Методичні рекомендації Схвалено для використання у навчально-виховно му процесі Міністерством освіти і науки УкраїниСкачати 420.34 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір420.34 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

ББК 73 К66

Розділ Методичні рекомендаціїСхвалено для використання у навчально-виховно му процесі Міністерством освіти і науки України

Протокол № 4 від 06. 05. 2008 р.

засідання комісії з педагогіки та методики початкового

навчання Науково-методичної ради з питань освіти

і науки Міністерства освіти і науки України

(лист № 1.4/18-1798 від 16.07.2008 р.)

Охороняється Законом України «Про авторське право та суміжні права».

Передрукування даного посібника або будь-якої його частини

забороняється без дозволу ФОП Співак Т. К.

Коршунова О. В.

К66 Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посіб­ник. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 368 с. ISBN 978-966-2192-06-3.

Даний посібник складається з двох розділів. До першого розділу увійшли: програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів», календарно-тематичне планування, приблизний розподіл навчального часу та критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики. До другого розділу увійшли методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2—4 класах за програмою «Шукачі скарбів», які містять плани уроків з розгорнутим коментарем до вивчення кожної теми з урахуванням вікових особливостей школярів. Ігрова форма проведення уроків додатково мотивує учнів і сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, розвитку логічного й алгоритмічного мислення, виробленню практичних навичок роботи з комп'ютером. Обов'язковою частиною уроків є физкультхвилинки та хвилинки релаксації.

Навчально-методичний посібник є невід'ємною частиною навчального комплекту, до якого також входять зошити-конспекти для учнів 2, 3, 4 кла­сів та комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань». Комплект був апробований у навчально-виховному процесі та отримав високу оцінку провідних фахівців. Програма «Скарбниця знань» розміщена на сайті www. vesna-books.com.ua, користування програмою безкоштовне!

Пропонований посібник призначений для вчителів інформатики загально­освітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій.

ББК 73


© Коршунова О. В., 2008
ISBN 978-966-2192-06-3 © ФОП Співак Т. К., макет, 2008

Пропедевтичний курс інформатики


"Шукачі скарбів"

Коршунова О.В.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступ

Сучасний світ ставить високі вимоги до людини, тому завдан­ня сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності, Представлена програма з інформатики «Шукачі скарбів» розроблена на основі Закону України «Про за­гальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. У ній враховано всі вимоги до шкільного курсу «Інформатика», узято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різ­нобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, рівень компе­тентності та конкурентоспроможності; використано сучасні ор­ганізаційні форми, методи й технології викладання інформатики в загальноосвітній школі.

Основна мета навчання за даною авторською програмою поля­гає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка во­лодіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язування проблем, критично мисли­ти, опрацьовувати різноманітну інформацію. Зазначена мета пе­редбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

Мета вивчення інформатики в початковій школі • Надати учням знання, які складають уявлення про інфор­
  маційну картину світу та інформаційні процеси, які спри­
  ятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому
  курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логіч­
  ного мислення.

 • Сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну
  техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією
  у навчальній діяльності та повсякденному житті.

Мета 1 рівня (2 клас) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і пред­мет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кілько­ма предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити за­вантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», оз­найомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета 2 рівня (3—4 класи) — виконуючи завдання в ігровій фор­мі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформацій­ні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп'ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Робота за даною програмою дозволяє вчителеві розв'язати такі завдання загального навчального змісту: • формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного
  мислення, розвиток уваги і пам'яті, навичок роботи з ін­
  формацією, елементів інформаційної культури;

 • формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм»
  і вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;

 • отримання практичних навичок роботи з текстовим і графіч­
  ним редакторами, комп'ютерними програмами навчального
  призначення.

Зміст даної програми відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Отримані знання, вміння і навички, перед­бачені програмою, необхідні учням для продовження навчання і подальшого освоєння базового курсу інформатики.

У 2-4 класах навчання дана програма є пропедевтичним роз­виваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи: • системність;

 • гуманізація;

 • міжпредметна інтеграція;

 • диференціація;

 • організація навчального процесу через гру.

7

Характеристика структури навчальної програми

Навчальна програма складається з: • пояснювальної записки, де визначено: мету та завдання
  курсу; знання, уміння та навички, яких мають набути учні;
  особливості організації навчального процесу; перелік про­
  грамно-технічних засобів, необхідних для успішної реалі­
  зації курсу; та критерії оцінювання навчальних досягнень
  учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних до­
  сягнень учнів;

 • додатків;

 • списку рекомендованої літератури.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Част­ка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати ЗО % від загального обсягу. Про­грамою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці. З урахуванням вікових особливостей і держав­них санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98) практичні ро­боти розраховані як максимум на 15 хвилин. Робота учнів за комп'ютером полягатиме у фронтально-індивідуальному вико­нанні вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал перед­бачено викладати невеликими частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8-15 хвилин. Основний навчальний ма­теріал має бути засвоєний учнями на уроці. Це досягається за­стосуванням різноманітних форм навчальної діяльності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів із комп'ютером.
Зразок структури уроку (2—4 класи)

 1. Організаційний момент (1 хв).

 2. Розминка (2-3 хв).

(Розминка складається з простих запитань, які можуть викли­кати зацікавленість учнів. Запитання мають розвивати кміт­ливість, швидку реакцію, щоб допомогти підготувати дітей до пізнавальної діяльності, створити позитивний емоційний настрій, «ситуацію успіху».)

8


 1. Перевірка домашнього завдання (3-4 хв).

 1. Пояснення нового матеріалу або закріплення матеріалу по­
  переднього уроку (8-10 хв).

 1. Робота в зошитах, розв'язування задач (5-7 хв).

 2. Фізкультхвилинка (1 хв).

 3. Пояснення домашнього завдання (1-2 хв).

 1. Формування практичних навичок. Робота за комп'ютером
  (10-15 хв).

 1. Релаксація (1 хв).

10. Підбиття підсумків уроку (1-2 хв).

Програма розроблена в комплексі: навчальна програма, робочі зошити учнів із вкладками контрольних робіт, методичні реко­мендації вчителеві; програмне забезпечення: комплект програм «Скарбниця знань».Курс побудовано з урахуванням семестрового навчання, конт­рольні роботи з тем проводяться за два уроки до кінця семестру. Тому на два останні уроки в кожному семестрі відведені теми роз­виваючого характеру з елементами повторення основних вивче­них тем. У методичних рекомендаціях для вчителя запропоновано орієнтовне використання резервного часу. Кожен рік навчання закінчується роботою з програмним забезпеченням навчального характеру.

Теоретичні знання

Практичні навички

Правила поведінки та техніки безпеки в комп'ютерному класі. Основні сфери вико­ристання комп'ютерів. Назви зовнішніх частин ПК та їх функції. Правила безпечної ро­боти за комп'ютером. Поняття «множина». Поняття «інформація». Види інформації, її властивості, засоби пе­редачі й отримання

Орієнтуватися в напрямках «угору», «униз», «праворуч», «ліворуч». Точно виконувати дії на вимогу вчителя. Використовувати маніпулятор «миша» при ро­боті з програмами. Здійснювати аналіз при розв'язуванні логічних задач. Знаходити загальні ознаки для групи пред­метів. Наводити приклади множини предметів. Знаходити «зайвий» предмет у групі предметів. Керувати об'єктами на екрані монітора. Наводити приклади, які відображають власти­вості інформаціїТеоретичні звання

Практичні навички

Поняття «алгоритм», «виконавець», «блок-схема». Система алгоритмічної мови стрілок. Способи запису алго­ритмів. Інструменти графічного редактора «Paint». Принципи побудови ма­люнка. Правила введення текс­ту за допомогою клавіа­тури. Правила користування навчальними програ­мами

Виділяти істинні та хибні висловлювання. Давати повні відповіді й аргументувати свої висновки. Вводити числа й арифметичні знаки. Наводити приклади алгоритмів. Подавати алгоритми у словесній і графічній формах. Робити обчислення за блок-схемою. Виконувати і складати лінійні алгоритми, ал­горитми з діями, які повторюються. Виконувати алгоритми з розгалуженою струк­турою. Записувати алгоритми за допомогою мови стрі­лок. Записувати алгоритми для виконавця «їжа­чок». Вводити текст із клавіатури й редагувати його. Створювати прості малюнки за допомогою гра­фічного редактора «Paint»

Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до ком­п'ютерів, які працюють під операційною системою Windows. Для викладання курсу використовується програмне забезпечення:

 • пакет програм «Скарбниця знань»;

 • текстовий редактор «Блокнот»;

 • графічний редактор «Paint».

Курс розрахований на 102 години і вивчається як спецкурс або факультативний курс по 1 годині на тиждень за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ2 клас

(29 годин + 5 годин резервного часу; 1 година на тиждень)Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Уведення в предмет (1 год)
Ознайомлення з кабінетом, пра­вилами поведінки та технікою безпеки в комп'ютерному класі. Введення в предмет. Демонстрування можливостей комп'ютера. Сфери використання комп'ю­терів.

Практична робота № 1. «Демон­страція». Ознайомлення з можли­востями комп'ютера

Описують сфери діяльності люди­ни, у яких використовується ком­п'ютер. Пояснюють основне призначення предмета інформатика. Описують правила поведінки в ком­п'ютерному класі: Називають можливості комп'ютера. Наводять приклади використання комп'ютерів. Називають і розуміють правила по­ведінки в комп'ютерному класі. Формулюють мету та задачі предмета інформатика. Називають і характеризують сфери застосування комп'ютерів. Розуміють та дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

2. Ознайомлення з комп'ютером

(3 год)

Інформація та інформаційні про­цеси. Ознайомлення з основни­ми пристроями комп'ютера. Оз­найомлення з курсором, його ви­дами і призначенням. Отримання навичок користування маніпуля­тором «миша» та клавішами ке­рування курсором. Формування грамотної та безпеч­ної роботи з комп'ютером. Розви­ток уваги.

Практичнаробота № 2. «Увага 1». Розвиток уваги. Відпрацьовування навичок вибору об'єкта за допомогою маніпулятора «миша»

Описують поняття «інформація». Називають органи чуття, за допо­могою яких людина сприймає інфор­мацію. Називають пристрої комп'ютера. Пояснюють призначення курсора. Розуміють призначення клавіш ке­рування курсором. Пояснюють процеси обробки інфор­мації. Називають і характеризують при­строї комп'ютера. Розпізнають пристрої введення і ви­ведення інформації. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором

10Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 3. «Ува­га 2». Розвиток уваги. Відпрацьо­вування навичок Б::бору об'єкта за допомогою маніпулятора «миша».

Практична робота № 4. «Лабі­ринт». Відпрацьовування нави­чок користування клавішами ке­рування курсором

при виконанні практичних робіт. Аналізують процеси обробки інфор­мації. Виконують практичні завдання. Розуміють і дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

3. Мова стрілок (5 год)
Поняття «алгоритм» і «викона­вець». Ознайомлення з мовою стрілок. Запис указівок для вико­навця мовою стрілок. Виконання алгоритмів. Орієнтування у на­прямках: угору, униз, ліворуч і праворуч. Користування мані­пулятором «миша» і клавішами керування курсором при роботі з програмами. Вправи на розви­ток уваги.

Практична робота 5. «Ма­люнок за зразком 1». Відпрацьо­вування навичок користування клавішами керування курсором. Практична робота N° 6. «Ма­люнок за зразком 2 •. Відпрацьо­вування навичок користування клавішами керування курсором. Практична робота № 7. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант. Практична робота 8. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант. Практична робота № 9. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Описують поняття «алгоритм», при­значення і характеристики виконав­ців. Називають і характеризують коман­ди мови стрілок. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робіт. Орієнтуються у напрямках: угору, униз, ліворуч, праворуч. Уміють виконувати дії, записані за допомогою алгоритмічної мови стрі­лок. Уміють виконувати завдання під дик­товку вчителя. Застосовують мову стрілок при складанні списку вказівок для вико­навця. Складають список указівок для ви­конавця. Виконують практичні завдання

4. Множини (6 год)
Поняття «об'єкт». Властивості об'єктів. Поняття «множина». Елементи множини. Поняття «підмножина». Загальна ознака для групи предметів

Описують поняття «об'єкт». Називають властивості об'єктів. Поєднують об'єкти в групи за їхніми властивостями. Пояснюють поняття «множина»
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Виявлення основної ознаки пред­мета. Групування предметів за спіль­ною ознакою. Виявлення най­більш характерної ознаки для групи предметів. Пошук «зайво­го» предмета в групі. Виявлення закономірностей у розташуванні предметів. Операції над множи­нами.

Практична робота № 10. «Мно­жина 1». Групування об'єктів за їхніми ознаками. Практична робота №11. «Мно­жина 2». Групування об'єктів за їхніми ознаками.

Практична робота № 12. «Третій зайвий». Знаходження «зайвого» об'єкта в групі.

Практична робота № 13. «Опе­рації над множинами». Розпізна­вання відносин між множинами.

Практична робота № 14. «Ви­значення зайвого 1». Знаходжен­ня «зайвого» об'єкта в групі.

Практична робота № 15. «Ви­значення зайвого 2 ». Знаходжен­ня «зайвого» об'єкта в групі

Наводять приклади об'єктів, які вхо­дять до вказаної множини. Розпізнають істотну ознаку пред­мета. Описують поняття «підмножина». Розпізнають порядок входження під-множин. Наводять приклади вкладених мно­жин. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Розпізнають спільні ознаки для де­кількох предметів. Виконують практичні завдання. Орієнтуються у графічному зобра­женні відносин множин. Розпізнають відносини між множи­нами. Розв'язують задачі з використанням кіл Ейлера

5. Повторення вивченого в І семесmpi (2 год)

te

Повторення та узагальнення вив­ченого в першому семестрі. Скла­дання алгоритмів для виконавця. Виконання графічних диктантів. Повторення основних пристроїв комп'ютера. Повторення понят­тя «множина» і властивостей об'єктів. Розвиток уваги.

Практична робота № 16. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Називають пристрої комп'ютера. Розуміють призначення клавіш ке­рування курсором. Описують поняття алгоритм, призна­чення і характеристики виконавців. Називають і характеризують коман­ди мови стрілок. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робітЗміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота №17. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Орієнтуються у напрямках: угору, униз, ліворуч, праворуч. Уміють виконувати графічні дик­танти. Описують поняття «об'єкт». Називають властивості об'єктів. Поєднують об'єкти в групи за їхніми властивостями. Пояснюють поняття «множина». Наводять приклади об'єктів, які вхо­дять до вказаної множини. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Виконують практичні завдання

6. Вступ до логіки (11 год)

Розв'язування задач у вигляді за­гадок і жартів. Розв'язування логічних задач, задач на просторову уяву та ува­гу: рахування предметів, пошук закономірностей, розв'язування ребусів і анаграм, розв'язування задач на переливання, задач із сірниками. Ознайомлення із за­переченням.

Практична робота № 18. «Ліч­ба 1». Розвиток уваги і просто­рової уяви. Практична робота № 19. «Ліч­ба 2». Розвиток уваги і просто­рової уяви. Практична робота № 20. «За­гублена фігура». Пошук законо­мірностей. Практична робота № 21. «Усе навпаки». Пошук антоніма до слова. Практична робота № 22 «Ряди 1». Пошук закономірнос­тей у розташуванні чисел

Розпізнають закономірність у розта­шуванні предметів. Описують спосіб розв'язування ло­гічної задачі. Орієнтуються у розв'язуванні попу­лярних логічних задач. Наводять приклади задач із невизна-ченою умовою. Називають правила складання ре­бусів. Називають послідовність розв'я­зування анаграм. Уміють розв'язувати ребуси та ана­грами. Описують поняття «заперечення». Наводять приклади антонімів до слова
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 23. «Ря­ди 2». Пошук закономірностей у розташуванні чисел. Практична робота № 24. «Пере­ливання 1». Розв'язування задач на переливання. Практична робота № 25. «Пере­ливання 2». Розв'язування задач на переливання.

Практична робота № 26. «Пере­ливання 3». Розв'язування задач на переливання.

Практична робота № 27. «Під­готовка».

Практична робота № 28. «Кон­трольна робота»

Уміють розв'язувати завдання з еле­ментами заперечення. Орієнтуються у розв'язуванні задач із сірниками і задач на просторову уяву. Уміють розв'язувати задачі на пере­ливання. Виконують практичні завдання

7. Повторення вивченого (1 год)

Повторення, узагальнення і си­стематизація вивченого в 2 класі. Підведення підсумків

Практична робота № 29. «По­вторення»

Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Уміють виконувати список указівок, записаний мовою стрілок. Орієнтуються у розв'язуванні логіч­них задач

З клас

(З0 годин + 4 години резервного часу; 1 година на тиждень)Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Повторення вивченого у 2 клас

(3 год)

Правила поведінки та техніки без­пеки, правила роботи з ПК. Що вив­чає предмет інформатика? Зовнішні пристрої ПК. Поняття «накопичува-чі». Робота з клавіатурою.

Практична робота № 1. «Лабі­ринт». Відпрацьовування навичок користування клавішами керуван­ня курсором

Описують сфери діяльності лю­дини, у яких використовується комп'ютер. Розуміють основне призначення предмета інформатика. Описують поняття «інформація». Описують правила поведінки в ком­п'ютерному класі. Називають пристрої комп'ютера


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 2. «Увага». Розвиток уваги. Відпрацьовування навичок вибору об'єкта за допомо­гою маніпулятора «миша».

Практична робота № 3. «Множи­на». Групування об'єктів за їхніми ознаками

Описують призначення курсора. Наводять приклади використання комп'ютерів. Формулюють мету та задачі пред­мета інформатика. Називають і характеризують сфе­ри застосування комп'ютерів. Називають і характеризують при­строї комп'ютера. Розпізнають пристрої введення і виведення інформації. Пояснюють поняття «множина». Наводять приклади об'єктів, які входять до вказаної множини. Розпізнають найхарактернішу оз­наку предмета. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робіт. Виконують практичні завдання. Розуміють і дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

2. Поняття «інформація». Види роботи з інформацією (7 год)

Поняття «інформація». Властивості інформації. Способи збирання, ко­дування, подання, зберігання та по­ширення інформації. Органи чуття, за допомогою яких людина отримує інформацію. Способи подання число­вої інформації. Двійкове кодування. Робота з прикладними програмами в режимі навчання і контролю знань.

Практична робота № 4. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації.

Практична робота № 5. «Шиф­рувальник». Кодування і декоду­вання інформації за допомогою пронумерованого за порядком ал­фавіту

Описують поняття «інформація». Називають органи чуття, за до­помогою яких людина отримує ін­формацію. Описують властивості інформації. Наводять приклади інформації з відповідними властивостями. Наводять приклади зберігання, по­шуку, обробки та передачі інфор­мації. Описують способи кодування ін­формації. Описують способи зберігання ін­формації. Розпізнають інформацію з від­повідними властивостями
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 6. «Шифру­вальник». Кодування і декодуван­ня інформації за допомогою прону­мерованого у зворотному порядку алфавіту. Практична робота № 7. «Римська система числення». Навчання запи­су чисел римською системою чис­лення.

Практична робота № 8. «Римська система числення». Перевірка вмінь запису чисел римською системою числення.

Практична робота № 9. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації.

Практична робота №10. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації

Розпізнають, у якому вигляді по­дана інформація. Описують способи подання число­вої інформації. Уміють записувати числа в рим­ській системі числення. Уміють кодувати і декодувати інформацію за заданими прави­лами. Описують спосіб кодування інфор­мації азбукою Морзе. Уміють записувати повідомлення азбукою Морзе. Описують двійковий спосіб коду­вання інформації. Уміють записувати повідомлення двійковим кодом. Використовують клавіші керуван­ня курсором, пробіл і «Backspace» для редагування текстів. Уміють виправляти помилки у тек­стових файлах. Виконують практичні завдання

3. Обробка текстової інформації (6 год)

Призначення та основні поняття текстового редактора. Огляд мож­ливостей текстових редакторів. Продовження ознайомлення з кла­віатурою. Введення текстової ін­формації за допомогою клавіатури. Значення клавіш «Enter», «Shift», ♦ CapsLock», «Backspace», «Delete». Вибір і зміна мовних режимів. Робота з клавіатурним тренажером. Введення символів. Основні прийо­ми роботи з текстом: розрізання та склеювання рядка. Ознайомлення з текстовим редактором «Блокнот». Відпрацьовування практичних на­вичок уведення і редагування тек­стової інформації

Описують призначення текстового редактора. Описують можливості текстових редакторів. Називають основні клавіші та їх призначення. Уміють вводити текстову інформа­цію за допомогою клавіатури. Описують спосіб уведення символів у текст
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 11. «Клавіа­турний тренажер». Відпрацьовуван­ня навичок уведення тексту. Практична робота № 12. «Клавіа­турний тренажер». Відпрацьовуван­ня навичок уведення тексту. Практична робота № 13. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 14. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 15. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 16. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту

Уміють запускати текстовий редак­тор «Блокнот». Описують способи редагування тек­сту. Уміють виправляти помилки у тек­стових файлах. Володіють прийомами «розрізан­ня» і «склеювання» рядка. Виконують практичні завдання

4. Логіка та інформація (6 год)

Розвиток умінь аналізувати отриману інформацію й робити логічні висновки. Пошук відповідностей. Ознайомлення учнів з поняттям «анаграма». Розв'язування анаграм. Вступ до формальної логіки. Ознайомлення з поняттям «істинні та хибні висловлювання».

Практична робота №17. «Анагра­ма 1». Розв'язування анаграм. По­шук відповідностей. Практична робота №18. «Анагра­ма 2». Розв'язування анаграм. По­шук відповідностей. Практична робота № 19. «Істинні та хибні висловлювання 1». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювань. Практична робота № 20. «Істинні та хибні висловлювання 2». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювання

Роблять висновки з отриманої ін­формації. Називають можливі варіанти ло­гічного закінчення описаних дій. Знаходять логічні зв'язки в по­даній інформації. Описують спосіб створення і роз­в'язування анаграм. Розв'язують анаграми. Знаходять відповідності в поданій інформації. Описують поняття істинного та хибного висловлювання. Наводять приклади істинних та хибних висловлюваньЗміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота №21. «Істинні та хибні висловлювання 3». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювань.

Практична робота № 22. «Істинні та хибні висловлювання 4». Пере­вірка навичок визначення істинних та хибних висловлювань

Визначають істинні та хибні висло­влювання. Виконують практичні завдання

5. Обробка графічної інформації (

7 год)

Ознайомлення з інтерфейсом гра­фічного редактора «Paint». Огляд можливостей програми. Ознайом­лення з інструментами «Олівець», «Пензель», «Еліпс», «Прямокут­ник», «Лінія» і алгоритмами їх використання. Побудова найпро­стіших малюнків.

Практична робота № 23. «Чарів­ний олівець». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментами «Олі­вець» і «Пензель».

Практична робота № 24. «Гео­метричний світ». Відпрацьовуван­ня навичок роботи з інструментом «Лінія». Практична робота № 25. «Геомет­ричний світ». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментами «Олі­вець», «Прямокутник» і «Еліпс».

Практична робота № 26. «Плав­ні лінії». Відпрацьовування нави­чок роботи з інструментом «Крива лінія».

Практична робота № 27. «Кольо­ровий світ». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментом «За­ливка».

Практична робота М 28. «Пор­трет». Відпрацьовування навичок роботи з вивченими інструментами графічного редактора «Paint».

Практична робота № 29. «Пере­вірка знань»

Описують призначення графічного редактора. Описують можливості графічних редакторів. Називають сфери діяльності лю­дини, у яких використовують ком­п'ютерну графіку. Уміють запускати графічний ре­дактор «Paint». Називають основні інструменти графічного редактора «Paint» та їх призначення. Описують команди редагування малюнка. Уміють використовувати інстру­менти графічного редактора для створення простих малюнків. Описують алгоритм створення про­стих малюнків. Уміють створювати найпростіші малюнки. Виконують практичні завдання
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 5. «Вибір алгоритму». Пошук у наведеному списку алгоритму для формування заданого ряду чисел. Практична робота № 6. «Резуль­тат алгоритму». Пошук у наведе­ному списку числових послідовнос­тей ряду, що відповідає заданому алгоритму. Практична робота № 7. «Скла­дання блок-схеми». Відпрацьову­вання навичок запису алгоритму у вигляді блок-схеми. Практична робота № 8. «Вико­нання алгоритму». Запис матема­тичного прикладу згідно з блок-схемою. Практична робота № 9. «Розга­луження». Виконання алгоритмів із розгалуженням, поданих у виг­ляді блок-схем. Практична робота № 10. «Олі­вець». Виконання алгоритмів, за­писаних мовою стрілок. Практична робота № 11. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота № 12. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота М 13. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота № 14. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка

Уміють подавати один алгоритм різними способами запису. Описують алгоритм складання ма­гічних квадратів. Називають команди алгоритмічної мови стрілок. Уміють використовувати коман­ди алгоритмічної мови стрілок для складання лінійних алгоритмів. Описують правила роботи у сере­довищі «їжачок». Уміють складати алгоритми для «їжачка». Уміють знаходити помилки в ал­горитмі та самостійно їх виправ­ляти. Виконують практичні завдання

3. Логіка та математика (5 год)

1

Розв'язування логічних задач, за­дач на кмітливість. Уведення чи­сел. Закономірності в розташуван­ні чисел. Розв'язування завдань із сірниками.

Мають уявлення про схеми дедук­тивних міркувань. Описують схеми розв'язування ло­гічних задач.Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 15. «Ліч­ба». Розвиток уваги і просторової уяви. Практична робота № 16. «Ряди», Визначення закономірностей у роз­ташуванні чисел.

Практична робота №17. «Кліт­ки». Розвиток логічного мислення й навичок усної лічби.

Практична робота № 18. «Ло­гіка». Підготовка до контрольної роботи.

Практична робота № 19. «Логі­ка». Перевірка якості знань

Аналізують вхідні дані та пропону­ють схеми розв'язування завдань. Пояснюють хід розв'язування ло­гічних задач. Мають стійкі навички усної лічби. Знаходять закономірність у розта­шуванні чисел. Описують правила складання ре­бусів. Доводять власну точку зору, мір­куючи за аналогією або проводячи прості дедуктивні міркування. Уміють розв'язувати логічні за­дачі. Виконують практичні завдання

4. Обробка текстової інформації (5 год)

Повторення клавіатури, правил уве­дення і редагування тексту. Повто­рення правил уведення символів із клавіатури. Основні прийоми ро­боти з текстом: «Підняти рядок», «Розрізати рядок», «Скопіюва­ти фрагмент тексту», «Перенести фрагмент тексту». Виправлення помилок.

Практична робота № 20. «Реда­гування тексту». Відпрацьовуван­ня основних прийомів редагування тексту.

Практична робота № 21. «Хто швидше?» Уведення різних текс­тових символів. Практична робота № 22. «Схо­ванки». Відпрацьовування навичок копіювання фрагментів тексту.

Практична робота № 23. «Плута­нина». Відпрацьовування навичок перенесення фрагментів тексту.

Практична робота № 24. «Уве­дення і редагування тексту». Пе­ревірка якості знань

Описують призначення текстового редактора. Описують можливості текстових редакторів. Називають основні клавіші та їх призначення. Уміють вводити текстову інформа­цію за допомогою клавіатури. Описують спосіб уведення сим­волів у текст. Уміють запускати текстовий ре­дактор «Блокнот». Описують способи редагування тексту. Уміють редагувати тексти. Описують способи копіювання і пе­ренесення фрагментів тексту. Уміють копіювати і переносити фрагменти текстових файлів. Виконують практичні завдання

23

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

5. Обробка графічної інформації (4 год)

Інструменти та основні принципи побудови графічного зображення (повторення). Побудова зображень під мікроскопом. Копіювання і перенесення фрагментів малюнка. Виконання повороту різних частин малюнка.

Практична робота № 25. «Сад». Створення колективної компози­ції.

Практична робота № 26. «Рахів­ниця». Копіювання та перенесення фрагментів малюнка.

Практична робота № 27. «Художня рамка». Обертання фрагментів малюнка.

Практична робота № 28. «Орна­менти». Створення орнаментів

Описують призначення графічного редактора. Описують можливості графічних редакторів. Називають сфери діяльності лю­дини, у яких використовують комп'ютерну графіку. Уміють запускати графічний ре­дактор «Paint». Називають основні інструменти графічного редактора «Paint» і їх призначення. Описують команди редагування малюнка. Уміють використовувати інстру­менти графічного редактора для створення малюнків. Описують алгоритм створення ма­люнків. Описують способи копіювання і пе­ренесення фрагментів малюнка. Уміють використовувати копію­вання і перенесення фрагментів малюнка для створення поданих зображень. Виконують практичні завдання

6. Підсумковий урок

Повторення вивченого (1 год)

Пояснюють поняття «алгоритм». Пояснюють поняття «виконавець». Називають властивості алгорит­мів. Називають способи подання ал­горитмів. Описують основні алгоритмічні структури. Описують поняття «фрагмент тек­сту», «фрагмент малюнка», «виді­лений фрагмент тексту», «виділе­ний фрагмент малюнка». Уміють складати власні алгоритми. Уміють копіювати і переносити фрагменти малюнка

24

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИРівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І. Початковий

1

2


Розпізнавати окремі об'єкти, явища і факти пред­метної галузі. Знати і виконувати правила техніки безпеки під час роботи з обчислювальною технікою (ОТ)

Розпізнавати окремі об'єкти, явища і факти пред­метної галузі, фрагментарно відтворювати знання про них

3

Мати незначний загальний обсяг знань (менше по­ловини навчального матеріалу) за відсутності сфор­мованих умінь та навичок
Рівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

II. Середній

4

Може за допомогою вчителя відтворювати найпро­стіші дії, засвоєні ним у процесі навчання, але при­пускається помилок. Мати елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері

5

Розуміти основний навчальний матеріал. Може з допомогою вчителя відтворювати значну частину навчального матеріалу з елементами ло­гічних зв'язків. Може виконати деякі основні дії з опрацювання інформації на комп'ютері

6

Знати основні поняття навчального матеріалу. Може самостійно відтворювати значну частину нав­чального матеріалу, але не вміє пояснити свої дії. Уміти за зразком виконати просте навчальне за­вдання. Може виконати більшість основних дій з опрацю­вання інформації на комп'ютері

III. Достатній

7

Уміти застосовувати вивчений матеріал у стандарт­них ситуаціях. Може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверд­жень. Уміти виконувати навчальні завдання, передбачені програмою

8

Добре володіти програмним матеріалом. Виконувати завдання, передбачені програмою, при­пускаючись помилок. Контролювати власну діяльність. Самостійно виправляти вказані вчителем помилки

9

Мати повні знання. Самостійно виконувати передбачені програмою нав­чальні завдання, припускаючись незначних поми­лок. Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання


32

33

Рівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Високий

10

Знання, уміння й навички учня повністю відпові­дають вимогам даної програми. Вільно володіти програмним матеріалом. Самостійно знаходити і виправляти допущені по­милки. Виконувати завдання з повним поясненням та обґрунтуванням

11

На високому рівні володіти програмним матеріа­лом. Використовувати набуті знання і вміння при роз­в'язуванні завдань підвищеної складності. Правильно висловлювати логічні міркування та обґрунтовувати їх

12

Повною мірою і на високому рівні опанувати про­грамним матеріалом. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрун­тована, з елементами власного судження. Для розв'язування завдань використовувати раціо­нальні способи і прийоми, пропонувати нові спо­соби. Уміти самостійно аналізувати вивчений матеріал. Виконувати творчі завдання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка