Міністерство охорони здоров’я україниСкачати 489.24 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір489.24 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


проф. М.Р. Гжегоцький
Факультет медичний

кафедра сімейної медицини та дерматології, венерології

Дисципліна Загальна практика – сімейна медицина

Опорна (так, ні)

Адреса: Львів, Коновальця,1РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Елективний курс ОСНОВИ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ
для вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
спеціальність: 7.12010005 «стоматологія»

факультет, курс: стоматологічний, 3-й курсОбговорено та ухвалено

на засіданні кафедри

“ ” 2015 р.

Протокол № від « » 2015р.

Завідувач кафедри

_______________ проф. Надашкевич О.Н.
Затверджено

на профільній методичній комісії

“ ” 2015 р.

Протокол № від « » 2015 р.

Голова

_________________ проф. Радченко О.М.
Львів – 2015


Робоча навчальна програма складена для студентів медичного факультету працівниками кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: зав. кафедри професор О.Н. Надашкевич, доценти: Кіт З.М., Шалько І. В., асистенти: Курляк Н.В., Стеф’юк О.З.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з основ геронтології та геріатрії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.12010005 «Стоматологія», оскільки вивчення основ геронтології та геріатрії здійснюється у V або VI семестрах 3-го року навчання, кінцеві цілі курсу однакові, тому складена єдина програма з основ геронтології та геріатрії для зазначеної спеціальності.
Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

 • «Програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2012 року» затвердженою Верховною Радою України 29.01.2010 р.

 • «Державною програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року» затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2006 р. №421-р

 • Постановою №989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини у систему охорони здоров’я»;

 • Наказом МОЗ України №214 від 11.09.2002 «Про затвердження плану переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини»;

 • Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»;

 • Експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»;

 • Рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 «Провнесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

 • Наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 «про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • Інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Програма дисципліни структурована на один підсумковий модуль, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004р. №492).


Основне призначення дисципліни «Основи геронтології та геріатрії» - оволодіння студентами основами знань про раціональне спостереження за людьми похилого та старечого віку і адекватне лікування геріатричного пацієнта, що потребує від лікарів різних спеціальностей інтегрованого підходу до хворого з врахуванням характеру та особливостей наявної патології. Протягом циклу студенти навчаються адекватної оцінки соматичного та соціально-психічного статусу, виділення серед наявних у хворого тих серцево-судинних, неврологічних, урологічних та інших захворювань, які найбільше викликають функціональні порушення і негативно впливають на якість життя. Забезпечення та поліпшення якості життя доцільно вважати основним стратегічним завданням при спостереженні та лікуванні хворих похилого та старечого віку. Таким чином, підготовка лікаря з питань геронтології та геріатрії повинна бути мультидисциплінарною, тобто включати не тільки клінічні аспекти, а й проблеми біології старіння людини і соціальної геронтології.

Основи геронтології та геріатрії як навчальна дисципліна:

а) закладає основи знання про надання медичної допомоги людям похилого та старечого віку, що вимагає не тільки знання своєї спеціальності, але й глибокі знання з геронтології та геріатрії;

б) поглиблює знання з вікової фізіології людей похилого та старечого віку;

в) надає можливість набути практичний досвід у лікуванні геріатричного пацієнта, яке повинно враховувати притаманну для людей цього віку численність патологій, часто атиповість гострих захворювань і ускладнень хронічних патологічних процесів;

г) вивчає особливості реакцій людей похилого та старечого віку на медикаменти;

д) вивчає особливості догляду за геріатричним пацієнтом;

е) вивчає організацію роботи середнього та молодшого медичного персоналу з людей похилого та старечого віку;

є) надає знання з організації медичної та соціальної допомоги геріатричному пацієнту.


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на один модуль, до складу якого входить вісім змістових модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модуля (залікового кредиту).Опис навчального плану з дисципліни “Основи геронтології і геріатрії”

для студентів медичних факультетівСтруктура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Усього

Лекцій

Практич

них занять

СРС
30 год.

-

20

10

3

Поточний (стандартизований)

Модуль 1: змістових модулів 1

1,0 кредитів ECTS

-Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження – 66,7 %, СРС – 33,3 %.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення «Основ геронтології і геріатрії» - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (професійно-орієнтована фундаментальна підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до модулю та змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту змістового модулю.


К і н ц е в і ц і л і в и в ч е н н я д и с ц и п л і н и


 • проведення раціонального спостереження за людьми похилого та старечого віку;

 • вивчення основних особливостей лікування геріатричного пацієнта;

 • проведення адекватної оцінки соматичного та соціально-психічного статусу людей похилого та старечого віку;

 • оволодіння правилами організації допомоги геріатричному пацієнту;

 • вивчення організації медичної та соціальної допомоги людям похилого та старечого віку;

П Р О Г Р А М А НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1. Основи геронтології і геріатрії

Конкретні цілі: • проведення раціонального спостереження за людьми похилого та старечого віку;

 • вивчення основних особливостей лікування геріатричного пацієнта;

 • проведення адекватної оцінки соматичного та соціально-психічного статусу людей похилого та старечого віку;

 • оволодіння правилами організації допомоги геріатричному пацієнту;

 • вивчення організації медичної та соціальної допомоги людям похилого та старечого віку;

Тема 1. Старіння та старість. Основи загальної геріатрії. Висвітлюються питання біологічного віку(вікові періоди, календарний та біологічний вік), природного, прискореного та сповільненого старіння , тривалості життя, молекулярних та клітинних механізмів старіння (порушення генетичного апарату клітини, порушення клітинної біоенергетики, зменшення клітинної маси, цитоморфологічні зміни, функціональні зміни, послідовність та закономірність старіння клітин різних типів), нейрогуморального механізму старіння. Викладаються питання загальної геріатрії – старість та хвороба, поєднання різних захворювань, особливості клінічного перебігу хвороб. Висвітлюються питання відносин лікар і геріатричний пацієнт. Особлива увага приділяється загальному догляду за геріатричним пацієнтом, питанням медичної, психологічної, соціальної реабілітації. В цьому розділі програми вивчаються принципи енергетичної збалансованості харчування з фактичними енерговитратами старого організму, лікувально-профілактичного харчування, відповідності хімічного складу їжі віковим змінам обміну речовин та функцій при старінні, збалансованості раціону з урахуванням незамінних факторів харчування, збагачення раціону аліментарними геропротекторами. Студенти розробляють рекомендований перелік середньодобового набору продуктів для людей похилого віку. Розглядаються питання організації допомоги людям похилого та старечого віку з точки зору збереження та покліпшення їх здоров’я. В поняття „геріатрична допомога” вкладається не тільки медичні заходи, а й комплексні соціальні форми допомоги, які включають організацію роботи домів-інтернатів, домів для людей похилого та старечого віку, територіальних соціальних центрів, пансіонатів та санаторіїв для людей похилого віку, обслуговування на дому. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями.

Тема 2. Вікові зміни та хвороби системи кровообігу. Звертається увага студентів на морфологічні зміни судин, особливості гемодинаміки, зниження скоротливої здатності міокарда, пригнічення біоелектричної активності міокарда, розладам нейрогуморальної регуляції, особливості реакції на фізичне навантаження. Висвітлюються особливості перебігу, лікування ІХС, гострого інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби та симптоматичних артеріальних гіпертензій, аритмій, уражень клапанного апарату серця у людей похилого і старечого віку. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями та лікарем-кардіологом.

Тема 3. Вікові зміни та хвороби системи дихання. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають вікові особливості органів дихання та особливості перебігу гострих і хронічних бронхітів, пневмоній, обструктивних захворювань легень, раку легень у людей похилого та старечого віку. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями та лікарем-пульмонологом.

Тема 4. Вікові зміни та хвороби системи травлення. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають вікові особливості органів травлення і особливості перебігу хвороб шлунка (хронічні гастрити, виразкова хвороба, рак шлунка), хвороб печінки та жовчовивідних шляхів (гострі та хронічні гепатити, цирози печінки, хвороби жовчного міхура), хвороб підшлункової залози (гострі та хронічні панкреатити, рак підшлункової залози), хвороб товстої кишки (хронічний коліт, дивертикули товстої кишки, рак товстої кишки) у людей похилого та старечого віку. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями та лікарем-гастроентерологом.

Тема 5. Вікові зміни та хвороби сечостатевої системи. Вікові зміни та хвороби системи кровотворення. Звертається увага студентів на вікові зміни сечостатевої системи. Висвітлюються особливості перебігу, лікування запальних захворювань нирок та сечових шляхів (гострий старечий гломерулонефрит, хронічний старечий гломерулонефрит, пієлонефрит), обмінних диспротеїнемічних захворювань нирок (нефротичий синдром, сечокам’яна хвороба), пухлин нирок, сечового міхура, передміхурової залози (пухлини нирок, рак сечового міхура, рак передміхурової залози, аденома простати) у людей похилого та старечого віку. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають особливості змін при старінні у всіх органах системи крові. Висвітлюються особливості перебігу, лікування анемій (залізодефіцитна анемія, мегалобластичні анемії, апластична анемія), лейкозів (гострий лейкоз, хронічні лімфолейкоз та мієлолейкоз, лімфогранулематоз) у людей похилого та старечого віку. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями, лікарем-нефрологом, лікарем-урологом та лікарем-гематологом.

Тема 6. Вікові зміни та хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин. Звертається увага студентів на вікові зміни ендокринної системи. Процес пригнічення функції залоз внутрішньої секреції є закономірним, що обумовлено програмою зворотного розвитку організму. Вивчаються особливості клінічної картини, діагностики та лікування хвороб щитоподібної залози (гіпертироз, гіпотироз), цукрового діабету, ожиріння. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями, лікарем-ендокринологом.

Тема 7. Вікові зміни та хвороби нервової системи. Функціональні та органічні психози похилого віку. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають особливості змін при старінні нервової системи. Вивчаються особливості перебігу, лікування судинних захворювань головного мозку (атеросклеротична енцефалопатія, гіпертонічна енцефалопатія гострі порушення мозкового кровообігу), судинних міелопатій та вертеброгенних уражень спинного мозку (спінальна патологія судинного походження, ураження спинного мозку при остеохондрозі хребта, паркінсонізм). Звертається увага студентів на те, що у осіб старшого віку формуються особлива своєрідна структура психічного укладу за рахунок погіршення образного мислення, зниження сили, врівноваженості, концентрації та рухомості основних нервових процесів, зміни темпу психомоторних реакцій. Вивчаються особливості перебігу та лікування функціональних психозів пізнього віку (віково-ситуаційна депресія людей похилого віку, параноїди пізнього віку, галюцінози пізнього віку) та органічних психозів пізнього віку (сенільна деменція – хвороба Альцгеймера). Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями, лікарем-невропатологом, лікарем-психотерапевтом.

Тема 8. Вікові зміни та хвороби опорно-рухового апарату. Звертається увага студентів на зміни кістково-хрящової тканини та зв'язкового апарату хребта і кінцівок, що появляються дистрофічно-деструктивними порушеннями з перевагою остеопорозу або гіперпластичних процесів. Висвітлюються особливості перебігу, лікування остеохондрозу хребта, деформуючого остеортрозу. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями та лікарем-ревматологом.

Тема 9. Вікові зміни та хвороби органа зору. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають різницю між геронтологічними (тобто пов’язаними з фізіологічним старінням) та геріатричними (тобто пов’язаними з хворобами старечого віку) змінами тканин ока. Вивчаються особливості перебігу та лікування катаракти, глаукоми у людей похилого та старечого віку. Вікові зміни та хвороби органа слуху. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями, лікарем-окулістом.

Тема 10. Вікові зміни та хвороби органа слуху. Опрацьовуючи цей розділ програми, студенти вивчають різницю між геронтологічними (тобто пов’язаними з фізіологічним старінням) та геріатричними (тобто пов’язаними з хворобами старечого віку) змінами слухового апарату. Звертається увага студентів на вікові зміни органу слуху. Вивчаються особливості перебігу та лікування старечої втрати слуху. Під час самостійної роботи студенти працюють на прийомі з сімейними лікарями, лікарем-отоларингологом.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ -«Основи геронтології і геріатрії»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальна СРС

Змістовий модуль Основи геронтології і геріатрії

Старіння та старість. Основи загальної геріатрії.
2
Написання реферату

Вікові зміни та хвороби системи кровообігу
2
Написання реферату

Вікові зміни та хвороби системи дихання
2
Вікові зміни та хвороби системи травлення
2
Вікові зміни та хвороби сечостатевої системи та системи кровотворення
2
Вікові зміни та хвороби ендокринної системи і порушення обміну речовин
2
Вікові зміни та хвороби нервової системи. Функціональні та органічні психози похилого віку
2
Написання реферату

Вікові зміни та хвороби опорно-рухового апарату
2Вікові зміни та хвороби органів зору
2Вікові зміни та хвороби органів слуху
2Особливості перебігу, лікування гострих і хронічних бронхітів, пневмоній, ХОЗЛ, раку легень.2
Особливості перебігу та лікування хвороб шлунка, хвороб печінки та жовчовивідних шляхів, хвороб підшлункової залози, хвороб товстої кишки у людей похилого та старечого віку2
Особливості перебігу, лікування запальних захворювань нирок та сечових шляхів, обмінних диспротеїнемічних захворювань нирок, пухлин нирок, сечового міхура, передміхурової залози у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу, лікування анемій, лейкозів у людей похилого та старечого віку2
Особливості клінічної картини, діагностики та лікування хвороб щитоподібної залози, цукрового діабету, ожиріння у людей похилого та старечого віку2
Особливості перебігу, лікування судинних захворювань головного мозку, судинних міелопатій та вертеброгенних уражень спинного мозку у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу та лікування функціональних психозів пізнього віку та органічних психозів пізнього віку1
Особливості перебігу, лікування остеохондрозу хребта, деформуючого остеоартрозу у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу та лікування катаракти, глаукоми у людей похилого та старечого віку.

Особливості перебігу та лікування старечої втрати слуху

1
Усього годин 30

Кредитів ECTS – 1,0


20

10


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

Основи геронтології і геріатрії” для студентів 5 курсу медичних факультетів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Тема

години

1

Старіння та старість. Основи загальної геріатрії

2

2

Вікові зміни та хвороби системи кровообігу

2

3

Вікові зміни та хвороби системи дихання

2

4

Вікові зміни та хвороби системи травлення

2

5

Вікові зміни та хвороби сечостатевої системи та системи кровотворення

2

6

Вікові зміни та хвороби ендокринної системи і порушення обміну речовин

2

7

Вікові зміни та хвороби нервової системи. Функціональні та органічні психози похилого віку

2

8

Вікові зміни та хвороби опорно-рухового апарату

2

9

Вікові зміни та хвороби органів зору

2

10

Вікові зміни та хвороби органів слуху

2
Всього

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

Основи геронтології і геріатрії” для студентів 5 курсу медичних факультетів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Тема

години

1

Основи організації геріатричної допомоги

1

2

Особливості перебігу, лікування ІХС, гострого інфаркту міокарда

1

3

Особливості перебігу, лікування гіпертонічної хвороби та симптоматичних артеріальних гіпертензій у людей похилого і старечого віку

1

4

Особливості перебігу, лікування захворювань органів дихання та травної системи у людей похилого та старечого віку

1

5

Особливості перебігу, лікування захворювань сечостатевої та ендокринної систем у людей похилого та старечого віку

1

6

Особливості перебігу, лікування гострих і хронічних бронхітів, пневмоній, ХОЗЛ, раку легень.

1

7

Особливості перебігу та лікування хвороб шлунка, хвороб печінки та жовчовивідних шляхів, хвороб підшлункової залози, хвороб товстої кишки у людей похилого та старечого віку

1

8

Особливості перебігу, лікування запальних захворювань нирок та сечових шляхів, обмінних диспротеїнемічних захворювань нирок, пухлин нирок, сечового міхура, передміхурової залози у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу, лікування анемій, лейкозів у людей похилого та старечого віку

1

9

Особливості клінічної картини, діагностики та лікування хвороб щитоподібної залози, цукрового діабету, ожиріння у людей похилого та старечого віку

1

10

Особливості перебігу, лікування судинних захворювань головного мозку, судинних міелопатій та вертеброгенних уражень спинного мозку у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу та лікування функціональних психозів пізнього віку та органічних психозів пізнього віку

0,5

11

Особливості перебігу, лікування остеохондрозу хребта, деформуючого остеоартрозу у людей похилого та старечого віку. Особливості перебігу та лікування катаракти, глаукоми у людей похилого та старечого віку.

Особливості перебігу та лікування старечої втрати слуху0,5
Всього

10


Примітка: При поточному контролі змістовного модуля засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: 5-балів, 4-балів,3-бали ,2- бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 200

Форми контролю
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній програмі з дисципліниПри засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу4-х бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4,97

199

4,95

198

4,92

197

4,9

196

4,87

195

4,85

194

4,82

193

4,8

192

4,77

191

4,75

190

4,72

189

4,7

188

4,67

187

4,65

186

4,62

185

4,6

184

4,57

183

4,52

181

4,5

180

4,47

179

4-х бальна шкала

200-бальна шкала

4,45

178

4,42

177

4,4

176

4,37

175

4,35

174

4,32

173

4,3

172

4,27

171

4,24

170

4,22

169

4,19

168

4,17

167

4,14

166

4,12

165

4,09

164

4,07

163

4,04

162

4,02

161

3,99

160

3,97

159

3,94

158
4-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,92

157

3,89

156

3,87

155

3,84

154

3,82

153

3,79

152

3,77

151

3,74

150

3,72

149

3,7

148

3,67

147

3,65

146

3,62

145

3,57

143

3,55

142

3,52

141

3,5

140

3,47

139

3,45

138

3,42

137

3,4

136

4-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,37

135

3,35

134

3,32

133

3,3

132

3,27

131

3,25

130

3,22

129

3,2

128

3,17

127

3,15

126

3,12

125

3,1

124

3,07

123

3,02

121

3

120

Менше 3

Недос

татньоМаксимальна кількість, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.
Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом.

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється на

Рекомендована література
 1. Гериатрия: Учебное пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. Коркушко и др..; Под ред. Д.В. Чеботарева. М.: Медицина, 1990.

 2. Дворецкий Л.И. Пожилой больной в практике терапевта // Русский медицинский журнал, 1997, № 20. – С. 1299-1305.

 3. Дворецкий Л.И., Кузнецова О.П. Трудности диагностики у лиц пожилого возраста // Тер. архив, 1995, № 10. – С. 35-39.

 4. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии глазного дна. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1997. – С.152.

 5. Коркушко О.В., Чеботарев Д.Ф., Калиновская Е.Г. Гериатрия в терапевтической практике. – Киев: Здоровье, 1993.

 6. Лабезник Л.Б. Семиотика и диагностика в гериатрии // Клиническая геронтология, 1995, № 1. – С. 3-7.

 7. Мартынов А.И., Остроумова О.Д., Ролик Н.Л., Артериальная гипертензия у больных пожилого и старческого возраста: этиология, клиника, диагностика, лечение // Клиническая медицина. – 1997, № 12. – С. 8-14.

 8. Насонов Е.Л., Скрипникова И.А., Насонова В.А. Проблема остеопороза в ревматологии. – М., 1997.

 9. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – К.: Здоров’я, 2003. – 634 с.

 10. Сагалович Б.М., Пальчун В.Т. Актуальные вопросы геронтологии в оториноларингологии // Весник оторинолар. – 1998. – №1. – С.4-8.

 11. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых / Под ред. Л.И. Дворецкого, Л.Б. Лазебника. – М.: ООО „Издательство Новая Волна”: ЗАО „Издательство Дом ОНИКС”, 200. – 543 с.

 12. Шахматов Н.Ф. Психическое старение. – М.:Медицина, 1997.

 13. Яхно Н.Н. Актуальные вопросы нейрогериатрии // В сб.: Достижения в нейрогериатрии / Под ред. Н.Н. Яхно, И.В. Дамулина. – М., 1995. – С.9-29.

 14. Методичні рекомендації з організації роботи дільничних терапевтів та сімейних лікарів і превентивної медицини / Є.Я. Скляров, І.О. Мартинюк, В.П.Бевз та ін. – Львів, 2004.- 46с.

 15. Методичні рекомендації студентам 6 курсу медичного факультету, що навчаються за програмою «Поліклінічна справа і сімейний лікар»,з амбулаторної хірургії / Є.Я.Скляров, Б.Б.Лемішко, І.О.Мартинюк та ін. – Львів, 2004. – 39 с.

 16. Азбука харчування. Раціональне харчування / За ред. Г.І. Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів, 1991.

 17. Довідник сімейного лікаря / Марк А.Грабер, Метью Л.Лентернбєр та ін. – К.,2003. – 730с.

Каталог: uploads -> repository -> dermat -> 03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Міністерство охорони здоров’я україни
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Міністерство охорони здоров’я україни
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Тематичний план практичних занять з предмету «Загальна практика – сімейна медицина» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу
03.%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -> Тести: Назвіть ціль діяльності системи державної охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка