Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаютьсяСторінка2/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розділ «Частини мови» містить навчальний матеріал, що спри­яє розширенню знань про іменник, прикметник, дієслово. Звертаємо увагу на оновлені підходи щодо вивчення окремих тем цього розділу.

У навчальному матеріалі підрозділу «Іменник» є тема «Понят­тя предметності». З метою якісного опрацювання та усвідомленого сприймання поняття предметності автори пропонують теоретичні ві­домості, практичні вправи, малюнки, відповідний методичний апарат. Звертаємо увагу вчителів на те, що в темі «Практичне ознайомлення з відмінками іменника. Спостереження за змінюванням іменників за відмінками» у програмі не вказано на число іменника. Однак, авто­ри підручника подають цей матеріал у логічній послідовності: роль закінчення слова для зв'язку слів у реченні, зв'язок слів у реченні за допомогою питань, назви відмінків та питань, таблиці відмінювання іменників спочатку в однині, а потім у множині (с. 118,120 подається для ознайомлення й не оцінюється).

Тема «Загальне поняття про дієслово (питання, роль у реченні)» вміщена у підручнику до підрозділу «Дієслово» (ст.141) подається для ознайомлення й тому не оцінюється.

«Українська мова. З клас» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (авт. Хорошковська О. Н., Охота Г. І., Яновицька Н. І.)

Реалізація поставлених у програмі завдань та розуміння усіх взає-мозалежностей у формуванні комунікативної компетентності молод­ших школярів зумовили нові підходи до відбору змісту і його презен­тації у підручнику з української мови для 3 класу шкіл з російською мовою навчання.

Усе це знайшло своє відображення у текстовому матеріалі, на­вчальних вправах та методичному апараті підручника, адресованому безпосередньо учневі чи учениці.

Практичне спрямування у навчанні української мови і мовлення зумовило нові підходи й до формування назв параграфів. Подано не назву мовного матеріалу, який мав опрацьовуватися, а види мовлен­нєвої діяльності, які повинні формуватися протягом уроку.

Відомості про мовний матеріал подано у вигляді розповідей про-фесора-лінгвіста або бесід Незнайка і Катрусі, які пропонуються як для слухання - розуміння (читає вчитель), так і для самостійного чи­тання (суцільного чи вибіркового).

Є в підручнику і завдання для самостійної роботи. Вони є достат­ньо цікавими і дають можливість учителеві здійснювати диференці­йований підхід до навчання.« Українська мова. З клас» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (авт. Іавриш Н. В., Маркотенко Т. С.)

Завдання та вправи підручника дають можливість обрати зручну форму організації роботи дітей: індивідуальне виконання завдань, робота в парах або колективна робота. Підказкою для вчителя є фор­мулювання завдання, у якому дається вказівка на спосіб опрацюван­ня навчального матеріалу: (прочитай - прочитайте).

Підручник містить інформацію різного рівня: теоретичний мате­ріал з мови для обов'язкового засвоєння, інформаційні цікавинки для допитливих, фольклорні та літературні тексти (скоромовки, загадки, вірші, прислів'я, приказки тощо), ігрові матеріали (ребуси, кросвор­ди тощо). Для зручності орієнтування в підручнику різна навчальна інформація, залежно від спрямованості, подається на певному ко­льоровому тлі. Також застосовано систему позначок, доступних для розуміння дітей (Працюємо разом. Працюємо в парах. Поміркуй. До­машнє завдання).

У підручнику є вправи, спрямовані на активізацію чи корекцію знань, засвоєних на уроках російської мови, та відповідних умінь щодо усвідомлення спільного в російській і українській мовах. Серед різних видів завдань особливу увагу приділено вправам на форму­вання правильної звуковимови, для попередження інтерферуючого впливу російської мови.

Зауважимо різний характер запропонованих вправ і завдань. Зо­крема, вправи аналітико-конструктивного характеру: на списування зі вставленням літер, дописування або зміну закінчень; вправи на констру­ювання словосполучень і речень; підстановчі вправи - ті, що потребують підстановки окремих слів, словосполучень у запропоновану фразу тощо; трансформаційні вправи, що передбачають заміну слів чи словосполу­чень синонімами або антонімами. До підручника включено вправи на переклад тексту з російської мови на українську, завдання творчого ха­рактеру, що вимагають скласти оповідання, невеличку розповідь за ма­люнком або серією малюнків. З цією метою до підручника вміщено сю­жетні, предметні малюнки та репродукції картин відомих художників.

У підручнику подано словничок синонімів, антонімів, наголосів, що привчає учнів працювати з довідковою літературою. Також умі­щено матеріал для повторення вивченого.

Зміст підручників «Літературне читання » спрямований на досяг­нення мети, розв'язання завдань, визначених у програмі; моделює сис­тему навчання учнів читати і повноцінно сприймати художній твір як мистецтво слова, яке включає розвиток спостережливості, творчої уяви, чуття поезії, здатності сприймати звукові, словесні образи, емоційно реа­гувати на художнє слово, співпереживати, творити, виховувати у молод­ших школярів почутя патріотизму, любові до рідної землі, шанобливе ставлення до родинних стосунків, дотримання морально-етичних норм.

«Літературне читання. Українська мова. З клас» (авт. Савченко О. Я.)

У 3 класі вдосконалюються знання і досвід читацької діяльності, набуті у попередніх класах, відбувається підготовка учнів до систе­матичного вивчення курсу української літератури. Зміст і структура підручника мають забезпечити формування читацької компетентнос­ті, якою діти оволодівають, читаючи різні за жанром і обсягом твори, виконуючи цікаві розвивальні завдання. Рукопис охоплює 11 розді­лів: «Цікава книга природи», «Від слова до книги», «Із джерел на­родної творчості», «Літературні казки і п'єса-казка», «Зачарувала все весна», «Байки Леоніда Глібова», «Шевченкове слово», «Українські письменнтки про світ природи і дитинства», «Із скарбниці казкарів світу», «Про винаходи і винахідників», «Візьму перо і спробую».

Зміст підручника має зацікавити учнів, тому що відібрано твори, які пройшли випробування часом, а також із новітньої дитячої літе­ратури знаних авторів. Діти читатимуть твори Т. Шевченка, Л. Глі­бова, Лесі Українки, Л. Костенко, В. Сухомлинського, О. Донченка, А. Коваль, В. Дацкевича, А. Лотоцького, О. Буценя, Н. Забіли.

У структуру підручника закладено певний ритм, який складається з таких компонентів: • назва розділу;

 • ілюстрована заставка у вигляді розгорнутої книги;

 • звернення-настанова до учнів щодо опрацювання розділу;

 • основні тексти;

 • позатекстові компоненти;

 • супровідний ілюстративний матеріал;

- блок самоконтролю «Перевір свої досягнення». Передбачено реалізацію виховної і розвивальної функцій дитячо­го читання.

Тому вчитель повинен звернути увагу на те, що відібраний зміст виховує інтерес і повагу до рідної української мови, привертаючи ува­гу дітей до її багатства, милозвучності, розкриває засобами художньо-пізнавального аналізу текстів глибинні образи української історії, культури, обрядовості. Наприклад, твори розділу «Сторінки історії», «Як не любить той край».

Важливо, щоб учитель, працюючи з методичним апаратом підруч­ника, зумів реалізувати ідеї компетентнісного підходу. Наприклад, з метою формування в учнів уміння вчитися їм пропонуються завдан­ня на порівняння текстів, учинків дійових осіб, постановку завдань до прочитаного, доведення, визначення головної думки.

Методичний апарат охоплює:

запитання і завдання до читання, у процесі читання, після читан­ня твору;

різноманітні форми організаційної співпраці: попрацюйте у парі; попрацюйте у групі; попрацюйте разом; поміркуймо разом; розіграйте сценку за прочитаним; будьте дослідниками; пофантазуйте;

створення ситуацій діалогу з текстом, автором, укладачем підруч­ника;

завдання для розвитку ключових компетентностей: уміння вчити­ся, загальнокультурної, соціальної, комунікативної.

Рекомендуємо вчителю звернути увагу на те, що розділи закінчу­ються сторінкою «Перевір свої досягнення». У ній за блоками (знаю, розумію, можу пояснити, вмію, виявляю ставлення) кожен учень са­мостійно виявляє стан своїх досягнень. Структура цієї перевірки є аналогом структури читацької компетентності, що стимулює дітей до активної участі у формуванні досвіду читацької діяльності.

Змістове наповнення підручника організоване таким чином, щоб учні успішно могли користуватися ним, опираючись на зорові образи (фото, репродукції, ілюстрації), уміщено ілюстрації з культурознав-чим смислом у зв'язку зі змістом прочитаного.

«Літературне читання. Українська мова. З клас» (авт. Науменко В. О.)

У підручнику більше уваги приділено формуванню самостійності учнів під час роботи з художніми творами, формуванню усвідомле-ності, швидкості читання мовчки. Читання вголос і читання мовчки визначається орієнтовно співвідношенням 50% на 50%.

Коло читання розширено жанрами: байкою, п'єсою, п'єсою-казкою, легендою.

У підручнику пропонуються сюжетні схеми для переказу змісту ка­зок, доповнення їх початку чи розвитку подій. Цей прийом допомагає включити дітей у творче читання казок, поданих скорочено, зацікав­лює до їх читання в повному обсязі. Схеми розміщено на форзацах.

Завдання до текстів орієнтують на роботу учнів як під керівни­цтвом учителя, так і самостійно.

Ілюстративний матеріал підручника багатофункціональний:


 1. Репродукції картин відомих художників, зміст і настрій яких співзвучний художнім творам, спрямовані на збагачення уявлення про створення та взаємодоповнення художнього образу засобами лі­тератури й живопису, розвитку мовлення, умінь визначати настрій поета, художника, творів мистецтва загалом.

 2. Серії малюнків - це малюнкові плани. Вони призначені для формування вмінь ділити текст на частини, добирати заголовки, визначати особливості відображення змісту, образів у художньому творі та творі живопису, відтворювати зміст; порівнювати уявлюва-ні картини з картинами художника. Ілюстрації до зарубіжних казок передають народний колорит, як-от: одяг, архітектура, побут тощо. На це треба звертати увагу, щоб художні твори диференціювались у сприйнятті дітей.

 1. Малюнки, які предметно розкривають значення слів.

У підручнику - два розділи: «З народного джерела» та «З літе­ратурної скарбниці», зміст яких системно формує в третьокласників читацьку компетентність.

Для прикладу: підрозділ «Світ поезії» складається з двох частин: «Поетична майстерня» і «Поетична збірка».

Починається вступною інформаційною статтею, основне завдання якої полягає в тому, щоб:

викликати в дітей бажання читати поезію, розуміти її;

уточнити розуміння учнями значення термінів: «лірика», «пей­заж», «пейзажна лірика»;

повторити засоби творення художнього образу .Поетична майстерня

Концептуально зміст «Поетичної майстерні» виконує завдання під­готовки учнів до читання і розуміння поезії. У третьому класі стоїть

завдання ширше: навчити учнів аналізувати поезію, а для цього треба знайти «ключ», який дає у творі поет для розуміння читачем його по­чуттів і думок. Для цього дібрана одна група творів, у яких змальова­ний вечір (він особливий у кожного поета), над кожним твором запи­сано слово - літературознавче поняття.

Друга група віршів представлена поезіями, в яких передано почут­тя: «замилування красою природи», «тривога», «замилування пере­плітається зі смутком», «спокій», «захоплення».«Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням російською мовою. З клас»

(авт. Хорошковська О. Н., Охота Г. І.)

Зміст підручника, як і раніше, складають два основні розділи. Пер­ший - «Усна народна творчість» та другий - «Твори українських пись­менників і народні твори», який побудовано за тематичним принципом.

Оскільки однією з вимог програми з літературного читання є озна­йомлення учнів з жанрами народних та літературних творів, у підруч­нику подано твори різних жанрів і стилів та короткі визначення жанрів.

Значне місце займають різновиди усної народної творчості, почи­наючи з малих фольклорних форм - колискових, потішок, забавля-нок, лічилок та загадок, прислів'їв і приказок, українських дитячих ігор, казок, віршів небилиць, жартівливих віршів тощо.

Ці види народної творчості супроводжуються короткими текста­ми, в яких розкривається сутність того чи іншого жанру, даються ко­роткі визначення.

Новим у підручнику є невеличкі нариси про письменників, із тво­рами яких найчастіше зустрічалися учні у попередніх чи в 3 класі.

Матеріал про вірші й віршування може сприяти прилученню ді­тей до поетичної творчості.

Значне місце в підручнику відводиться роботі з розвитку мовлен­ня на основі ілюстрацій та прочитаних текстів, образні вирази з яких учні мають учитися використовувати у власних творах.

Методичний апарат підручника націлено на проникнення у зміст авторського задуму, усвідомлення основної думки, аналізу й оціню­вання краси художнього твору, вчинків і характерів героїв, форму­вання любові до рідного краю, України, почуттів громадянськості, патріотизму.Мови національних меншин

Метою вивчення мов національних меншин є формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необ­хідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовлен­нєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду.

Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання, вихо­вання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших пред­метів початкової загальної освіти.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

формування в учнів мотивації вивчення мови; забезпечення гармонійного розвитку всіх видів мовленнєвої ді­яльності (слухання, говоріння, читання і письма); формування комунікативних умінь;

опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної сис­тем кожної з мов навчання;

соціально-культурний розвиток особистості;

формування вміння вчитися.

З урахуванням мети і завдань мовного компонента освітньої галу­зі виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна, со­ціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на забезпечення мовленнєвої.

Метою літературного читання є формування читацької компе­тентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнаваль­ної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літера­тури в основній школі.

У процесі навчання відбувається становлення читача, що здат­ний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, вихо­вується потреба у систематичному читанні.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності;

ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанро­вій, тематичній різноманітності; формування в учнів соціальних, мо­рально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літератур­них творів;

формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів з використанням елементарних лі­тературознавчих понять;

розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);

формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типа­ми і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інфор­мації для виконання навчально-пізнавальних завдань;

розвиток творчої літературної діяльності школярів;

виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.

З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: коло читання, нави­чка читання, досвід читацької діяльності і літературна діяльність.

Усі зазначені вище завдання реалізуються в наступних навчаль­них програмах:

Болгарська мова, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням болгарською мовою (сайт МОН);

Літературне читання, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою (сайт МОН);

Кримськотатарська мова, 1-4 класи для загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням кримськотатарською мовою (сайт МОН);

Кримськотатарська мова і читання, 1-4 класи, для загальноос­вітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою (сайт МОН);

Кримськотатарська мова і читання, 1-4 класи, для загальноос­вітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою (сайт МОН);

Молдовська мова, 1-4 класи для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням молдовською мовою (сайт МОН);

Літературне читання, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою (сайт МОН).

Польська мова, 1 -4 класи, для загальноосвітніх навчальних закла­дів з навчанням польською мовою (сайт МОН);

Літературне читання, 2-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (сайт МОН).

Румунська мова, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням румунською мовою;

Літературне читання, 2-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою;

Румунська мова та читання, 1-4 класи, для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням румунською мовою (сайт МОН);

Угорська мова, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закла­дів з навчанням угорською мовою;

Літературне читання, 2-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (сайт МОН);

Угорська мова та читання, 1-4 класи, для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням угорською мовою (сайт МОН).

У 2014/2015 навчальному році учні 3 класів загальноосвітніх на­вчальних закладів навчатимуться за підручниками, які продовжують змістову лінію підручників для 2 класу.Кримськотатарська мова та література:

 1. «Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням кримськотатарською мовою» (автори: Саттаро-ва М.С., Саттарова С.С., «Кримнавчпеддержвидав»);

 2. «Літературне читання. Кримськотатарська мова для загальноос­вітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою» (автори: Саттарова М.С., Саттарова С.С., «Кримнавчпеддержвидав»).

Молдовська мова та література:

 1. «Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (автори: Фетєску Л.І., Гарага М.С., Наку А.Л., ФОП «Сухачов»);

 2. «Літературне читання. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (автори: Фе­тєску Л.І., Кулява Л.М., Аржинт А.Г., ФОП «Сухачов»)

Польська мова та література:

 1. «Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням польською мовою» (автори: Іваницька Е.В., Слободяна I.A., Лебедь Р.К., «Світ»);

 2. «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою» (автори: Ле­бедь Р.К., Іваницька Е.В., Слободяна I.A., «Світ»).

Румунська мова:

 1. «Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автори: Пілігач О.Г., Магас II., Іс-тратій М.Л., «Світ»);

 2. «Літературне читання. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автори: Пілі­гач О.Г., Магас Г.І., Істратій М.Л., «Світ»).

Угорська мова та література:

 1. «Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням угорською мовою» (автор: Цейбель Л. Л., «Світ»);

 2. «Літературне читання. Угорська мова для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням угорською мовою» (автор: Лотор-Пердук О. К., «Світ»).

«Літературне читання. Російська мова для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням російською мовою. З клас» (авт. І. М. Лапшина, Т. Д. Попова)

Підручник містить 13 тематичних розділів, вивчаючи матеріал яких учні третього класу складуть уявлення про авторське, тематич­не та жанрове різноманіття світу дитячої літератури.

Передбачено систематичні завдання на уточнення значення бага­тозначних слів, стимулювання образного використання слів і виразів, емоційно забарвленої лексики, репродуктивне й продуктивне відтво­рення прочитаних творів, художнє декламування та інсценування.

Текстова частина підручника "Литературное чтение" представляє комплекс російського фольклору і художніх творів авторів класичної російськомовної літератури, що дозволить опанувати епізоди з біо­графій письменників, систематизувати уявлення про авторів творів (уміння виявляти ставлення автора до героя за прямими характерис­тиками, заданими в тексті).«Літературне читання. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. З клас» (авт. Гавриш Н. В., Маркотенко Т. С.)

В основу добору текстів підручника покладено сезонно-тематич­ний принцип. Оскільки учні мають ще недостатній словниковий запас, на вивчення кожної з 12 тем передбачено декілька уроків, що дає змогу істотно розширити та засвоїти слова тематичного лексичного поля.

Для роботи над текстами, крім запитань, що змушують міркувати, запропоновано вправи і завдання, які сприяють усвідомленню про­читаного: поділ тексту на логічно завершені частини, добір заголо­вків до них, вибіркове читання або переказування, ілюстрування про­читаного уривка. Цікавими є завдання, які спонукають самих учнів ставити запитання до прочитаної частини. «Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. З клас» (авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.)

При поясненні особливостей російської мови у підручнику цілеспря­мовано використовується позитивне перенесення набутих знань і умінь з уроків української мови, зокрема прийом міжмовного зіставлення.

Підручник надає можливості для організації учнями самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Школярам пропонують само­стійно виокремити навчальну проблему, продумати спосіб її вирі­шення, дібрати тренувальні завдання для закріплення стереотипу ви­конання, продумати можливості для застосування в різних ситуаціях з власного життєвого досвіду, що стимулює учнів визначитися з ви­бором партнера для розв'язання мовленнєвих або лінгвістичних пи­

тань (більш підготовлений для підтримки, менш підготовлений для утвердженння власних можливостей), підготуватися до виконання завдань із різним рівнем допомоги вчителя чи підручника.«Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. З клас» (авт. Самонова О. І., Статівка В. І., Полякова Т. М.)

При використанні цього підручника доцільно здійснювати інте­грацію мовного та мовленнєвого дидактичного матеріалу, а також ма­теріалу соціокультурної спрямованості. При цьому домінувальною буде реалізація однієї із змістових ліній. Наприклад, якщо на уроці не­обхідно засвоїти переважно знання мовного характеру, переважатиме мовна лінія. Провідна мета уроку - розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів, отже, домінуюча лінія змісту навчання - мов­леннєва. У разі, коли відомості мають яскраво виражену соціокуль-турну спрямованість, домінувальною є соціокультурна освітня лінія. Основою вивчення мовного, мовленнєвого та соціокультурного ма­теріалу у їх взаємозв'язку є текст-опора - обов'язковий компонент кожного уроку. Як тексти-опори слід систематично використовувати культурологічні тексти.

Мовленнєва лінія передбачає цілеспрямований розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (діалогічне і моноло­гічне мовлення) читання (вголос і мовчки ) і письма ( виклад, твір). «Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. З клас» (авт. Сильнова Е. С, Каневська Н. Г., Олійник В.)

У підручнику пропонуються завдання на фонетичне і граматичне моделювання та конструювання за поданими моделями (звуко-складо-ві, морфемні моделі слів, схеми речень). Ці вправи допомагають пред­ставити конкретне мовне явище в узагальненому вигляді, сприяють розвитку аналітичного мислення, вдосконалення вміння співвідносити певне мовне явище з його моделлю, позитивно впливають на формуван­ня орфоепічних, орфографічних і граматичних умінь і навичок.

У роботі над дидактичним матеріалом при вивченні орфографіч­них і граматичних тем пропонуються завдання, які спонукають по­мічати, оцінювати точне, влучне й образне слово. «Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. З клас» (авт. Рудяков О. М., Челишева І. Л.)

Для впровадження обов'язкових змістових ліній мовного ком­понента (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнішої ) у під­ручнику передбачена робота учнів із різними текстами, наприклад, із текстами-правилами, текстами-таблицями, текстами-схемами.

Новизна підручника полягає в тому, що він включає сучасні ме­тодики і прийоми вивчення матеріалу, враховує компетентнісний та особистісно орієнтований підходи у навчанні.

Для забезпечення права національних меншин на якісну освіту мовами національних меншин пропонуємо перекладні підручники.Кримськотатарська мова та література:

 1. «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням кримськотатарською мовою» (автори: Богданович М.В., Ли-шенко Г.П., «Кримнавчпеддержвидав»);

 2. «Природознавство для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою» (автор: Грущинська І.В., «Кримнавчпеддержвидав»);

 3. «Основи здоров'я для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою» (автори: Бех І.Д., Воронцо­ва Т.В., Пономаренко B.C., Страшко С.В., «Кримнавчпеддержвидав»);

 4. «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою» (автори: Лома-ковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Кримнавч­педдержвидав»).

 5. «Я у світі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчан­ням кримськотатарською мовою» (автор: Бібік Н. М., «Кримнавчпед­держвидав»).

Молдовська мова та література:

 1. «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням молдовською мовою» (автори: Богданович М.В., Лишен-ко Г.П., «Світ»);

 2. «Природознавство для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (автор: Грущинська І.В., «Світ»);

 3. «Основи здоров'я для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (автори: Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко B.C., Страшко С.В., «Світ»);

 4. «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням молдовською мовою» (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);

 5. «Я у світі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (автор: Бібік Н. М., «Світ»).

Польська мова:

 1. «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з навчан­ням польською мовою» (автори: Богданович М.В., Лишенко Г.П., «Світ»);

 2. «Природознавство для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою» (автор: Грущинська І.В., «Світ»);

 1. «Основи здоров'я для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою» (автори: Бех І.Д., Воронцова Т.В., По-номаренко B.C., Страшко С.В., «Світ»);

 2. «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою» (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);

 3. «Я у світі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою» (автор: Бібік Н. М., «Світ»).

Румунська мова:

 1. «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням румунською мовою» (автори: Богданович М.В., Лишен-ко Г.П., «Світ»);

 2. «Природознавство для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автор: Грущинська І.В., «Світ»);

 3. «Основи здоров'я для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автори: Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко B.C., Страшко С.В., «Світ»);

 4. «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);

 5. «Я у світі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою» (автор: Бібік Н. М., «Світ»).

Угорська мова та література:

 1. «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з на­вчанням угорською мовою» (автори: Богданович М.В., Лишен-ко Г.П., «Світ»);

 2. «Природознавство для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою» (автор: Грущинська І.В., «Світ»);

 3. «Основи здоров'я для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою» (автори: Бех І.Д., Воронцова Т.В., По­номаренко B.C., Страшко С.В., «Світ»);

 4. «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою» (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);

 5. «Я у світі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою» (автор: Бібік Н. М., «Світ»).

Повний перелік навчальної літератури для загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням мовами національних меншин по­дано у Переліку навчальних програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України у 2014/2015 навчальному році.

Мета вивчення «Природознавства» полягає у формуванні при­родознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи ін­тегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. «Природознавство. З клас» (авт. Грущинська І. В.)

Головне завдання підручника - не лише засвоєння учнями знань про природу, а й навчити їх жити у гармонії з навколишнім світом, відчувати відповідальність за майбутнє нашого спільного дому - пла­нети Земля. Цьому сприяє і виконання різноманітних ланок проекту «Облаштовуємо нашу планету», що є наскрізним у підручнику.

У виданні реалізовано певний алгоритм представлення матеріалу, що був розроблений у попередніх класах, удосконалено відповідно до віко­вих особливостей третьокласників: назви параграфів (теми уроків), що традиційно називаються зустрічами, сформульовані у вигляді запитань. Це налаштовує на діалогічність засвоєння матеріалу і сприяє особис­тіше зорієнтованому підходу. До конструювання змісту кожної зустрі-чі-уроку застосовано однакову схему: спочатку розміщується рубрика-мотивація «Ти дізнаєшся...», де учні дізнаються про що йтиметься на уроці. Потім рубрика актуалізації знань - «Пригадай!». А закінчується кожний урок підсумками. Це нові рубрики «Сторінками Книги важли­вих знань про природу», у якій тезисно сформульовано основні думки, що їх має засвоїти учень при вивченні теми уроку, та «Запитання і за­вдання від Матінки Природи», у якій розроблено чітку систему з 5 ди­ференційованих завдань репродуктивного й творчого характеру.

Кожен розділ завершується узагальненням і систематизацією знань, тобто приведення їх у цілісну природничо-наукову систему та встановлення взаємозв'язків у природі. Ці зустрічі мають назви «Пе­ревір, як ти вмієш застосовувати свої знання про ...» (відповідно до теми, що вивчається) і всі завдання в них спрямовано на реалізацію діяльнішої лінії курсу природознавства.

«Природознавство. З клас» (авт. Гільберг Т. Г., Сак Т. В.)

Вивчаючи живу природу, третьокласники розширять та поглиб­лять свої знання про царства рослин і тварин, ознайомляться з різ­номанітністю їх груп та середовищами існування; поглиблять та роз­ширять уявлення про зв'язки між організмами й неживою природою.

Новою для третьокласників є тема «Людина та її організм». Ви­вчаючи її, учні ознайомляться із системами органів та їх значенням у житті людини; з'ясують важливість збереження органів тіла людини, і того, як запобігти захворюванням; усвідомлять сутність здорового способу життя і дізнаються про його основні правила.

Тема «Запитання до природи» включає чотири проблеми життє­вого характеру, які допоможуть узагальнити і глибше зрозуміти ви­вчений упродовж року матеріал. Розгляд цих питань можна провести у вигляді діалогу, дискусії, звіту тощо. Можна опрацювати матеріал, поданий у підручнику, або провести у формі інформаційних (твор­чих) проектів, під час виконання яких учні підготують відповіді на визначені запитання, створять малюнки, плакати, постери тощо, за­хистять свої доробки перед однокласниками.«Я у світі. З клас» (авт. Бібік Н. М.)

У цьому році вперше у 3 класі буде реалізовуватися навчальна програма предмета «Я у світі».

Змістове наповнення предмета «Я у світі» — суспільствознавче і зосередить третьокласників на усвідомленні суті цінності життя лю­дини, морально-правових норм поведінки в суспільстві.

Навчальний предмет «Я у світі» враховує зрослі інтелектуальні можливості учнів третіх класів у засвоєнні і перетворенні інформа­ції соціального спрямування, набутий досвід в оцінці фактів, подій, явищ навколишнього життя, стан вольової регуляції поведінки як основи привласнення морально-правових норм.

У змісті, методиці, мотиваційному забезпеченні предмета необхід­но враховувати особливі аспекти реалізації, які передбачають компе-тентнісно орієнтовані вимоги до кінцевих результатів навчання, тобто знання мають бути виражені «в дії», такі, що активно застосовуються на практиці. Це стає можливим за умови методичної реалізації змісту на основі організації життєвого досвіду дітей, якщо вони на уроках мають змогу пропустити через себе норми, приписки, правила, які прийняті в суспільстві. Тому важливо практикувати розгляд світу і подій із різних точок зору, з різних рольових позицій: свідка подій; учасника; того, хто сумнівається; того, хто не сумнівається; учня; вчи­теля, директора, батьків тощо.

Постійна заміна ролей зумовить широту поглядів учнів на світ людей, учинків, дозволить їх розглядати як взаємозумовлені, залежні одне від одного, спонукати до використання життєвого досвіду, до проб, подолання труднощів, творення нового знання, необхідного для життя.

Помічено: у молодшому шкільному віці важко передбачити можли­ві наслідки вчинків, тому важливо послідовно вводити прогностичні задачі типу: що буде, якщо...; проектні завдання, які потребують плану­вання спільних дій, розподілу ролей і досягнення бажаного результату. «Яу світі. З клас» (авт. Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.)

Навчальний предмет «Я у світі» спрямований на виховання гу­

манної, соціально активної особистості, яка розуміє і поділяє ціннос­ті демократичного суспільства.

Майбутня Україна буде сильною і привабливою для світу завдя­ки її новим громадянам, зокрема й тим, хто цього року прийдуть у третій клас і відкриють 1 вересня підручник «Я у світі». Підручник, який допоможе учням навчитися самостійно працювати з інформа­цією, практично і творчо застосовувати набуті знання, поважати свій народ, любити свою Батьківщину. Він є ядром виховного впливу на особистість дитини і органічно пов'язаний із системою знань, які пе­редбачені іншими предметами.

Підручник складається з двох компонентів: текстового (основний текст, додатковий, пояснювальний) та позатекстових компонентів (апарат орієнтування, запитання і завдання, апарат організації за­своєння навчального матеріалу, ілюстративний матеріал, підписи-по-яснення до ілюстрованого матеріалу тощо).

Тексти підручника спонукають до власних суджень, висновків, міркувань, поєднують ознаки наукового і науково-популярного сти­лів, містять інформаційний та емоційно-ціннісний компоненти.

Завдання у підручнику є різними за формою, вони спираються на досвід дитини й орієнтують учнів на різні способи отримання інфор­мації, навчають працювати з різними джерелами (ілюстраціями та текстами підручника, схемами, таблицями, діаграмами).

Особливість предмета «Я у світі» полягає в тому, що його зміст ба­гатоплановий: це і розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, сус­пільстві завдяки активному спілкуванню з соціальним оточенням; і формування основ споживчої культури, уміння самостійно прийняти рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаці­ях; оволодіння моделями поведінки, які відповідають чинному зако­нодавству України, загальноприйнятим нормам моралі та права.

І головне - формування найважливіших людських якостей, необ­хідних у власному житті, накопичення досвіду комунікативної діяль­ності, випробування тих соціальних ролей, у яких можна виявити на­вички соціально бажаної поведінки.

Крім того, предмет передбачає активне використання педагогічної етики у стосунках між учителем та учнями, визначальною рисою якої є співробітництво, взаєморозуміння, взаємодопомога, обмін думка­ми, моделювання життєвих ситуацій, авансування успіху учнів, що спонукає їх до самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

Поширеним стає підхід, у якому громадянська освіта розуміється як освітньо-виховна програма, спрямована на формування майбутніх громадян. Це інтегральний освітній підхід. Саме він є найбільш пер­

спективним. Громадянська освіта має здійснюватися в уявленнях і проблемах, що проходять через різні дисципліни, і бути пов'язаною з різними аспектам шкільного життя. Треба шукати оптимальний ба­ланс між «громадянським проживанням» і прямим навчанням.

Підручники з математики забезпечують реалізацію мети і завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та навчальною програмою з математики - засвоєння школярами пред­метних математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно-графічних, просторово-орієнтаційних, алгебраїчних, геометричних, логічних). Автори підручників дотримуються концентричного прин­ципу побудови програми.

«Математика. З клас» (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.)

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів та міс­тить доцільну систему завдань з поступовим наростанням складності. Матеріал підручника забезпечує наочність викладу програмових тем, дозволяє диференціювати навчання, цьому сприяють і додаткові за­вдання зі «сніжинками» та «зірочками».

У підручнику наявні узагальнюючі тексти і таблиці, які допомо­жуть учням усвідомити змістовно-логічні зв'язки навчального мате­ріалу. Правила подані не для заучування учнями, а для узагальнен­ня та використання у роботі. Зразки виконання завдань спонукають школярів до самоконтролю.

Завдання з таблицями, діаграмами, використання блок-схем та пропедевтичне ознайомлення з координатами сприяють засвоєнню нової змістовної лінії програми «Робота з даними».

Навчальний матеріал підручника розміщено поурочно. Матеріали уроків містять завдання на ознайомлення та первинне закріплення нового матеріалу, а також завдання для закріплення раніше вивче­ного матеріалу. Це сприяє побудові системи уроків з урахуванням взаємозв'язків та наступності.

Для кожного уроку подано завдання з логічним навантаженням, після кожної теми - «Додаткові завдання», які вчитель має перегля­нути перед вивченням відповідної теми і використовувати за своїм баченням їх місця у навчальному процесі.

Зміст і художнє оформлення підручника дозволяє не лише збага­тити учнів знаннями, а й виконує виховну функцію.

Увагу вчителів хочемо зосередити на деяких особливостях під­ручника. Це - наскрізний однаковий підхід до повторення та озна­йомлення з новим матеріалом. Наприклад, ознайомлення із законами множення: спочатку розглядається як властивості дій методом до­цільних задач, а потім повідомляється формулювання закону.«Математика. З клас» (авт. Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.)

Підручник складається з п'яти розділів, які у свою чергу поді­ляються на уроки, що мають єдину структуру.

При вивченні письмового додавання і віднімання у підручнику про­понується узагальнений алгоритм виконання дії. Система вправ для формування обчислювальних навичок подана за принципом «від про­стого до складного». Має місце різна форма цих завдань: числові вирази, ланцюжки обчислень, завдання, подані в таблицях, буквені вирази.

Новою для учнів є задача на знаходження довжини сторони пря­мокутника за відомим периметром та іншою його стороною, пропо­нуються різні способи її розв'язання. У рамках вивчення геометрич­ного матеріалу вводиться нова рубрика «Практична робота».

Особливістю підручника є те, що вивчені способи обчислень відпра­цьовуються не лише у завданнях для формування обчислювальних нави­чок, а й у завданнях інших змістових ліній (рівняннях, текстових задачах).

Наявність у підручнику завдань для роботи в парах і для колек­тивної роботи сприяє впровадженню на уроках математики інтерак­тивних способів навчання. Колективна робота передбачена також при вивченні нового матеріалу, що визначає позначка «Працюємо разом».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка