Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологійСкачати 265.4 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір265.4 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор ___________А.І. Українець

" 26" липня 2016 р.


програма

фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю102 «Хімія»

(спеціалізація «Фізична хімія»)Схвалено Вченою радою Національного університету харчових технологій

Протокол №16 від «21» липня 2016 р.
Київ – 2016


Загальні положення

Ця програма розроблена для проведення вступних випробувань зі вступу на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 «Хімія» для вступників на основі ОКР «Магістр».

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній оцінці вступника в відповідності знань вимогам до навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 «Хімія».

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін хімічного циклу: нанохімія та нанотехнологія, вибрані розділи теоретичної хімії (вчення про будову речовини, хімічна термодинаміка, теорія поверхневих явищ, вчення про електрохімічні процеси, теорія кінетики хімічних реакцій і вчення про каталіз), методи досліджень структури речовин в різних агрегатних станах, а саме: 1. НАНОХІМІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЯ

Нанонаука і нанотехнологія. Природні і штучні нанорозмірні об'єкти. Критерії визначення наноматеріалів. Критичний розмір та функціональні властивості. Розмірний ефект. Класифікація наноматеріалів: 0D-, 1D-, 2D-структури. Області застосування наноматеріалів. Їх особливості. Самоорганізація наноматеріалів. Використання наноматеріалів в медицині, енергетиці, каталізі та охороні навколишнього середовища. Основні фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи дослідження наноматеріалів. Характеризація наноматеріалів за допомогою дифракційних, спектральних, термічних методів та електронної мікроскопії.

  1. Вуглецеві наноматеріали

Одномірні і багатомірні вуглецеві нанотрубки. Діаметр і довжина нанотрубок. Трансформація графітоподібної структури і фулерену в багатостінні наноструктури. Електродуговий і метод лазерної абляції одержання фулеренів і багатостінних нанотрубок. Контрольований ріст нанотрубок хімічним осадженням з газоподібної фази. Структура і електронні властивості нанорозмірних трубок вуглецю синтезованих каталітичним піролізом метану.

  1. Утворення нанорозмірних невуглецевих частинок

Синтез і стабілізація металічних нанорозмірних частинок металів. Формування і стабілізація тіолами двомірно впорядкованих структур срібла. Електрохімічне одержання нанорозмірних частинок срібла. Полімерні стабілізатори паладієвих, золотих і платинових наночастинок. Фотохімічна та каталітична активність наноструктур золота.

  1. Нанокомпозити

Полімерні нанокомпозити. Утворення і стабільність наноемульсій. Емульгування низькоенергетичним методом при постійній температурі. Одержання нанокапсул полімеризацією в мініемульсіях. Нанодисперсії оксидних матеріалів: TiO2 (метилакрилат) і TiO2(поліметилакрилат). Нанокомпозити на основі електропровідних полімерів: кераміка на основі поліпіролу, водні дисперсії поліаніліну.

1.4 Синтез, властивості та застосування наноматеріалів

Синтез матеріалів з нанорозмірами. Методи одержання одномірних (1D) нанорозмірних дротин. Стратегія зменшення розмірності об’єктів від 3D до 2D і 1D та квантових точок. Літографія. Молекулярна епітаксія. Метод молекулярних променів і електро- спінового осадження. Темплатні методи. Створення нанодротин заповненням нанотрубок. Фотохімічні комірки на основі нанопористого диоксида титану. Хімічні перетворення наночастинок.

Електрична провідність нанокристалів. Електрон-фотонна взаємодія.Вплив структури плівок на морфологію поверхні. Супрамолекулярна стратегія хімічної чутливості.

Наносенсори і біочіпи, іх роль в молекулярній діагностиці. Амперометричні електрохімічні сенсори. Наночастинки і полярони як активні центри в тонкоплівкових сенсорних пристроях.Застосування наноматеріалів для електродів хімічних джерел струму. Фотохімічні перетворювачі енергії.

Теоретичні основи нанотехнології, наноструктури як відображення загальної тенденції мініатюризації в електроніці і нанотехнології.


 1. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ХІМІЇ (ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ, ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА, ТЕОРІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ, ВЧЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ТЕОРІЯ КІНЕТИКИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ І ВЧЕННЯ ПРО КАТАЛІЗ)

2.1. Будова речовини
2.1.1. Основи класичної теорії хімічної будови

Основні положення класичної теорії хімічної будови. Ізомерія. Конформації молекул. Зв'язок будови і властивостей молекул.


2.1.2. Фізичні основи вчення про будову молекул

Методи молекулярної механіки і молекулярної динаміки при аналізі будови молекул.Загальні принципи квантово-механічного опису молекулярних систем. Електронна будова атомів і молекул. Одноелектронне наближення. Атомні і молекулярні орбіталі. Електронні конфігурації і терми атомів. Правила Гунда. Електронна густина. Межі застосування одноелектронного наближення. Локалізовані молекулярні орбіталі. Гібридизація. Стаціонарне рівняння Шредінгера для вільної молекули. Адіабатичне наближення. Електронне хвильове рівняння.Рівноважні конфігурації молекул. Коливання молекул. Нормальні коливання, амплітуди і частоти коливань, частоти основних коливальних переходів. Обертання молекул. Обертальні рівні енергії.Будова молекул і хімічний зв’язок. Потенціальна крива. Енергія дисоціації. Рівноважна конфігурація. Частоти коливань. Дипольний момент. Поляризованість.


2.1.3. Симетрія молекулярних систем

Точкові групи, операції та елементи симетрії молекул. Поняття про представлення груп і характерах представлень. Класифікація квантових станів атомів і молекул по симетрії. Симетрія атомних і молекулярних орбіталей, s- і p- орбіталі.


2.1.4. Електричні і магнітні властивості

Дипольний момент і поляризованість молекул. Магнітний момент і магнітна сприйнятливість. Ефекти Штарка і Зеемана. Магнітно-резонансні методи дослідження будови молекул. Хімічний зсув.Оптичні спектри молекул. Ймовірності переходів і правила відбору при переходах між різними квантовими станами молекул. Зв'язок спектрів молекул з їх будовою. Визначення структурних характеристик молекул з спектроскопічних даних.


2.2.Основи термодинаміки
Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. Рівноважні процеси. Максимальна робота. Робота різних процесів. Ентальпія. Теплоємність. Теплоти хімічних реакцій. Закон Ґесса. Теплоти утворення хімічних сполук. Залежність теплоти процесу від температури (рівняння Кірхгофа).

Спонтанні та неспонтанні процеси. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Третій закон термодинаміки. Термодинамічна шкала температур. Теорема Нернста. Методи розрахунку ентропії. Постулат Планка. Абсолютні значення ентропії.Ізохорно-ізотермічний потенціал. Ізобарно-ізотермічний потенціал. Рівняння максимальної роботи (рівняння Ґіббса-Ґельмгольца). Термодинамічні потенціали. Характеристичні функції. Термодинамічний критерій рівноваги.

Основи статистичної термодинаміки. Макроскопічна та мікроскопічна фізика. Функції розподілу в фазовому просторі. Ансамбль Ґіббса. Ергодична гіпотеза.
2.3. Кінетика хімічних реакцій
Кінетична класифікація реакцій. Молекулярність і порядок реакцій. Розрахунок константи швидкості. Енергія активації. Поверхня потенціальної енергії. Активний комплекс, координата і шлях реакції.

Кінетика реакцій в статичних умовах. Необоротні реакції першого та другого порядку. Необоротні реакції п-го порядку. Оборотна реакція першого порядку. Оборотна реакція другого порядку. Паралельні реакції. Послідовні реакції. Методи визначення порядку реакції. Вплив температури на швидкість реакції.

Фотохімічні реакції. Основні стадії фотохімічної реакції. Фотосенсибілізація і люмінесценція. Кінетика фотохімічних процесів. Первинні та вторинні стадії реакцій. Квантовий вихід. Залежність швидкості фотохімічних від інтенсивності випромінювання. Фотосинтез.
2.4. Каталіз
Каталіз. Основні поняття. Активність та селективність каталізатора. Основні промислові каталітичні процеси. Механізми каталітичних процесів.Гомогенний каталіз. Кінетика гомогенних каталітичних реакцій. Механізми кислотного та основного каталізу. Вплив іонної сили на швидкість реакції. Функція кислотності Ґаммета. Рівняння Бренстеда.

Гетерогенні каталітичні реакції. Стадії гетерогенних каталітичних процесів. Активована адсорбція. Кінетична та дифузійна області гетерогенно-каталітичного процесу. Енергії активації гетерогенних хімічних реакцій. Активні центри гетерогенних каталізаторів. Каталітичні властивості твердих кислот. Молекулярні сита як каталізатори.2.5. Електрохімія
Рівновага в розчинах електролітів. Іонні рівноваги в розчинах електролітів. Іон-дипольна взаємодія в розчинах електролітів. Структура розчинів електролітів.

Активність і коефіцієнт активності електролітів. Розподіл іонів у розчині та потенціал іонної атмосфери. Теорія Дебая-Хюккеля.

Нерівноважні явища в розчинах електролітів. Процеси перенесення. Дифузія і міграція іонів. Електропровідність розчинів електролітів.

Рівновага на межі розподілу “електрод – розчин” і електрохімічний потенціал. Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Класифікація електродів. Іонселективні та ферментні електроди.Дифузійний потенціал. Електродні потенціали та електрорушійні сили. Потенціометрія. Класифікація гальванічних елементів. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола без переносу і з переносом. Концентраційні кола.

Подвійний електричний шар. Ємність подвійного електричного шару. Моделі подвійного електричного шару. Зв'язок електричних і адсорбційних явищ на міжфазових межах. Електрокапілярні явища.

Кінетика електрохімічних реакцій. Швидкість електрохімічної реакції. Поляризація електродів. Перенапруга. Рівняння Тафеля.
 1. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ СТРУКТУРИ РЕЧОВИН В РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНАХ

3.1. Будова конденсованих фаз

Структурна класифікація конденсованих фаз. Ідеальні кристали. Кристалічна решітка і кристалічна структура. Реальні кристали. Типи дефектів в реальних кристалах. Симетрія кристалів. Кристалографічні точкові групи симетрії, типи решіток, сингонії. Поняття про просторові групах кристалів. Індекси кристалографічних граней. Атомні, іонні, молекулярні і інші типи кристалів. Ланцюгові, каркасні і шаруваті структури.

Будова твердих розчинів. Впорядковані тверді розчини. Аморфні речовини. Особливості будови полімерних фаз. Метали і напівпровідники. Зонна структура енергетичного спектра кристалів. Поверхня Фермі. Різні типи провідності. Коливання в кристалах. Фонони. Мезофази.

3.2. Основи рентгеноструктурного аналізу
Дифракція рентгенівських променів. Умови Лауе і метод обертання, метод порошку. Рентгенофазовий аналіз. Визначення параметрів ґратки. Визначення симетрії кристалічної структури. Визначення координат і середньоквадратичних зміщень атомів. Уточнення структури. Автоматизація рентгеноструктурного аналізу.

Нейтронографія, електронографія кристалів.


3.3. Методи рентгенівської і фотоелектронної спектроскопії
Схема виникнення фотоелектронної емісії, рентгенівського поглинання, флуоресценції і оже-електронів. Порівняння методу ФЕС і рентгенівської спектроскопії. Визначення хімічних елементів і енергій зв'язку електронів.

3.4. Електронні спектри.

Походження електронних спектрів. Молекули в основному та збудженому станах. Структура органічних молекул та електронні спектри. Типи электронних переходів. Хромофори та ауксохроми. Характеристика вибіркового поглинання різних структурних елементів органічних молекул. Форма смуг поглинання, батохромне та гіпсохромне зміщення смуг поглинання, інтенсивність поглинання.3.5. Інфрачервоні спектри
Природа коливальних спектрів. Поняття про валентні та деформаційні коливання. Залежність коливальних спектрів від хімічної будови молекул. Найважливіші характеристичні смуги поглинання в області основних частот коливань органічних молекул. Проведення структурного аналізу за ІЧ спектрами. Залежність коливальних спектрів від хімічної будови молекул полімерів.

3.6. Метод ЕПР

Принципи спектроскопії електронного парамагнітного (спінового) резонансу. Надтонке розщеплення сигналу ЕПР при взаємодії з одним і кількома ядрами. Блок-схема ЕПР-спектрометра, особливості експерименту, переваги і недоліки.


3.7. Спектри протонного магнітного резонансу
Хімічний зсув та його вимірювання. Константи спін-спіновової взаємодії. Класифікація спектрів ПМР. Залежність спектрів ПМР від умов регістрації. Загальні рекомендації з аналізу спектрів ПМР під час структурного аналізу. Опис поведінки ядер речовини в магнітному полі. Форма ліній поглинання. Спектри ЯМР та будова молекул. Тонка структура ЯМР-спектрів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Природні і штучні нанорозмірні об'єкти.

 2. Критерії визначення наноматеріалів. Критичний розмір та функціональні властивості. Розмірний ефект.

 3. Класифікація наноматеріалів: 0D-, 1D-, 2D-структури. Області застосування наноматеріалів. Їх особливості.

 4. Використання наноматеріалів в медицині, енергетиці, каталізі та охороні навколишнього середовища.

 5. Основні фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи дослідження наноматеріалів. Характеризація наноматеріалів за допомогою дифракційних, спектральних, термічних методів та електронної мікроскопії.

 6. Одномірні і багатомірні вуглецеві нанотрубки. Діаметр і довжина нанотрубок.

 7. Електродуговий і метод лазерної абляції одержання фулеренів і багатостінних нанотрубок.

 8. Контрольований ріст нанотрубок хімічним осадженням з газоподібної фази.

 9. Синтез і стабілізація металічних нанорозмірних частинок металів.

 10. Електрохімічне одержання нанорозмірних частинок срібла.

 11. Полімерні нанокомпозити.

 12. Утворення і стабільність наноемульсій.

 13. Синтез матеріалів з нанорозмірами. Методи одержання одномірних (1D) нанорозмірних дротин. Стратегія зменшення розмірності об’єктів від 3D до 2D і 1D та квантових точок.

 14. Темплатні методи. Створення нанодротин заповненням нанотрубок. Фотохімічні комірки на основі нанопористого диоксида титану.

 15. Наносенсори і біочіпи, іх роль в молекулярній діагностиці. Амперометричні електрохімічні сенсори.

 16. Застосування наноматеріалів для електродів хімічних джерел струму.

 17. Фотохімічні перетворювачі енергії.

 18. Теоретичні основи нанотехнології, наноструктури як відображення загальної тенденції мініатюризації в електроніці і нанотехнології.

 19. Методи молекулярної механіки і молекулярної динаміки при аналізі будови молекул.

 20. Загальні принципи квантово-механічного опису молекулярних систем. Одноелектронне наближення.

 21. Стаціонарне рівняння Шредінгера для вільної молекули. Адіабатичне наближення. Електронне хвильове рівняння.

 22. Обертальні рівні енергії. Будова молекул і хімічний зв’язок. Потенціальна крива.

 23. Точкові групи, операції та елементи симетрії молекул.

 24. Класифікація квантових станів атомів і молекул по симетрії.

 25. Дипольний момент і поляризованість молекул.

 26. Зв'язок спектрів молекул з їх будовою. Визначення структурних характеристик молекул з спектроскопічних даних.

 27. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки.

 28. Ентальпія. Теплоємність. Теплоти хімічних реакцій. Закон Ґесса.

 29. Теплоти утворення хімічних сполук. Залежність теплоти процесу від температури (рівняння Кірхгофа).

 30. Методи розрахунку ентропії. Постулат Планка. Абсолютні значення ентропії.

 31. Термодинамічні потенціали. Характеристичні функції. Термодинамічний критерій рівноваги.

 32. Кінетична класифікація реакцій. Молекулярність і порядок реакцій. Розрахунок константи швидкості.

 33. Енергія активації. Поверхня потенціальної енергії. Активний комплекс, координата і шлях реакції.

 34. Методи визначення порядку реакції.

 35. Фотохімічні реакції. Основні стадії фотохімічної реакції. Квантовий вихід.

 36. Гомогенний каталіз. Кінетика гомогенних каталітичних реакцій. Механізми кислотного та основного каталізу.

 37. Каталітичні властивості твердих кислот. Молекулярні сита як каталізатори.

 38. Рівновага в розчинах електролітів. Іонні рівноваги в розчинах електролітів.

 39. Активність і коефіцієнт активності електролітів. Розподіл іонів у розчині та потенціал іонної атмосфери.

 40. Теорія Дебая-Хюккеля.

 41. Нерівноважні явища в розчинах електролітів. Дифузія і міграція іонів.

 42. Електропровідність розчинів електролітів.

 43. Рівновага на межі розподілу “електрод – розчин” і електрохімічний потенціал. Рівняння Нернста. Класифікація електродів.

 44. Подвійний електричний шар. Ємність подвійного електричного шару.

 45. Кінетика електрохімічних реакцій. Швидкість електрохімічної реакції.

 46. Поляризація електродів. Перенапруга. Рівняння Тафеля.

 47. Реальні кристали. Типи дефектів в реальних кристалах.

 48. Симетрія кристалів. Кристалографічні точкові групи симетрії, типи решіток, сингонії.

 49. Поняття про просторові групах кристалів. Індекси кристалографічних граней. Атомні, іонні, молекулярні і інші типи кристалів.

 50. Будова твердих розчинів. Впорядковані тверді розчини. Аморфні речовини.

 51. Метали і напівпровідники. Зонна структура енергетичного спектра кристалів. Поверхня Фермі. Різні типи провідності.

 52. Дифракція рентгенівських променів. Умови Лауе і метод обертання, метод порошку.

 53. Рентгенофазовий аналіз. Визначення параметрів ґратки. Визначення симетрії кристалічної структури.

 54. Походження електронних спектрів. Молекули восновному та збудженому станах.

 55. Структура органічних молекул та електронні спектри. Типи электронних переходів. Хромофори та ауксохроми.

 56. Природа коливальних спектрів. Поняття про валентні та деформаційні коливання.

 57. Принципи спектроскопії електронного парамагнітного (спінового) резонансу.

 58. Хімічний зсув та його вимірювання. Константи спін-спіновової взаємодії. Класифікація спектрів ПМР.

 59. Спектри ЯМР та будова молекул. Тонка структура ЯМР-спектрів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на фаховому вступному випробуванні для вступу на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю

за спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація «Фізична хімія»)

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці магістра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати завдання білету, що складається з трьох питань. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за п’ятибальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях оцінюються так:1 бал – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

2 бали – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше чверті навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

3 бали – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

4 бали – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

5 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них.

Особи, рівень знань яких оцінений у 3 бали та нижче на фаховому вступному випробовуванні позбавляється права брати участь у конкурсі.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
 1. Голова фахової атестаційної комісії

 1. Г. В. СокольськийЛітература


 1. Эткинс П. Физическая химия. В 3-х Ч. 1. Равновесная термодинамика / П. Эткинс, Дж де Паула. - М.: Мир. – 2007. — 494 с. 

 2. Воловик Л.С., Ковалевська Е.І., Манк В.В., Мірошников О.М., Федоренко Г.А. Фізична хімія. – К.: фірма «Інкос» 2007. -191 с.

 3. Л.С.Воловик, Є.І.Ковалевська, В.В.Манк, О.М.Мірошников, О.В.Подаревська, М.І.Сербова, В.В.Тимохін, Г.А.Федоренко. Колоїдна хімія. Підручник для студентів нехімічних спеціальностей. – К.:НУХТ, 2011 – 247 с.

 4. Чумак В.Л., Іванов С.В. Фізична хімія. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 648 с.

 5. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Строение вещества. Термодинамика: Учеб. для вузов /К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; под ред. К.С. Краснова. – 3-е изд., испр.- М.: Высш.шк., 2001.- 512 с., ил.

 6. Пригожин И. Р., Дефэй Р. Химическая термодинамика. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 533 с.

 7. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ: Учеб. для вузов /К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; под ред. К.С. Краснова. – 3-е изд., испр.- М.: Высш.шк., 2001.- 319 с., ил.

 8. Ю.Г. Фролов. Курс колоидной химии. Поверхносные явления и дисперсные системы. – М.: Химия, 1989.

 9. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул. М., 1979. 407 с.

 10. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия. М.: Высш. шк., 1987

 11. Р.Фейнман. Внизу полным полно места : приглашение в новый мир физики// Химия и жизнь. - 2002 . - №12. - С. 20-26.

 12. Волков С. В., Ковальчук Є. П., Огенко В. М., Решетняк О. В. Нанохімія, наносистеми, наноматеріали // Київ.: «Наукова думка». – 2008. – 424 с.

 13. Наноматериалы и нанотехнологии [Текст] : учебник / В. А. Богуслаев [и др.]; общ. ред. В. А.Богуслаев. - Запорожье : Мотор Сич, 2014. - 208 с.

 14. С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів/ за ред. акад. Г.В.Єльської, Київ „Наукова думка". — 2006. — 256 с.

 15. Сергеев Г. Б. Нанохимия // М.: Изд−во МГУ. – 2003. – 288 с.

 16. Беляков А. В. Методы получения неорганических неметаллических наночастиц // М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева. – 2003. – 80 с.

 17. Введение в нанотехнологию / Кобаяси, Н. — Москва: Бином, 2005. – 134 с.

 18. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. — Москва: Техносфера. — 2005. — 336 с.

 19. Шпак, А. П. Кластерные и наноструктурные материалы / А.П. Шпак, Ю. А. Куницкий, Карбовский В.Л. — т. 1. К.: ИД «Академпериодика». — 2001. — 588 с.

Допоміжна: 1. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: В 2-х ч.: Пер. с англ. / А. Вест. – М.: Мир, 1988. – 558 с.

 2. Рао, Ч. Н. Р. Новые направления в химии твердого тела/ Ч. Н. Р. Рао . — М.: Наука, 1990.— 519 с.

 3. Вайнштейн, Б. К. Современная кристаллография. т. 2. Структура кристаллов / Б. К. Вайнштейн, В. М Фридкин, В. Л. Инденбом. — М.: Наука, 1979. — 355 с.

 4. Кнотько, А.В. Химия твердого тела/ А.В. Кнотько, Ю.Д. Третьяков, В.И. Путляев, М.: Наука. — 2006. — 411 с.


інформаційні ресурси


 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — Режим доступа:www.URL://http://www.nbuv.gov.ua/. — 29.09.2015.

 2. Scopus: Elsevier. — Netherlands, Режим доступа:www.URL:http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url — 29.09.2015.

Каталог: page
page -> Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
page -> Блок №7 створення умов для збереження життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу охорона праці та безпека життєдіяльності
page -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
page -> Мінеральна вода – чудесний дар природи
page -> Оздоровлення дітей разом з батьками
page -> Науково-методична робота
page -> Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності
page -> Допоможи собі сам ! Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка