Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університетСкачати 129.73 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації22.05.2020
Розмір129.73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра патологічної анатомії

та судової медициниСекційний курс

Методичний посібник

для студентів 5-го курсу медичних факультетів

спеціальності: 7.110101 “Лікувальна справа”,

7.110104 “Педіатрія”,

7.110105 “Медико-профілактична справа”

Методичний посібник підготовлено:

Поспішіль Ю.О. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини

Томашова С.А. - к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини

Гаврилюк О.М. - к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини

Рекомендовано до друку профільною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (Протокол № 2 від «20» травня 2009 р.)

Львів - 2009ЗМІСТ


Зміст ...................................................................................................................................................

2

Пояснювальна записка .....................................................................................................................

3

План вивчення дисципліни..............................................................................................................

4

Тематичний план практичних занять..................................................................................

4

Тематичний план позааудиторної роботи..........................................................................

4

Перелік знань.....................................................................................................................................

4

Перелік практичних навичок ..........................................................................................................

4

Основні положення про порядок роботи патологоанатомічної служби.....................................

5

Витяг з Наказу МОЗ України № 81 від 12.05.92 “Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні”...................................................................................

5


Положення про патологоанатомічне бюро (Додаток 2)...................................................

5

Положення про посадові обов'язки медичного персоналу патологоанатомічного бюро та централізованого патологоанатомічного відділення

лікувально-профілактичного закладу (Додаток 4)............................................................5


Положення про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних

закладах (Додаток 6) ...........................................................................................................6

Положення про порядок розтину викиднів масою тіла від 500.0 і більше в строках від 22 тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонарод-жених та но­вонароджених померлих в перинатальному періоді (Додаток 7)................

7


Положення про порядок організації та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій у лікувально-профілактичних закладах (Додаток 8) .................................

7


Положення про проведення клініко-анатомічного аналізу

смертельних наслідків (Додаток 11)..................................................................................


8


Положення про порядок дослідження біопсійного та операційного матеріалів (патогістологічні дослідження) (Додаток 12)....................................................................

9


Положення про патологоанатомічне дослідження померлих (Додаток 13)...................

9

Інструкція про особливості та порядок розтину трупів дітей раннього віку,

новонароджених, мертвонароджених, викиднів та плацент (Додаток 14) .....................


10


Витяг з Наказу МОЗ України № 179 від 29.03.2006 року «Про затвердження

інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду живонародженості та мертвонародженості. Порядок реєстрації живо- і мертвонароджених»................................11


Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та

мертвонародженості..............................................................................................................


11


Поняття та визначення.............................................................................................

11

Критерії перинатального періоду, живонародженості

та мертвонародженості..........................................................................................

12


Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених................................

13

Схема протоколу розтину ...............................................................................................................

14

Принципи оформлення патологоанатомічного діагнозу .............................................................

22

Інструкція щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть

(форма № 106/о)................................................................................................................................


27


Бланк лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о)...........................................................

31

Інструкція щодо заповнення і реєстрації лікарського свідоцтва про перинатальну

смерть (форма №106-2/о).................................................................................................................


33


Бланк лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма №106-2/о)................................

36

Порядок порівняння клінічного та патологоанатомічного діагнозів..........................................

38

Дослідження біопсійного та операційного матеріалу, порядок скерування

матеріалу на патогістологічне дослідження...................................................................................


39


Бланк скерування на патогістологічне дослідження (форма № 01470).......................................

40

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю...................

41

Перелік навчально-методичної літератури

42


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вивчення біопсійно-секційного курсу студентами вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа"7.110101, "Педіатрія"7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 здійснюється у IX семестрі 5-го року навчання. Основне призначення біопсійно-секційного курсу - оволодіння студентами методом клініко-анатомічного аналізу біопсійного, операційного та секційного матеріалу і принципами формулювання діагнозу, технікою розтину та оформлення патологоанатомічної документації. Протягом курсу студенти знайомляться зі структурою патологоанатомічної служби, яка є невід'ємною складовою частиною системи охорони здоров'я в Україні. Патологоанатомічна служба спрямована на підвищення якості лікувально-діагностичної та профілактичної роботи і її удосконалення регламентовано наказом № 81 від 12.05.1992 року МОЗ України „Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні", а також наказом № 179 від 29.03.2006 року «Про затвердження інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду живонародженості та мертвонародженості. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених».

Біопсійно-секційний курс як навчальна дисципліна: закладає основи знання про організацію патологоанатомічної служби та її призначення; ґрунтується на вивченні студентами методів, діагностики патологічних процесів і захворювань шляхом дослідження біоптатів і після-операційного матеріалу (світлова та електронна мікроскопія, імуногістохімія, ауторадіографія, гістохімія і цитохімія); вивчає значення клініко-анатомічного аналізу як методу знань обставин виникнення захворювань, особливостей їх перебігу, причин і механізмів смерті, їх розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, ускладнень та наслідків хвороб; визначає структуру клінічного та патологоанатомічного діагнозів (основне захворювання, ускладнення його, супутні захворювання, причина смерті), а також поняття: комбіноване основне захворювання (конкуруючі, поєднані та фонове) із застосуванням Міжнародної статистичної класифікації хвороб X перегляду (1995 рік). Розглядає варіанти патоморфозу захворювань, що виникають у зв'язку з умовами життя людини, що змінюються, та внаслідок різноманітних лікувальних заходів (патологія терапії); надає знання морфологічних і клінічних проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, узагальнює навички клініко-анатомічного аналізу, синтетичного аналізу діагностичних ознак хвороб і правильного їх тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Програма дисципліни структурована на один модуль, до складу якого входить один змістовий модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS - залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Програма розрахована на 23 год. (0,75 кредитів), з них 15 год. – практичних занять і 8 год. самостійна робота.

ПЛАН ВИВЧЕННЯ СЕКЦІЙНО-БІОПСІЙНОГО КУРСУ


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Завдання і методи патологоанатомічної служби та її місце у системі охорони здоров'я України Розтин померлого. Основна патологоанатомічна документація. Протокол патологоанатомічно-го розтину, його складові частини - патологоанатомічного діагнозу та патологоанатомічного епікризу. Правила та порядок заповнення лікарського свідоцтва про смерть та лікарського свідоцтва про перинатальну смерть. (3 год)

2. Побудова патологоанатомічного діагнозу, варіанти комбінованого основного захворювання. Визначення основного захворювання, ускладнень, супутніх захворювань. Варіанти формулю-вання патологоанатомічного діагнозу у випадках різних захворювань та у випадках перина- тальної патології. Робота з МКХ X перегляду (1995 р.). (3 год)

3. Визначення понять патоморфоз, ятрогенія (друга хвороба). Особливості перебігу захворювань та порівняння його з клінічним. Причини неправильних клінічних діагнозів (об'єктивні, суб'єктивні). Категорії розбіжності діагнозів: Р-1, Р-2, Р-3 Підготовка і проведення засідання лікувально-контрольної комісії, комісії по вивченню смертельних наслідків та клініко-анато-мічної конференції. (3 год)

4. Метод дослідження біопсійного та операційного матеріалу. (3 год)

5. Залікове заняття. Підсумковий модульний контроль. (3 год)

РАЗОМ - 15 год

ТЕМАТИЧНИЙ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


1. Підготовка до практичних занять – 2 год.

2. Оформлення протоколу розтину – 2 год.

3. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

3.1. Патоморфологічні основи реанімації та інтенсивної терапії, їх зв'язок з судово- медичною оцінкою змін органів та тканин – 1 год.

3.2. Патоморфологія як фундаментальна науково-теоретична та практична медична дисцип-ліна. Деонтологія в практичній роботі лікаря-патологоанатома – 1 год.

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля – 2 годРАЗОМ - 8 год
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка