Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „міжнародні економічні відносини" для студентів спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування" заочної форми навчанняСкачати 193.36 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір193.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра підготовки менеджерів
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи

з дисципліни „МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

для студентів спеціальності 7.03060101 - “Менеджмент організацій і адміністрування” заочної форми навчання


Вінниця – 2014

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Окрім вивчення теоретичного матеріалу курс "Міжнародні економічні відносини" передбачає написання контрольної роботи. Контрольна робота має бути оформлена в окремому зошиті або на скріплених аркушах формату А-4 з дотриманням правил, наведених в ДСТУ 3008-95. Робота обов’язково має бути підписана. Виконана контрольна робота має бути здана на кафедру не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Готова контрольна робота реєструється у журналі обліку контрольних робіт.Електронний варіант виконаної контрольної роботи можна відправляти на перевірку викладачу на адресу: tm.bilokon@gmail.com. В разі зарахування роздрукований варіант контрольної роботи необхідно зареєструвати та здати на кафедру не пізніше початку екзаменаційної сесії.

Належним чином оформлена та вчасно здана контрольна робота з ґрунтовно викладеними питаннями оцінюється викладачем „зараховано”. В інших випадках – при несвоєчасній здачі, наявності помилок, недостатньому обсязі викладення питання – робота оцінюється „не зараховано” і повертається студенту на доопрацювання для виправлення виявлених недоліків. У разі наявності зауважень студент повинен доопрацювати контрольну роботу і здати її на кафедру у триденний термін.

На заліку викладач може перевірити знання студента не лише по білету, але й по тих питаннях, які були невірно або неточно висвітлені у контрольній роботі.
2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної і практичної.Теоретична частина передбачає висвітлення студентом двох теоретичних питань зі списку питань до заліку. Перше питання обирається за номером студента в списку групи (за списками, які складені в Центрі післядипломної освіти - каб. 2421), № другого питання обирається додаванням до № першого питання числа 20. Обсяг відповіді на кожне питання 3 – 6 сторінок. Відповідь на питання має завершуватись розробкою 2 тестів з варіантами відповідей та відміткою правильної відповіді.

Практична частина являє собою вирішення студентом трьох задач. В умові задач 1 та 3 замість позначки * ставиться остання цифра порядкового номера студента в списку групи.
Задача 1.

Процентна ставка в Україні 2* %, в США - 2,* %. Поточний валютний курс становить 8,* UAH = 1 USD.

1) Виходячи з теорії паритету процентних ставок, визначте, яким має бути курс UAH через рік?

2) В якій з двох країн вигідніше інвестувати кошти, якщо за рік курс гривні відносно долара впаде з 8,* грн./дол. до 1* грн./дол.?


Задача 2.

Користуючись даними сайту "Державна підтримка українського експорту" (http://ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans/), визначте та проаналізуйте структуру зовнішньої торгівлі України згідно варіанту. Для цього щодо кожної групи визначте величину експорту та імпорту, відносну частку групи в українському експорті та імпорті, зовнішньоторговельне сальдо, зовнішньоторговельний оборот. Результати розрахунків представити в таблиці. Зробіть висновки.Приклад таблиці для аналізу географічної структури зовнішньої торгівлі товарами України в ... р.

Показник

Країни СНД

Інші країни світу

в т.ч. країни ЄС

Разом

млн. дол. США

%

млн. дол. США

%

млн. дол. США

%

млн. дол. США

Експорт товарів


Імпорт товарів


Зовнішньоторговельне сальдо
х
х
х
Зовнішньоторговельний оборот

Варіанти завдання для виконання задачі 2Варі-ант

Об'єкт для аналізу

Варі-ант

Об'єкт для аналізу

1

зовнішньоторговельний баланс України в 2013 р.

16

зовнішньоторговельний баланс України в 2010 р.

2

товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2013 р.

17

товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2010 р.

3

географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами в 2013 р.

18

географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами в 2010 р.

4

структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2013 р. (за видами послуг)

19

структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2010 р. (за видами послуг)

5

географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2013 р.

20

географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2010 р.

6

зовнішньоторговельний баланс України в 2012 р.

21

зовнішньоторговельний баланс України в 2009 р.

7

товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2012 р.

22

товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2009р.

8

географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами в 2012 р.

23

географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами в 2009 р.

9

структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2012 р. (за видами послуг)

24

структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2009 р.

10

географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2012 р.

25

географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2009 р. (за видами послуг)

11

зовнішньоторговельний баланс України в 2011 р.

26

обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України в 2011 р.

12

товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2011 р.

27

обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України в 2012 р.

13

географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами в 2011 р.

28

обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами України в 2011 р.

14

структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2011 р. (за видами послуг)

29

обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами України в 2012 р.

15

географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами в 2011 р.

30

зовнішньоторговельний баланс України в 2013 р.


Задача 3.

Затрати робочого часу в Україні та ФРН на виробництво то­варів А, Б, В, Г такі:

ФРН Україна

А 3 3*


Б * 54

В 12 7*


Г 4* 90

A. За якими товарами ФРН має найбільшу та найменшу абсолютну перевагу перед Україною?

Б. Якщо німецька заробітна плата в 7 разів вище української, які товари будуть продукуватися у ФРН, а які — в Україні?

B. Покажіть вигідність торгівлі для кожної з країн.Г. Як зміниться торгівля, якщо різниця у заробітних платах скоротиться до 6 разів.
3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Сутність міжнародних економічних відносин (МЕВ), їх значення, об'єктивна основа і передумови розвитку .

 2. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

 3. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків.

 4. Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб'єкти, формування.

 5. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 6. Ключові показники функціонування економіки країни.

 7. Еволюція МЕВ.

 8. Форми МЕВ, їх взаємозв'язок.

 9. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.

 10. Поняття та теоретичні основи міжнародного поділу праці.

 11. Теорія порівняльних витрат виробництва (порівняльних переваг)

 12. Основні фактори, що впливають на участь країни у міжнародному поділі праці.

 13. Сутність міжнародної економічної інтеграції, фактори її розвитку

 14. Основні сучасні інтеграційні угруповання країн та особливості розвитку європейської економічної інтеграції

 15. Глобальні проблеми МЕВ і СГ

 16. Сутність, значення та тенденції розвитку міжнародної торгівлі

 17. Основні теорії міжнародної торгівлі

 18. Система показників розвитку міжнародної торгівлі

 19. Регулювання міжнародної торгівлі

 20. Протекціонізм і лібералізація торгівлі

 21. Характеристика основних секторів світового ринку послуг

 22. Особливості міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі

 23. Міжнародні транспортні відносини.

 24. Характеристика основних видів транспортних перевезень.

 25. Міжнародний рух капіталу: суть, етапи і фактори розвитку.

 26. Форми міжнародного руху капіталу.

 27. Цілі та економічні ефекти міжнародної мобільності капіталу.

 28. Міжнародне кредитування: суть, джерела та основні форми.

 29. Діяльність міжнародних фінансово-кредитних організацій

 30. Сутність та основні чинники зарубіжного інвестування..

 31. Прямі та портфельні іноземні інвестиції.

 32. Сутність та особливості міжнародного науково-технологічного співробітництва.

 33. Форми, канали передачі технології та правові форми її захисту.

 34. Вільні економічні зони.

 35. Сутність та сучасна сегментація світового ринку праці.

 36. Міжнародна міграція робочої сили: види, причини та фактори розвитку.

 37. Наслідки міжнародної міграції робочої сили.

 38. Суть міжнародних валютних відносин. Види валютних систем.

 39. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.

 40. Світовий валютний ринок, його основні функції.

 41. Поняття валюти і її види. Конвертованість валют.

 42. Валютний курс, його види. Котирування валют. Валютний паритет.

 43. Міжнародні валютні розрахунки.

 44. Валютна політика держави.

 45. Структура й особливості функціонування світового фінансового ринку.

 46. Сутність міжнародних кредитних відносин.

 47. Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи.

 48. Проблеми та перспективи України на тлі сучасних світових інтеграційних процесів

 49. Сучасна зовнішньоекономічна політика України

 50. Світова організація торгівлі (СОТ).


4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна (наявні в бібліотеці ВНТУ):

1. Дворніков М. Є. Міжнародна економіка. - Вінниця : ВДТУ, 2001.

2. Дворніков М. Є. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. - Вінниця : ВДТУ, 2002 .

3. А.С. Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський. Україна і світове господарство. - К.: Либідь, 2002.4. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. - К., 2006.

Додаткова:

1. Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 352 с.

2. Гладков И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. - М.:Издат. Дом "Дашков и К", 2003.

3. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 358 с.

4. Дахно І.І. Світова економіка. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

5. Козак Ю. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 436 с.

6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. 3-є вид. – К., 2002. – 406 с.

7. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини. – К.: КНТЕУ, 2003. – 589 с.

8. http://www.kmu.gov.ua

9. http://www.rada.gov.ua

10. http://www.me.gov.ua

11. http://www.minfint.gov.ua

12. http://www.ssmsc.gov.ua

13. http://www.ukrstat.gov.ua

14. http://www.worldbank.org.ru

15. http://ukrexport.gov.ua
Каталог: file
file -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка