Методичні рекомендації щодо порядку подання та розгляду скарг (заяв) платників по­датків органами державної податкової служби (далі Методичні рекомендації) розроблено на підставіСкачати 101.92 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір101.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо порядку подання та розгляду скарг (заяв) платників податків органами державної податкової служби
Роз'яснює Державна податкова адміністрація України
Лист ДПАУ від 03.06.2004 р.

10013/7/25-0017(зі змінами та доповненнями, унесеними листом ДПАУ

від 26.06.2007р. № 12942/7/25-0017)*
І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо порядку подання та розгляду скарг (заяв) платників по­датків органами державної податкової служби (далі — Методичні рекомендації) розроблено на підставі:

1) Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»;

2) Закону України «Про державну податкову службу в Україні»;

3) Закону України «Про звернення громадян»;

4) Кодексу України про адміністративні право­порушення;

5) Положення про порядок подання та роз­гляду скарг платників податків органами дер­жавної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від 11 грудня 1996 року № 29 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року за № 723/1748, зі змінами та доповненнями;

6) Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України (затвердже­ної наказом ДПА України від 01.07.98 р. № 315, зі змінами та доповненнями).

2. Методичні рекомендації спрямовано на по­ліпшення організації роботи та забезпечення своєчасного та якісного розгляду скарг (заяв) платників податків органами державної податкової служби.

Органи державної податкової служби при розгляді скарги(заяви) фізичної особи — платника податків чи юридичної осо­би — платника податків зобов'язані:

1) на вимогу особи, яка подала скар­гу (заяву), роз'ясняти особі її права та обов'язки;

2) об'єктивно, всебічно та своєчас­но перевіряти суть порушеного у скарзі (заяві) питання;

3) уживати передбачених законодавством за­ходів щодо припинення неправомірних дій;

4) виявляти та усувати причини та умови, що сприяли порушенням;

5) направити (надати) особі, яка подала скаргу (заяву), примірник рішення, прийнятого за роз­глядом скарги (заяви), а у відповідних випадках повідомляти особу про результати розгляду її скарги (заяви);

6) на вимогу особи, яка подала скаргу (заяву), роз'ясняти їй у письмовій формі рішення, прийня­те за розглядом скарги (заяви);

7) не допускати безпідставного передання скарг (заяв) на розгляд іншим органам;

8) у разі визнання скарги (заяви) необґрунтованою чи такою, що не підлягає розгляду органом державної податкової служби, роз'яснити особі, яка подала скаргу (заяву), порядок адміністратив­ного та судового оскарження прийнятих рішень;

9) провадити масово-роз'яснювальну роботу серед платників податків про встановлений за­конодавством порядок оскарження рішень органів державної податкової служби;

10) організовувати та перевіряти в підпорядко­ваних органах державної податкової служби стан роботи з розгляду скарг (заяв) платників податків на рішення органів державної податкової служби, уживати заходів щодо усунення недоліків і пору­шень, систематично аналізувати та інформувати громадськість про надходження та результати розгляду скарг (заяв).*3міни та доповнення виділено напівжирним курсивом. — Прим. ред.

II. Подання та реєстрація скарг (заяв) платників податків

1. Подання платниками податків або їх представ­никами скарг (заяв) на податкові повідомлення-рішення чи на інші рішення органів державної податкової служби здійснюється в порядку, пе­редбаченому ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пп. 4 і 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами дер­жавної податкової служби.

Подання скарг (заяв) на постанови у справах про адміністративні правопорушення здійсню­ється в порядку, передбаченому ст. 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення та п. 13 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної по­даткової служби.

Порядок подання та розгляду усних і письмо­вих звернень громадян здійснюється відповідно до Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служ­би України (затвердженого наказом ДПА Украї­ни від 27.02.2004 р. № 112 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2004 р. за № 366/8965).

2. Реєстрація скарги (заяви) платника податків здійснюється працівником діловодної служби ор­гану державної податкової служби в день подання (надходження) скарги (заяви) до органу державної податкової служби.

Відмова у прийманні скарги (заяви) платника податків забороняється.

Працівникам структурних підрозділів органу державної податкової служби забороняється при­ймати скарги (заяви) від посадових осіб платників податків або їх представників, громадян.

3. Працівник діловодної служби органу держав­ної податкової служби при надходженні скарги (заяви) поштою з повідомленням про вручення чи при поданні скарги (заяви) безпосередньо до діловодної служби посадовою особою платника податків або представником платника податків, громадянином зобов'язаний:

1) перевірити правильність адреси доставле­ної кореспонденції, цілісність конверта (пакета) і за необхідності (у разі подання скарги (заяви) безпосередньо до діловодної служби посадовою особою платника податків чи представником платника податків, громадянином) поставити

на другому примірнику скарги (заяви) підпис про її одержання, зазначивши своє прізвище та дату одержання скарги (заяви), а також реєстраційний номер вхідної кореспонденції;

2) розкрити конверт (пакет) та перевірити наявність у ньому скарги (заяви) і відповідність адресантів, зазначених на конверті (пакеті) до адресантів, зазначених у скарзі (заяві);

3) зробити позначку про надходження (реєстра­цію) скарги (заяви);

4) перевірити наявність і повноту зазначених у скарзі (заяві) додатків, відповідність їх назви, дати та номера і кількості аркушів.

4. Якщо при виконанні дій, зазначених у п. З розділу II цих Методичних рекомендацій, ви­явлено відсутність документа або додатків до нього чи їх пошкодження, невідповідність номера на конверті номеру документа, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику, а другий залишається в діловод­ній службі. На оригіналі документа робляться відповідні записи. Про пошкодження конверта (пакета) робиться позначка в поштовому реєстрі та на конверті (пакеті). Такі самі дії здійснює працівник діловодної служби також за таких об­ставин у разі безпосереднього приймання скарги (заяви) від посадової особи чи представника платника податків, громадянина.

Конверти зберігаються та додаються до до­кументів.

5. Неправильно оформлена (непідписана) або надіслана не за адресою скарга (заява) поверта­ється відправнику чи пересилається за приналеж­ністю, про що повідомляється автору звернення.

6. Скарга (заява), що надійшла до органу дер­жавної податкової служби, підлягає обов'язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд скарги (заяви) здійснюється керівником діло­водної служби чи іншою уповноваженою на те особою згідно з розподілом обов'язків між пра­цівниками.

Попередній розгляд скарги (заяви) має здій­снюватися в день її одержання.

7. Реєстрація скарги (заяви) здійснюється централізовано діловодною службою органу дер­жавної податкової служби тільки один раз —у день надходження скарги (заяви).

Скарга (заява) після її реєстрації передається на розгляд керівництву органу державної подат­кової служби.

8. Розгляд скарг (заяв) здійснюється керів­ництвом органу державної податкової служби невідкладно, і результати розгляду фіксуються в резолюціях. Після розгляду керівництвом органу державної податкової служби скарга (заява) по­вертається до діловодної служби.

Діловодна служба вносить до відповідних граф журналу реєстрації вхідної кореспонденції зміст доручень за розглядом скарги (заяви). За необхідності працівник діловодної служби робить ксерокопії скарги (заяви) та оформляє два при­мірники контрольних карток.

Скарга (заява) з одним примірником контроль­ної картки передається до структурних підрозділів органу державної податкової служби до вико­нання, а другий примірник контрольної картки направляється до контрольної служби.

Якщо в резолюції керівника органу державної податкової служби визначено виконавцями з роз­гляду скарги (заяви) два чи більше структурних підрозділи, то оригінал скарги (заяви) разом із додатками до неї та контрольною карткою на­правляється до структурного підрозділу, який значиться в резолюції першим. Решті структурних підрозділів направляється копія скарги (заяви) та долучених до неї додатків, і на копії скарги (заяви) зазначається контрольний строк виконання.

9. Скарга (заява), направлена за резолюцією керівника органу державної податкової служби на розгляд структурним підрозділам, передається працівником діловодної служби безпосередньо керівнику чи діловоду структурного підрозділу під розпису журналі реєстрації вхідної кореспонденції. Отримана структурним підрозділом для розгляду скарга (заява) в обов'язковому порядку облікову­ється в журналі обліку вхідної кореспонденції.

Керівник структурного підрозділу при роз­гляді скарги (заяви) визначає безпосереднього виконавця документа та в необхідних випадках деталізує порядок його виконання.

Скаргу (заяву) має бути розглянуто керівником структурного підрозділу та доведено до безпо­середніх виконавців під розпис у журналі обліку вхідної кореспонденції в день її надходження. Скаргу (заяву), що надійшла після 17 годин, може бути розглянуто наступного робочого дня.
10. Після прийняття рішення за розглядом скарги (заяви) виконавець зобов'язаний ре­зультат розгляду скарги (заяви) перенести до журналу обліку вхідної кореспонденції та контрольної картки, яка після підписання керівником структурного підрозділу переда­ється до контрольної служби в день виконання документа.

11. Виконавець здійснює оформлення рішення за розглядом скарги (заяви): проставляє індекс справи за номенклатурою та зазначає на конверті повну назву платника податків, прізвище та ініціали громадянина, поштову адресу, зазначену платником у скарзі (заяві) як адреса, на яку необхідно направити рішення (відповідь) (по­штовий індекс, назва населеного пункту, області та вулиці, номер будинку та квартири). Оформ­лене в такий спосіб рішення за розглядом скарги (заяви) виконавець передає в незаконвертовано-му вигляді до діловодної служби на реєстрацію, обробку та відправлення.На рішенні, що направляється платникові податків за розглядом скарги (заяви), прізви­ще та номер службового телефону працівника органу державної податкової служби, який розглядав скаргу (заяву), не зазначаються. Ці реквізити зазначаються на ксерокопіях рі­шення, які направляються органам державної податкової служби, і примірнику та ксерокопії рішення, що залишаються в справі про розгляд скарги (заяви), і ксерокопії, що передається до контрольної служби разом з контрольною карткою.

12. Виконавець зобов'язаний після реєстрації рішення за розглядом скарги (заяви) на примір­нику та ксерокопії рішення, що направляються на зберігання у справу за номенклатурою, зазна­чити індекс і дату його реєстрації.Оригінал рішення за розглядом скарги (за­яви) направляється платникові податків поштою з повідомленням про вручення чи безпосеред­ньо вручається посадовій особі (керівнику або головному бухгалтеру) платника податків, а у відповідних випадках — громадянину. Рішення може бути також вручено вповноваженій особі платника податків за наявності оформленого відповідно до вимог чинного законодавства доручення на одержання рішення.

При врученні рішення керівнику чи головно­му бухгалтеру платника податків на примірнику рішення, що залишається в справі з розгляду скарги (заяви), зазначається посада, прізвище та ініціали керівника чи головного бухгалтера платника податків (кому вручено рішення), дата вручення рішення та їхній підпис про одержан­ня рішення, прийнятого за розглядом скарги (заяви). В аналогічному порядку здійснюють­ся записи на примірнику рішення, що зали­шається в справі з розгляду скарги (заяви), і підпис при врученні рішення громадянинові. Якщо рішення вручається уповноваженій особі платника податків, то на примірнику рішення, що залишається в справі з розгляду скарги (заяви), зазначаються прізвище та ініціали вповноваженої особи платника податків, дата та номер доручення, дата вручення рішення, підпис уповноваженої особи платника податків про одержання рішення, ідо справи з розгляду скарги (заяви) додається довіреність.
III. Розгляд скарг (заяв) платників податків

Розгляд скарг (заяв) платників податків здійс­нюється в порядку та строки, визначені ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами та державними цільовими фондами» та Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби.

Безпосередній виконавець — посадова особа підрозділу апеляцій чи іншого структурного під­розділу, уповноважена керівником органу дер­жавної податкової служби (чи його заступником) розглядати скаргу (заяву) після її одержання, зобов'язаний:

1) перевірити дотримання платником податків (представником платника податків), громадяни­ном передбачених законом граничних строків оскарження рішень і постанов та наявність заяви про подовження у випадках, передбачених законо­давством, граничних строків для подання скарг (заяв) про перегляд рішень органів державної податкової служби;

2) перевірити, чи входить у компетенцію органу державної податкової служби рішення питань, ви­кладених у скарзі (заяві);

3) перевірити наявність і з'ясувати достатність долучених до скарги (заяви) документів, необхід­них для її розгляду по суті, і за необхідності за­требувати в органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується, документи, зазначені в п.п. 5.2 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби;

4) вирішити питання про доцільність витребу­вання висновків у структурних (галузевих) під­розділів органу державної податкової служби для розгляду скарги (заяви) по суті;

5) повідомити особу, яка подала скаргу (заяву), про час і місце розгляду скарги (заяви) за на­явності прохання особи брати участь у розгляді скарги (заяви);

6) перевірити відповідність вимогам законодав­ства рішення, що оскаржується платником подат­ків, або постанови, що оскаржується посадовою особою платника податків або громадянином;

7) підготувати проект рішення про продовження строку розгляду скарги (заяви), після прийняття якого передати рішення до служби діловодства

| для вручення чи направлення рішення особі, яка подала скаргу (заяву);

8) підготувати в установленому законодавством порядку (за наявності підстав) пропозиції платни­ку податків за податковим компромісом, скласти письмове обґрунтування доцільності податкового компромісу та надати його в порядку, визначено­му законодавством, для узгодження;

9) підготувати проект рішення за розглядом скарги (заяви) платника податків чи посадової особи платника податків або громадянина, за­візувати проект рішення та надати його безпо­середньому начальнику.

У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (мно­жинне) трактування прав і обов'язків платників податків чи органів державної податкової служби, у результаті чого можливо прийняти рішення як на користь платника податків, так і на користь органу державної податкової служби, рішення приймається на користь платника податків.

При розгляді скарг (заяв) платників податків на рішення органів державної податкової служ­би за наявності порушених кримінальних справ необхідно також ураховувати вимоги листа ДПА України від 27.10.2003 р. № 16767/7/25-0017 «Про розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення органів державної податкової служби за наявності порушених кримінальних справ».

При обґрунтуванні рішень під час проведення апеляційних процедур органи державної подат­кової служби використовують також податкові роз'яснення. Податкове-роз'яснення є оприлюд­ненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства уповноваженими на це органами державної податкової служби. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.

Проект рішення за розглядом скарги (заяви) платника податків оформляється відповідно до ви­мог п. 9,10 та 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. При підготовці проектів рішень необхідно використовувати відповідні зразки рішень за розглядом скарг платників податків (направлено до органів дер­жавної податкової служби листом ДПА України від 12.12.2006 р. №2323/7/25-0017).

Начальник відділу (управління) чи уповнова­жений розглядати скаргу (заяву) працівник після розгляду та візування проекту рішення передає його керівнику органу державної податкової

служби (чи його заступнику), і після підписання рішення працівник, що розглядав скаргу (заяву), тиражує необхідну кількість примірників рішення та передає їх до служби діловодства для вручення чи направлення рішення особі, яка подала скаргу (заяву), і ксерокопії рішення — для направлення органу (органам) державної податкової служби, рішення якого було оскаржено.

Рішення вважається направленим (врученим) юридичній особі — платнику податків, якщо його вручено керівнику чи уповноваженій особі такої юридичної особи — платника податків під роз­писку або направлено поштою з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною юридичною особою — платником податків безпосередньо у скарзі (заяві) як адреса, за якою необхідно на­правити рішення (відповідь) на скаргу (заяву).

Рішення вважається направленим (врученим) фізичній особі — платнику податків, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи уповно­важеній нею особі або направлено поштою з пові­домленням про вручення за адресою, зазначеною фізичною особою— платником податків у скарзі (заяві) як адреса, за якою необхідно направити рішення (відповідь) на скаргу (заяву).

Ксерокопія рішення, прийнятого за розглядом первинної скарги платника податків, з резолюцією керівника органу державної податкової служби (чи його заступника) передається структурному підрозділу, до функцій якого входить підготовка податкових повідомлень-рішень, для здійснення встановлених законодавством дій та долучається разом з матеріалами розгляду скарги до справи платника податків щодо оподаткування.

Ксерокопія рішення, прийнятого органом дер­жавної податкової служби вищого рівня за розгля­дом повторної скарги (заяви) платника податків, направляється для виконання до органу державної податкової служби (рішення якого було оскарже­но) за місцем узяття на облік платника податків і зберігається в справі з матеріалами розгляду скарги (заяви), які долучаються до справи плат­ника податків щодо оподаткування.

Крім того, ксерокопія рішення, прийнятого ор­ганом державної податкової служби вищого рівня за розглядом повторної скарги платника податків, зберігається також безпосередньо у справі з ма­теріалами розгляду скарги;


10) уразі скасування неправомірно прийня­тих податкових повідомлень-рішень (рішень) про визначення сум податкових зобов'язань чи застосування штрафних (фінансових) санкцій, а також збільшення їх суми за розглядом скарг платників податків, підрозділ апеляцій (уповноважений фахівець з розгляду первинних скарг) не пізніше другого робочого дня, що слідує за днем прийняття рішення за розглядом скар­ги, передає супровідним листом до підрозділу персоналу, організаційно-розпорядницького підрозділу та підрозділ, фахівці якого здійс­нювали перевірку, ксерокопію рішення та ві­домості про посадових осіб, які здійснювали перевірку та розглядали скарги, і які приймали податкові повідомлення-рішення (рішення), для вирішення питання про притягнення їх до від­повідальності в установленому законодавством порядку. Відомості складаються за формою відповідно до додатка 2 до наказу ДПА України від 22.05.2007 р. № 300 «Про стан роботи щодо розгляду скарг платників податків»;

11) скласти звіт про результати розглянутих скарг платників податків (посадових осіб платників податків), громадян;

12) передати начальнику відділу апеляцій ре­єстр скасованих рішень (постанов) і відомості про притягнення до відповідальності працівників, за матеріалами перевірок яких ухвалені рішення скасовано, керівників, які ухвалили неправомірні рішення, та працівників, які неякісно розглянули скаргу, для складання зведеного звіту та реє­стру;

13) аналізувати та узагальнювати причини, що були підставою для надходження обґрунтованих скарг платників податків на рішення органів дер­жавної податкової служби, прийняті за розглядом первинних скарг;

14) пред'явити начальнику відділу конкретні приклади щодо скасованих рішень та постанов для узагальнення і підготовки пояснювальної записки до звіту та оглядових листів.

Функцію забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків при оскарженні ними рішень органів державної податкової служби в адміністративному порядку та процедури, що наявні в зазначеній функції, затверджено нака­зом Державної податкової адміністрації України від 13.05.2004 р. № 271 «Про організаційну струк­туру органів державної податкової служби».IV. Заключні положення

Матеріали за розглядом скарг (заяв) платників податків формуються у справи. Формування справ здійснюється відповідно до вимог Типової інструк­ції з діловодства в органах державної податкової служби України. Формувати справу необхідно тіль­ки з оригіналів (у разі їх відсутності — ксерокопій) правильно оформлених і виконаних документів. Не допускати включення до справи чорнових та

особистих документів, дублікатів документів і до­кументів, що підлягають поверненню. Групувати у справи документи одного діловодного року.

До документів, які обов'язково мають бути у справі про розгляд первинної (повторної) скарги (заяви) платника податків, належать оригінали чи у відповідних випадках ксеро­копії:

1) скарги (заяви) та висновків;

2) примірника акта перевірки, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій та інших документів (розрахунків), на підставі яких визначено податкове зобов'язання; податкового повідомлення-рішення про суми податкового зобов'язання чи іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржувалось;

3) первинної скарги платника податків і при­йнятого за її розглядом рішення.

У разі оскарження інших рішень або податко­вих вимог органів державної податкової служби разом з первинною скаргою платника податків у справі мають бути рішення чи податкові вимоги, що оскаржуються платником податків. Зокрема, рішення про: узгодження операцій із заставле­ними активами платника податків; розподілення суми податкових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації; погашення податкових зобов'язань, забезпечених податковою заставою, до проведення реорганізації; установлення со­лідарної відповідальності за сплату податкових зобов'язань платника податків, який реоргані­зується; поширення права податкової застави на всі активи платника податків, який створюєть­ся шляхом об'єднання інших платників податків; продажу активів, що перебувають у податковій заставі; арешту активів; достроковому розірванні договорів про розстрочку, відстрочку податкових зобов'язань з ініціативи органу державної подат­кової служби; про надання платником податків нової податкової декларації з виправленими по­казниками.

У разі оскарження постанови у справі про адмі­ністративне правопорушення у справі мають бути примірник акта перевірки, протоколу про адміні­стративне правопорушення та постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Крім того, до справи долучаються зауваження та пояснення, якщо їх було представлено осо­бою під час перевірки та розгляду матеріалів і перевірки та прийняття рішення або винесення І постанови, висновку органу державної податкової | служби щодо представлених зауважень, примірник рішення (ксерокопія рішення), прийнятого за розглядом первинної скарги (заяви), письмове і обґрунтування доцільності податкового компро­місу та матеріали його узгодження з посадовою особою органу державної податкової служби, яка нарахувала податкове зобов'язання, що оскар­жується, а також посадовою особою, якій безпосередньо підчиняється працівник, яка розглядала | скаргу (заяву), пропозиції, направлені платнику ; податків, щодо податкового компромісу та лист платника про згоду (незгоду) на запропонований компроміс, письмову згоду (незгоду) керівника і органу державної податкової служби вищого рівня і на укладення податкового компромісу.

У справах про розгляд повторної скарги (заяви) платника податків можуть бути ксерокопії з оригіналів документів за розглядом первинної скарги (заяви), а у відповідних випадках – ксерокопії з документів за розглядом повторної скарги.

Справи з рішеннями за розглядом скарг (заяв) і за минулий рік залишаються у структурному під-I розділі органу державної податкової служби для поточної роботи.

Справи з рішеннями за розглядом скарг (заяв) мають зберігатися в робочій кімнаті чи в спеціаль­но відведеному для цього приміщенні, зберігати­ся в шафах. Керівники структурних підрозділів І і діловоди забезпечують схоронність документів і справ.

Закінчені діловодством справи з рішеннями | за розглядом скарг (заяв) постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання разом з реєстраційними журналами передаються до архіву органу державної податкової служби через два роки після закінчення їх у діловодстві для подальшого зберігання та використання.

Справи з рішеннями за розглядом скарг (заяв) І постійного та тривалого строків зберігання пере­даються до архіву за описами. При цьому на всіх примірниках описів навпроти кожної справи ро­биться позначка про її наявність. Один примірник опису повертається структурному підрозділу, решта залишається в архіві органу державної податкової служби.
Директор Департаменту апеляцій ДПА України І. Лонюк
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка