Методичні рекомендації щодо оцінювання навчаль­них досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику мон, №25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі»Сторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2
Геометрія. Профільний рівень

(4 години на тиждень, всього 140 годин)№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Координати, геометричні перетво­рення та вектори у просторі

32

2

II

Многогранники

28

2

III

Тіла обертання

20

1

IV

Об'єми та площі повер­хонь геометричних тіл

36

2

V

Повторення, узагальнення та сис­тематизація навчального мате­ріалу, розв'язування задач

20

1
Резервний час

4Разом

140
Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами поглибленого вивчення математики можуть бути такими:
Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення

(5 годин на тиждень, всього 175 годин)№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І

Границя та неперервність функції.

15

1

II

Похідна та її застосування

35

2

III

Показникова та логарифмічна функції

25

2

IV

Штеграл та його застосування

25

2

V

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

25

1

VI

Комплексні числа та многочлени

25

2

VII

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язування задач

20

1
Резервний час

5Разом

175
Геометрія. Поглиблене вивчення

( 4 години на тиждень, всього 140 годин)

Назва теми

Кількість

Орієнтовна кількість контрольних робіт

теми

годин

I

Координати, геометричні перетво­рення та вектори у просторі

32

2

II

Многогранні кути

12

1

III

Многогранники

28

2

IV

Тіла обертання

20

1

V

Об'єми та площі повер­хонь геометричних тіл

36

2

VI

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язування задач

20

1
Резервний час

4Разом

140

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 11-х класах

Навчання математики у 11 класах загальноосвітніх навчаль­них закладів здійснюватиметься за новими підручниками:Рівень стандарту: «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бур­да М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. І.); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г); «Мате­матика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К.).

Академічний і профільний рівні: «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.,

Номіровський Д. А.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рі­вень)» (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.); «Алгебра (академічний рі­вень, профільний рівень) (авт. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хма­ра Т. М.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., Бо- гатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.); «Геометрія (акаде­мічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Вла- дімірова Н. Г., Владіміров В. М.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А. П., Голобородько В. В., Кри- жановський О. Ф., Єршов С. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г. В.); «Геометрія (академіч­ний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В. О.).

Авторським колективом у складі: А. Г. Мерзляка, Д. А. Номиров- ського, В. Б. Полонського та М. С. Якіра підготовлені також окремі підручники з алгебри і початків аналізу для кожного з рівнів: академіч­ного, профільного та класів з поглибленим вивченням математики.

Допрофільна підготовка і профільне навчання

Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіа­тивного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором поглиб­люють та розширюють основний курс математики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації твор­чої роботи учнів через систему індивідуальних завдань профе­сійної спрямованості.

Пропонуємо перелік нових навчальних програм факультатив­них курсів та курсів за вибором для профільного навчання:№ з/п

Назва курсу

Автори

Клас

Кількість годин

Природничо-математичний і технологічний напрями

1

Обернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

10

16 (17)

2

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Єргіна О.В.

10

35

3

Елементи теорії чисел

Требенко Д. Я., Требенко О. О.

10

35

4

Обчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

10

35

5

Прикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

11

8

6

Зображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В., Заїка О.В.

11

35

7

Застосування похідної до розв'язування задач

Смішко А.С.

11

35

8

Штеграл та його застосування

Романуха В.Б.

11

35

9

Математичні моделі у фізиці

Бровко Г.В., Ковтун Л.Г. Козлова О.М.,

11

17

10

Фізична математика

Канакіна Л.П.

10-11

70

11

Історія математики

Бевз В.Г.

10-11

70

12

Побудова зображень геометричних фігур

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

17

13

Обчислення в систе­мах комп'ютерної алгебри

Громко Л.В.

11

17

Суспільно-гуманітарний напрям

14

Історія тригонометрії

Грицик Т.А.

10

8

15

Економіко-математичне моделювання

Франчук ТІ, Шевчук Н.В.

10

35

16

Задачі лінійного програмування

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

35

17

Основи фінансової математики та математичної економіки

Ліпчевський Л.В.

10,11

35

18

Математика прибутків

Желтуха Т.В.

10-11

70

19

Задачі економічного зміс­ту в математиці

Ткач Ю.М.

10-11

70

20

Комп'ютерна математи­ка для економістів

Сущук-

Слюсаренко В11

17

Універсальний профіль

21

Раціональні функції

Кравченко Н.Д.

10

35

22

Рівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

10-11

105

23

Функції та алгебраїчні вира­зи на координатній площині

Апостолова Г.В., Ліпчевський Л.В.

10

35

24

Методи розв'язування за­дач з математики

Лахтадир Л.к

10-11

70

25

Модуль числа

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35
26

Розв'язування задач з параметрами

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35

27

Готуємось до ЗНО

Апостолова Г.В.

10-11

170

28

Факультативний курс з геометрії

Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.

11

35

Поглиблене вивчення математики

29

Ціла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

10,11

17

30

Вища математика

Морозов О.В.

10-11

140

31

Введення у фрактальний аналіз

Цибко В.В.

11

35

32

Елементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

11

17

33

Комплексні числа та їх застосування

Шаран О.В.

11

35

Розподіл курсів за вибором є умовним. Учитель може запро­понувати учням будь який курс за вибором із вказаного перелі­ку або курси за вибором, що видруковані у попередні роки та мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки.Пропонуємо також перелік нових навчальних програм гурт­ків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки.

№ з/п

Назва курсу

Автори

Клас

Кількість годин

Програми факультативних курсів та гуртка

1

Математичні смарагди

Домбровська Л.С.

5-6

70

2

Математичний калейдоскоп

Гартфіль О.Р.

5-6

70

3

Розв'язуємо текстові задачі

Заболотня Л.В.

5-6

70

4

Цікава математика

Бондар Л.М.

6

35

5

Історичні цікавинки у ма­тематичних задачах

Показій А.П.

6

35

6

Розв'язуємо прикладні задачі

Шевченко А.В.

6

35

7

Математичні обрії

Громко Л.В.

5-6

70

8

Логічні стежинки математики

Апостолова Г.В., Бакал О.П.

5-8

140

9

Логіка

Буковська О.І., Васильєва Д.В.

5-9

175

10

Вибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р., Показій А.П.

7

35

11

Історія математики

Бевз В.Г.

7-9

105

12

За лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г., Бурда М.Ц Прокопенко Н.С.

7-9

105

13

Геометрія як практи­ка, логіка і фантазія

Апостолова Г.В.

7-9

51 (105)

14

Модуль числа

Апостолова Г.В.

8-11

68

15

Розв'язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

8-11

68

16

Програми факультативних курсів з математики Відкритого математичного коледжу Донецького національного університету

Бродський Я.С., Павлов О.Л., Глюза О.О., Сліпенко А.К.

6-7, 8-9, 10-11

333

Програми курсів за вибором для учнів 8-9 класів

17

За лаштунками підручника геометрії

Дем'яненко О.

8

8

18

Подільність цілих чисел

Мелешко Д.Т., Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П.

8

35

19

Нестандартні методи розв'язування деяких рівнянь вищих степенів

Єргіна О.В.

8,9

16

20

Задачі економічного змісту

Яценко С.Є., Ткач Ю.М.

8-9

34

21

Орігаметрія

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

8,9

9 (17)

22

Десять уроків гармонії

Сверчевська К.А.

9

35

23

Геометричний практикум

Каліновська Л.І.

9

17

24

Геометричні побудови

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

9

17

25

Графічні образи алгебраїч­них рівнянь і нерівностей

Єргіна О.В.

9

17

26

Наближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

9

8

27

Основи логіки та її застосу­вання в економіці, лінгвісти­ці, криптографії, програмуванні

Ентін Й.А.

8-9

70

Програми факультативів та курсів за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

28

Вступ до теорії чисел. Ланцю­гові дроби та їх застосування

Кирдей І.Д.

9

35

29

Фрактали

Канакіна Л.П.

9

16

30

Прикладна математика

Рудик О.Б.

8-11

272

Вищезазначені програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів видруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох час­тинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р.

Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між те­мами обраних курсів.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту висловлює по­дяку всім авторам поданих у збірнику навчальних програм та завідувачам кабінетами (методистам) математики обласних ін­ститутів післядипломної педагогічної освіти за активне сприян­ня у реалізації допрофільної підготовки та профільного навчан­ня з математики.

Рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації навчально-виховного проце­су у 2011/12 навчальному році» від 21.07.2011 р. №1/9-556 на­вчальні заняття у 1-8 та 10 класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9 класах - 14 травня, в 11 класах - 3 травня.

У зв'язку зі зменшенням кількості навчальних годин реко­мендуємо при складанні календарно-тематичного планування за­стосовувати такі способи ущільнення вивчення навчального ма­теріалу:


  • використання резервних годин навчальної програми;

  • за рахунок об'єднання навчальних тем;

  • оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу.Вивчення факультативного курсу «Логіка»

Профілізація школи, нові вимоги до освіти передбачають вмін­ня учнями мислити. Необхідною умовою та важливою частиною такого вміння є логічна грамотність, тобто деякий мінімум ло­гічних знань та вмінь, що необхідні для кожної інтелектуаль­ної особистості. Логіка, як предмет, що навчає виконувати пра­вильні міркувальні операції (методи пізнання), необхідна для вивчення математики, а взагалі для всіх загальноосвітніх пред­метів, підготовки до дорослого життя.

Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методів доведення тверджень; формування гіпотез та побудови умовиводів, розвинути просторове мислення допо­магає факультативний курс «Логіка». Всі ці знання є суттєвим доповненням профільного навчання математики.

Впровадження в школі нового факультативного курсу «Логіка» за рахунок варіативного компоненту навчального плану сприятиме досягненню цілей: інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх ло­гічного мислення, пам'яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класи­фікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.

Авторськими колективами підготовлені дві нові навчальні про­грами для вивчення курсу: «Логіка» (автори Буковська О.І., Васи­льєва Д.В.) для учнів 5-9 класів та «Логічні стежинки математи­ки» (автори Апостолова Г.В., Бакал О.П.) для учнів 5-8 класів.

Для викладання курсу «Логіка» у 5 і 6 класах створено на­вчальний комплект «Академія логіки» (автори Буковська О.І., Васильєва Д.В., видавництво «Весна», м. Харків): робочий зо­шит, навчальний посібник, методичні рекомендації вчителю.

Робочий зошит містить розминку, матеріал для вивчення но­вого матеріалу, задачі, що показують взаємозвязок математики та логіки.

У навчальному посібнику надається теоретичний матеріал та додатковий задачний матеріал, що диференційований за склад­ністю на дві групи. Різні теми посібника мають цікавий додат­ковий матеріал: запитання, інтелектуальну ігротеку, цікавий іс­торичний матеріал.

Методичні рекомендації вчителю містять розробки уроків, ре­комендації зі здійснення навчальних розвиваючих бесід, надано розв'язання всіх завдань робочого зошита та посібника.

Міжнародне порівняльне дослідження якості природничо-математичної освіти ТІМ55 2011У травні 2011 року учні 8 класів, вчителі математики та при­родничих дисциплін та керівники 148 навчальних закладів всіх регіонів України взяли участь в основній сесії Міжнародного по­рівняльного дослідження якості природничо-математичної осві­ти ТІМ88 2011.

Зміст запропонованих учням завдань з математики був пов'язаний з матеріалом чотирьох розділів, що входять до зміс­ту програм з математики більшості країн - учасниць досліджен­ня ТІМ88: «Числа» (29%), «Алгебра» (29%), «Геометрія» (22%), «Дані та ймовірність» (20%).

Результати дослідження будуть оприлюднені у грудні 2012 року.

Україна вже вдруге бере участь у цьому масштабному дослі­дженні. Для ознайомлення із основними засадами проведення дослідження 2007 року, прикладами завдань та аналізом їх ви­конання департаментом загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Національною академією педагогічних наук України та видавничою групою «ВНУ» підготовлені видання: «ТІМ88- 2007. Результати дослідження на національному рівні. Части­на 1» та «ТІМ88-2007. Результати дослідження у порівнянні з іншими країнами. Частина 2», що розповсюджено безкоштов­но у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Вва­жаємо за доцільне ознайомитись із цим виданням всім учите­лям математики.

Звертаємо увагу на те, що у 2011/12 навчальному році дер­жавна підсумкова атестація проводитиметься для 9 класів: з 15 по 30 травня, а в 11 класах - з 4 по 11 травня. Зовнішнє не­залежне оцінювання з математики у 2012 році планується про­вести 23 та 24 травня.

Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних тех­нологій на уроках математики, матеріали щодо зовнішнього не­залежного оцінювання та матеріали моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти, програми курсів за ви­бором для профільного навчання та допрофільної підготовки, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позаклас- них заходів кращих учителів України друкуються у науково- методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» та інших педагогічних виданнях.1


Каталог: download -> version
version -> Охорона природи в Україні
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка