі оповідання : кн. для читання англ. мовою за творами письменників США / [М. Твен, О. Генрі, Е. Хемінгуей] ; упоряд. Микола Ярошенко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с. : фот.
377. Р127404 Тимчук В. Ю. Донецький аеропорт / Володимир Тимчук. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 39 с. : іл.
378. ВА787494 Титова Л.В. Я хотела совсем иначе : [стихи] / Людмила Титова ; [сост. и вступ. ст. Риталия Заславского]. - Киев : ВИПОЛ, 1995. - 93, [1] с.
379. ВА787243 Ткач А. М. Мне снится дом под кленом : [стихи] / Андрей Ткач. - Чернигов : Лозовой В. М. [изд.], 2014. - 79 с. : ил., фото
380. ВА787587 Толочко С. В. Технічно-професійна мова в інженерній діяльності : [підруч. для студентів ВНЗ] / С. В. Толочко, О. В. Зазимко, М. М. Бондар. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 727 с.
381. ВА787616 Томчаній М. І. Вибрані твори / Михайло Томчаній ; [упоряд. та прим. Г. М. Щоки ; передм. О. Ігнатович]. - Ужгород : TIMPANI, 2014. - 694, [1] с. : іл., фото
382. Р127389 Тумко И. Н. Знакомство с окружающим миром. Весёлые занятия для маленьких умников / [И. Н. Тумко ; худож. Лысый К. В.]. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : цв.ил. - (Умница лисёнок)
383. Р127391 Тумко И. Н. Развиваем логическое мышление. Весёлые занятия для маленьких умников / [И. Н. Тумко ; худож. Лысый К. В.]. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : цв.ил. - (Умница лисёнок)
384. Р127392 Тумко И. Н. Развиваем память и внимание. Весёлые занятия для маленьких умников / [И. Н. Тумко ; худож. Лысый К. В.]. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : цв.ил. - (Умница лисёнок)
385. Р127386 Тумко И. Н. Развиваем пространственное мышление. Весёлые занятия для маленьких умников / [И. Н. Тумко ; худож. Лысый К. В.]. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : цв.ил. - (Умница лисёнок)
386. Р127387 Тумко І. М. Знайомство з навколишнім світом. Веселі заняття для маленьких розумників / [І. М. Тумко ; худож. Лисий К. В.]. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Розумне лисенятко)
387. Р127390 Тумко І. М. Розвиваємо логічне мислення. Веселі заняття для маленьких розумників / [І. М. Тумко ; худож. Лисий К. В.]. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Розумне лисенятко)
388. Р127388 Тумко І. М. Розвиваємо пам'ять та увагу. Веселі заняття для маленьких розумників / [І. М. Тумко ; худож. Лисий К. В.]. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Розумне лисенятко)
389. Р127385 Тумко І. М. Розвиваємо просторове мислення. Веселі заняття для маленьких розумників / [І. М. Тумко ; худож. Лисий К. В.]. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Розумне лисенятко)
390. ВА787559 Туриця Т. Лише мені співає тиша : [вірші] / Тетяна Туриця. - Львів : БОНА, 2014. - 62, [13] с. : іл.
391. ВА787493 Тышковская Л. В. Время полутонов (Если это музыка...) : [стихи, мелодекламации и песни, посвящ. музыке] / Леся Тышковская ; [худож. Александр Кокорин]. - Киев : Граффіті Груп, 2000. - 101, [2] с. : ил.
392. ВС58606 Україна Тараса Шевченка : [краєзн. нариси] / [упоряд. Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко ; голов. ред. О. П. Реєнт]. - Харків : Фоліо, 2014. - 572, [49] с. : кольор. іл.
393. СО33395 Українська література : тест. завдання для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / уклад. Світлана Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 143 с. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
394. СО33407 Українська література. Базовий рівень : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / уклад. Світлана Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 303 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
395. СО33405 Українська література. Поглиблений та базовий рівні : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / уклад. Світлана Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 495 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
396. Р127359 Українська мова. Тестовий контроль. 6 клас : [посібник] / уклад. Раїси Орищин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 47 с. - (За новою програмою)
397. АО272667 Українсько-німецький розмовник / упоряд.: Ігор Грицюк, Ірина Полигач. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 319 с.
398. ВА787625 Фариняк О. Айхо, або Подорож до початку : роман-фентезі / Оршуля Фариняк ; [худож. Андрій Діхтярук]. - Луцьк : Твердиня, 2014. - 353, [4] с. : кольор. іл. - (Серія "Хронотоп")
399. АО272665 Федака С. Калейдоскоп календаря : поезія / Сергій Федака. - Ужгород : Ліра, 2014. - 142 с.
400. ВА787669 Федієнко П. М. Веснує рідний край : поезії для юного читача / П. М. Федієнко. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 135 с.
401. Р127378 Феї : розмальовка : чудові мал. : просто, цікаво, корисно. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Дитячі розмальовки. 12 улюблених розмальовок)
402. Р127372 Череп-Пероганич Т.П. Теплі мамині казки : [вірші для дошк. віку] / Тетяна Череп-Пероганич; худож. Оксана Грек. - Канів : Склянка Часу, 2014. - 9 с. : кольор. іл.
403. ВА787242 Чугуй О. П. Степовий орел : п'єса-дилогія / Олексій Чугуй. - Харків : Просвіта, 2011. - 76 с.
404. ВС58696 Шаўчэнка Т. Р. І мёртвым, і жывым, і ненароджаным... : вершы, паэмы, балады / Тарас Шаўчэнка ; [прадм., падрыхтоўка тэкстаў, уклад. Таццяны Кабржыцкай і Вячаслава Рагойшы]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2014. - 654 с.
405. Р127406 Шевченко А. А. Чеська мова в малюнках : [розмовник : понад 750 корис. слів та словосполучень] / [А. А. Шевченко]. - Київ : Арій, 2014. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
406. Р127405 Шевченко А. А. Чешский язык в картинках : [разговорник : более 750 полез. слов и словосочетаний] / [А. А. Шевченко]. - Киев : Арий, 2014. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)
407. АО272636 Шевченко Т. Г. Мала книжка ("захалявна") / Тарас Шевченко ; [упоряд., післямова і прим. С. А. Гальченка ; розшифровка факсим. відтворення Н. І. Лисенко ; фот. С. М. Гавришкевича] ; [Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. - Київ : Веселка, 2014. - 950, [1] с. : іл.
408. АО272655 Шевченко Т. Г. Щоденник / Тарас Шевченко ; [упоряд.], передм. та прим. проф. Леоніда Ушкалова. - Харків : Савчук О. О. [вид.], 2014. - 448 с. : кольор. іл.
409. В355521/1 Шевченко, Тарас Григорович Кобзар. Т. 1: Кобзар з додатком спогадів про Шевченка письменників Тургенєва і Полонського / [післямова Ольги Шарапи]. - 2014. - 421 с.
410. В355521/2 Шевченко, Тарас Григорович Кобзар. Т. 2: Кобзар з додатком спогадів про Шевченка письменників Костомарова і Микешина / [післямова Лілії Овдійчук]. - 2014. - 281 с.
411. В355523/1 Шерстюк, Андрей Сергеевич Приключения песта. Кн. 1: Час утренних ритуалов. - 2014. - 538, [6] с.
412. ВА787562 Штанько Н. Л. Цветы запоздалые : сб. стихотворений / Надежда Штанько. - Константиновка : Укрвест, 2014. - 130 с.
413. ВА787606 Шульга С. В. Територія зради : [докум.-худож. вид.] / Семен Шульга. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. - 120 с. : фото
414. ВА787694 Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : монографія / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 552 с. : рис., табл.
415. ВС58677 Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : [пер. з ісп.]. - Київ : Країна мрій, 2014. - 511 с. : кольор. іл.
416. ВА787670 Яненко М. М. Біля небесних берегів : оповідання для дітей / Микола Яненко. - Житомир : Євнюк О. О., 2014. - 63 с.
417. ВА787478 Януш Ядвіга Вацлавівна : біобібліогр. нарис до ювілею / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. ; [упоряд., авт. нарису Н. Б. Грищенко]. - Київ : [б. в.], 2013. - 60, [22] с. : фот. - (Серія "Видатні жінки Києва" ; вип. 1)
418. ІВ219608 Coelho P. Στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα κι έκλαψα / Paulo Coelho ; μετάφρ. από τα πορτογαλικά Ντινα Σιδερη. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 270 σ. : εικ.
419. ІВ219724 Drab N. L. Prepositions and prepositional phrases : answer keys / N. Drab. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2014. - 88 p.
420. ІВ219734 Drab N. L. Prepositions and prepositional phrases : навч. посіб. / N. Drab. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2014. - 160 p.
421. ІВ219731 Getting on in English. Upper-inetrmediate : techn. transl. Mathematics. Electronics. Radioengineering. Telecommunications. Computing. Automation. Metrology. Chemistry. Civil engineering. Water supply : підруч. для студ. вищ. навч.закл. / авт.-уклад.: Байбакова І. М.[та ін.] ; за ред.: доц. Байбакової І. М., доц. Гасько О. Л., доц. Федоришина М. С. - Львів : Растр-7, 2012. - 182 с.
422. В277407/6 Liddell H. G. Επιτομη του μεγαλου λεξικου της Eλληνικης γλωσσας. Т. 6 : Σ-Ω. - 2007. - 313 σ.
423. В277420/1 Potiatynyk, Uliana All about words. Vol. 1. - 2014. - 362 p.
424. ІВ219725 Toryanik L. A. Understanding and using English in proficiency : coursebook for univ. students / Lyudmyla Toryanik, Andrey Puzik ; Nat. univ. of pharmacy, M. Gorky med. univ. (Donetsk). - Kharkiv : Digital printing house № 1, 2013. - 292 p. : ill.
425. В277425/12 Tổng Tập Truyện Thơ Nôm. Tập 12: Then Tày giải hạn / giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa: Hoàg Trièu Ân. - 2012. - 499 tr.
426. ІВ219705 Ukraine Incognita. Top 25 / under the gen. ed. of Larysa Ivshyna ; comp. by Ihor Siundiukov, Anna Motoziuk ; text transl. from Ukr. by Borys Honcharov, George Skliar. - Kyiv : Private JSC Ukr. Press Group, 2014. - 384 p. : ill., phot. - (The Day's library. День)
427. ІВ219658 Ŝevĉenko T. Dumoj miaj, kantoj miaj / Taras Ŝevĉenko ; komp. de Volodimir Pacjurko. - Lucjk : [СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф"], 2014. - 160 p. : il. - (La biblioteko de "Helianto" ; vol. 2) (Klasikuloj de la ukraina literaturo en esperanto)
428. ІВ219599 Αξιώτη Μ. Δύσκολες νύχτες : μυθιστόρημα / Μέλπω Αξιώτη. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 224 σ. : φωτ. - (Το Βήμα. Οι μεγάλες ελληνίδες συγγραφείς της σύγχρονης πεζογραφίας)
429. ІВ219602 Ζατέλη Ζ. Περσινή Αρραβωνιαστικιά : διηγήματα : εννεα ιςτοριες / Ζυράννα Ζατέλη. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 189 σ. : φωτ. - (Το Βήμα. Οι μεγάλες ελληνίδες συγγραφείς της σύγχρονης πεζογραφίας)
430. ІВ219603 Καρυστιανη Ι. Ο αγιος της μοναξιας : μονογραφία / Ιωαννα Καρυστιανη. - Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη A. E., 2014. - 272 σ. - (Οι μεγαλλεσ ελληνιδεσ συγγραφεισ τηε συγχρονησ πεζογραφιασ)
431. ІВ219604 Κοέλο Π. Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει / Πάουλο Κοέλο ; μετάφρ. απο πορτογαλικά Δημητρης Πουρνιας. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 322 σ.
432. ІВ219601 Κοέλο Π. Το πέμπτο βουνό / Πάουλο Κοέλο ; μετάφρ. από τα πορτογαλικά: Ρεα Υιαννοπουλου. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 365 σ.
433. ІВ219610 Κοελο Π. Ο αλχημιστης / Παουλο Κοελο ; μεταφραση: Μαρια-Φερειρα Χιδιρογλου. - Αθήνα : Εκδοτικοσ οργανισμοσ Λιβανη ΑΒΕ, 2014. - 294 с. : σ.
434. ІВ219598 Φακίνου Ε. Έρως, Θέρος, Пόλεμος : μυθιστόρημα / Ευγενία Φακίνου. - Αθήνα : Το Βήμα, 2014. - 428 σ. : φωτ. - (Το Βήμα. Οι μεγάλες ελληνίδες συγγραφείς της σύγχρονης πεζογραφίας)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка