Міністерство охорони здоров’я україни ісаєва О. ССторінка381/391
Дата конвертації24.01.2021
Розмір5.7 Mb.
1   ...   377   378   379   380   381   382   383   384   ...   391
Vocabulary


abolish, v

[q'bPlIS]

скасовувати; знищувати; усувати

absorb, v

[qb'sO:b]

поглинати, всмоктувати

abstinence, n

['xbstInqns]

утримання від вживання (спиртних напоїв тощо)

abuse, n

[q'bjHs]

зловживання

accessory, adj

[qk'sesqrI]

додатковий, допоміжний, супутній

accomplish, v

[q'kAmplIS]

завершувати, виконувати

accumulation, n

[q'kjHmjqleISn]

нагромадження, скупчення

acquired, a

[q'kwaIqd]

набутий

acute, adj

[q'kju:t]

гострий

adequate, adj

['xdIkwIt]

достатній

adhere, v

[qd'hIq(r)]

дотримуватися; прилипати

adhesion, n

[qd'hJZn]

злипання

adrenal gland

[q'drJn(q)l 'glxnd]

надниркова залоза

advantage, n

[qd'vRntIG]

перевага

affect, v

[q'fekt]

впливати, уражати

afferent, adj

['xfqrqnt]

аферентний; доцентровий

aggravation, n

["xgrq'veISn]

загострення, погіршення; посилення

altered, adj

['Lltq(r)d]

змінений

alternative, adj

[Ll'tE:nqtIv]

перемінний, змінний

alveolus, n

pl alveoli

[xl'vJqlqs],

pl [xl'vIqlaI]

альвеола

Alzheimer’s disease

['xltshaImqz dI'zJz]

Альцгеймера хвороба (деменція)

amino acid, n

[q"mJnqV'xsId]

амінокислота

amplify, v

['xmplIfaI]

збільшувати, підсилювати

androgen, n

['xndrqGqn]

андроген

aneurysm, n

['xnjq"rIzqm]

аневризма

angina, n

[xn'GaInq]

стенокардія, грудна жаба

angiogram, n

["xnGI'Pgrqm]

ангіограма (рентгенограма після ангіографії)

anorexia, n

["xnP'reksIq]

анорексія (відсутність або втрата апетиту)

antidiuretic hormone

["xntI"daIjV'retIk]

антидіуретичний гормон

anvil, n

['xnvIl]

коваделко

apocrine, adj

['xpqkraIn, -krIn]

апокриновий

appreciate, v

[q'prJSIeIt]

оцінювати

aqueduct, n

['xkwqdAkt]

протока

arise, v

[q'raIz]

виникати, з’являтися

arteriole, n

[Q:'tIqrI"qVl]

артеріола

artery, n

['Q:tqrI]

артерія

artificial, a

["RtI'fISl]

штучний

ascites, n

[q'saItJz]

асцит

aspirin, n

['xsprIn], ['xspqrIn]

аспірин

asthma, n

['xsmq]

астма

atherosclerosis, n

["xTqrqVsklq'rqVsIs]

атеросклероз

atrium, n

['eItrIqm]

передсердя

attempt, v

[q'tempt]

пробувати, намагатися

attendant lethargy, n

[q'tendqnt 'leTqGI]

супутня сонливість, в’ялість

attenuate, v

[q'tenjVeIt]

пом’якшувати, ослабляти

augment, v

[Lg'ment]

збільшувати, посилювати

auricle, n

['Lrikl]

вушна раковина

autonomic, adj

[L'tPnqmIk]

вегетативна (автономна) (нервова система)

background, n

['bxkgraVnd]

задній план, фон

barrage, n

['bxrRZ]

загородження

basal ganglia, n

['beIs(q)l 'gxNglIq]

базальні ганглії

belching, n

['beltSIN]

відрижка

bending, n

['bendIN]

згинання

beneath, prep

[bI'nJT]

нижче, під

bile, adj

[baIl ]

жовчний

bile, n

[baIl]

жовч

biliary, adj

['bIlIqrI]

біліарний, жовчний

blindness, n

['blaIdnIs]

сліпота

blood-brain barrier, n

['blAdbreIn 'bxrIq(r)]

гематоенцефалітичний бар’єр

blurring, n

[blE:(r)IN]

затьмарення

booster, n

['bHstq(r)]

ревакцинація

boring, adj

['bLrIN]

надокучливий

brain stem, n

['breIn"stem]

стовбур головного мозку

brain, n

[breIn]

головний мозок

breathe, v

[brJD]

дихати

bronchiole, n

['brPNkJ"Ll]

бронхіола

bronchitis, n

[brPN'kaItIs]

бронхіт

bronchodilator, n

["brPNkqVdaI'leItq]

бронхолітичний засіб, препарат для розширення просвіту бронхів

bronchus, n

pl bronchi

['brPNkqs], ['brPNkaI]

бронх

bruise, n

[brHz]

гематома

bulge, v

[bAlG]

випинатися, виступати

bullet, n

['bVlIt]

куля

bump, n

[bAmp]

пухлина, гуля

bumpy, adj

['bAmpI]

нерівний

bunch, v

[bAnC]

утворювати пучки/грона; збиватися в купу

bundle, n

[bAndl]

пучок

burn, n

[bE:n]

опік

burning, n

['bE:niN]

печія

burst, v

[bE:st]

розриватися

bypass, n

[baI'pRs]

обхід, шунтування

canine, n

['kxnaIn]

ікло

capacity, n

[kq'pxsqtI]

здатність, об’єм, місткість, ємність

cataract, n

['kxtqrxkt]

катаракта

cause, v

[kLz]

спричиняти, завдавати

cease, v

[sJs]

переставати; припинятися

caecum, n

['sI:kqm]

сліпа кишка

cell-mediated immunity

[sel"mJdI’eItId I'mjHnItI]

клітинний імунітет (імунітет, опосередкований Т-лімфоцитами)

centrepiece, n

['sentqpJs]

найбільш важлива частина

cerebellum, n

[serI'belqm]

мозочок

cerebral cortex, n

['serIbrql 'kLteks]

кора головного мозку

cerebrospinal fluid, n

["serIbrqV'spaInl 'flHId]

спинномозкова рідина

cerebrum, n

['sqrIbrqm]

великий мозок

cerumen, n

[sI'rHmqn]

вушна сірка

cholesterol, n

[kq'lestq"rPl]

холестерин

choroid, n

['kLrOId]

судинна оболонка ока

chronic, adj

['krPnIk]

хронічний

churn, v

[CE:n]

збивати (наприклад масло)

ciliary body

['sIlI(q)rI'bPdI]

війкове тіло

cilium, n

pl cilia

['sIlJqm]

pl ['sIlIq]

війка респіраторного епітелію

circuit, n

['sE:kIt]

коло

circulatory, adj

["sE:kju'leIt(q)rI]

циркуляторний

cirrhosis, n

[sI'rqusIs]

цироз печінки

clearance, n

['klIqrqns]

очищення, виведення

clot, n

[klPt]

тромб, згусток

cluster, n

['klAstq(r)]

пучок; гроно; група

coagulation, n

[kqu"xgju'leIS(q)n]

коагуляція, згортання

cochlea, n

pl cochleae

['kPkliq]

pl ['kPklIJ]

завитка

colon, n

['kqVlqn]

ободова кишка

complement, n

['kPmplImqnt]

комплемент (термін для позначення цілого функціонально зв’язаного комплексу, що охоплює щонайменше 20 різних білків сироватки, їх клітинних рецепторів і зв’язаних регуляторних білків)

complication, n

[kPmplI'keISn]

ускладнення

conceal, v

[kqn'sJl]

приховувати; замовчувати

conduction, n

[kqn'dAkSn]

провідність

cones, n

[kqVnz]

колбочки

confinement, n

[kqn'faInmqnt]

обмеження

confirm, v

[kqn'fE:m]

підтверджувати

congenital, adj

[kqn'GenItl]

вроджений

congestion, n

[kqn'dZesCqn]

закупорка, накопичення, застій

conscious, adj

['kPnSqs]

свідомий

consequence, n

['kPnsIkwqns]

наслідок

consumption, n

[kqn'sAmpSn]

вживання

contaminate, v

[kqn'txmIneIt]

забруднювати, заражати

contiguous, adj

[kqn'tIgjVqs]

що прилягає (межує), сусідній

contract, v

[kqn'trxkt]

схопити, захворіти

contraction, n

[kqn'trxkSn]

скорочення

convert, v

[kqn'vE:t]

перетворювати

convey, v

[kqn'veI]

передавати

core, n

[kL]

ядро; суть

cornea, nПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   377   378   379   380   381   382   383   384   ...   391


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка