Міністерство охорони здоров’я україниДата конвертації11.05.2016
Розмір0.54 Mb.
#3728
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


проф. М.Р. Гжегоцький

Факультет стоматологічний

кафедра сімейної медицини та дерматології, венерології

Дисципліна дерматовенерологія

Опорна (так, ні)

Адреса: Львів, Коновальця,1
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ Дерматологія, венерологія

для студентів IVкурсу стоматологічного факультету

Спеціальність: 7.12010006 «Стоматологія»

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді на цикловій методичній

кафедри комісії

“___ ”___________2016 р. “___ ”_________2016 р.

протокол № протокол №

зав. кафедрою проф. Надашкевич О.Н. голова проф. Радченко О.М.

Львів – 2016

Програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів працівниками кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: зав. кафедри професор О.Н. Надашкевич, доцент Б.М. Паращук, доцент Сизон О.О., доцент О.А. Білинська, доцент Бабак І.Д., доцент Асцатуров Г.Є.


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з дисципліни «Дерматологія та венерологія» призначена для підготовки студентів вищих навчальних медичних закладів України (ВНМЗ), які проходять навчання за спеціальністю 7.1101106 «стоматологія». Викладання дисципліни «Дерматологія та венерологія» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів здійснюється відповідними профільними кафедрами або курсами.

Викладання дисципліні «Дерматологія та венерологія» студентам стоматологічних факультетів ВНМЗ має за мету формування системних медичних знань, вмінь та навичок ранньої діагностики шкірних та венеричних захворювань. Передбачається, що оволодіння знаннями стосовно основних клінічних ознак шкірних та венеричних хвороб дасть можливість лікарю-стоматологу вчасно розпізнати такі хвороби та спрямувати пацієнта до лікаря-дерматовенеролога або до лікаря загальної практики. Обізнаність стосовно проявів венеричних хвороб та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, папіломовірусна інфекція та інші) є важливою складовою професійної підготовки лікаря-стоматолога, а знання профілактичних заходів щодо зазначених хвороб є обов’язком лікаря будь-якої спеціальності та спеціалізації.

Навчальною програмою з дерматології та венерології для студентів, що опановують спеціальність «стоматологія», передбачається вивчення:


 • Основ теоретичної дерматології (анатомічна та мікроскопічна будова шкіри та слизових оболонок, фізіологія та патологія шкіри, основи клінічної фармакології для лікування шкірних хвороб);

 • Основних клініко-діагностичних ознак розповсюджених шкірних хвороб, їх профілактики та лікування;

 • Особливостей клінічного перебігу специфічних інфекцій (у т.ч. туберкульозу), венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Програма передбачає поглиблене вивчення деяких шкірних хвороб, що мають місце у стоматологічній практиці та мають бути своєчасно діагностовано лікарями-стоматологами: хейліти, герпеси та кандидози слизових оболонок порожнини рота, мультиформна ексудативна еритема, пузирчатка, побічні дії лікарських засобів, що проявляються на шкірі та слизових оболонках.

Детальне викладання венерології та інфекцій, що передаються статевим шляхом, обумовлене високим рівнем розповсюдженості ВІЛ-інфекції та необхідністю, у зв’язку із цим, опануванням правилам професійної профілактики щодо інфікування.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:


 • Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України №239 від 16.04.2003 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина);

 • Рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України № 152 від 24.03.2004 р. «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» із змінами та доповненнями згідно наказу МОЗ України № 492 від 12.10.2004;

 • Наказом МОЗ України № 148 від 31.01.2003 р. «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • Наказом МОЗ України № 929 від 07.12.2009 р. «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю «стоматологія», зі змінами, внесеними наказом МОЗ № 541 від 08.07.2010 р.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до принципів Болонського процесу та гармонізується з навчальними програмами, що прийняті у Європейському Співтоваристві.

Програма з навчальної дисципліни «Дерматолологія та венерологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю «стоматологія» структурована на один модуль, до складу якого входять 5 змістовних модулів.Модуль 1. ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ

Змістовні модулі:

1.1 Введення до дисципліни «дерматологія та венерологія». Будова шкіри та слизових оболонок, кінетиката функції шкіри та слизових оболонок, елементи шкірного висипу, загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології та венерології. Зв'язок дерматології та венерології із стоматологічними дисциплінами. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Папульозні дерматози: червоний плоский лишай та псоріаз. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри та слизових оболонок: короста, вошивість, туберкульоз.

1.2 Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти.

  1. Мікози (класифікація), кандидози. Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти. Акантолітична пузирчатка.

  2. Інфекції, що передаються статевим шляхом (класифікація). Сифіліс.

  3. Гонорея: класифікація та екстрагенітальні форми. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі. Методи соціальної та індивідуальної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.Підсумковий модульний контроль.

Види навчальної діяльності студентів (складові навчальної програми):

 • Лекції;

 • Практичні (семінарські) заняття;

 • Самостійна робота студентів (СРС) щодо вивчення окремих тем.

Кафедри (курси) дерматології та венерології (шкірних та венеричних хвороб) можуть вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно із кінцевими цілями ОКХ та ОПП за напрямом підготовки.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей.

Рекомендовані засоби контролю рівня підготовки студентів:


 • Теоретичні опитування;

 • Моно - чи багатоваріантні тести (у т.ч. із використанням комп’ютерних програм);

 • Ситуаційні завдання;

 • Орієнтування студента (стосовно діагностики та складання плану лікування) при прямому спілкуванні із конкретним пацієнтом;

 • Оцінка результатів лабораторних досліджень;

 • Інше.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю за умов 100% відвідування семінарських (практичних) занять та 100% відвідування лекцій або їхнього повного (100% відпрацювання)

Примітка. Семінарські (практичні) заняття, у разі невідвідування з будь-яких причин, підлягають фактичному відпрацюванню згідно із погодинним планом (окрім випадків передбачених діючими нормативними актами у галузі вищої освіти). У разі невідвідування лекційних годин (повного або часткового), студент має довести засвоєння / не засвоєння лекційного матеріалу шляхом: (1) надання презентаційного матеріалу власноруч підготовленої лекції або (2) надання власноруч підготовленої оглядової праці (статті) та (3) довести засвоєння матеріалу, що був у лекції, шляхом відповіді на усне або тестове запитання викладача, який здійснює підсумковий модульний контроль.Оцінка успішності студента з дисципліни «дерматологія та венерологія» виставляється на основі:

 • балів, набраних протягом засвоєння модуля(-ів) і має визначення за системою ECTS та

 • за чотирибальною шкалою згідно із чинним законодавчим актом (Законом).

Схематичний нарис навчального плану з дисципліни «дерматологія та венерологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «стоматологія»

Структура навчальної дисципліни «дерматологія та венерологія»

Кількість акад.годин,

з них


Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС
Лекцій

Практичних занять
45

6

24

15

4-й
Кредитів ECTS

1.5
Модуль 1:

змістовних модулів 5


6

24

15
Залік

Примітка: 1.5 кредиту ECTS дорівнює 45 акад. годинам. 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кінцева ціль вивчення дисципліни «дерматологія та венерологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «стоматологія»:

Вміти (=дія) розпізнавати (запідозрювати та/або діагностувати) дерматологічні хвороби, а також інфекції, що передаються статевим шляхом, спрямовувати пацієнта до профільного спеціаліста, або, якщо це необхідно у суспільних інтересах, лікувати шкірні та венеричні хвороби.

Вміти (=дія) застосовувати засоби щодо попередження розповсюдження соціально-небезпечних хвороб.

 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. «Дерматологія та венерологія»

Змістовний модуль 1.1.

Введення до дисципліни «дерматологія та венерологія». Будова шкіри та слизових оболонок, кінетиката функції шкіри та слизових оболонок, елементи шкірного висипу, загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології та венерології. Зв'язок дерматології та венерології із стоматологічними дисциплінами. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Папульозні дерматози: червоний плоский лишай та псоріаз. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри та слизових оболонок: короста, вошивість, туберкульоз.

Конкретні цілі: • Уявляти місце дисципліни «дерматологія та венерологія» у науці «медицина»;

 • Знати будову шкіри та слизових оболонок (макроскопічну та мікроскопічну), їх функції та кінетику;

 • Знати загальну патологічну морфологію шкіри;

 • Розпізнавати висип та типи висипу;

 • Знати стоматологічні прояви шкірних та венеричних хвороб;

 • Знати прояви шкірних та венеричних хвороб та оволодіти навичками спрямовування дерматологічного (венерологічного) пацієнта до профільного спеціаліста із врахуванням інтересів пацієнта та суспільства.

 • Знати етіологічні фактори та патогенетичні теорії папульозних дерматозів (псоріазу та червоного плоского лишаю);

 • Знати класифікацію, клінічні ознаки, діагностичні принципи та основи топічного й системного лікування псоріазу та червоного плоского лишаю; вміти диференціювати папульозні дерматози від інших хвороб шкіри;

 • Знати можливі прояви найбільш розповсюджених папульозних дерматозів на слизовій оболонці порожнини рота (червоного плоского лишаю та псоріазу).

 • Мати уявлення про клінічний перебіг, діагностику, лікування, первинну та вторинну профілактику корости. Знати порядок «Екстреного повідомлення про випадок інфекційного захворювання…»;

Тема 1.1.1. Дерматологія та венерологія, як інтегральна складова медичної науки: предмет та задачі дисципліни.Будова шкіри, її придатків та слизових оболонок. Кінетика та функції шкіри. Елементи шкірного висипу.

Тема 1.1.2. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Загальні клінічні та спеціальні методи діагностики у дерматології. Зв'язок дерматології та венерології із стоматологічними дисциплінами.

Тема 1.1.3. Папульозні захворювання шкіри та їх прояви на слизових оболонках порожнини рота (псоріаз та червоний плоский лишай).

Тема 1.1.4. Дерматозоонози.Змістовний модуль 1.2.

Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти.

Конкретні цілі: • Знати можливі етіологічні та патогенетичні фактори розвитку екземи та дерматитів, вміти їх діагностувати та диференціювати від інших дерматологічних хвороб;

 • Володіти навичками призначення терапії екземи та дерматитів;

 • Вміти зібрати анамнез та провести фізикальний огляд хворого на шкірну хворобу;

 • Вміти скласти опис дерматологічного клінічного випадку (скласти навчальну історію хвороби);

 • Знати визначення поняття «хейліт» та типи хейлітів, вміти їх діагностувати, диференціювати від інших хвороб та призначати топічне та/або системне лікування.

Тема 1.2.1.Дерматити та екзема: простий контактний дерматит, алергічний контактний дерматит,дерматит, що спричинений речовинами, прийнятими усередину, екзема.

Тема 1.2.1. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби.

Тема 1.3.1. Хейліти.

Змістовний модуль 1.3.

Мікози (класифікація), кандидози. Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти. Міхурник.

Конкретні цілі: • Знати класифікацію грибкових уражень шкіри та слизових оболонок,

 • Знати клінічні прояви та вміти діагностуватикандидозну інфекцію слизових оболонок; вміти призначити лабораторне обстеження та визначати план лікування;

 • Знати основні прояви туберкульозу на шкірі та слизових оболонках, вміти діагностувати туберкульоз шкіри;

 • Знати епідеміологію пузирних хвороб шкіри та різновиди акантолітичної пузирчатки;

 • Володіти навичками діагностики акантолітичної пузирчатки (клінічної та спеціальної лабораторної);

 • Знати етіологію та перебіг багатоформної ексудативної еритеми, вміти її діагностувати та відрізняти від інших хвороб; знати принципи та методи лікування багатоформної ексудативної еритеми

Тема 1.3.1. Грибкові захворювання шкіри.Кератомікози. Дерматофітії. Кандидози.

Тема 1.3.2. Акантолоітична пузирчатка. Міхурні дерматозиЗмістовний модуль 1.4

Інфекції, що передаються статевим шляхом (класифікація). Сифіліс.

Кінцеві цілі: • Знати класифікацію інфекцій, що передаються статевим шляхом (, їх епідеміологію та умови зараження;

 • Знати властивості збудників інфекцій, що передаються статевим шляхом;

 • Знати загальний перебіг сифілісу та клінічні прояви на різних його етапах;

 • Вміти ідентифікувати клінічні ознаки первинного, вторинного та третинного сифілісу на слизовій оболонці порожнини рота, проводити диференційну діагностику;

 • Володіти навичками спрямування пацієнта із підозрою на сифіліс та інші ІПСШ до профільного спеціаліста (дерматовенеролога);

 • Знати основні клінічні ознаки вродженого сифілісу, зокрема чітко орієнтуватись у стоматологічних ознаках вродженого сифілісу.

Тема 1.4.1. Інфекції, що передаються статевим шляхом: класифікація, епідеміологія, збудники (та їх властивості), шляхи передачі та умови зараження. Загальний перебіг сифілісу. Первинний сифіліс та його прояви на слизовій оболонці порожнини рота.

Тема 1.4.2. Вторинний та третинний сифіліс. Прояви на слизовій оболонці порожнини рота.

Тема 1.4.3. Вроджений сифіліс, його стоматологічні ознаки. Принципи діагностики та лікування сифілісу.

Змістовний модуль 1.5

Гонорея, класифікація та екстрагенітальні форми. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі.Методи соціальної та індивідуальної профілактикиінфекцій, що передаються статевим шляхом.

Кінцеві цілі: • Знати класифікацію гонореї та основні клінічні ознаки ектрагенітальних форм гонореї;

 • Знати епідеміологію ВІЛ-інфекції та її прояви на шкірі та слизових оболонках;

 • Володіти навичками первинної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у т.ч. сифілісу та ВІЛ-інфекції, вміти проводити санітарно-профілактичну освіту серед населення.

Тема 1.5.1.Гонорея: класифікація та екстрагенітальні форми. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі. Методи соціальної та індивідуальної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ- «Дерматовенерологія

Тема

Лекції

Практ.зан.

СРС

Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні та вторинні елементи висипки. Правила обстеження хворих на шкірні хвороби.

1

1

1

Псоріаз. Червоний плоский лишай. Паразитарні хвороби шкіри. Обстеження хворих.

-

1

-

Грибкові захворювання шкіри. Дерматити, токсикодермії, екзема. Обстеження хворих.

-

1


1

Міхурчаті захворювання шкіри і слизових оболонок. Герпеси. Обстеження хворих. Курація № І.

1

1

-

Сифіліс: збудник, лабораторна діагностика, загальний перебіг. Первинний період сифілісу. Курація № ІІ. Захист історії хвороби.

1

1

-

Вторинний період сифілісу. Амбулаторне обстеження хворих. Третинний період сифілісу.

1

1

-

Природжений сифіліс. Загальні принципи лікування. Превентивне, профілактика, пробне лікування. Критерії видужування і зняття хворих з диспансерного обліку

1

1

-

Гонорея: збудник, класифікація, особливості епідеміології і клініки. Екстрагенітальна гонорея.

СНІД: збудник, шляхи передачі, поширення,прояви на шкірі та слизових оболонках. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.-

1

-

Усього годин - 45/1,5 Кредитів ЕСТS


6

24

15

Підсумковий контроль


Іспит

Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙп\п


Тема лекції

Години


1

Введення в дерматологію. Загальні питання етіології та патогенезу захворювання шкіри і слизових оболонок порожнини рота. Дерматологічна абетка.

2

2

Міхурчаті та вірусні захворювання шкіри і слизових оболонок .

2

3

Загальний перебіг сифілісу. Класифікація сифілісу. Загальна характеристика різних періодів сифілісу.Принципи лікування та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом.

2

Всього: 6 год. 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п


Тема занять

Години

1.

Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні та вторинні елементи висипки. Правила обстеження хворих на шкірні хвороби.

3

2.

Псоріаз. Червоний плоский лишай. Паразитарні хвороби шкіри. Обстеження хворих.

3

3.

Грибкові захворювання шкіри. Дерматити, токсикодермії, екзема. Обстеження хворих.

3

4.

Міхурчаті захворювання шкіри і слизових оболонок. Герпеси. Обстеження хворих. Курація № І.

3

5.

Сифіліс: збудник, лабораторна діагностика, загальний перебіг. Первинний період сифілісу. Курація № ІІ. Захист історії хвороби.

3

6.

Вторинний період сифілісу. Амбулаторне обстеження хворих. Третинний період сифілісу.

3

7.

Природжений сифіліс. Загальні принципи лікування. Превентивне, профілактика, пробне лікування. Критерії видужування і зняття хворих з диспансерного обліку

3

8.

Гонорея: збудник, класифікація, особливості епідеміології і клініки. Екстрагенітальна гонорея.

СНІД: збудник, шляхи передачі, поширення,прояви на шкірі та слизових оболонках. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.3

Всього: 24 год. 1. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ№-п

Тема занять

Години

1.

Шкірні хвороби, як відображення на шкірі та слизових патології цілісного організму.

3

2.

Піодермії.

3

3.

Хейліти, класифікація, клініка, лікування.

3

4.

Туберкульоз шкіри та слизових оболонок порожнини рота. Лепра.

3

5.

Пухлини шкіри та слизових

3

Всього: 15 год.

Примітка: При поточному контролі змістовного модуля засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: 5-балів, 4-балів,3-бали ,2- бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 200

Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній програмі з дисципліниПри засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

4-х бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4,97

199

4,95

198

4,92

197

4,9

196

4,87

195

4,85

194

4,82

193

4,8

192

4,77

191

4,75

190

4,72

189

4,7

188

4,67

187

4,65

186

4,62

185

4,6

184

4,57

183

4,52

181

4,5

180

4,47

179

4-х бальна шкала

200-бальна шкала

4,45

178

4,42

177

4,4

176

4,37

175

4,35

174

4,32

173

4,3

172

4,27

171

4,24

170

4,22

169

4,19

168

4,17

167

4,14

166

4,12

165

4,09

164

4,07

163

4,04

162

4,02

161

3,99

160

3,97

159

3,94

1584-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,92

157

3,89

156

3,87

155

3,84

154

3,82

153

3,79

152

3,77

151

3,74

150

3,72

149

3,7

148

3,67

147

3,65

146

3,62

145

3,57

143

3,55

142

3,52

141

3,5

140

3,47

139

3,45

138

3,42

137

3,4

136

4-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,37

135

3,35

134

3,32

133

3,3

132

3,27

131

3,25

130

3,22

129

3,2

128

3,17

127

3,15

126

3,12

125

3,1

124

3,07

123

3,02

121

3

120

Менше 3

Недос

татньо


Максимальна кількість, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом.

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється на
Оцінювання дисципліни:

Оцінка з «дерматології та венерології» виставляється лише студентам, яким зараховано модуль з дисципліни.


Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4- ри бальну шкалу таким чином:Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

"5"

В,С

"4"

D, E

"3"

Fx, F

"2"


Оцінка з дисципліни Fx, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

ОцінкаFx ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінкуF по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрати за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.
9. Перелік навчально-методичної літератури

Навчальна :

Адаскевич В. II.Заболевания, передаваемые половым путём. - Витебск: Изд-воВитебскогомединститута, 1997 -310 с.

Айзятулов Р. Ф.Сифилис.-Донецьк:"Донеччина",1998,- 227с.

Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. - К.: Здоров'я, 1995. - 260с.

Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. - Тернопіль, „Укрмедкнига", 2001, - 507с.

Методична:

Диагностика, лечение и профилактиказаболеваний, передаваемыхполовымпутем: Методическиематериалы - / Под ред. К. К. Борисенко. -М.:Ассоциация «Санам», 1998. - 188 с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Загальні питання етіопатогенезу шкірних хвороб. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема. Деонтологія в дерматології. Метод.посібник для самопідготовки студентів. К.-НМУ,2005, 20с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. , Андрашко Ю.В. Псоріаз.Червоний плоский лишай. Метод.посібник для самопідготовки студентів. НМУ, К. 2005, -15с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Дерматозоонози. Метод. посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2005, -22с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Піодермії. Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006, -23с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. , Андрашко Ю.В. Мікози. Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУДС., 2005, -24с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є., Андрашко Ю.В.Дерматитит. Екзема. Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К., 2005, -16с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Вірусні та бульозні дерматози. Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006, -20с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Первинний період сифілісу. Метод, посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006, - 16с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Вторинний період сифілісу. Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006. - 14с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Третинний період сифілісу.Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006. - 14с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Гонорея та негонорейяі уретрити. Метод, посібник для самопідготовки студентів НМУ, К.,2006, -20с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Дерматологічні аспекти ВІЛ- інфекції.Метод.посібник для самопідготовки студентів НМУ, К„ 2006, -23с.

Наукова:

Запорожан І.М.,АряевМ.Л. ВІЛ-інфекція ІСЩД.-К.: Здоров'я",2004,-635с.

Венерическиеболезни. Руководство для врачей. - Под ред. О. К. Шапошникова. - М. «Медицина», 1991,-544с.

Каруна Б. И. Екзема. - К.: „Здоров'я", 1989. - 176 с.

Коляденко В.Г., Федоренко О.Е., Головченко Д.Я. Медицинскаядеонтология в дерматологии и венерологии.- К.: „Здоров'я", 1989. - 167 с,

Контактныеинфекции, передающиесяполовымпутем - Под ред. И. И.Маврова. - К.: „Здоров'я", 1989. - 384 с.

Фицпатрик Т. и др. ДерматологияАтлас-справочник. Пер.сангл.- М.: „ Практика", 1999.- С. 885-898.
Каталог: uploads -> repository -> dermat -> 01.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB
dermat -> Міністерство охорони здоров’я україни
01.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB -> Методичні рекомендації до практичного заняття з теми: " вірусні дерматози " зі студентами iv-го курсу
dermat -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Робоча навчальна програма
01.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB -> Міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка