Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університетСкачати 65.18 Kb.
Сторінка3/13
Дата конвертації02.05.2021
Розмір65.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни


денна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Напрям підготовки

22 «Охорона здоров’я»

(шифр і назва)Нормативна


Загальна кількість – 90

Спеціальність:

224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Рік підготовки:

2-й

Семестр

3-й

Годин для денної (або вечірньої) форми навчання:

аудиторних - 35

самостійної роботи студента - 55


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


Лекції

16 год.

Практичні,

семінарські

19 год.

Лабораторні

-год.

Самостійна

робота

55 год.

Індивілуальні

завдання

-год.


Вид контролю:

диференційний залік
Структура навчальної дисципліни

Назва розділів дисципліни і темКількість годин

Форма навчання (денна)

Усього

У тому числі

лек

пр

срс

1

2

3

4

7

Тема 1. Соціальна медицина як наука та предмет викладання. Медична статистика.

2

2Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціальної медицини та організації охорони здоров’я в Україні. Видатні діячі соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичної статистики.

66

Тема 3. Медична статистика та її значення для оцінки здоров'я населення. Відносні величини. Графічні зображення в статистиці.

2
2
Тема 4 Середні величини, визначення середньої арифметичної та середнього квадратичного відхилення.

2
2
Тема 5. Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження.

2
2
Тема 6 Організація статистичного дослідження.

66

Тема 7 Сучасний стан здоров’я населення України.

4

4Тема 8. Демографія та особливості відтворення народу України.

2

2Тема 9. Методика вивчення захворюваності населення.

2
2
Тема 10. Аналіз та оцінка захворюваності населення області.

66

Тема 11. Соціально-медичні аспекти серцево-судинних захворювань.

66

Тема 12. Соціально-медичні аспекти онкологічних захворювань.

66

Тема 13. Соціально-медичні аспекти травматизму.

66

Тема 14. Соціально-медичні аспекти алкоголізму.

66

Тема 15. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров'я населення. Методика вивчення демографічних процесів.

2
2
Тема 16 Методика значення факторів способу життя, стану навколишнього середовища, соціальних, біологічних та медичних факторів, що визначають здоров’я населення.

77

Тема 17. Санітарна освіта. Форми, методи і засоби санітарно-освітньої роботи.

1
1
Тема 18 Організація медичної допомоги, її сучасний стан.

4

4Тема 19. Зміст і організація роботи сімейного лікаря загальної практики.

2
2
Тема 20. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності.

1
1
Тема 21. Організація і зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.

2
2
Тема 22 Охорона материнства і дитинства. Медичне страхування.

4

4Тема 23. Організація лікарсько-трудової експертизи при тимчасовій та стійкій втраті працездатності.

2
2
Тема 24. Санітарно-епідеміологічне забезпечення населення

66

Підсумковий контроль

1
1
Всього годин по дисципліні

90

16

19

55


Теми лекцій

№ з/п

Назва теми


Кількість годин

1

Соціальна медицина як наука та предмет викладання. Медична статистика.

2

2

Демографія та особливості відтворення народу України.

2

3

Сучасний стан здоров’я людності України.

4

4

Організація медичної допомоги, її сучасний стан.

4

5

Охорона материнства і дитинства

4
Всього лекційних годин

16Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Медична статистика та її значення для оцінки здоров'я населення. Відносні величини. Графічні зображення в статистиці.

Організація проведення статистичних досліджень. Принципи формування статистичних сукупностей для аналізу. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність.

Класифікація типів даних. Кількісні та якісні дані. Характеристика шкал вимірювання. Загальна характеристика методів статистичного аналізу, особливості їх використання. Узагальнення результатів статистичних досліджень. Оцінка вірогідності отриманих результатів. Поняття про нульову та альтернативну гіпотези. Перевірка гіпотез.

Типові помилки на етапах проведення досліджень. Випадкова та систематична помилка. Бази даних для аналізу статистичного матеріалу, аспекти роботи з даними. Програмне забезпечення статистичних досліджень.

Теорія та поняття статистичного спостереження, етапи його проведення. Методологічні основи, форми та способи статистичного спостереження та збору даних. Точність спостережень. Використання різних шкал вимірювання: абсолютна, порядкова, інтервальна, відношень.

Джерела статистичної інформації. Види статистичних даних, статистична звітність. Маркетингові та соціологічні опитування, види запитань при анкетуванні, проблеми організації опитувань в охороні здоров’я. Види вибіркових досліджень. Вимоги до формування вибіркової сукупності. Поняття рандомізації та стратифікації. Дизайн клінічних досліджень.

Групування статистичних даних, методи, значення. Види групувань, принципи побудови статистичних групувань та класифікацій. Співставність статистичних групувань. Поняття про багатомірні класифікації. Статистичні таблиці, їх характеристика, види, правила побудови. Методичні основи читання та аналізу таблиць. Поняття про нечислові дані, якісні ознаки.

Поняття про статистичні показники, їх види, форма представлення. Абсолютні дані, відносні величини, їх практичне значення. Види відносних величин, методика їх розрахунку та методичні основи застосування для аналізу даних.

Поняття та види структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливості їх аналізу. Графічні методи аналізу даних. Види діаграм, правила їх побудови.


2

2

Середні величини, визначення середньої арифметичної та середнього квадратичного відхилення.

Середні величини в клінічних та епідеміологічних дослідженнях, їх практичне значення. Елементи та характеристики варіаційних рядів. Середні величини: їх види, методи розрахунку, особливості використання.

Поняття варіації, її значення. Мінливість параметрів сукупності, методи оцінки. Абсолютні показники варіації (амплітуда, середнє квадратичне відхилення) та відносні показники варіації (коефіцієнти варіації та детермінації), їх оцінка.

Міри варіації, поняття про закони розподілу, їх види, характеристики. Оцінка нормальності розподілу, «вистрибуючі» варіанти. Правило «трьох сигм», його практичне використання.2

3

Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження.

Вибіркове спостереження як джерело статистичної інформації. Нульова та альтернативна гіпотези. Похибки першого та другого роду. Рівень значимості статистичних критеріїв. Середня похибка середньої та відносної величини, довірчий інтервал.

Оцінка вірогідності різниці: t - критерій Ст’юдента, методика розрахунку, його оцінка, типові помилки використання. Парні та множинні порівняння. Критерій Н’юмена-Кейлса, критерій Т'юкі.

Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки, їх значення. Види порівнюваних сукупностей, їх характеристика. Аналіз та оцінка результатів у пов’язаних сукупностях, критерій знаків, критерій Вілкоксона.

Перевірка статистичної гіпотези для незалежних вибірок, критерій Колмогорова-Смірнова. Аналіз якісних ознак. Таблиці спряженості. Критерій Хі-квадрат, його оцінка та практичне застосування. Точний критерій Фішера. Особливості використання інших непараметричних критеріїв: Манна-Уітні, Крускала-Уолліса.


2

4Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка