Методичні рекомендації щодо оцінювання навчаль­них досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику мон, №25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі»Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році (продовження)1

Математика

Шкільний курс математики у 2011/12 навчальному році у 10­11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тема­тичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчаль­них досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році буде здійснюватися за програ­мами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в шко­лі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчен­ня математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005­2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.

У 2011/12 навчальному році учні 11 класів розпочнуть на­вчання за новими навчальними планами і програмами.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спря­мований на завершення формування в учнів уявлення про математи­ку як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати мате­матику або пов'язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Ви­вчення математики на академічному рівні передбачається пере­дусім у тих випадках, коли вона тісно пов'язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшо­класників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов'язану з математикою або її застосуваннями.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету.Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти
Кількість годин на тиждень у класах

Навчальні предмети

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень поглибленого вивчення
10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічно­го профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Ма­тематика» за програмою рівня стандарту.


В класах природничо-математичного напряму (крім фізико- математичного і математичного профілів), універсального, еко­номічного та інформаційно-технологічного профілів вивчаєть­ся два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Гео­метрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжу­ють вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математи­ка» можуть вивчатися окремі курси - «Алгебра та початки ана­лізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за раху­нок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення пред­метів, введення курсів за вибором, факультативів.

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної скла­дової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профіль­не спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предме­ти «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандар­ту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин. Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення гео­метрії та алгебри і початків аналізу.

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та гео­метрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окре­мих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:Математика

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Повторення курсу математики 10 класу

2
II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Координати і вектори

10

1

IV

Похідна та її застосування

14

1

V

Інтеграл та його застосування

10

1

VI

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

VIІ

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

10

1

VIІІ

Резервний час і повторення

10

1
Разом

105
У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геоме­трії у 11класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:

Алгебра та початки аналізу

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)теми


Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

ІІІ

Похідна та її застосування

14

1

IV

Інтеграл та його застосування

10

1

V

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

10

1

VI

Резервний час і повторення

7

1
Разом

54

Геометрія

(51 година. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1
II

Координати і вектори

10

1

ІІІ

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

IV

Резервний час і повторення

3Разом

51
Академічний рівень. Зміст навчання математики структурова- но за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналі­зу" та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчи­телям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних на­вчальних ситуацій.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень

(3 години на тиждень, всього - 105 годин)теми


Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І

Похідна та її застосування

26

2

ІІ

Показникова і логарифмічна функції

22

1-2

ІІІ

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

12

1

N

Інтеграл та його застосування

20

1

V

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

19

1
Резервний час

6Разом

105
Геометрія. Академічний рівень

(2 години на тиждень, всього - 70 годин)№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І

Координати, геометричні перетво­рення та вектори у просторі

16

1

II

Многогранники

16

1

III

Тіла обертання

14

1

IV

Об'єми та площі повер­хонь геометричних тіл

14

1

V

Повторення, узагальнення та сис­тематизація навчального мате­ріалу, розв'язування задач

8

1
Резервний час

2Разом

70
Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріа­лу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати са­мостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчен­ня окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для про­ведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.

Рівень профільної підготовки

Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окре­мих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програ­мами профільного рівня можуть бути такими:

Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень

(5 годин на тиждень, всього 175 годин)№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Границя та неперервність функ­ції. Похідна та її застосування

50

3
ІІ

Показникова та логарифмічна функції

25

2

ІІІ

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

15

1

IV

Інтеграл та його застосування

25

2

V

Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація

20

1

VI

Повторення курсу алге­бри і початків аналізу

35

1
Резервний час

5Разом

175

Каталог: download -> version
version -> Охорона природи в Україні
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка