Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчукаСкачати 219.9 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір219.9 Kb.
ТипПрограма
Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука

Факультет журналістики

Затверджено

на засіданні Вченої ради

Міжнародного економіко-гуманітарного

університету імені акад. С. Дем’янчука

Голова Вченої Ради

___________ професор А.С. Дем’янчук

Протокол № ______ від

_____″ _______________ 2015 р.ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ІЗ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
для студентів спеціальності 8.03030101 – Журналістика


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри теорії і методики журналістської творчості

Протокол № 6 від „13лютого 2015р.

__________ доц. Золяк В.В.


Обговорено і затверджено на засіданні Ради факультету журналістики

Протокол № 6 від „17лютого 2015р.

__________ доц. Мітчук О.А.Рівне - 2015

Програма комплексного вступного екзамену із «Теорії і методики журналістської творчості» для студентів спеціальності 8. 03030101 «Журналістика»

в галузі знань 0303 «Журналістика та інформація»

Пояснювальна записка

Головним завданням вступного екзамену з «Теорії і методики журналістської творчості» є перевірка якості професійної та практичної підготовки бакалаврів. .

Програма іспиту складена з урахуванням вимог, які повинні бути поставленні студенту на вступному екзамені, щоб виявити, наскільки різнобічними і глибокими є його знання з курсу «Теорія і методика журналістської творчості».

Оцінювання відповідей бакалаврів здійснюється відповідно до вимог та критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок.

Вимоги до знань та умінь студентів бакалаврів з циклів гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та професійно - практичної підготовки:повинен знати, як:

 • працювати з науковою, навчально-методичною літературою, узагальнювати, використовувати напрацьований матеріал у практичній діяльності;

 • застосувати прийоми активізації пізнавальної діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • формувати національну культуру, свідомість, забезпечувати їхнє духовне зростання та орієнтацію на загальнолюдські цінності;

 • знати основні журналістикознавчі поняття, терміни, положення;

 • досліджувати актуальні проблеми журналістики;

 • самостійно розробляти методику науково-дослідної роботи, готувати кваліфікаційну роботу за обраною темою з актуальних проблем в галузі журналістики

 • знати закони функціонування інформаційної сфери;

 • особливості національних моделей розвитку інформаційного суспільства;

 • світові та вітчизняні проблеми функціонування електронного уряду;

 • засади реалізації державної інформаційної політики;

 • специфіку організації світових інформаційних потоків;

 • гуманітарні технології забезпечення захисту національного інформаційного простору.

Магістр повинен уміти:

 • володіти методологічними та теоретичними знаннями: аналізувати, оцінювати, порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми журналістики;

 • враховувати вікові і психологічні особливості реципієнтів;

 • передбачати можливі труднощі, що можуть виникати у процесі подачі та споживання інформації

 • співвідносити загальну мету інформаційної діяльності з можливостями слухацької аудиторії;

 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконувати різні види експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; узагальнювати і здійснювати апробацію результатів наукових досліджень;

 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно здобуваючи необхідні знання, уміло застосовуючи їх на практиці для розв’язання різноманітних проблем;

 • самостійно, аналітично мислити, уміти бачити виниклі в реальній діяльності проблеми й шукати шляхи раціонального їхнього рішення, використовуючи сучасні технології;

 • грамотно працювати з інформацією (уміти збирати необхідні для рішення певної проблеми факти, аналізувати їх, висувати гіпотези розв’язання проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами рішення;

 • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, уміти працювати спільно в різних галузях, у різних ситуаціях, запобігаючи або виходячи з будь-яких конфліктних ситуацій;

 • демонструвати високий рівень розвитку професійно-важливих і особистісно-ділових якостей, які забезпечують ефективність журналістської діяльності;

 • самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

При оцінюванні відповідей на іспиті екзаменатори користуються такими вимогами та критеріями:

 • оцінку "відмінно" заслуговує абітурієнт, що показав всебічне, систематичне та глибоке знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання передбачені програмою, що засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Як правило, оцінка "відмінно" ставиться абітурієнтам, що засвоїли взаємозв'язок основних понять в їх значенні для набуття професії, що проявили творчі здібності в розумінні, викладанні та використовуванні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінку "добре" абітурієнт, що показав повне знання учбово-програмного матеріалу, успішно виконав передбачені в програмі завдання та засвоїв літературу, яка рекомендована програмою. Як правило, оцінка "добре" ставиться абітурієнтам, що показали систематичний характер знань по спеціальності та спроможним до їх самостійного поповнення та обновлення в ході подальшої професійної самоосвіти;

 • оцінку "задовільно" заслуговує абітурієнт, що показав знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для роботи за фахом, що успішно виконує завдання передбачені програмою, знайомий з основною літературою, яка рекомендована програмою.

 • оцінка "задовільно" ставиться абітурієнтам, що припустилися помилки у відповіді на екзамені та при виконанні екзаменаційних завдань, але володіють необхідними знаннями для їх усунення;

 • оцінка "незадовільно" ставиться абітурієнту, що показав пробіли в знаннях основного учбово-програмного матеріалу, що припустилися помилок у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінка "незадовільно" ставиться студентам, що не можуть приступити до професійної діяльності по закінченню університету без додаткових занять.

Розділ І Теорія і методики журналістської творчості

Здібності й талант журналіста: шляхи їх формування та розвитку.Характеристика оперативності як складової журналістської майстерності.Характеристика актуальності як складової журналістської майстерності.Характеристика компетентності як складової журналістської майстерності.Характеристика переконливості як складової журналістської майстерності.Характеристика цікавості як складової журналістської майстерності.Характеристика стислості як складової журналістської майстерності.Індивідуальна та колективна журналістська майстерність.Сучасні досягнення і проблеми практики журналістики.Дайте оцінку публіцистиці, як виду творчості й одному з потоків журналістської інформації.Типи узагальнень у публіцистиці.Публіцистика як метод взаємодії журналіста із суспільством.Публіцистика і мислення. Види мислення.Від чого залежить вибір методу відтворення у публіцистиці.Ефективність впливу публіцистики на аудиторію.

Об’єктивність, повнота і масштабність публіцистичного аналізу.Особливості природи публіцистичного образу.Цікавість у журналістиці як психологічний феномен.Характеристика загальних та специфічних проявів цікавості у журналістиці.Журналістське розуміння інформації.Журналістське розуміння якості інформації.Способи забезпечення цікавості інформації.Вибір методу відображення як складова журналістської майстерності.Залежність журналістського методу відображення від об’єкта.Продуктивність процесу мислення при сприйманні журналістських текстів.Специфіка відтворення мислення (розвитку і подачі думки) у журналістиці.Об’єктивні та суб’єктивні причини сучасного рівня ефективності журналістики.Сумнів як складова пошуку інформаційної істини.Психологічні особливості майстерності репортера.Психологічні особливості майстерності аналітика.Психологічні особливості майстерності публіциста.Психологічні способи зацікавлення аудиторії мас-медіа.Психолінгвістичні прийоми маніпулювання суспільною свідомістю через ЗМІ.Характеристика психологічних факторів, які формують імідж журналіста.Образність як психологічний ресурс публіцистики.Жанр як форма інформаційного методу відображення дійсності.Причини модифікації жанрів.Методологія публіцистичного аналізу.Проблема нейтральності публіцистичного аналізу.Масштабність і повнота журналістського аналізу.Особливості жанрової структури сучасної української преси та їх причини.Сучасні тенденції розвитку жанрів української журналістики.Завдання і принципи побудови хронікальної замітки.Призначення інтерв’ю як жанру.Види інтерв’ю як жанру.Принципи побудови інформаційного тексту.Принципи проведення інтерв’ю.Методика роботи над аналітичною кореспонденцією Відмінності між кореспонденцією і статтею як жанрами.Стаття як жанрова форма аналітичного відтворення дійсності.Методика та особливості проведення журналістського розслідування.Методика огляду у сучасних ЗМІ.Рецензія та її різновиди.Методика роботи над рецензією.Коментар, тлумачення, інтерпретація у журналістиці.Функції нарисового відтворення дійсності.Сучасний стан нарисової публіцистики. Методика роботи над нарисом.Жанрові та тематичні особливості сучасної сатири.Перспективи сатиричного методу відтворення у ЗМІ.Методика роботи над фейлетоном. Фейлетон як жанрова форма сатиричного відображення дійсності.

Рекомендована література:

Базова:

1. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів. – К., 1999.

2. Василенко М.К.Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006.

3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів: ПАІС, 2004.

4. Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002.

5. Каппон Р. Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс [Текст] : професійний порадник / Р.Дж. Каппон ; пер.А. Іщенко. — К. : Києво-Могилянська академія, 2005. — 158 с. — 12-00.

6. Кузнецова О. Блогерство і журналістика / О. Кузнецова // Журналіст України. — 2012. — № 6. — С. 36-37.

7. Основытворческойдеятельностижурналиста: Учебник для студ. вузов по спец. “журналистика” / Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000.

8. Подолян Микола. Публіцистика як система жанрів. – К.:КНУ ім. Тараса Шевченка, 1998.

9. Скуленко М. Поняття у журналістських та пропагандистських текстах / М. Скуленко // Журналіст України. — 2010. — № 5. — С. 39-43.

10. Тертычный А.А. Жанрыпериодическойпечати: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000.
Допоміжна:

1.Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. – Львів, 1974.

2.Дем’янчук І. Кореспонденція в газеті. – К., 1972.

3.Ким М.Н. Жанрысовременнойжурналистики. – СПб, 2004.

4.Кузнецова О.Д. Аналітичні методи у журналістиці. – Львів, 2002.
Розділ ІІ Історія української журналістики

Зародження журналістики на Україні.Початки української преси на східноукраїнських землях.Альманаховий період української журналістики. Преса на східноукраїнських землях (1850-60-ті рр.). Літературно-науковий вісник і газета “Діло”.Дитячі і молодіжні видання.Жіночі імена в історії української журналістики. Москвофільська преса.Періодизація розвитку української журналістики у ХІХ ст.Особливості становлення національної преси у Східній Україні.Особливості становлення національної преси у Західній Україні Порівняльна характеристика умов та обставин появи національної журналістики на Східній та Західній Україні. Цензурні закони й укази, політичні та адміністративні заборони української преси в Російській імперії.Валуєвський циркуляр 1863 р.Емський указ 1876 р.Провідні видання в історії національної преси: їх консолідуюча роль і всеукраїнське значення.Характеристика періодичних видань на території України в період становлення (перша половина ХІХ ст.).Суспільно-політична програма журналу „Основа” (1861–1862). Настанови Кирило-Мефодіївського братства для розвитку громадської думки.Публіцистика Т. Шевченка. Дяльність Київської громади.„Киевский телеграф” (1859–1876) – перше приватне видання на Східній Україні.Публіцистична діяльність М. Драгоманова. Українська преса періоду Другої світової війни (1939р.), (1941-45 р.р.). Тоталітарна преса (1945-1990 р.р.).


Рекомендована література:

Áàçîâà

 1. Âëàäèìèðîâ Â.Ì.²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè (1917-1991) Íàâ÷. ïîñ³áíèê äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêëàä³â .-Ê.:ÌÀÓÏ,2007 .-174ñ.

 2. Æèâîòêî À. ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè. – Ê., 1999.

 3. Ìèõàéëèí ². ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ æóðàíë³ñòèêè Õ²Õ ñò. – Ê., 2003.

 4. Ìèõàéëèí ². ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè. Ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ: â³ä æóðíàë³ñòèêè â Óêðà¿í³ äî óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè. ϳäðó÷íèê äëÿ âèùî¿ øêîëè .-3-òº âèä., äîï. ³ ïåðåðîá.-Õ.:Ïðàïîð,2005 .-320ñ.

 5. Ðîìàíþê // Óêðà¿íñüêà ïåð³îäèêà: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü: Äîï. òà ïîâ³äîìë. äåñÿòî¿ Âñåóêð. íàóê.-òåîðåò. êîíô., Ëüâ³â, 31 æîâòíÿ — 1 ëèñòîï. 2008 ð. / ÍÀÍ Óêðà¿íè, ËÍÍÁÓ ³ì. Â. Ñòåôàíèêà, ³ää³ëåííÿ «ÍÄÖ ïåð³îäèêè»; çà ðåä. Ì. Ì. Ðîìàíþêà. — Ëüâ³â, 2008. — Ñ. 13—63.

 6. гçóí Â. Â. Íàðèñ ç ³ñòî𳿠òà òåî𳿠óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâà : ìîíîãð. / Âîëîäèìèð гçóí, Òåòÿíà Òðà÷óê / Êè¿â. íàö. óí-ò ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà. — Ê. : Á. â., 2005. — 232 ñ.

 7. Óêðà¿íñüêà ïåð³îäèêà: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü: Äîï. òà ïîâ³äîìë. äåñÿòî¿ Âñåóêð. íàóê.-òåîðåò. êîíô., Ëüâ³â, 31 æîâòíÿ — 1 ëèñòîï. 2008 ð. / ÍÀÍ Óêðà¿íè, ËÍÍÁÓ ³ì. Â. Ñòåôàíèêà, ³ää³ëåííÿ «ÍÄÖ ïåð³îäèêè»; Çà ðåä. Ì. Ì. Ðîìàíþêà. — Ëüâ³â, 2008. — 776 ñ.

 8. Ôåä÷åíêî Ï. Ìàòåð³àëè ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè. – Ê., 1959.

 9. ×åðíÿêîâ Á. ². Îêóïàö³éíà ³ ëåãàëüíà ïåð³îäè÷íà ïðåñà â Óêðà¿í³ 1941—1944 ðð. : äæåðåëà äîñë³äæåííÿ. Á³áë³îãðàô³ÿ / Á. ². ×åðíÿêîâ. — Ê. : ÀÍ ÂØ Óêðà¿íè, 2005. — 79 ñ.

 10. ×åðíÿêîâ Á. ². Çîáðàæàëüíà æóðíàë³ñòèêà â ãàçåò³, æóðíàë³ òà êíèç³ ÕVIII — ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. : òåêñò ëåêö³é / Á. ². ×åðíÿêîâ. — Ê. : ÂÏÊ «Êè¿â. ó-í-ò», 2006. — 215 ñ.

Äîïîì³æíà

 1. Áåðíøòåéí Ì. Æóðíàë “Îñíîâà” ³ óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ê³íöÿ 50-õ – ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. – Ê.,1959.

 2. Áîéêî ². Óêðà¿íñüê³ ë³òåðàòóðí³ àëüìàíàõè ³ çá³ðíèêè Õ²Õ-ïî÷àòêó ÕÕ ñò. – Ê., 1967.

 3. Á³äç³ëÿ Þ. Ïðåñà çàêàðïàòòÿ Õ²Õ-ÕÕ ñò. – Óæãîðîä, 2001.

 4. Ãóòêîâñüêèé Â., Êðóïñüêèé ²., Îëåêñèí Î. Óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé çåìëÿõ: äåðæàâîòâîð÷à ôóíêö³ÿ, òåìàòè÷í³ àñïåêòè (1848-1919 ð. ð.). – Ë., 2001.

 5. ²âàíîâà Ð. Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ðóñ³ Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè. – Ê., 1971.

 6. Êðóïñüêèé ². Íàö³îíàëüíî ïàòð³îòè÷íà æóðíàë³ñòèêà Óêðà¿íè (Äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ- ïåðøà ÷âåðòü ÕÕ ñò.). – Ë., 1995.

 7. Êðåâåöüêèé ². Ïî÷àòêè óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè: 1776-1850. – Ë.,1927.

 8. Êîñòü Ñ. Íàðèñè ç ³ñòî𳿠çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ ïðåñè ïåðøî¿ ïîëîâèíè XX ñò. (÷àñò. 1 ³ 2). – Ë., 2002.

 9. Êîñòü Ñ., Òèì÷èøèí Î., Ôåä³ðêî Ê. Íàðèñè ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðåñè. – Ë., 1998.

 10. Ëîçèíñüêèé Ì. Ãàëè÷èíà â 1918 – 1920 ðð – Â³äåíü, 1922.

 11. Ïîòÿòèíèê Á. Òîòàë³òàðíà æóðíàë³ñòèêà: Òåêñò ëåêö³é. – Ë., 1992.

 12. Ïðèñÿæíèé Ì. Ïðåñà óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ â ͳìå÷÷èí³. – Ë., 2000.

 13. гçóí Â. Íàðèñ ç ³ñòî𳿠æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâà. – Ê., 2005.

 14. Ðóñàëêà Äí³ñòðîâà: Ôëüëîðíî-ë³òåðàòóðíèé àëüìàíàõ “Ðóñüêî¿ òð³éö³”. – Ê.,1987.

 15. Ðóñàëêà Äí³ñòðîâà. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – Ê., 1989.

 16. Ðîìàøîê Ì. Óêðà¿íñüêà ïðåñà ϳâí³÷íî¿ Áóêîâèíè 1870 – 1918 ðð. – Ë., 1998.

 17. Ñó÷àñíà æ³íî÷à ïðåñà â Óêðà¿í³: Ïîêàæ÷èê / Óïîðÿäíèê Âîëîáóºâà À., Ñèäîðåíêî Í. – Ê., 1998.

 18. Ñâåíö³öüêèé ². Ç êóëüòóðíîãî æèòòÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. – Ë., 1927.

 19. Ñèäîðåíêî Í. Ì. Ïîêàæ÷èê çì³ñòó æóðíàëó «Íîâà ãðîìàäà» (Êè¿â, 1906) / Í. Ì. Ñèäîðåíêî /  íàäç. Äîñë³äíèöüêèé öåíòð ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè. — Ê., 2006. — 30 ñ.

 20. Òåðíîï³ëüñüêèé Þ. Óêðà¿íñüêà ïðåñà â ïåðñïåêòèâ³ 150-ë³òòÿ. – Äæåðñ³-ѳò³, 1974.

 21. Óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà â ³ìåíàõ. Âèïóñê 2. Ìàòåð³àëè äî åíöèêëîïåäè÷íîãî ñëîâíèêà Çà ðåä.:Ì.Ì. Ðîìàíþêà .-Ëüâ³â,1995 .-338ñ.

 22. Óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà â ³ìåíàõ. Âèïóñê 3. Ìàòåð³àëè äî åíöèêëîïåäè÷íîãî ñëîâíèêà Çà ðåä.:Ì.Ì. Ðîìàíþêà .-Ëüâ³â,1996 .

 23. Óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà â êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü ç³ ñïåö³àëüíîñò³ 27.00.04 -"Òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ æóðíàë³ñòèêè". Âèïóñê 3(8) Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè; Çà ðåä.: Î.Ê. Ìåëåùåíêî .-Ê.:ÏÂÏ "Çàäðóãà",2008 .-135ñ.

 24. Óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà â êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü ç³ ñïåö³àëüíîñò³ "Òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ æóðíàë³ñòèêè". Âèïóñê 2(7) Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè; Çà ðåä.: Î.Ê. Ìåëåùåíêî .-Ê.:"Âàðòà",2008 .-156ñ

 25. Ôðàíêî ². Óêðà¿íñüêà àëüìàíàõîâà ë³òåðàòóðà // dzáð. òâ.: Ó 50 ò.

 26. ×åðíÿêîâ Á. ². Äæåðåëà äî ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ (Õ²Õ —

 27. ïî÷àòîê ÕÕ ñò.) / Á. ². ×åðíÿêîâ / ÍÀÍ Óêðà¿íè. ËÍÁ ³ì. Â. Ñòåôàíèêà. ÍÄÖ ïåð³îäèêè. — Ëüâ³â, 2005. — 116 ñ.

²íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè

 1. http://pidruchniki.ws/#

 2. http://journ.univ.kiev.ua/HLJ/istoriya.htmlhttp://journ.univ.kiev.ua/HLJ/istoriya.html

 3. http://osvita.ua/vnz/reports/journalism/25071/

 4. http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/zmist.htm

 5. http://ucu.edu.ua/media/2101/

 6. http://mediazakarp.at.ua/publ/bibl/metod_lit/istorija_ukrajinskoji_zhurnalistiki/35-1-0-69

 7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_kom/2010_903/content/mykhajlyn1.pdf


Розділ ІІІ Історія зарубіжної журналістики

Попередники преси у Стародавній Греції. Софістика й ораторське мистецтво. Епоха еллінізму. Ораторство Стародавнього Риму. Цицерон.Письмові канали передачі інформації у Стародавньому Римі. Створення офіційної газети. Політична публіцистика Юлія Цезаря.Публіцистика Сенеки. Виникнення християнства.Публіцистика апостола Павла. Проповідь - особливий вид усної публіцистики. Аврелій Августин. Проповідники Середньовіччя.Розвиток писемної публіцистики у Середньовіччі.Перші університети Європи.Інститут цензури у Стародавньому Римі.Існування цензури у Середньовіччі. Інквізиція.Й.Гутенберг. Книгодрукування у Німеччині. Передвісники періодичних видань: рукописні газети Італії, Німеччини, Англії, Франції, Росії.Антицерковна та політична публіцистикаЗахідної Європи 15-16 стП’єтроАретіно – провідний політичний публіцист Європи. Публіцистика Епохи Реформації. Мартін Лютер. Еразм Роттердамський «Похвала Глупоті», «Домашні бесіди». Перші друковані газети. Преса Німеччини 17 ст.Преса Голландії та Англії 17 ст. Преса Франції. ТеофрастРенодо.Англійська концепція свободи слова. Політична публіцистика у Великобританії 17 століття часів Великої революції. Мільтон «Ареопагітика». Своєрідність Просвітництва у Франції. Діяльність Енциклопедистів.Журнали Мариво і Прево. Просвітницька діяльність Монтеск’є. Публіцистика Вольтера. Діяльність Д.Дідро. Особливості просвітницької журналістики в Англії. Журналістська й публіцистична діяльність Дефо. Публіцистика Свіфта. Журнали Едісона та Стіля. Реформи Петра І та їх вплив на культурний розвиток Росії. Перша газета Росії – «Ведомости». «Санкт-Петербургскиеведомости». Журналістська діяльність М. Ломоносова. Світова журналістика у 19 столітті. Загальні тенденції. Технологічний комунікаційний прогрес. Поява телеграфу, телефону. Поділ преси на масову та якісну. Реклама – невід’ємна складова друкованих ЗМІ. Поява інформаційних агентств. Преса громадянської війни у США. Феномен «пенні прес». «Нью Йорк Таймс» - зародження «четвертої» влади. Реклама – невід’ємна складова друкованих ЗМІ. Поява інформаційних агентств. Преса Великої Французької Революції. Наполеон.Періодика періоду реставрації. Зародження масової преси. Англійська преса в умовах боротьби за скасування “податків на знання” (1800 – 1861 рр.). Газета “Таймс” у ХІХ сторіччі. “Рейтер”. Поява якісної та масової преси. Преса Німеччини 19 століття. Світова журналістика у 20 столітті. Основні тенденції. Розвиток радіомовлення. Епоха телебачення. Журналістика США. Журналістика країн Західної Європи. Журналістика Східноєвропейських країн. Журналістика Росії. Журналістика країн Азії.


Рекомендована література:

Базова:

 1. Ворошилов В. В. Журналістика. – СПб., 2000.

 2. Ворошилов В. В. Историяжурналистикизарубежныхстран. – СПб., 2000.

 3. Журналистиказападноевропейскихстран: Учебноепособие / Под ред. В. С. Соколова. – Л.: Изд-воЛенинград. Ун-та, 1990.

 4. Лучицкий Ю. В. Очеркиисториизарубежнойжурналистики. – Краснодар, 1996.

Допоміжна:

 1. Андрунас Е.Ч. Информационнаяэлита: корпорации и рынокновостей. - М., 1991;

 2. Аникеев В.Е. Историяфранцузскойпрессы (1830-1945). - М.,1999;

 3. Биографии Д. Мильтона, Д. Свифта. ЖЗЛ. Биографическаябиблиотека Ф. Павленкова. - CПб., 1998.

 4. Беглов С.И. Четвёртаявласть: британская модель. - М., 2002;

 5. Берлин П. Очеркисовременнойжурналистики (Периодическая печать на Западе). // Историяпечати. - М., 2001. Т. 2;

 6. Бурстин Д. Американцы: колониальныйопыт. - М., 1993. Кн. 3. С. 371–384.

 7. Власов А.И. Политическиеманипуляции. История и практика средствмассовойинформации США. – М., 1982.

 8. Гавел В. Сила безсилих – К., 2003.

 9. Галкин А.А. Германский фашизм. - М., 1989.

 10. Гольдберг Н.М. Томас Пейн. - М., 1969.

 11. Еріксон Т. Тиранія моменту – К., 2004

 12. Золя Э. Истинашествует. // Собр. соч. в 26 тт. - М., 1967. Т.26;

 13. Иванов Р.Ф. Б. Франклин. - М., 1972.

 14. Иванян Э.И. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша. Пресса и Белыйдом. - М., 1991.

 15. Кон И.С. Дж. Мильтонкаксоциально-политическиймыслитель // Вопросыфилософии. 1959. № 1.

 16. Новомбергский Н. ОсвобождениепечативоФранции, Германии, Англии и России. // Историяпечати. - М., 2001. Т. 1. С.247-261;

 17. Мак-Куэйл Д. Свобода печатиникогда не былазастывшимпонятием // ВестникМосковскогоуниверситета. Сер. 10. Журналистика. 1995. № 2.

 18. Мельников Д., Черная Л. Преступник № 1. Нацистский режим и егофюрер. - М., 1991.

 19. Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистскойпропаганды в периодвойныпротив СССР.- М., 1985.

 20. Орлов Ю.Я. Журналистскаятеория и журналистскоеобразование в нацистскойГермании. - М., 1992

 21. Ортега-і-Гассет “Бунт мас” – К., 2003

 22. Сиберт Ф., Шрамм У., Петерсон Т. Четыретеориипрессы. - М., 1998.

 23. Токвиль А. Де. Демократия в Америке. - М., 1992.

 24. Честертон Г. Вічна людина. – К., 1999.

 25. Шпенглер О. ЗакатЄвропы – М., 2000.

Інформаційні ресурси:

 1. essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/301/1/Zhilenko.doc - Історія зарубіжної журналістики (від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст.): навчальнийпосібник / І. Р. Жиленко – Суми: Вид-воСумДУ, 2010. – 285 с.

 2. http://www.scribd.com/doc/ - Мелещенко О. К. Історія журналістики Великобританії: Конспектлекцій / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т журналістики. – К.: ВПЦ“Київський університет”, 2010.

 3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/luch/index.php - Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики

 4. http://evartist.narod.ru/text4/40.htm - Прутцков Г.В. Ведение в мировуюжурналистику: Антология в двух томах

 5. http://evartist.narod.ru/text8/49.htm - Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. Историямировойжурналистики. - Москва – Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003.

Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка