Міністерство охорони здоров’я україни ісаєва О. ССторінка385/391
Дата конвертації24.01.2021
Розмір5.7 Mb.
1   ...   381   382   383   384   385   386   387   388   ...   391
pl retinas/retinae

['retInq]

pl ['retInJ]

сітківка

reverse, v

[rI'vE:s]

змінювати (в протилежному напрямку), повертати

rheumatic, adj

[ru:'mætɪk]

ревматичний

rigidity, n

[rI'GIdItI]

ригідність

ring, n

[rIN]

кільце

roaring, adj

['rLrIN]

шумний

rods, n

[rOdz]

палички

rupture, v

['rApCq(r)]

розривати(ся)

satiety, n

[sq'taIqtI]

насичення, ситість

saturation, n

["sxtjq'reISn]

насичення, насиченість

scar, n

[skR(r)]

шрам, рубець

scarring, n

[skR(r)IN]

утворення шрамів (рубців)

schizophrenia, n

["skItsqV'frJnIq]

шизофренія

scintigraphy, n

["sIn'tIgrqfI]

сцинтіграфія

sclera, n

['sklIqrq]

склера

screening, n

['skrJnIN]

захист, екранізація

seclusion, n

[sI'klHZn]

відокремлення

sensitization, n

[sqnsItaI'zeISqn]

сенсибілізація

sensitize, v

['sensItaIz]

робити чутливим

sensory input, n

['Input]

аферентація, сенсорний вхід

sensory, adj

['sensqrI]

чутливий, сенсорний

sequential, adj

[sJ'kwqnSql]

послідовний, що є продовженням; неперервний

serum, n

['sIqrqm]

сироватка

set, adj

[set]

встановлений, визначений

share, v

[Seq(r)]

ділити(ся), розподіляти

shortness of breath, n

['SLtnqs qv 'breT]

диспное, задишка

shot, n

[SPt]

укол, ін’єкція

shunting, n

['SAntIN]

шунтування

slough off, v

[slAf 'qf]

лущитись

small intestine

['smO:l in'testIn]

тонка кишка

snoring, n

['snLrIN]

хропіння

soccer ball

["sPkq'bLl]

футбольний м’яч

somatic, adj

[sqV'mxtIk]

соматична (нервова система)

spider-like, adj

['spaIdq(r)laIk]

павукоподібний

spinal cord, n

['spaInl 'kLd]

спинний мозок

squamous, adj

['skweImqs]

пластинкоподібний, лусковий

stapes, n

pl stapes/stapedes

['steIpJz]

pl [stx'pJdJz]

стремінце

sticky, adj

['stIkI]

липкий, клейкий

stiff, adj

[stIf]

нееластичний, негнучкий, жорсткий

stimulus, n

pl stimuli

['stImjVlqs]

pl ['stImjVlaI]

подразник


sting, v

[stIN]

жалити

stirrup, n

['stIrqp]

стремінце

stomach, n

['stAmqk]

шлунок

stools, n

[stHlz]

випорожнення; очищення кишок

strain, n

[streIn]

штам

stratified, adj

['strxtIfaId]

відкладений шарами, стратифікований

stratum

pl strata

['strRtqm]

pl ['strRtq]

шар, нашарування

stratum corneum

['strRtqm'kLnIqm]

роговий шар (епідермісу)

stratum germinativum

['strRtqm' GWmI'neItIvqm]

гермінативний шар

stratum spinosum

['strRtqm spaI'nPsqm]

остистий шар

stridor, n

['straIdq]

стридор, хрип у верхніх дихальних шляхах під час вдиху або видиху

stroke, n

[strqVk]

інсульт

stuff up, v

['stAf "Ap]

закладати (про ніс)

subside, v

[sqb'saId]

спадати

supply, v

[sq'plaI]

постачати; подавати, доставляти

suppress, v

[sq'pres]

стримувати

suppressant, n

[sq'presnt]

супресивний засіб, препарат для стримування кашлю

surveillance, n

[sE:'veIlqns]

нагляд

susceptible, adj

[sq'septqbl]

чутливий (to); уразливий

suspensory ligament

[sqs'pensqrI'lIgqmqnt]

підвішувальна зв’язка

suspicion, n

[sq'spISn]

підозра

sympathetic, adj

["sImpq'TetIk]

симпатичний

temporal lobe

['tempqrql "lqVb]

скронева доля

testosterone, n

[te'stPstq"rqVn]

тестостерон

tetralogy of Fallot

[te'trxlqGI qv 'fxlqV]

тетрада Фалло

theorize, v

['TIqraIz]

теоретизувати

thirst, n

[TE:st]

спрага

threshold, n

['TreS"hqVld]

початок; поріг

thrush, n

[TrAS]

кандидозний стоматит, молочниця

thyroglobulin, n

["TaIrqV'glPbjVlIn]

тироглобулін

thyroid gland

['TaIrOId 'glxnd]

щитоподібна залоза

thyroid, n

['TaIrOId]

щитоподібна залоза

thyroid-stimulating hormone

['TaIrOId'stImjqleItIN 'hLmqVn]

тиреостимулюючий гормон

thyroxine, n

[TaI'rPksJn]

тироксин

tidal volume

['taIdl'vPljHm]

дихальний об’єм

tightening, n

['taItqnIN]

стягування, ущільнення

tightness, n

['taItnqs]

напруженість

timbre, n

['txmbq]

тембр

tongue, n

[tAN]

язик

tonsil, n

['tOnsl]

мигдалик

tough, adj

[tAf]

міцний, щільний

trabecular, adj

[trq'bekjHlq(r)]

трабекулярний

trachea, n

pl tracheae

[trq'kJq]

pl [treIkJ]

трахея

transient ischaemic attack

['trxnzIqnt I'skJmIk q'txk]

транзиторний ішемічний напад

transjugular, adj

[trxnz'GANjVlq(r)]

через яремну вену

tremor, n

['tremq(r)]

тремтіння; дрижання

trial, n

['traIql]

випробування, дослід

triangular, adj

[traI'xNgjVlq(r)]

трикутний; тригранний

tricuspid, adj

[traɪ'kAspɪd]

трьохстулковий

trigger, v

['trIgq(r)]

пустити в хід, приводити в дію

triiodothyronine, n

["traIaI"qVdqV'TaIrq"nJn]

трийодтиронін

tuberculosis, n

[tjH"bE:kjV'lqVsIs]

туберкульоз

tympanic membrane

[tIm'pxnIk'membreIn]

барабанна перетинка

tyrosine, n

['taIrq"sJn]

тирозин

ulceration, n

["Alsq'reISqn]

виразковість

ultimately, adv

['AltImItlI]

зрештою, кінець кінцем

undergo, v

["Andq'gqV]

зазнавати; зносити, переносити

unlike, adj

["An'laIk]

не схожий на; не такий, як

upward, adj

['Apwqd]

спрямований (що рухається) вгору

urge, n

[E:G]

поштовх; спонукання,

сильне бажанняutility, n

[jV'tIlqtI]

корисність; вигідність

uvea, n

['jHvIq]

увеальний тракт, судинна оболонка очного яблука

valve, n

[vælv]

клапан

vaporizer, n

['veIpq"raIzq]

випарник

varix, n

pl varices

['vxrIks]

pl ['vxrIsJz]

варикозно розширена вена

vasculature, n

['vxskjVlqCq]

судинна сітка

vein, n

[veIn]

вена

venom, n

['venqm]

отрута

ventricle, n

['ventrIkl]

шлуночок

venule, n

['venju:l]

венула

vertebral column

['vE:tIbrql 'kPlqm]

хребетний стовп

vestibular, adj

[ve'stIbjVlq]

присінковий

vestibule, n

[ves'tIbjVl]; ['vestI"bjHl]

присінок

villus, n

pl villi

['vIlqs]

pl ['vIlaI]

ворсинка

vulnerable, adj

['vAlnqrqbl]

уразливий

wakefulness, n

['weIkfqlnIs]

безсоння

weave, v

[wJv]

сплітатися, з’єднуватися

weight loss

['weIt "lPs]

втрата ваги

wheeze, v

[wJz]

дихати з присвистом, хрипіти

wheezing, n

['wJziN]

хрипіння, задишка

wholesome, adj

['hqVlsqm]

корисний; здоровий

wrap over, v

[rxp'qVvq(r)]

обкутувати; огортати

yawn, v

[jLn]

позіхати

yawning, n

[jLnIN]

позіхання
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   381   382   383   384   385   386   387   388   ...   391


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка