Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені о. О. БогомольцяСкачати 75.35 Kb.
Дата конвертації20.09.2020
Розмір75.35 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯРОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 3 курсу

Навчальної дисципліни «Пропедевтики внутрішньої медицини» модуль 1

«Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів»

Напряму «Медицина»

Спеціальності «Лікувальна справа»

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Автори: проф. Мойсеєнко В.О.


Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з терапевтичних дисциплін від _____________2015 р., протокол № _____

ВСТУП

Ключовим засобом організації самостійної роботи студентів (СРС) з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Її необхідно починати з ознайомлення щодо основних питань теми. Наступним етапом роботи є ознайомлення з переліком джерел, серед яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш детального вивчення даної проблеми студент може використати не тільки підручники , а й відповідні медичні сайти.

Після ознайомлення з теоретичним матеріалом, студенту слід оцінити ступінь засвоєння матеріалу. Для досягнення поставленої мети студент вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. Для цього він вивчає відповідні розділи підручників, посібників, де має місце дана інформація.

Організація СРС за допомогою робочого зошита (РЗ) здійснюється наступним чином: викладач представляє РЗ студенту або на електронних носіях (можливо на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час. Фінальний етап роботи детермінується перевіркою викладачем представленої студентом самостійної роботи з оцінюванням її на початковому етапі практичного заняття.Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. У разі використання 5-бальної оцінки кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена ​​оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.
Змістовий модуль 1: «Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів»

Тема 1. «Методика і техніка проведення порівняльної та топографічної перкусії легень».

Мета (навчальні цілі): навчити студентів методиці і техніці проведення порівняльної та топографічної перкусії легень, визначати топографічні ознаки розташування та форми легень, визначати перкуторні ознаки ураження легень, оцінювати перкуторні звуки (окремо та в сукупності), складати програму обстеження.

Студент повинен знати:

 1. Визначення термінів «перкусія» і «легеневий перкуторний звук» та їх клінічне значення.

 2. Етіологічні чинники зміни перкуторного звуку.

 3. Основні теорії патогенезу формування синдромів «ущільнення легеневої тканини», «накопичення рідини в плевральній порожнині» та ін.

 4. Механізм утворення перкуторного звуку при синдромі ущільнення легеневої тканини.

 5. Механізм утворення перкуторного звуку при синдромі накопичення рідини в плевральній порожнині.

 6. Механізм утворення перкуторного звуку при синдромі накопичення повітря в плевральній порожнині.

 7. Механізм утворення перкуторного звуку при синдромі накопичення повітря і рідини в плевральній порожнині.

 8. Механізм утворення перкуторного звуку при наявності каверн (тонко-, товстостінних, з’єднаних з бронхом тощо).

Студент повинен вміти:

 1. Встановити симетричність (несиметричність) однакового перкуторного легеневого тону.

 2. Демонструвати методику проведення порівняльної перкусії легень.

 3. Демонструвати методику проведення топографічної перкусії легень.

 4. Визначати висоту стояння верхівок легень перкуторним методом.

 5. Визначати ширину верхівок легень перкуторним методом.

 6. Визначити розташування нижньої межі легень при різних патологічних станах.

 7. Визначати активну рухомість нижнього легеневого краю.

 8. Визначати пасивну рухомість нижнього легеневого краю.

 9. На підставі сукупності перкуторних симптомів встановити відповідний синдром.

 10. Інтерпретувати різні за звучанням та тональністю перкуторні звуки.

 11. На підставі сукупності ознак огляду, пальпації та перкусії зробити припущення про характер ураження легень

 12. .Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Основні терміни теми (4)

Термін

Визначення

Плесиметр

об’єкт, який опосередкує нанесення перкуторного удару

Перкусія легень

метод фізикального обстеження хворого, заснований на аналізі звуку від нанесення постукуючих ударів по поверхні грудної клітки

Порівняльна перкусія

перкусія, яка проводиться з метою порівняння перкуторного тону на різних (у більшості випадків – симетричних) ділянках грудної клітки

Топографічна перкусія

перкусія, яка проводиться з метою визначення анатомічних меж органів чи інших утворень

Безпосередня перкусія

перкусія, при якій перкуторний удар наноситься безпосередньо по поверхні грудної клітки

Опосередкована перкусія

перкусія, при якій перкуторний удар наноситься по плесиметру

Перкуторний тон

звук, отриманий при перкусії

Перкуторна зона

ділянка підлеглої тканини, яка приходить у коливання від нанесення перкуторного удару

Простір Траубе

проекція газового міхура шлунка на поверхню грудної клітки, обмежена праворуч лівою часткою печінки, зверху – діафрагмою, ліворуч – селезінкою, знизу – реберною дугою

Поле Креніга

проекція верхівки легені на надключичну ділянку

Література:

 1. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – С.32-59.

 2. Національний підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" за редакцією Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – 2012. – 900с.

 3. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 555 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень".

 4. Передерій В.Г., Ткач С.М.Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2. «Нова книга», 2009. - С.34-69.

 5. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – С.37-60.

 6. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания // под ред. Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшиной. – К. : ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 572 с.

 7. Зубаренко О.В., Портнова О.О., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Весілик Н.Л.  Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку). Посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2011. – 288 с.Завдання для самостійного опрацювання теми (слід відповісти письмово)
Варіант 1.

Завдання 1.

Заповніть таблицю клінічних симптомів при ураженні органів диханняСимптоми

Характеристика

Ймовірність локалізації ураження (бронхи, інтерстицій…)

КашельКровохаркання

Завдання 2.

Заповніть таблицю основних синдромів ураження органів дихання:Синдром

Симптоми

Ущільнення легеневої тканиниСиндром накопичення рідини


Завдання 3.

Заповніть таблицю перкуторних ознак різних синдромів при ураженні бронхо-легеневої системи :№п/п

Синдром

Перкуторний звук над ділянкою ураження

1.

Накопичення повітря в легенях

тимпаніт

2.

Гідроторакс
3.

Пневмоторакс
4.5.6.7.8.
Завдання 4.

Заповніть таблицю послідовності проведення порівняльної перкусії:ПослідовністьВерхівка,Передня поверхняБокові частини

Завдання 5.


Перкусія
Заповніть схему різновидів перкусії:Порівняльна

Топографічна


1) (Симетричність) Проводять порівняння характеру перкуторних звуків, отриманих на симетричних ділянках

2)сила перкуторного удару залежить від локалізаціі патологіі

3)проводиться по міжребер”ям

4) межу органа визначають по зовнішньому краю пальця- плесиметра, поверненому до більш ясного звуку

5) проводиться в суворій послідвності- спочатку передня поверхня; потім по боковій та задній поверхні грудної клітки , рухаючись зверху вниз


1)Розмір(визначення меж між органами)

2)Висота стояння верхнівок спереду і ззаду3)визначення ширини полів Креніга

4) визначення нижніх меж легень

5) визначення рухомості легеневого краю(екскурсія активна, пасивна)

6)визначення величини півмісяцевого простору Траубе

7)величини й місця локалізаціі патологічного процесу


Завдання 6.

Заповніть таблицю диференційної діагностики легеневого перкуторного звука:Перкуторні ознаки

Діагностика

Причина АГ

Анамнез

Характеристика ознаки

Физікальне обстеження

Тести І лінії

Додаткові/

підтверджуючі тестиТихий

В ділянці легень буває при відсутності повітря в данній ділянці(- ущільнення викликане тберкульозом, инфарктом,абцесом;- при розвитку пухлини;при ателлактази;- скупченні рідини(плеврит;гідроторакс))

Місця грудної або черевної стінки де прилягають безповітряні органи(печінка,серце)

Перкусія грудної кліткиТривалий
Вистукування повітрянихорганів(легень,шлунка,кишок)

Перкусія

Грудної клітки

Низький

Повітряні органи

Перкусія грдної кліткиГучний

Над кавернами, при пневматороксі

Органи в яких є повітря(легені;шлунок)

Перкусія грудної кліткиВисокий

Запальний інфільтрат;пухліна; інфаркт; рідина в плевральний порожнині

Органи щільної консистенціі(безповітряні)

Перкусія грудної кліткиКороткий
Вистукування безповітряних(серця, печінки,селезинкі) або патологічно ущільнених органів

Перкусія грудної клітки
Тестові запитання.

Виберіть одну правильну відповідь: 1. У здорових людей на симетричних ділянках при перкусії вислуховується:

 1. Тихий, тривалий і низький легеневий звук.

 2. Гучний, тривалий і високий легеневий звук.

 3. Тихий, короткий і високий легеневий звук.

 4. Глухий легеневий звук.

 5. Коробковий легеневий звук.
 1. Яка послідовність проведення порівняльної перкусії?

 1. Верхівка, передня поверхня, бокові частини, задня поверхня грудної клітки.

 2. Передня поверхня, верхівка, бокові частини, задня поверхня грудної клітки.

 3. Задня поверхня грудної клітки, верхівка, передня поверхня, бокові частини,.

 4. Бокові частини, верхівка, передня поверхня, задня поверхня грудної клітки.

 5. Передня поверхня, бокові частини, задня поверхня грудної клітки, верхівка,.
 1. Який перкуторний звук визначається при гідротораксі:

 1. Коробковий.

 2. Тупий.

 3. Тимпанічний.

 4. Глухий.

 5. Притуплений.
 1. Який перкуторний звук визначається при пневмотораксі:

 1. Коробковий.

 2. Тупий.

 3. Тимпанічний.

 4. Глухий.

 5. З металічним відтінком.
 1. Який перкуторний звук визначається при емфіземі легень:

 1. Тимпанічний.

 2. Коробковий.

 3. Глухий.

 4. Притуплений тимпаніт.

 5. Тупий.


Варіант 2.

Завдання 1.

Заповніть таблицю перкуторних звуків за наявності певного синдрома:Перкуторний звук

Синдром

Характеристика + додаткові ознаки

Тупий

Накопичення рідиниЗавдання 2.

Заповніть таблицю основних симптомів чи клінічних ознак при ураженні плевриСимптом

Ознаки ураження плеври

БільЗадишкаЗавдання 3.

Заповніть таблицю основних перкуторних феноменів:№п/п

Феномен

Характеристика

1.

Фрідрейха
2.

«тріснутого горщика»
3.4.5.
Завдання 4.

Перерахуйте основні характеристики тимпаніту з фізичної точки зору: 1. Тихий___________________________________________________

 2. Високий__________________________________________________

 3. Довгий___________________________________________________

 4. Голосний___________________________________________________

 5. ___________________________________________________

 6. ___________________________________________________

 7. ___________________________________________________

 8. ___________________________________________________

 9. ___________________________________________________


Завдання 5.

Допишіть основні розміри «полів Креніга» :

1. ________________________________


 1. ___________________________________________________

 2. ___________________________________________________


Завдання 6.

Опишіть основні характеристики перкуторного тону над каверною______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________

Тестові запитання.

Виберіть одну правильну відповідь: 1. Який перкуторний звук визначається при скупченні невеликої кількості рідини в плевральній порожнині?

 1. Притуплений.

 2. Коробковий.

 3. Тупий.

 4. Тимпанічний.

 5. Глухий.

2. З фізичної точки зору тимпанічний звук: 1. Тихий, високий, довгий.

 2. Голосний, низький, довгий.

 3. Тихий, високий, короткий.

 4. Голосний, низький, короткий.

 5. Голосний, високий або низький, довгий.
 1. Коли при перкусії вислуховується звук «тріснутого горщика»?

 1. Над порожниною, яка з`єднується вузьким отвором з бронхом.

 2. Над пухлиною.

 3. Над бронхоектазом.

 4. Над ділянкою ущільнення легеневої тканини.

 5. Над емфізематознозміненою легеневою тканиною.
 1. Яка характеристика перкуторного звуку над каверною (феномен Фрідрейха)?

 1. Тимпанічний звук над каверною стає вищим і коротшим на вдиху, нижчим - на видиху.

 2. Тимпанічний звук над каверною змінює свою висоту при зміні положення тіла

 3. Тимпанічний звук над каверною не змінює свою висоту при зміні положення тіла.

 4. Тимпанічний звук над каверною стає глухим на вдиху, з металічним відтінком – на видиху.

 5. Тимпанічний звук над каверною стає вищим і коротшим на вдиху, нижчим - на видиху.
 1. Скільки становить висота стояння верхівки легені:

 1. До 1 см

 2. 1-2 см

 3. 3-4 см

 4. 5-6 см

 5. 7-8 см


Варіант 3.

Завдання 1.

Заповніть таблицю основних перкуторних ліній за якими шукають нижній край легень:Перкуторна

лінія (латиницею)Справа

Зліва
Завдання 2.

Заповніть таблицю перкуторних звуків :Характеристика перкуторного звуку

 1. Нижче ділянки ателектазу легень
 1. Над капсулою абсцесу легень
 1. Над тонкостінною каверною
Завдання 3.

Заповніть таблицю характеристики перкуторного звуку над ділянкою ураження у різні стадії запального процесу та за наявності перифокальних змін:Стадії

Характеристика

Початкова
Розпалу

Завдання 4.

Заповніть таблицю диференційної діагностики перкуторного звуку над ділянкою зменшення повітряності легеневої тканини:Клінічні та лабораторні дані

Діагностика

Характеристика перкуторного звуку

Причина

Анамнез

Фізикальне обстеження

Тести І лінії

Додаткові/

підтверджуючі тестиПритуплений
Притуплений з металічним відтінком

Завдання 5.

Дайте визначення поняттю «бронхоектази» та охарактеризуйте різновиди перкуторного звуку при заповненні (випорожненні) бронхоектазу:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Завдання 6.

Диференціальна діагностика перкуторного звуку при наступних станах: спадіння легеневої тканини; компресія легені; при одночасній наявності в альвеолах повітря і рідиниЗахворювання

Ателектаз -

Компресія -
Тестові запитання.

Виберіть одну правильну відповідь:1.Який перкуторний звук над ділянкою крововиливу у легеневу тканину?

 1. Коробковий.

 2. Притуплений.

 3. Притуплений з металічним відтінком.

 4. Ясний легеневий звук.

 5. Тупий.
 1. Зменшення повітряності легеневої тканини спостерігається за наявності:

 1. Каверни, заповненої повітрям.

 2. Пневмотораксу.

 3. Рубцювання легеневої тканини.

 4. Емфіземи.

 5. Бронхоектазу, заповненого повітрям.
 1. Найчастішою причиною рубцювання легеневої тканини є:

 1. Інфаркт легені.

 2. Емфізема.

 3. Цироз.

 4. Запалення.

 5. Бронхоектаз.
 1. Який перкуторний звук над ділянкою рубцювання легеневої тканини?

 1. Коробковий.

 2. Ясний легеневий.

 3. Тимпаніт.

 4. Притуплений.

 5. Тупий.
 1. Зменшення повітряності легеневої тканини спостерігається за наявності:

 1. Пневмотораксу.

 2. Спадіння легеневої тканини.

 3. Емфіземи.

 4. Каверни, заповненої повітрям.

 5. Бронхоектазу, заповненого повітрям.
 1. Спадіння легеневої тканини називається:

 1. Пневмоторакс.

 2. Гідроторакс.

 3. Ателектаз.

 4. Фіброз.

 5. Склероз.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка