Методичні вказівки до виконання практичних занятьСторінка6/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Треба: класифікувати види ресурсів та джерела їхнього утворення за допомогою табл. 2.1 і 2.2.

Таблиця 2.2 – Класифікація ресурсів ПП “Джамп” по їхніх видах

Господарські ресурси

Сума, тис. грн.

 1. Необоротні активи (залишкова вартість)
а) основні засоби
б) нематеріальні активи
Усього необоротних активів
 1. Оборотні активи
а) виробничі запаси
б) незавершене виробництво


РАЗОМ
Таблиця 2.3 – Класифікація джерел, за рахунок яких ПП “Джамп”

одержало ресурси

Джерела

Сума, тис. грн.

 1. Джерела власних коштів
Усього залучених коштів
3. Доходи майбутніх періодівРАЗОМ


Завдання 2.2. “Бухгалтерський баланс підприємства”

Вихідні дані. Відомо, що підприємство “Дельта” має на 31.12.200 Y року:

 • покупні напівфабрикати – 4 000 грн.,

 • запасні частини до устаткування – 450 грн.,

 • довгострокові кредити банку – 17 000 грн.,

 • кошти на поточному рахунку в банку – 20 000 грн.,

 • статутний капітал – 23 550 грн.,

 • знос виробничих запасів – 7 000 грн,

 • заборгованість перед персоналом з оплати праці – 1000 грн.,

 • основні засоби (залишкова вартість) – 14 200 грн.,

 • незавершене будівництво – 2 000 грн.,

 • заборгованість перед бюджетом по податках – 900 грн.

Треба: 1) скласти Баланс підприємства “Дельта” на 31.12.200 Y року;

2) за наведеними нижче даними слід визначити, де в Балансі розташовується та чи інша його стаття (необхідно залишити знак “+” або “v” там, де ви вважаєте це необхідним):


Стаття Балансу


Актив, розділи

Пасив, розділи

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

1. Нерозподілений прибуток
10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Завдання 2.3. “Складання бухгалтерських записів до

господарських операцій підприємства”

Вихідні дані. На підприємстві ВАТ “Ланцюжок” протягом квітня 200 Х року відбулися такі господарські операції, грн.:

  • отримано готівку в касу з поточного рахунку банку АКБ “Правекс-Банк”– 135 500;

  • видана з каси заробітна плата персоналу – 130 000;

  • видано кошти службовцям на відрядження – 1 140 грн.;

 • повернута касиром у банк своєчасно не одержана працівниками заробітна плата – 2 500;

  • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку АКБ “Правекс-Банк” – 15 500;

 • отримані основним виробництвом :

- матеріали – 1 000;

- комплектуючі вироби – 2 000; • відпущені зі складу канцелярські товари на адміністративні потреби – 500;

 • отримано безкоштовно устаткування для виробництва – 58 700;

 • здана на склад готова продукція – 2 500;

  • нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівникам – 12 000;

  • нарахована заробітна плата менеджерам по збуту продукції – 14 200;

 • утримано із заробітної плати прибутковий податок – 18 000;

 • нарахована амортизація по виробничому устаткуванню – 5 000;

 • надійшли до підприємства від постачальника:

- паливо – 10 000;

- МШП – 22 000.


Треба: скласти журнал реєстрації господарських операцій та визначити кореспонденцію рахунків окремо по кожній операції.

Завдання 2.4. “Розкриття змісту бухгалтерських проведень”

Вихідні дані. Нижче наведені бухгалтерські записи та перелічені господарські операції, зміст яких вони визначають:

Бухгалтерський запис

Тип змін у балансі

Зміст господарської

операції


Правильна відповідь

(вкажить літеру)1. Дебет 23 рах.

Кредит 651 рах.


Д. Отримані кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати
10. Дебет 372 рах.

Кредит 301 рах.


Б. Утримана сума до бюджету як прибутковий податок

Треба: визначити типи операцій та розкрити зміст кожного бухгалтерського запису (за переліченими операціями).

Завдання 2.5 “Облік господарських процесів”

Завдання складається з трьох взаємозв'язаних задач, що охоплюють найважливіші напрями бухгалтерського обліку: облік процесу придбання виробничих запасів (постачання); облік процесу виробництва продукції; облік процесу реалізації виготовленої продукції.Мета виконання: набуття студентами, що вивчають учбову дисципліну “Бухгалтерський облік”, навичок самостійної роботи, а також перевірка засвоєних ними у процесі навчання знань.

Задача 2.5.1 “Облік процесу постачання”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана” за грудень 200 Х р.:


Зміст господарської

операції


Первинний документ

Сума,

грн.


1) Від постачальника одержані складом матеріали для виробничих потреб деревина (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Накладна № 35 (від постачальників) рахунок-фактура, прибутковий ордер

10 000

6) Відображені нарахування на заробітну плату експедитора

Відомість нарахування зарплати

визна-чити

7) Визначити первинну вартість виробничих запасів

розрахунок

визна-чити

Треба: 1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно.Завдання 2.5.2 “Облік процесу виробництва продукції”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана”

за грудень 200 Х р.:
Зміст господарської

операції


Первинний документ

Сума,

грн.


1

2

3

Довідково: Залишок НЗВ на 31.12 = 0
8) Вартість матеріалів за обліковими цінами
10 000

9) Відпущені у виробництво за обліковими цінами матеріали (деревина) для виготовлення конкретного (одного) виду продукції

Лімітні, лімітно-забірні картки

10 000

13) Відображена сума амортизації устаткування, що використовується для випуску продукції (як виду загальновиробничих витрат)Відомість нарахування зносу

900

14) Нараховані інші загальновиробничі витрати (витрата палива)

Розрахунково-платіжна відомість (вимоги, інші документи)

500


Продовження завдання 2.5.2


1

2

3

15) Списані відповідно до розрахунку підприємства суми загальновиробничих витрат:

а) змінні загальновиробничі витратиСправка бухгалтерії

500

б) постійні розподілені загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

1 000

16) Оприбуткована готова продукція на склад, у кількості 1 000 шт. Визначити собівартість готової продукції, якщо на кінець звітного періоду незавершене виробництво складає 700 грн.


Акт прийому-

передачі,

накладна


700


Треба: 1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно;

3) визначити собівартість одиниці виробу.

Завдання 2.5.3 “Облік процесу реалізації продукції та

визначення фінансового результату”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана”за грудень 200 Х р.:


Зміст господарської

операції


Первинний документ

Сума,

грн.


1

2

3

17) Відвантажена покупцям готова продукція

(за ціною реалізації, з ПДВ)Накладна, рахунок

72 000

20) Відображені маркетингові послуги з пошуку покупців згідно акту виконаних робіт (оплата не проведена, без урахування ПДВ)Акт виконаних робіт

700

Продовження завдання 2.5.3


1

2

3

21) Нарахована заробітна плата директору, головному бухгалтеру

Розрахунково-платіжна

відомість2 800

22) Відображена в обліку сума обов'язкових нарахувань (витрат) на фонд оплати праці директора і головного бухгалтера


визначити

23) Отримані аудиторські послуги (без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт

600

24) Списані на фінансові результати:

Розрахунок бухгалтерії
а) доходи від реалізації продукції

визначити

б)собівартість реалізованої продукції

визначити

г) витрати зі збутувизначити

25) Списується на рахунок нерозподіленого прибутку (збитку) отриманий фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

визначити

26) Поступили на поточний рахунок грошові кошти в національній валюті

Виписування з

поточного рахункувизначити

27) Сплачено з поточного рахунку:

Виписування з

поточного

рахунку

а) постачальникам

визначити

б) за навантажувально-розвантажувальні роботи при доставці сировини і матеріалів

визначити

в) за маркетингові послуги з пошуку покупців

визначити

г) за аудиторські послуги

визначити

28) Отримані з поточного рахунку в касу грошові кошти для оплати господарських потреб, заробітної плати
визначити

29) Видані з каси грошові кошти для погашення заборгованості з оплати праці
визначити


Треба:1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”: основні положення.

 2. Загальна характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 3. Приципи організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

 4. Ресурси підприємства: визначення їх ролі щодо діяльності підприємства і класифікація.

 5. Джерела утворення ресурсів: їх значення і класифікація.

 6. Метод бухгалтерського обліку та характеристика його елементів.

 7. Бухгалтерський баланс: загальна характеристика, структура і види.

 8. Зміст статей балансу за П(С)БО 2 “Баланс”.

 9. Ознайомлення із складанням статистичної форми 1 “Баланс”.

 10. Типи змін у бухгалтерському балансі, що відбуваються під впливом господарських операцій (їх зміст та приклади).

 11. Структура бухгалтерських рахунків: дебет, кредит, сальдо, обороти.

 12. Активні та пасивні рахунки бухгалтерського обліку.

 13. Балансові та позабалансові бухгалтерські рахунки. 14. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка