Модуль Загальні закономірності метаболізмуСторінка1/9
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму

Опис:

2 курс медичний ситуаційні задачі

Перелік питань:

1.

В організмі виявлено гальмування активності каталази, пероксидази, цитохромів. Порушені процеси тканинного дихання. Дефіцит іонів якого металу виявлено?


A.

Магнію, фтору


B. *

Заліза, міді


C.

Хрому, кальцію


D.

Йоду, фтору


E.

Натрію і калію


2.

В організмі порушений синтез і функція НАД і НАДФ-дегідрогеназ. Нестача яких речовин викликає це порушення?


A.

Рибофлавіну


B.

Гему


C. *

Нікотинаміду


D.

Тіаміну


E.

Нікотин-сульфату


3.

Вазоактивний пептид ангіотензин підвищує кров’ний тиск. Пацієнтові для зниження артеріального тиску призначений каптоприл – інгібітор ферменту, який перетворює ангіотензин І у ангіотензин ІІ шляхом:


A. *

Обмеженого протеолізу


B.

Метилювання


C.

Фосфорилювання


D.

Дезамінування


E.

Декарбоксилювання


4.

Гіпотеза Варбурга і Бейліса про механізм дії ферментів не могла пояснити:


A.

Зв”язок механізму дії ферментів із дією неорганічних каталізаторів


B.

Твердження, що поверхня ферментів служить місцем для абсорбції реагентів


C.

Зростання кількості молекул субстрату призводить до зростання швидкості реакції


D.

Механічні зміни у молекулах субстрату призводять до більшої реакційної здатності


E. *

Специфічність дії ферментів


5.

З гомогенатів тканин виділені ферменти, які каталізують взаємне перетворення лактату і пірувату. Ферменти відрізняються електрофоретичною рухливістю і молекулярною масою. Як називають такі ферменти?


A. *

Ізоферменти


B.

Голоферменти


C.

Коферменти


D.

Мультиферменти


E.

Проферменти


6.

Інгібіторами багатьох металовмісних ферментів тканинного дихання (наприклад цитохромоксидази) є сполуки:


A. *

Ціаністоводнева кислота, сірководень


B.

Ацетилхолін


C.

Сполуки ртуті


D.

Сульфаніламіди


E.

Фосфакол

7.

Іони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SН-групи, що входять в активний центр ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування?


A. *

Неконкурентне


B.

Алостеричне


C.

Конкурентне


D.

Безконкурентне


E.

Субстратне


8.

Іони металів бувають досить специфічними активаторами для деяких ферментів. Який із нижчеперерахованих процесів не притаманний іонам металів як активаторам?


A.

Сприяють приєднанню субстрату до ферменту


B.

Беруть участь у формуванні третинної структури ферменту


C. *

Активують за допомогою цАМФ


D.

Впливають на алостеричні центри ферментів


E.

Є складовою активного центру ферменту


9.

На повний гідроліз крохмалю під дією амілази слини за оптимальних умов (tо, рН середовища) вказує результат йодо-крохмальної реакції, про що свідчить наступне забарвлення досліджуваної проби:


A.

Фіолетове


B.

Червоно-буре


C. *

Забарвлення відсутнє або світло-жовте


D.

Синє


E.

Блідо-рожеве


10.

Одним з показників обміну речовин в організмі є рівень загального білка в сироватці крові. Кількісне визначення білка в клініко-біохімічних лабораторіях засновано на:


A. *

Біуретовій реакції


B.

Нінгідриновій реакції


C.

Ксантопротеїновій реакції


D.

Реакції Фоля


E.

Нітропрусидній реакції


11.

Пацієнту з глаукомою призначено пірофос (фосфорорганічну сполуку), який пригнічує активність ацетилхолінестерази шляхом:


A. *

Неконкурентного гальмування


B.

Конкурентного гальмування


C.

Алостеричного гальмування


D.

Безконкурентного гальмування


E.

Гальмування синтезу ферменту


12.

Під час дослідження виявили ряд ферментів, які каталізували одну і ту ж реакцію. Як називають ці ферменти?


A.

Поліферментні комплекси


B.

Активатори ферментів


C. *

Ізоферменти


D.

Імобілізовані ферменти


E.

Алостеричні ферменти


13.

Під час електрофоретичного дослідження ЛДГ в сироватці крові виявили переважання вмісту ЛДГ1 та ЛДГ2. Про патологію якого органа свідчать ці дані?


A.

Легень


B. *

Серця


C.

Печінки

D.

М”язів


E.

Селезінки


14.

Під час лабораторного обстеження виявили нестачу вітаміну В2. Як це вплине на функції дегідрогеназ?


A.

Порушиться синтез АсАТ і АлАТ


B.

Порушиться функція НАД і НАДФ-залежних оксидоредуктаз


C. *

Порушиться синтез і функція ФМН і ФАД-залежних дегідрогеназ


D.

Порушиться синтез і функція піридоксальфосфату


E.

Порушиться функція і утворення цитохромоксидаз


15.

Під час шлункової секреції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів. Пепсиноген активується:


A. *

Соляною кислотою


B.

Сірчаною кислотою


C.

Яблучною кислотою


D.

Щавелевооцтвою кислотою


E.

Всі відповіді вірні


16.

Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм інгібіторної дії прозерину?


A. *

Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр ферменту


B.

Денатурація ферменту


C.

Ковалентне зв’язування з активним центром ферменту


D.

Ковалентне зв’язування з алостеричним центром ферменту


E.

Окиснення іона заліза в активнім центрі ферменту


17.

Препарати ртуті, миш'яку і вісмуту є інгібіторами ферментів, які мають - SН групи в активних центрах. Для реактивації ( відновлення активності) цих ферментів використовують амінокислоту:


A. *

Цистеїн


B.

Гліцин


C.

Валін


D.

Глутамін


E.

Серин


18.

При вивченні властивостей ферменту до системи фермент-субстрат було додано невідому речовину. В результаті константа Міхаеліса збільшилася в 2 рази. Яке явище мало місце?


A. *

Конкурентне інгібування.


B.

Частковий гідроліз комплексу


C.

Денатурація


D.

Алостерична активація.


E.

Дисоціація голоферменту


19.

При вивченні механізмів ферментативних реакцій були виявлені функціональні групи, які забезпечують зв'язок молекули ферменту з субстратом і беруть пряму участь в каталітичному акті. Як називається ця ділянка ?


A.

Алостеричний центр


B. *

Активний центр


C.

Кофермент


D.

Простетична група


E.

Кофактор


20.

При виділенні ферментів із гомогенату використовують сульфат амонію. Вкажіть, яким методом можна очиcтити від нього фермент?

A. *

Діалізом


B.

Ультрацентрифугуванням


C.

Фільтруванням


D.

Хроматографією


E.

Електрофорезом


21.

При визначенні активності АлАТ в сироватці крові спостерігали різке зростання його активності, внаслідок пошкодження мембран і виходу ферментів у кров. При якому захворюванні це можливе?


A.

Захворюванні нирок


B.

Гострому панкреатиті


C.

Інфаркті міокарду


D. *

Гепатиті


E.

Розумовій відсталості


22.

При застосуванні прозерину ,який є фармпрепаратом антидепресивної дії, проходить інгібування ацетилхолінестерази. Вкажіть тип інгібування:


A. *

Конкурентне


B.

Незворотне


C.

Неконкурентне


D.

Безконкурентне


E.

Алостеричне


23.

При отруєнні фосфорорганічними сполуками використовують специфічні антидоти, які реактивують фермент:


A. *

Aцетилхолінестеразу


B.

Холінацетилтрансферазу


C.

Цитохромоксидазу


D.

Сукцинатдегідрогеназу


E.

Лактатдегідрогеназу


24.

При офтальмологічних захворюваннях як антиглаукоматозний засіб до недавнього часу використовували препарат армін із групи ФОС (фосфорорганічних сполук), що має сильну антихолінестеразну активність. Вкажіть механізм інгібування ним ацетилхолінестерази:


A. *

Неконкурентне


B.

Конкурентне


C.

Алостеричне


D.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> Укр -> Медичний%20факультет -> 2%20курс%20НТН -> біол%20та%20біоорг%20хімія
Медичний%20факультет -> 8 семестр, 4 курс мед
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Крок Медична біохімія. Модуль 2
2%20курс%20НТН -> Ситуаційні завдання з медицини надзвичайних ситуацій
2%20курс%20НТН -> Судини та нерви тулубу та кінцівок (2к-мед. Тестові питання)
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Загальні закономірності метаболізму


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка