Методичні вказівки до виконання практичних занять


Класифікація рахунків за економічним змістомСторінка7/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Класифікація рахунків за економічним змістом.


 • Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

 • Метод подвійного запису: його сутність та використання.

 • Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

 • Розкриття економічного змісту бухгалтерських проведень.

 • Первинне спостереження та документообіг в бухгалтерському обліку.

 • Основні вимоги до складання первинних облікових документів.

 • Класифікація облікових документів.

 • Типізація, стандартизація та уніфікація облікових документів.

 • Види інвентаризації та порядок її організації на підприємстві.

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: загальна характеристика.

 • Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку: загальна характеристика.

 • Контрольне значення оборотних відомостей. Сальдові і “шахові” оборотні відомості.

 • Загальна характеристика форм бухгалтерського обліку.

 • Журнал-Головна форма обліку та її відмінності від Журнально-ордерної форми.

 • Меморіально-ордерна форма обліку.

 • Комп'ютеризація облікового процесу. Автоматизація робочих місць бухгалтерів (АРМБ).

 • Помилки в облікових записах: способи їх виявлення та виправлення.

 • Облік процесу придбання виробничих запасів. Поняття “перша подія” щодо визначення податку на додану вартість (ПДВ).

 • Облік процесу виробництва, залежно від особливостей організації виробничої технології.

 • Класифікація витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями.

 • Облік процесу реалізації готової продукції.

 • Визначення фінансового результату.

 • Звітність як спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

 • Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності.
 • Порядок і терміни складання, надання і затвердження фінансової (бухгалтерської) звітності.
  ІІІ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ


  КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  Метою даної контрольної роботи є перевірка загального обсягу знань студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

  Контрольна робота складається з двох частин:  перша частина є комплексним контрольним завданням, яке потребує від студентів послідовного вирішення низки логічно пов'язаних між собою завдань, що охоплюють дуже важливі питання, – складання балансу та опрацювання бухгалтерських записів;

  друга частина являє собою відповідь на теоретичне питання й спрямована на перевірку теоретичних знань, яких було набуто студентом під час вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”.

  Виконання контрольної роботи передбачає застосування студентами 10-ти її варіантів: номер варіанта контрольної роботи є цифрою, що складається з суми двох останніх цифр залікової книжки студента (див. за шкалою).
  Останні дві цифри – № залікової книжки

  Номер варіанта

  01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83

  1

  00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

  0

  Наприклад, якщо номер залікової книжки – № 20453, то він визначається, відповідно, як “5+3” (через те, що закінчується на “53”), тобто, для виконання слід обрати 8-й варіант контрольної роботи.  ІІІ.1. КОМПЛЕКС ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ТА

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
  Контрольна робота складається з комплексу взаємопов'язаних задач. Через те, що всі задачі логічно доповнюють одна одну, їх треба вирішувати послідовно: задача № 3.1, задача № 3.2 і так далі.

  Метою завдання є: з'ясування значення бухгалтерського балансу як способу економічного угрупування ресурсів підприємства та джерел їх утворення (в грошовому вираженні, на певну дату), а також набуття навичок щодо складання кінцевого балансу підприємства.

  Для вирішення цієї мети необхідно навчитись:


  • складати початковий баланс підприємства на відповідну дату в грошовому вираженні;

  • групувати види активів, капіталу і зобов’язань, що їх має підприємство, на відповідних рахунках синтетичного та аналітичного обліку з визначенням початкових залишків по них;

  • записувати господарські операції за допомогою бухгалтерських записів (проведень);

  • визначати кінцеві залишки по рахунках;

  • складати перевіряльний (сальдову Оборотну відомість) і кінцевий баланси підприємства (на відповідну дату в грошовому вираженні).


  Загальна характеристика діяльності підприємства
  Умовне підприємство ВАТ “Прогрес” є підприємством, що входить до складу машинобудівної галузі економіки України (точніше, до його підгалузі – сільськогосподарського машинобудування). Основна продукція, що виготовляє це підприємство, – сіялки, віялки, тракторна техніка тощо.

  Звітним періодом вважатимемо200 Х рік. Період, що йому передує, – 200 У рік. (Наприклад, 200Урік = 2004 р., а 200Х рік = 2005 р.)


  Задача 3.1 “Складання балансу підприємства

  на початок звітного періоду”

  Необхідно:

  Використовуючи інформацію, наведену в табл. 3.1, скласти баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31.12. 200 У р.

  Баланс підприємства необхідно скласти за нижчеприведеною формою, таблиця 3.2.

  Таблиця 3.2 – Баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31.12. 200 У р.

  АКТИВ

  ПАСИВ


  п/п

  Статті балансу

  Сума, грн.


  п/п

  Статті балансу

  Сума,


  грн.


  . . .
  . . .  Рекомендації з виконання задачі

  Етап 1. Групування даних по статтях балансу.

  Таблиця 3.1 містить дані про склад усіх активів, капіталу і зобов'язань ВАТ “Прогрес”, станом на 31.12. 200 У р., в розрізі окремих їх видів.

  Одиниця виміру, яка нами застосовується у табл. 3.1, – гривня.

  Ознайомтеся з переліком окремих видів ресурсів умовного підприємства ВАТ “Прогрес” і видів джерел, за рахунок яких підприємство отримало ці ресурси (див. табл. 3.1). Вирішіть, до яких активних або пасивних статей балансу вони відповідно належать.

  Згадаємо, що всі ресурси підприємства є його активами, тоді як джерела утворення цих ресурсів є пасивами й можуть бути як власними (капітал), так і запозиченими або залученими (зобов'язання).

  Згрупуйте всі наведені в табл. 3.1 дані та віднесіть їх до окремих статей балансу (див. табл. 3.2). Підрахуйте загальну суму по кожній статті балансу.Таблиця 3.1Перелік окремих видів активів, капіталу і зобов'язань, які має ВАТ “Прогрес”  станом на 31.12. 200 У р.

  (1-5 варіанти)*

  Види активів, капіталу,

  зобов’язань  Сума, грн.

  1 варіант

  2 варіант

  3 варіант

  4 варіант

  5 варіант

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Верстати токарні

  60 000

  72 000

  48 000

  69 000

  33 000

  4. Резервний капітал підприємства  180 000

  216 000

  144 000

  207 000

  99 000

  5. Вантажні автомобілі

  74 000

  88 800

  59 200

  85 100

  40 700

  6. Заборгованість по податках (перед бюджетом)

  58 000

  69 600

  46 400

  66 700

  31 900

  8. Заборгованість перед працівниками підприємства з оплати праці  420 000

  504 000

  336 000

  483 000

  231 000

  9. Будівля складу виробничих запасів

  150 700

  180 840

  120 560

  173 305

  8 2885

  10. Програмне забезпечення для ПК

  8 000

  9 600

  6 400

  9 200

  4 400

  11. Різні матеріали, що використовуються при виробництві продукції

  12 000

  14 400

  9 600

  13 800

  6 600

  Продовження табл. 3.1


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  12. Лаки й фарби, що використовуються для обробних робіт

  8 550

  10 260

  6 840

  9 832,5

  4 702,5

  13. Заборгованість за придбані вироби з пластмаси перед підприємством ВАТ "Хімпром"

  14 000

  16 800

  11 200

  16 100

  7 700

  14. Зварювальні електроди

  5 000

  6 000

  4 000

  5 750

  2 750

  15. Статутний капітал

  1 750 800

  2 100 960

  1 400 640

  2 013 420

  962 940

  16. Сталь листова і металовироби на складі

  40 000

  48 000

  32 000

  46 000

  22 000

  17. Дебіторська заборгованість підприємства, строк погашення якої перевищує 1 календарний рік

  100 000

  120 000

  80 000

  115 000

  55 000

  19. Заборгованість перед фірмою ТОВ "Будматеріали" за придбану цеглу  38 000

  45 600

  30 400

  43 700

  20 900

  20. Заборгованість покупців і замовників

  304 000

  364 800

  243 200

  349 600

  167 200

  21. Запасні частини до вантажівок, фрезерних та токарних верстатів

  22 000

  26 400

  17 600

  25 300

  12 100

  22. Виробниче устаткування, що перебуває в експлуатації

  52 700

  63 240

  42 160

  60 605

  28 985

  23. Довгостроковий кредит банку АКБ "Мегабанк"

  740 000

  888 000

  592 000

  851 000

  407 000

  24. Спеціальний одяг

  7 000

  8 400

  5 600

  8 050

  3 850


  Продовження табл. 3.1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  25. Забезпечення виплат персоналу з оплати праці

  21 300

  25 560

  17 040

  24 495

  11 715

  26. Заборгованість перед Пенсійним фондом України з пенсійного страхування

  68 000

  81 600

  54 400

  78 200

  37 400

  27. Поточний рахунок у національній валюті

  2 130 000

  2 556 000

  1 704 000

  2 449 500

  1 171 500

  28. Скло віконне на складі підприємства

  3 700

  4 440

  2 960

  4 255

  2 035

  31. Будівля нового цеху ВАТ “Прогрес”, будівництво якої ще не закінчено цим підприємством  450 000

  540 000

  360 000

  517 500

  247 500

  35. Адміністративна будівля ВАТ “Прогрес”  120 000

  144 000

  96 000

  138 000

  66 000

  37. Цільове фінансування  2 100 000

  2520000

  1 680 000

  2 415 000

  1 155 000

  38. Витрати майбутніх періодів

  2 400

  2 880

  1 920

  2 760

  1 320

  39. Кредит банку АКБ “Аваль”, строк погашення якого триває до 12 місяців

  55 000

  66 000

  44 000

  63 250

  30 250

  Продовження табл. 3.1

  Перелік окремих видів активів, капіталу і зобов'язань, які має ВАТ “Прогрес” станом на 31.12. 200 У р.

  (6-0 варіанти)*


  Види активів, капіталу,

  зобов’язань  Сума, грн.

  6 варіант

  7 варіант

  8 варіант

  9 варіант

  0 варіант

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Верстати токарні

  86 400

  18 150

  47 520

  38 016

  25 920

  5. Резервний капітал підприємства  259 200

  54 450

  142 560

  114 048

  77 760

  6. Вантажні автомобілі

  106 560

  22 385

  58 608

  46 886

  31 968

  7. Різні матеріали, що використовуються при виробництві продукції

  17 280

  3 630

  9 504

  7 603

  5 184

  8. Заборгованість по податках (перед бюджетом)

  83 520

  17 545

  45 936

  36 749

  25 056

  10. Заборгованість перед працівниками підприємства з оплати праці  604 800

  127 152

  332 640

  266 112

  181 440

  11. Будівля складу виробничих запасів

  217 008

  45 587

  119 354

  95 484

  65 102

  12. Програмне забезпечення для ПК

  11 520

  2 420

  6 336

  5 069

  3 456

  Продовження табл. 3.1  1

  2

  3

  4

  5

  6

  13. Лаки і фарби, що використовуються для обробних робіт

  12 312

  2 586

  6 772

  5 417

  3 694

  19. Адміністративна будівля ВАТ “Прогрес”  172 800

  36 300

  95 040

  76 032

  51 840

  20. Заборгованість перед фірмою ТОВ "Будматеріали" за придбану цеглу

  54 720

  11 495

  30 096

  24 077

  16 416

  21. Заборгованість покупців і замовників

  437 760

  91 960

  240 768

  192 614

  131 328

  22. Запасні частини до вантажівок, фрезерних і токарних верстатів

  31 680

  6 655

  17 424

  13 939

  9 504

  25. Забезпечення виплат персоналу з оплати праці  30 672

  6 443

  16 870

  13 496

  9 202

  26. Готова продукція

  1 209 600

  254 100

  665 280

  532 224

  362 880

  Закінчення табл. 3.1


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  27. Заборгованість перед Пенсійним фондом України з пенсійного страхування

  97 920

  20 570

  53 856

  43 085

  29 376

  29. Скло віконне на складі підприємства  5 328

  1 119

  2 930

  2 344

  1 598

  30. Короткостроковий кредит банку АКБ "Меркурій"

  128 160

  26 923

  70 488

  56 390

  38 448

  32. Дверні та віконні блоки на складі підприємства  13 608

  2 859

  7 484

  5 988

  4 082

  34. Спеціальний одяг  10 080

  2 118

  5 544

  4 435

  3 024

  35. Прибуток

  1 440 288

  302 561

  792 158

  633 727

  432 086

  36. Кредит банку “Аваль”, строк погашення якого триває до 12 місяців

  79 200

  16 638

  43 560

  34 848

  23 760

  37. Зварювальні електроди

  7 200

  1 513

  3 960

  3 168

  2 160

  38. Цільове фінансування

  3 024 000

  635 250

  1 663 200

  1 330 560

  907 200

  39. Каса

  1 152

  344

  634

  507

  346

  * – усі засоби основних коштів і нематеріальних активів наведені в табл. 3.1 за їх залишковою вартістю.

  Отримана за кожною окремою статтею сума вказуватиме на величину залишку коштів підприємства по цій статті, станом на 31.12.200 У року.
  Етап 2. Визначення сум проміжних і кінцевих підсумків балансу.

  Далі треба визначити суми підсумків по розділах балансу і підрахувати загальні підсумки його активної та пасивної частин.


  Приклад 1.

  Таблиця 3.2Баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31.12. 200 У р..

  АКТИВ

  ПАСИВ


  п/п

  Статті балансу

  Сума, грн.


  п/п

  Статті балансу

  Сума,


  грн.  І. Необоротні активи


  І. Власний капітал


  1.1
  Основні засоби

  10 000

  1.1

  Статутний капітал

  250 000
  ……………….

  …….  ……………….

  …….


  Усього за розділом І

  ∑ статей розділу І  Усього за розділом І

  ∑ статей розділу І  ІІ. Оборотні активи


  ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  2.1
  Виробничі запаси

  2 000  ……………….

  …….  ……………….

  …….  ……………….

  …….  Усього за розділом ІІ

  ∑ статей розділу ІІ  Усього за розділом ІІ

  ∑ статей розділу ІІ  ……………….

  …….  ……………….

  …….  ……………….

  …….  ……………….

  …….  БАЛАНС

  Загальна

  ∑ розділів

  БАЛАНС

  Загальна

  ∑ розділів

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка