Місія, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності Чернівецької митниці дфсСкачати 72.83 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір72.83 Kb.
Місія, функції, повноваження, основні завдання

та напрями діяльності Чернівецької митниці ДФС
Чернівецька митниця Державної фіскальної служби України (далі - Митниця) є територіальним органом Державної фіскальної служби України, який підпорядковується Державній фіскальній службі України (далі - ДФС).

Митниця забезпечує реалізацію повноважень ДФС у зоні своєї діяльності.

Митниця у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, що належать до компетенції ДФС, наказами ДФС, дорученнями Голови ДФС, його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства.

Основними завданням Митниці є: забезпечення реалізації політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.


Митниця відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань державної митної справи, готує та вносить ДФС пропозиції щодо його вдосконалення;

2) здійснює адміністрування податків і зборів, митних платежів;

3) контролює своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, митних та інших платежів;

здійснює контроль за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи;

веде облік осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, розташованих у зоні її діяльності;

вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;

здійснює ведення митної статистики: збирає, обробляє, узагальнює та подає ДФС дані митної статистики зовнішньої торгівлі, спеціальної митної статистики;

контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;

застосовує відповідно до закону заходи тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного контролю та митного оформлення, а також нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як це передбачено пунктом 13 частини першої статті 4 Митного кодексу України;

10) здійснює державний контроль нехарчової продукції, проводить відповідно до законодавства України вибіркові обстеження зразків продукції до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України;

11) здійснює контроль за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснює заходи щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;

12) здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення митного контролю та митного оформлення і після завершення їх митного контролю та митного оформлення з метою забезпечення справляння в повному обсязі митних платежів, веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів, а також зі збирання, аналізу, систематизації цінової інформації;

13) здійснює контроль за правильністю класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення;

14) забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими;

15) забезпечує правильність заповнення та використання митних декларацій, внесення до них змін та визнання декларацій недійсними;

16) здійснює митний контроль та виконує митні формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;

17) вживає заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;

18) здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до реєстру;

19) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання у межах повноважень, передбачених законом;

20) проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та здійснює у випадках, установлених міжнародними договорами, видачу сертифікатів походження;

21) здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово- промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товару з України;

22) здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

23) здійснює кінологічне забезпечення;

24) здійснює разом з митними органами іноземних держав заходи щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;

25) впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяє транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

26) створює зони митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, вільних митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України;

27) проводить аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;

28) здійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення;

29) застосовує та контролює процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами;

30) здійснює стягнення коштів у разі невиконання зобов'язань із сплати митних платежів, забезпечених гарантією;

31) надає консультації відповідно до Митного кодексу України;

32) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей;

33) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення реєстрів, банків та баз даних;

34) у межах повноважень бере участь у взаємодії з компетентними органами іноземних держав у рамках обміну митною інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України;

35) надає дозволи на відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, видає сертифікати уповноваженого економічного оператора, здійснює контроль за їх діяльністю, надає висновки щодо відкриття магазинів безмитної торгівлі та розміщення підприємств у пунктах пропуску;

36) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю митних брокерів та їх представників (агентів з митного оформлення), здійснює контроль за провадженням певних видів діяльності, перелік яких визначено Митним кодексом України; у передбачених цим кодексом випадках зупиняє дію, анулює та переоформлює дозволи на провадження певних видів діяльності;

37) звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

38) здійснює прогнозування та проводить аналіз надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, вивчає вплив соціально-економічного розвитку регіону і змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

39) запобігає та протидіє порушенням митних правил;

40) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень у сфері державної митної справи, вживає заходів щодо їх усунення;

41) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень законодавства у сфері державної митної справи, за результатами прогнозує тенденції розвитку негативних процесів;

42) проводить облік, зберігання, оцінку вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним;

43) здійснює допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами;

44) здійснює контроль за дотриманням правил переміщенням валютних цінностей через митний кордон України;

45) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно- санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;

46) здійснює попередній документальний контроль товарів у пунктах пропуску через державний кордон України;

47) здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Митниці;

48) реалізує інформаційну політику ДФС;

49) надає Головному управлінню ДФС у Чернівецькій області (далі – ГУ ДФС) для оприлюднення на суб - сайті ГУ ДФС єдиного веб-порталу ДФС України офіційну інформацію, що належить до компетенції Митниці;

50) забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності; забезпечує облаштування та утримання територій, будівель та споруд міжнародних та міждержавних автомобільних пунктів пропуску;

51) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально- технічне забезпечення і розвиток діяльності Митниці;

52) здійснює відповідно до законодавства у межах наданих повноважень управління об'єктами державної власності;

53) вносить до ДФС в установленому порядку пропозиції щодо укладення міжвідомчих договорів з митними органами іноземних держав, проводить у межах повноважень, за дорученням ДФС бере участь у переговорах та консультаціях стосовно підготовки міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Митниці, готує пропозиції щодо припинення та/або зупинення їх дії;

54) у межах повноважень забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань державної митної справи;

55) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва шляхом надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи, на підставі міжнародних угод;

56) здійснює державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів;

57) здійснює інші повноваження, визначені законом.


Митниця у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з ГУ ДФС, іншими митницями, Чернівецькою обласною радою та облдержадміністрацією, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями.
Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка