Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчанняСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3279 Методичні рекомендації

щодо написання курсових робіт

для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання


Суми


Сумський державний університет

2013
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А.М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с.

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Зміст
Вступ…………………………………………………………….. 4

1.Загальні вимоги до курсової роботи, обрання

та затвердження теми курсової роботи………………………7

2. Виконання та технічне оформлення курсової

роботи……………………………………………………………...10

3. Структура курсової роботи………………………………..25

4. Керівництво курсовою роботою………………………….34

5. Захист курсової роботи…………………………………….39

Додаток А …………………………………………..………….42

Додаток Б……………………………………..…………………43

Додаток В……………………………………………………….48

Додаток Г……………………………………………………….45

Додаток Д……………………………………………………….46

Додаток Е………………………………………………………49

Додаток Ж………………………………………………………51

Додаток И………………………………………………...........60

Додаток К………………………………………………………62

Додаток Л……………………………………………………….64

Додаток М………………………………………………………66

Додаток Н……………………………………………………….67

Додаток П………………………………………………………73
Вступ

Шановні читачі! Перед вами видання «Методичних рекомендацій щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету». Його поява викликана змінами, що відбуваються в системі вищої освіти України. Так, матеріали видання адаптовані до вимог Болонського процесу. У них розміщені необхідна інформація щодо підготовки, написання та оцінювання курсових робіт за новими вимогами, рекомендації, додатки видання, що стануть у пригоді не тільки студентам, але й науково-педагогічним працівникам факультету.

Вирішення проблем освіти здійснюється шляхом правильної організації навчального процесу та самостійної роботи студентів. Саме від активності насамперед самостійної роботи залежить, чи будуть здатні студенти до вдосконалення своєї навчальної діяльності, чи відчують необхідність включитися в систему безперервної освіти, чи займуться в подальшому самоосвітою, науковою роботою.

Навчальний процес характеризується різним ступенем та рівнями щодо глибини і складності завдань. Його здійснюють викладачі, які мають різну підготовку та дослідницькі можливості. Тому важливими є елементи наукового пошуку, які використовуються під час навчального процесу на юридичному факультеті СумДУ. При цьому планка вимог до наукового пошуку постійно зростає у вищому навчальному закладі.

Результатом будь-якої наукової роботи студента є систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і спеціалізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань, розуміння існуючих проблем і набуття вміння їх розв’язувати; оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу; розвиток уміння самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику, різноманітні джерела знань та інформації (Інтернет тощо).

Навчальний процес на юридичному факультеті СумДУ передбачає різні форми самостійної індивідуальної роботи з елементами наукового пошуку, зокрема, курсова робота, рівень виконання якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом одержаних знань. Курсова робота повинна бути завершальним етапом вивчення блоку профільних дисциплін певного напряму освіти, відповідати завданням навчальної дисципліни і бути тісно пов’язаною з практичними потребами конкретного фаху.

Курсова робота сприяє набуттю студентом навичок самостійної наукової творчості, підвищення його теоретичної і професійної підготовки, кращого засвоєння навчального матеріалу. Курсова робота дозволяє студентам розширювати коло додаткової інформації з обраної теми, а також вивчати ті розділи курсу, які під час занять розглядалися лише оглядово. При написанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з навчальною та науковою літературою, аналізувати джерела юридичної та соціальної практики, робити обґрунтовані висновки.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Щорічно відповідно до наказів ректора Сумського державного університету, згідно з Нормами часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України 07.08.2002 року № 450, на юридичному факультеті визначаються предмети згідно з навчальним планом та створюються комісії для захисту курсових робіт.

З метою встановлення єдиних вимог до написання курсових робіт та їх захисту розроблено це видання.

Ці рекомендації є обов’язковими для дотримання студентами, які виконують курсову роботу, та викладачами, які здійснюють керівництво нею. Перед написанням курсової роботи радимо студентам і викладачам ретельно вивчити ці рекомендації та дотримуватися їх відповідно до запропонованих вимог. Це полегшить та скоординує їх діяльність, дасть можливість зрозуміти, в якій послідовності і як виконувати той чи інший вид курсової роботи, а також яким чином технічно її оформити.

Ці методичні рекомендації розроблені деканом юридичного факультету Сумського державного університету , доктором юридичних наук, професором Кулішом А. М.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ, ОБРАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основні вимоги до курсової роботи

Курсова робота є важливим етапом підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Її науковий рівень, грамотність викладу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести викладені у роботі думки та висновки свідчать про рівень володіння досліджуваним матеріалом та можливість самостійного опрацювання обраної теми.

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з науковими джерелами й оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, законодавства і практики. Вона виконується з метою закріплення й узагальнення знань, одержаних студентами, та їх застосування при комплексному вирішенні конкретного фахового завдання.

Отже, метою написання курсової роботи є:

- систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і профілізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань та набуття вміння їх розв’язувати;

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу;

- розвиток уміння студента самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику.

У процесі роботи студенти вдосконалюють такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

- здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

- аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

- логічно й аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

- правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).Загальні вимоги щодо викладення змісту курсової роботи:

- цілеспрямованість, відповідність меті;

- чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації викладених думок;

- точність формулювань, конкретність викладу матеріалу;

- обґрунтованість висновків і рекомендацій;

- грамотне технічне оформлення роботи.Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
library -> Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
rio -> Навчальний посібник Суми Сумський державний університет 2014 вступ
rio -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
rio -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Корпоративні конфлікти та методи їх подолання»
2013 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Психологія» для студентів всіх спеціальностей
rio -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності 000015 «Управління фінансово-економічною безпекою»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка