Міністерство охорони здоров’я україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова варивода віталій ОлександровичСторінка1/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.65 Mb.
#7931
ТипАвтореферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА

ВАРИВОДА Віталій Олександрович
УДК 616-073.4-8:611.9:613.956:612.014.5зв’язки ехокардіографічних параметрів з

ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА у міських

підлітків різних соматотипів

14.03.01 – нормальна анатомія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Вінниця – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України.
Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Гунас Ігор Валерійович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, директор науково-дослідного центру.


Офіційні опоненти:

– Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нормальної анатомії;

– доктор медичних наук, професор Гнатюк Михайло Степанович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.


Захист відбудеться “23” грудня 2009 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

Автореферат розісланий “20” листопада 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент О.В. Власенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Згідно сучасних наукових досліджень вивчення нормативних морфо-функціональних показників організму, у тому числі й ехокардіографічних (ЕхоКГ) параметрів, без урахування їх взаємозв’язків з іншими конституціональними параметрами організму здорової людини не дозволить у подальшому коректно оцінити стан цих показників та буде гальмувати розвиток діагностики і лікування різних захворювань [Кузнецова О.В., 2002; Сарафинюк П.В., 2003; Владимирова Я.Б., Сынкова Н.В., Кокорева Т.В., 2008]. Однак, переважна більшість досліджень, які вивчають взаємозв’язки між різними морфо-функціональними показниками, в тому числі й серцево-судинної системи (ССС), стосуються, в основному, патологічних станів [Люлька Ю.П., 2005; Журавлева Л.В., 2006; Редька І.В., 2007].

Згідно досліджень Б.М. Никитюка і Н.А. Корнетова отримання максимально повної інформації про зв’язок різних конституційних ознак (в тому числі антропометричних показників, соматотипу, компонентного складу маси тіла) з виникненням мультифакторіальних захворювань є одним із підходів для реалізації феногенетичного аналізу. Однак, для встановлення конституційних критеріїв цих захворювань необхідно чітко провести межу між нормою та патологією, для чого потрібно накопичення фактичних даних про здорову людину [Никитюк Б.А., Корнетов Н.А., 1998].

У науковій літературі зустрічаються лише поодинокі роботи, що присвячені вивченню взаємозв’язків ЕхоКГ параметрів з особливостями будови тіла здорових людей та побудові на їх основі регресійних моделей нормативних сонографічних параметрів ССС [Шапаренко Г.П., 1999; Шапаренко Е.Г., 2005; Маевский А.Е. и др., 2008]. В роботах П.В. Сарафінюка та співавторів [2002-2004] у практично здорових міських підлітків Поділля встановлені чисельні кореляції більшості ЕхоКГ параметрів з антропометричними показниками. Однак кількість регресійних моделей ЕхоКГ параметрів, що мають практичне значення для медицини незначна (більш ніж із 20 показників лише 7 – у хлопчиків та 2 у дівчаток), що вказує на необхідність враховувати соматотип конкретного індивідуума при моделюванні нормативних параметрів ССС.

Таким чином, необхідність вивчення взаємозв’язків ЕхоКГ параметрів з антропологічними показниками в здорових міських підлітків різних соматотипів та розробка на основі цих даних нормативних сонографічних параметрів серця потребує подальших наукових розробок і визначає актуальність даного дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 9 лютого 2007 року) та проблемною комісією МОЗ і АМН України «Морфологія людини» (протокол № 76 від 25 грудня 2006 року). Дана робота є продовженням загально-університетської наукової тематики науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова "Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)" (№ державної реєстрації: 0103U008992). У її виконанні автор провів аналіз зв’язків даних ехокардіографічних і антропологічних досліджень міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів, що є основою виконаної дисертаційної роботи.

Мета дослідження. Розробити регресійні моделі нормативних індивідуальних сонографічних параметрів серця на підставі аналізу взаємозв’язків ехокардіографічних параметрів з антропометричними, соматотипологічними показниками та компонентним складом маси тіла в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.

Завдання дослідження:

1. Встановити особливості кореляційних зв’язків антропометричних, соматотипологічних показників та компонентного складу маси тіла з сонографічними розмірами серця в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.

2. Вивчити зв’язки соматичних розмірів тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів з функціональними ЕхоКГ показниками.

3. Побудувати регресійні моделі нормативних індивідуальних ЕхоКГ параметрів у здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.

4. Провести аналіз отриманих регресійних моделей ЕхоКГ параметрів серця.

Об’єкт дослідження – залежність ЕхоКГ параметрів серця від особливостей будови тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів.

Предмет дослідження – особливості зв’язків антропометричних, соматотипологічних показників та компонентного складу маси тіла з ЕхоКГ параметрами практично здорових міських хлопчиків і дівчат Поділля різних соматотипів.

Методи дослідження: сонографічні – для визначення ЕхоКГ параметрів; антропометричні та соматотипологічні – для встановлення особливостей будови тіла; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів та побудови регресійних моделей.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів встановлені особливості кореляційних зв’язків між ЕхоКГ параметрами та антропометричними, соматотипологічними і показниками компонентного складу маси тіла.

Доведено, що як у хлопчиків, так і в дівчаток, між різними соматотипами є відмінності кореляційних зв’язків сонографічних параметрів серця з антропологічними показниками, більш виражені для функціональних ЕхоКГ показників.

Виявлені виражені статеві відмінності більшості кореляційних зв’язків ЕхоКГ параметрів з особливостями будови тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів.

Вперше проведений аналіз регресійних моделей ЕхоКГ параметрів у підлітків різних соматотипів, побудованих на основі особливостей будови тіла. Встановлено, що кількість моделей які мають практичне значення для медицини найбільша в підлітків мезоморфного й екто-мезоморфного соматотипу (з вищою точністю опису ознаки, що моделюється в дівчаток, ніж у хлопчиків).

Доведено, що до моделей ЕхоКГ параметрів, які мають практичне значення для медицини, у підлітків різних соматотипів найбільш часто входять обхватні й поперечні розміри тіла та товщина ШЖС (за винятком товщини складок у дівчаток ектоморфів).

Практичне значення отриманих результатів. На основі отриманих даних стосовно зв’язків ЕхоКГ параметрів серця в практично здорових міських хлопчиків та дівчаток Поділля різних соматотипів з особливостями будови тіла, нами побудовані регресійні моделі нормативних індивідуальних сонографічних параметрів серця. Отримані результати дозволять не тільки більш коректно встановити нормативні параметри серцево-судинної системи, але й надають можливість у майбутньому адекватно проводити діагностику та профілактику патологічних відхилень даної системи.

Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедр нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; кафедри нормальної анатомії Української медичної стоматологічної академії; кафедри нормальної анатомії Запорізького державного медичного університету; кафедри нормальної анатомії Тернопільської державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно провів пошук та аналіз літературних даних; статистичну обробку результатів дослідження. Аналіз та узагальнення результатів, а також сформульовані основні положення і висновки дисертації належать автору. Первинні показники антропологічних та ехокардіографічних досліджень у практично здорових міських підлітків Поділля взяті з банку даних матеріалів загально університетської тематики "Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення (підлітковий вік)". Автором самостійно написано 3 статті в наукових фахових виданнях. 6 журнальних статей і 1 деклараційний патент за темою дисертації опубліковані в співавторстві з науковим керівником та колегами, де дисертанту належать основні ідеї та розробки стосовно зв’язків ехокардіографічних показників з особливостями будови тіла підлітків та аналізу регресійних моделей нормативних сонографічних параметрів серця.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на IV Національному конгресі АГЕТ України (Алушта, 2006) та ІІІ Міжнародних Пироговських читаннях (Вінниця, 2006), VІ міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2007), науково-практична конференція «Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення» (Тернопіль, 2008); міжнародній конференції «Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической интегративной антропологии» (Томск, 2008); науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології» і «Прикладні аспекти морфології» (Вінниця, 2009), науково-практичній конференції "Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології" (Тернопіль, 2009), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми функціональної морфології" (Полтава, 2009).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць (6 у співавторстві), які повністю відображають зміст проведеного дослідження. 7 статей опубліковано в рекомендованих ВАК України наукових фахових журналах (з них 2 самостійних). Отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 310 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, загальної методики та основних методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних літературних джерел, з яких 129 викладені кирилицею та 84 – латиницею, а також 2 додатків. Робота ілюстрована 215 таблицями, що займають 128 сторінок машинопису.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка