М. Київ Колективний договір Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича нан україни на 2009-2012 ррСкачати 261.46 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір261.46 Kb.
Національна Академія Наук України

Інститут матеріалознавства НАН України

ім. І. М. Францевича

Колективний договір

на 2009-2012 рр

Прийнято на зборах представників

трудового колективу ІПМ НАН України

м. Київ

Колективний договір Інституту проблем матеріалознавства

ім. І.М. Францевича НАН України на 2009-2012 рр.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний колективний договір укладений на підставі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між Директором Інституту проблем матеріалознавства НАНУ і трудовим колективом. Трудовий колектив визнає Профспілковий комітет єдиним органом, що представляє його інтереси у вирішенні економічних, соціальних і трудових питань, і надає йому повноваження у веденні колективних переговорів щодо укладання і підписання колективного договору.

1.2 Колективний договір (далі Договір) укладено між Директором Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (далі Директор), який є представником власника в особі директора Скорохода Валерія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Інституту профспілки робітників Національної Академії наук України (далі Профком) в особі голови Профкому ІПМ НАНУ Щура Дмитра Вікторовича, який є представником трудового колективу працівників, аспірантів i докторантів інституту (далі працівників), з другого боку.

Договір складається з _5_ розділів та _13_ додатків, які є невід’ємною частиною договору. Всі додатки пов’язані з нарахуванням заробітної платні, постійно уточнюються по мірі прийняття державних законів та постанов, змінюючих суму нарахування на протязі дії колективного договору.

1.3 Договір укладено на основі чинного законодавства, Закону України “Про наукову і

науково-технічну діяльність”, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, Галузевої угоди між Президією Hаціональної Академії наук України i Президією Центрального комітету Профспілки працівників Hаціональної Академії наук України на 2008-2009 роки (далі Угода) і встановлює взаємні зобов’язання сторін з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин в інституті та узгодження інтересів трудового колективу i Адміністрації інституту.

1.4 Договір укладено на 2009-2012 роки. Він набирає чинності з моменту його підписання представниками сторін і діє до укладання нового Договору.

1.5 Дія договору розповсюджується на всіх працівників Інституту, але Профком зберігає за собою право надавати членам профспілки додаткові пільги і компенсації за рахунок профвнесків до Профкому від заробітної плати членів профспілки.

1.6 Директор Інституту та Профком є гарантами виконання Договору. Безпосередню відповідальність за виконання Договору з боку Адміністрації несе персонально директор інституту, а з боку профспілкового комітету його голова, якi є представниками сторін i від їх iменi пiдписують Договір.

1.7 Колективний договір затверджується в цілому конференцією трудового колективу, набирає чинності з дня його підписання представниками сторін і діє до моменту прийняття і підписання нового Договору на наступний термін.

1.8 Розбіжності, які виникають в процесі укладання та виконання Договору, вирішуються за процедурою, передбаченою ст.11 Закону України "Про колективні договори та угоди".

1.9 Жодна з сторін, яка уклала Договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань.

1.10 Встановлення умов праці і заробітної плати, застосування законодавства про працю, використання суспільних фондів споживання у випадках, передбачених законодавством, здійснюються дирекцією за погодженням з Профспілковим комітетом.

Профком здійснює контроль за дотриманням Адміністрацією законодавства про працю, нормативних актів про охорону праці, контролює побутове обслуговування працівників Інституту.

Накази та розпорядження, які стосуються соціальних інтересів працівників Інституту, видаються Директором лише за письмовим погодженням з Профспілковим комітетом.

1.11 Рішення, постанови, накази, розпорядження та рекомендації сторін не повинні вступати в протиріччя з даним Договором і Угодами, за винятком обставин, що не залежать від обох сторін.

1.12 Розгляд пропозицій кожної із сторін про внесення змін i доповнень до Договору починається не пізніше двотижневого термiну з дня їх отримання іншою стороною. Переговори щодо їх узгодження та прийняття, а також введення в дію здійснюються за тією ж процедурою, що i для даного Договору.

1.13 Кожна із сторін на письмовий запит іншої сторони з питань виконання Договору надає письмову відповідь в тижневий термін. Директор і Профком щоквартально розглядають хід виконання діючого Договору на своїх засіданнях окремо та один раз в середині року на спільному засіданні. Директор і Профком звітують на зборах чи конференції трудового колективу про хід виконання Договору не менше одного разу на рік.

1.14 Особи, з вини яких порушуються та не виконуються положення Договору, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Законом України "Про колективнi договори i угоди", за винятком випадкiв встановлених (за погодженням з Директором i Профкомом) об'єктивних причин та форс-мажорних обставин (наприклад, стихiйнi лиха, зрив строкiв фiнансування контрактiв i проектiв безпосередньо з бюджету України або зменшення запланованих об'ємiв такого фiнансування згідно рiшень вищих органiв виконавчої влади i таке інше), що зумовлює неможливiсть виконання тих чи iнших положень Договору. За вимогою однiєї сторони iнша сторона зобов'язана вжити дисциплiнарних заходiв, передбачених чинним законодавством, Статутом HАH України, Статутом профспiлки працiвникiв HАH України та Статутом Інституту, до пiдпорядкованих їй осiб, з вини яких порушуються або не виконуються зобов'язання за Договором.

1.15 В місячний термін після підписання Договору уповноваженими представниками сторін і реєстрації його Держадміністрацією Святошинського району м.Києва та Київським регіональним Комітетом профспілки працівників НАН України текст затвердженого конференцією трудового колективу Договору передається в структурні підрозділи для ознайомлення і втілення в життя.

1.16 Дія Колективного Договору поширюється на всіх працівників Інституту незалежно від форми трудового договору.

Норми Колдоговору є нормами прямої дії.

1.17. Безпосередню відповідальність за виконання зобов’язань Адміністрації несе в межах своїх повноважень директор Інституту, а за зобов’язання Профкому голова Профкому.II. СПIЛЬHI ЗОБОВ'ЯЗАHHЯ ДИРЕКТОРА I ПРОФКОМУ
Сторони Директор i Профком зобов'язуються (спільно, узгоджуючи свої дії та допомагаючи один одному) про наступне.
2.1. Виробничі, економічні та трудові відносини, оплата праці, зайнятість, режим праці i відпочинку

2.1.1. Здiйснювати всi заходи для збереження і якісного росту кадрового та науково-технічного потенціалу інституту, забезпечювати зайнятість співробітників і високий рівень оплати праці (відповідно кваліфікації та обсягів виконуваної роботи), який повинен бути не нижче середнього заробітку по Київському регіону НАН України.

 1. Органiзовувати роботу по вдосконаленню i полiпшенню умов працi в Інститутi, рацiональному використанню фiнансів Iнституту з різних джерел для формування фонду оплати праці співробітників, зайнятих у фундаментальних, прикладних дослідженнях та інженерному забезпеченні.

Сприяти підвищенню продуктивності праці та зміцненню трудової дисципліни співробітниками інституту. Виконувати розпорядок дня: початок роботи о 915, обідня перерва з 1300 до 1400, кінець роботи о 1815.

 1. Забезпечити своєчасну виплату заробiтної плати співробітникам згідно з штатним розписом, в межах затвердженого кошторису та обов’язкові виплати: посадові оклади, надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені та вчені звання, доплати за шкідливі умови праці. А також, за рішенням Профкому з фонду Профкому звільненим співробітникам профспілкового комітету, членам профспілкового активу та співробітникам бухгалтерії інституту, які забезпечують бухгалтерський облік проф. внесків та їх перерахування.

2.1.4. Науковим співробітникам, які досягли пенсійного віку, мають необхідний науковий стаж роботи і звільняються в зв’язку з досягненням пенсійного віку, сприяти в своєчасному оформленні необхідних документів для призначення пенсій, а інженерно-технічним співробітникам, службовцям і робітникам - в своєчасному поданні документів до районних відділів соціального забезпечення для призначення пенсій.

   1. Скорочення чисельності штату співробітників проводити тільки після запровадження неповного робочого часу співробітників окремих підрозділів та для всього колективу згідно з вимогами додатку №1.

При скороченні дотримуватись вимог ст.ст. 42, 42¹ , 43, 44 КЗПП України.

2.1.6. Запобігати виникненню колективних трудових конфліктів, а в разі виникнення розв’язувати їх шляхом узгодження на засадах рівноправності.

2.1.7. Організовувати перевірки і аналіз спільної діяльності інституту з центрами та іншими організаціями, засновником яких є ІПМ, які відокремилися від Інституту і перебувають в полі його науково-технічної діяльності.

2.1.8. Узгоджувати накази та розпорядження, які стосуються трудових прав, заробітної плати, охорони праці та соціальних інтересів працівників.

2.1.9. Створювати здорові безпечні умови праці, належний виробничий побут для співробітників, проводити сумісні вибіркові перевірки стану охорони праці в підрозділах інституту, забезпечувати проведення щорічного медичного огляду співробітників, що працюють в шкідливих умовах, та контроль за виконанням рекомендацій медичних комісій за результатами профогляду щодо характеру подальшої роботи співпрацівників та направлення їх на лікування.

2.1.10. В зв’язку з тим, що понад 700 працівників інституту працюють в шкідливих для здоров'я умовах праці, або знаходяться під впливом шкідливих матеріалів, організувати безперебійну роботу медпункту. З метою розширення сфер взаємодії та підвищення якості обслуговування працівників інституту медичними послугами, адміністрація ІПМ НАН України зобов’язується укласти угоду про взаємодію з лікарнею для вчених НАН України та зобов’язується створити відповідні умови праці для медичного персоналу.

Придбання медикаментів сплачувати за рахунок витрат на охорону праці.

Утримання приміщень і обладнання сплачувати за рахунок накладних витрат.

2.1.11. Розрахунки по забезпеченню діяльності дослідно-випробувальної бази „Екохата”

Переяслав-Хмельницького району проводяться за рахунок загального та спеціального фондів Державного бюджету, а також за рахунок накладних витрат Інституту, та за рахунок надходжень від реалізації путівок на відпочинок на ДВБ „Екохата”.

У разі наявності вільних місць на ДВБ „Екохата”, профспілковий комітет приймає активну участь у розміщенні співробітників Інституту та членів їх сімей у житловому комплексі ДВБ „Екохата”, при цьому обов’язки реалізації путівок на відпочинок на ДВБ „Екохата” покладаються на профспілковий комітет. Всі кошти отримані від реалізації путівок, профспілковий комітет перераховує на рахунок Інституту або здає в касу Інституту за відомістю.

Адміністрація Інституту забезпечує громадське харчування на території Інституту своїх співробітників на договірних засадах з особою, яка має необхідні дозволи на здійснення діяльності у сфері громадського харчування, що обумовлено пунктом 8 номенклатури статей накладних витрат Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830 „ Про затвердження типового Положення планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”. При цьому особі, яка має здійснювати забезпечення громадського харчування працівників Інституту передаються безоплатно приміщення для забезпечення співробітників Інституту якісною їжею з високою культурою обслуговування.


2.1.12. Організувати в підрозділах, де технологічні процеси пов’язані із забрудненням співробітників, постачання гарячої води. Забезпечувати і своєчасно виплачувати співробітникам згідно зі штатним розписом, в межах затвердженого кошторису, обов’язкові виплати: посадові оклади, надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені та вчені звання, доплати за шкідливі умови праці.

2.1.13. При умові забезпечення стовідсоткового бюджетного фінансування заробітної плати для співробітників, яким умови праці затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.96р. № 565, неповний робочий час не запроваджувати.

2.1.14. При наявності фінансової та технічної можливостей, виділяти автотранспорт: - на поховання співробітників ІПМ;

- для проїзду співробітників та членів їх сімей на бази відпочинку;

- за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету для проведення

тематичних екскурсій для співробітників та їх дітей, а також інші заходи.   1. Для забезпечення своєчасного приїзду запрошених на семінари, конференції та

інші заходи, проведення яких заплановано на дослідно-випробувальній базі „Екохата”, придбати автобус середньої вмістимості на 30 – 40 осіб.

2.2. Охорона праці, гарантії, компенсації
2.2.1. Забезпечити безпечні умови праці,систематично контролювати стан будівельних споруд, технічних засобів виробництва, систем тепло-, водо-, енергопостачання, умови зберігання шкідливих для здоров'я матеріалів та їх використання на робочих місцях.

2.2.2. Здійснювати заходи направлені на зниження захворюваності співробітників

інституту.

2.2.3. В разі виникнення ситуації, небезпечної для життя та здоров'я, що призводить до

вимушеного простою, зберігати за працівниками середній заробіток за весь час простою.

2.2.4. В разі нещасного випадку при виконанні службових обов'язків або професійного

захворювання надавати компенсації згідно з діючим законодавством та відшкодовувати збитки, заподіяні каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я згідно із ст. 173 КЗПП України та "Закону про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 21.11.2002 р. № 229-ІУ.

2.2.5. У разі підвищення Кабінетом Міністрів України розміру заробітної плати проводити

перерахунок раніше визначених розмірів відшкодування збитків потерпілому на коефіцієнт (величину) фактичного підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідних працівників структурного підрозділу, де потерпілий працював до ушкодження здоров'я.

2.2.6. Надавати одноразову компенсацію згідно з діючим законодавством та матеріальну

допомогу в разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. 2.2.7. За спільними рішеннями Директора і Профкому поширювати всі соціальні гарантії на

колишніх працівників — ветеранів інституту після їх виходу на пенсію, в тому числі за представленням Профкому видавати безстрокові перепуски на територію Інституту ветеранам, які пропрацювали 25 і більше років в Інституті.

2.2.8. Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з одруженням,

народженням дитини, похованням членів сім'ї згідно з законодавством.


ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. Виробничі, економічні та трудові відносини, оплата праці і відпочинку
3.1.1. Домагатися і здійснювати всі можливі заходи по стовідсотковому забезпеченню

заробітною платою з бюджетного фінансування для збереження і якісного росту кадрового та науково-технічного потенціалу Інституту, забезпечення повної зайнятості працівників та високого рівня оплати їх праці згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №74 від 31.01.2001р.

3.1.2. Вчасно визначати фонд оплати праці з нарахуванням надбавки за стаж роботи у

науковій сфері та доплати за шкідливі умови праці працівників, що утримуються за рахунок базового бюджетного фінансування та відповідною оплатою праці, включаючи оплату доплат за науковий ступінь та за вчене звання згідно закону про „Науку та наукову діяльність”.

3.1.3. На основі розподілу і відповідних обсягів бюджетного фінансування складати і

затверджувати, за погодженням з Профспілковим комітетом, кошториси видатків, передбачаючи у них кошти, які стовідсотково забезпечують виплату заробітної плати працівникам згідно зі штатним розписом.

3.1.4. Оплату праці всього понаднормового часу здійснювати згідно з чинним законодавством

(статті 72, 73. І07КЗПП).

3.1.5. Оплату за час простою обладнання, пов'язаного з відсутністю електроенергії,

водопостачання, порушень техніки безпеки не з вини працівника здійснювати у розмірі його середнього заробітку за весь час простою, якщо ці обставини не впливають на виконання наукових планів і не призводять до зменшення об'ємів фінансування тематики. Дозволити науковим співробітникам на час відключення енергопостачання працювати з літературою.

3.1.6. Фінансові надходження від оренди приміщень, які залишаються у розпорядженні

інституту, при необхідності спрямовувати на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам, які обслуговують орендарів, на оплату комунальних послуг, поточні ремонти обладнання, інвентарю та будівель, придбання обладнання, технічне обслуговування обладнання, капітальні ремонти приміщень та будівель та на вирішення соціальних потреб працівників у відповідності до Закону України від 07.02.2002 р. № 3065-ІІІ.

3.1.7. Організовувати роботу по вдосконаленню і поліпшенню умов праці, раціональному

використанню фінансування інституту з різних джерел для формування фонду оплати праці співробітників, зайнятих у фундаментальних, прикладних дослідженнях та інженерному забезпеченні.

3.1.8. Регулярно інформувати працівників про вакансії робочих місць в інституті, надавати

їм першочергове право на заміщення вакантних посад.

3.1.9. Здійснювати оперативний контроль за виконанням запланованих науково-дослідних

робіт, своєчасно інформувати наукових працівників, які є відповідальними виконавцями робіт по цих темах (договорах), про планові та фактично використані обсяги відповідного фінансування (бюджетного, цільового, по контрактах та госпдоговорах).

3.1.10. Своєчасно інформувати працівників про наукові гранти, конкурси та конференції за

тематикою інституту (зокрема, шляхом опублікування їх умов на стенді об'яв в фойє інституту), що проводяться міжнародними організаціями, організаціями і відомствами України, та забезпечувати участь інституту в них.

3.1.11. Наукові співробітники, які працюють як за безстроковою, так і за строковою

трудовою угодою, згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" мають однакові права. При цьому подовження контракту науковому працівникові доцільно проводити на строк виконання ним затвердженої бюджетної тематики.

У випадку невідповідності праці наукового співробітника умовам контракту він може бути достроково звільнений за результатами дострокової атестації.

3.1.12. Визначати розмір оплати праці за роботи, які виконуються за контрактами або

договорами, виходячи з кошторису і угоди сторін.

Контрактну форму трудового договору застосовувати у випадку працевлаштування працівників на визначений контрактом термін або на строк виконання певної роботи. Для працівників, що працюють за безстроковим трудовим договором і, окрім основної роботи, виконують додаткові роботи за контрактом, контракти укладати на термін виконання додаткових робіт. (Умови контракту не можуть погіршувати становище працівників порівняно з умовами штатних працівників відповідно до чинного законодавства та колективного договору.) Посадові оклади наукових співробітників, які працюють за контрактом, відповідно до ст. 24 "Закону про наукову і науково-технічну діяльність" повинні відповідати посадовим окладам штатних наукових співробітників. При підвищенні посадових окладів штатних наукових співробітників підвищуються в такому ж співвідношенні посадові оклади наукових співробітників, що працюють за контрактом. За ними зберігається на тих же умовах можливість отримання всіх надбавок і доплат.

Наукові працівники, які працюють за контрактом, мають право атестуватись за своєю згодою при черговій атестації.

Науковий працівник, який працює за контрактом відповідно до „Закону України про наукову і науково-технічну діяльність”, має право перейти в штат інституту, якщо не вийшов срок його чергової атестації, лише після відмови від наукової пенсії.

3.1.13. При недостатніх обсягах замовлень і зменшенні фонду оплати праці з Держбюджету

встановлювати, як виняток, неповний робочий час при п'ятиденній робочій неділі, але не менше 24 годин на тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

3.1.14. Погоджувати з Профкомом накази про режим роботи і тривалість робочого часу.

Дозволити введення гнучкого робочого часу для окремих підрозділів та категорій працюючих.

3.1.15. Забезпечити кадрових працівників Інституту передпенсійного віку, а також

пенсіонерів, які можуть вийти на пенсію як наукові працівники та ІТП, що не мають наукового звання, за 24 місяці до досягнення ними пенсійного віку, або оформлення пенсії за законом України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ в редакції від 22.05.2008 р., а також жінок на період вагітності, повною нормою робочого часу, передбаченою ст.ст.50, 51-2 Кодексу законів про працю України, та відповідною оплатою праці.

3.1.16. Заробітну плату науковим співробітникам, ІТП, службовцям і робітникам

виплачувати відповідно до посадових окладів, в два етапи: перший етап — з 1 по 6 кожного місяця, другий етап — з 15 по 21 кожного місяця.

У випадку затримки виплат у зазначений строк інформувати Профком про причини затримки та про новий запланований строк виплати.

3.1.17. Не встановлювати і не виплачувати надбавки (окрім доплат за шкідливі умови

праці) за рахунок бюджетних коштів, коли в Інституті діє режим неповного робочого часу і є заборгованість по заробітній платі.

3.1.18.Надавати щорічні основні відпустки працівникам, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук і працюють за фахом на керівних та наукових посадах, в обсязі 56 і 42 календарних днів відповідно; науковим працівникам без наукового ступеня — 28 календарних днів; ІТП, службовцям і робочим —24 календарних дні; працівникам зі шкідливими умовами праці до 35 календарних днів. Працівникам з ненормованим робочим днем додатково до основної відпустки надається 7 календарних днів згідно із списком посад, робіт та професій, визначених додатком № 8 до колективного договору. Примітка: додаткові відпустки приєднуються до щорічної основної відпустки. За умови, коли працівник ділить відпустку частинами, додаткові відпустки пропорційно приєднуються до основної частини відпустки, але не можуть бути менше 14 календарних днів.

3.1.19. Відпустка без збереження заробітної плати, надається після використання

співробітником основної та додаткової відпусток.

3.1.20. Надавати соціальні відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 14

календарних днів щорічно в обов'язковому порядку матерям або батькам, які виховують дітей без одного подружжя (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), якщо вони мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.

Надавати, за бажанням, працівників відпустки без збереження заробітної плати у випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", в кількості календарних днів, обумовлених цією статтею, а у випадку надходження заяв про надання відпусток без збереження заробітної плати для вирішення сімейно-соціальних проблем (проведення сезонних робіт на садових ділянках, городах, сільськогосподарських угіддях, літньо-осінньої заготівлі харчових продуктів на зимово-весняний період, догляд за хворими родичами та в інших поважних випадках) — на час, зазначений в заявах працівників, при письмовій згоді керівника підрозділу — 30 днів.

Надати можливість працювати вдома науковим працівникам, які, маючи неповну сім'ю, виховують дітей, з контролем виконаної роботи та застосуванням всієї системи атестації, яка діє в НАН України.

3.1.21 .Співробітникам інституту, які проходять стажування за кордоном у наукових

центрах та фірмах, гарантується збереження робочого місця відповідно штатному розпису протягом 1 року. У разі не повернення, по закінченню цього терміну, співробітника звільняють наказом Директора, але він має можливість відновлення на займаній посаді після повернення.

3.1.22. При умові стовідсоткового бюджетного фінансування заробітної плати неповний

робочий час не запроваджується.

Встановлення неповного робочого часу допускається в окремих підрозділах для працівників, зайнятих на роботах, які виконуються не за рахунок базового бюджетного фінансування НАНУ в разі недостатнього обсягу замовлень.

3.1.23. Не запроваджувати режим неповного робочого часу для співробітників інституту

протягом двох останніх років перед виходом на пенсію, якщо вони набули право на одержання пенсій згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3.1.24. Надавати працівникам, попередженим про звільнення у зв'язку з скороченням

штату, час для пошуку нової роботи ( 8 годин на тиждень) із збереженням середнього заробітку.

3.1.25. Забезпечити ознайомлення працівників з нормативними актами Президії НАН

України, наказами та розпорядженнями з питань зайнятості, праці та її оплати шляхом обнародування на дошці об'яв.

3.1.26. Директор інституту запрошує голову Профкому як представника трудового

колективу на засідання вчених рад, дирекції, наради керівників структурних підрозділів та інші зібрання в інституті при розгляді ними питань, що стосуються зайнятості, оплати праці, соціальних інтересів працівників інституту. Голові Профкому на його прохання надається слово для виступу з зазначених питань з метою інформування стосовно позиції трудового колективу.

3.1.27. Накази та розпорядження в Інституті, які стосуються трудового права, заробітної

плати, охорони праці та соціальних інтересів працівників, видаються за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.28. Директор Інституту надає:

- оперативну інформацію Профкому про обсяг місячних надходжень коштів та їх частину, що спрямовується на оплату праці;

- письмову інформацію (на запит Профкому) з питань зайнятості і оплати праці в цілому по інституту та по його структурних підрозділах, охорони праці та техніки безпеки, інших питаннях, що стосуються соціальних інтересів працівників;

- інформацію з питань, за якими звітують перед статорганізаціями, в межах статзвіту.

3.1.29. Питання передачі в оренду виробничих приміщень та обладнання інституту

узгоджується з Профкомом.

3.1.30. Створити належні умови праці для профспілкового комітету у відповідності до ст.

249 КЗпП України та надати облаштовані приміщення, а саме кімнати 301, 302, 303,

304 в корпусі № 2.
 1. Соціальні гарантії

3.2.1. Забезпечити щорічний медичний огляд співробітників, які працюють в шкідливих умовах праці, встановити постійний контроль за виконанням рекомендацій медичних комісій щодо направлення працівників в медико-лікувальні та оздоровчі заклади за результатами профоглядів.

3.2.2. У випадку смерті співробітника від загального захворювання або нещасного випадку, не пов’язаного з роботами Інституту, надавати разову додаткову до встановленої чинним законодавством допомогу сім’ї померлого у розмірі 2-х прожиткових мінімумів.

3.2.3. Забезпечити раціональне використання вільних від науково-експедиційних груп місць на науково-технічній базі селища Кацивелі Кримської автономної Республіки.

Проводити поточні та профілактичні ремонти будівель і обладнання, продовжувати роботу по подальшому покращенню умов роботи та відпочинку співробітників і членів їх сімей.

3.2.4. При наявності фінансової можливості, а також економії фонду заробітної плати надавати матеріальну допомогу працівникам інституту.
3.3. Охорона праці
3.3.1. Разом з комісією з питань охорони праці інституту здійснювати постійний контроль за дотриманням в підрозділах інституту вимог Законів України “Про охорону праці” та “Про пожежну безпеку”, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Президії НАНУ з питань охорони праці і пожежної безпеки.

3.3.2. Організувати і проводити спільно з Профкомом навчання і перевірку знань посадових осіб і спеціалістів інституту з питань охорони праці і техніки безпеки згідно Положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

3.3.3. Забезпечувати спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, зайнятих на роботах в шкідливих та небезпечних умовах праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах (згідно додатку №7).

Всі робочі місця повинні забезпечуватися милом, рушниками, а прибиральниці виробничих приміщень і сантехнічних вузлів - іншими миючими засобами згідно встановлених норм.

3.3.4. За результатами атестації робочих місць та на основі рішень пільгової комісії виплачувати компенсації (доплати) співробітникам за роботу в шкідливих умовах праці.

3.3.5. Забезпечувати своєчасне проведення обов’язкових щорічних медичних оглядів співробітників, які працюють в шкідливих умовах, виконувати рекомендації заключного Акту медичної установи. Особливу увагу приділяти рекомендаціям по переведенню співробітників на іншу роботу, яка не погіршує їх матеріальний стан та відповідає рівню їх кваліфікації та стану здоров’я.

3.3.6. Для проведення атестації робочих місць співробітників, зайнятих у шкідливих умовах праці, визначення їх права на пільгове пенсійне забезпечення та надання інших пільг і компенсацій, згідно з чинним законодавством, залучати спеціалістів СЕС та лабораторій, які мають ліцензії на проведення такої роботи з гарантією оплати їх послуг.

3.3.7. Забезпечувати виконання заходів щодо підготовки території, інженерних комунікацій, технологічних приміщень та будівель до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3.8. Забезпечити в повному обсязі фінансування комплексних заходів щодо досягенення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям, які викладені в додатку №10 колективного договору.


  1. Гарантії діяльності профспілки

3.4.1. Надавати кімнату 208 кор. Б кожної середи на початку кожного місяця з1400 Профкому для проведення засідань.

3.4.2. Дозволяти співробітникам інституту, які входять до складу Профкому та вищих профспілкових органів на громадських засадах, займатись профспілковою діяльністю в робочий час без завдання безпосередньої шкоди своїй основній виробничій діяльності. За поданням Профкому матеріально заохочувати тих членів профкому, які успішно поєднують виробничу та профспілкову діяльність.

3.4.3. Здійснювати централізоване відрахування членських внесків членів профспілки через бухгалтерію інституту згідно з персональними заявами кожного співробітника. Перерахування членських внесків на рахунок профспілкового комітету здійснювати в п'ятиденний строк після виплати заробітної плати. В цей же строк здійснювати безкоштовно перерахування відповідної частини членських внесків на рахунки Київського регіонального комітету та ЦК профспілки працівників НАН України.

3.4.4. а) Згідно з Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” голова Профкому є членом Вченої Ради ІПМ НАНУ.

б) Рішення адміністрації не можуть бути таємними від трудового колективу, їх результати повинні бути гласними (крім питань, що входять в компетенцію першого відділу).

На всі без виключення наради повинен запрошуватись голова Профкому (тимчасово виконуючий його обов’язки) чи уповноважена ним особа.

Надавати представнику від профспілки (на його вимогу) слово для виступу та участі в обговоренні.

3.4.5. Зберігати заробітну плату за співробітниками (спеціалістами) інституту на період участі в переговорах і підготовці проекту колективного договору згідно з чинним законодавством.

3.4.6. Надавати можливість і не застосовувати дискримінаційних заходів та дисциплінарних стягнень до членів профспілки за їх участь у мітингах, демонстраціях, пікетуванні та інших акціях, що організовуються та проводяться в межах чинного законодавства профспілковими органами з метою захисту прав та інтересів членів профспілки.

3.4.7. Інформувати Профком про прийом нових співробітників чи звільнення членів профспілки.

3.4.8. На запит профспілкового комітету надавати інформацію з питань зайнятості та оплати праці в цілому по Інституту та по його структурних підрозділах, охорони праці та техніки безпеки, соціальних інтересів співробітників, інших питань, що є предметом цього колективного договору, забезпечувати вільний доступ голови Профкому (чи тимчасово виконуючого його обов'язки) і уповноважених членів Профкому до відповідних матеріалів і документів інституту.

3.4.9. Гарантувати виборним членам профспілкового комітету та профгрупоргам забезпечення робочими місцями на весь строк їх виборної профспілкової діяльності, а також протягом одного року після закінчення їх профспілкових повноважень (ст.252 КЗпП).

Звільнення та пониження в посаді без згоди з профкомом, а також зниження заробітної плати з ініціативи Адміністрації членів Профкому та профгрупоргів під час строку їх виборної профспілкової діяльності, а також на 1 рік після закінчення їх профспілкових повноважень не дозволяється.

Виборним членам профспілкового комітету та профгрупоргам, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), гарантується захист по ст. 252 КЗпП при наявності виконуваної ними затвердженої бюджетної тематики.
3.4.10. Надавати можливостi представникам вищих профспiлкових органiв (або їх уповноваженим особам) здiйснювати контроль за додержанням законодавства про працю, правил охорони, за виконанням колективного договору, безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, перевiряти роботу пiдприємства торгiвлi, громадського харчування, iнших комунально-побутових об’єктiв, якi обслуговують співробітників iнституту (згiдно зi ст.248 КЗпП).

3.4.11. Адміністрація зобов'язана, при наявності коштів, відраховувати кошти профспілковому комітету на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі і у терміни передбачені цим колективним договором, але не менше 0,3 відсотка фонду праці.IV. ЗОБОВ'ЯЗАHHЯ ПРОФСПIЛКОВОГО КОМIТЕТУ IHСТИТУТУ

4.1. Виробничо-трудовi вiдносини
4.1.1. Сприяти високопродуктивній праці членів трудового колективу, дотриманню трудової та виробничої дисципліни, правил внутрiшнього розпорядку Iнституту.

4.1.2. Представляти інтереси співробітників у галузі науково-технічної, виробничої, трудової діяльності та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, заробітну плату, дотриманням встановлених умов праці і відпочинку.

4.1.3. Брати участь та організувати громадський контроль за виконанням спільних рішень адміністрації і Профкому, прийнятих по розділам колективного договору.

4.1.4. Приймати безпосередню участь в атестації робочих місць, особливо співробітників, які працюють в шкідливих умовах, що дає право виходу на дострокове пенсійне забезпечення.

4.1.5. Забезпечувати захист трудових прав та гарантій співробітників. Проводити роз’яснювальну роботу з питань застосування і дотримання норм трудового законодавства, контролювати їх виконання.

4.1.6. Вирішувати суперечні з Адміністрацією питання у встановленому чинним законодавством та колективним Договором порядку. Не підтримувати індивідуальних і колективних трудових суперечок (конфліктів) з питань, що регулюються колективним договором, за умови виконання його відповідних положень.

4.1.7. Надавати згоду на звільнення співробітників з ініціативи Адміністрації лише після всебічного розгляду причин та обставин, які спонукали Адміністрацію звернутися з поданням на звільнення співробітника. Подання розглядати за участю директора або його заступника.

4.1.8. Розглядати письмові звернення Адміністрації про встановлення неповного робочого часу для співробітників Інституту або окремих підрозділів лише при наявності письмово обґрунтованого звернення, передбаченого додатком № 1 колективного договору.4.2. Оплата та охорона працi
4.2.1. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою співробітникам заробітної плати, доплат, надбавок і премій, передбачених додатками № 5 і 6, встановленням доплат за науковий ступінь доктора і кандидата наук, вченого звання професора , ст.н.с., доцента, науковим співробітникам та надбавки до посадових окладів науковим та інженерно-технічним працівникам, спеціалістам і службовцям за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливих робіт, за складність та напруженість.

4.2.2. Погоджувати затвердження дирекцією кошторису видатків, які стовідсотково забезпечують виплату працівникам заробітної плати згідно з штатним розкладом.

4.2.3. Домагатися через Президію НАН України надання права адміністрації і профспілковому комітету самостійно розпоряджатися доходами, одержаними від надання в оренду приміщень і майна інституту, спрямовувати зазначені кошти на розвиток соціально-побутової бази та соціальну підтримку співробітників.

4.2.4. Узгоджувати пропозиції Адміністрації про передачу в оренду виробничих приміщень та обладнання.

4.2.5. Спільно з дирекцією здійснювати контроль за зміцненням трудової та виробничої дисципліни.

4.2.6. Здійснювати громадський контроль за додержанням Директором законодавства та нормативних актів з охорони праці, створення здорових і безпечних умов праці, виробничого побуту для співробітників, забезпеченням засобами колективного та індивідуального захисту.

4.2.7. Брати безпосередню участь:

а) у розробці комплексних заходів щодо виконання вимог законодавства з охорони праці;

б) у комісіях по атестації посадових осіб на знання ними законодавства та нормативних актів з охорони праці;

в) у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, здійсненні контролю за своєчасним і повним відшкодуванням збитків, заподіяних потерпілим внаслідок нещасних випадків на роботі.

4.2.8. Проводити аналіз рівня захворюваності співробітників інституту.


 1. Забезпечити контроль за проведенням щорічного медичного огляду співробітників, які працюють у шкідливих умовах, та за виконанням Директором і співробітниками рекомендацій медичних комісій щодо характеру подальшої праці і направлення співробітників на лікування та оздоровлення в медичних закладах і санаторіях.

 2. Забезпечити соцстрахівськими путівками співробітників членів профспілки, що потребують лікування, оздоровлення та відпочинку в санаторно-курортних і оздоровчих установах.

4.2.11. Надавати співробітникам інституту консультативну та методичну допомогу з питань їх соціального захисту.

4.2.12. Створити комісію по розгляду трудових суперечок співробітників з Директором інституту.

4.2.13. Виділяти з коштів Профкому грошову допомогу при зверненні співробітників інституту до судових органів у випадку незадоволення їх вимог комісією по трудовим суперечкам або невиконання рішень комісії Директором інституту з обов’язковим поверненням Директором інституту використаних коштів на оплату судового листа у випадку виграшу співробітником судового спору.

4.2.14. Перевіряти виконання заходів по організації техніки безпеки, контролювати виділення та використання коштів на ці заходи.

4.2.15. Здійснювати контроль за своєчасним відшкодуванням співробітникам збитків, спричинених нещасними випадками на виробництві та профзахворюваннями.

4.2.16. Вносити керівництву інституту пропозиції щодо створення безпечних умов праці і попередження можливих аварійних ситуацій на виробництві.

4.2.17. Вимагати від Директора та Президії НАНУ притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які порушують чинне законодавство, КЗпП України та зобов’язання по колективному договору.

4.2.18. Забезпечувати кожний відділ Інституту аптечками згідно з рекомендаціями Мінздраву України, з обов’язковим щомісячним поновленням ліками.4.3. Соцiальний захист
4.3.1. Щомісячно інформувати трудовий колектив про роботу Профкому в письмових звітах шляхом опублікування на спецiальному стендi в фойє інституту.

4.3.2. Проводити активну роботу по розширенню соцiальних гарантiй співробітникам з боку Директора і Профкому та здiйснювати контроль за їх виконанням.

4.3.3. В разі вільних місць на ДВБ „Екохата” надавати можливість використання їх для відпочинку співробітників - членам профспілки.

4.3.4. Організовувати і забезпечувати матеріалами при будівництві та ремонті об”єктів на

ДВБ „Екохата”, Кацивелі.

4.3.5. Разом з дирекцією вирішувати питання соціального розвитку інституту, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування співробітників.

4.3.6. Брати безпосередню участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначати та затверджувати перелік і порядок надання співробітникам соціальних пільг.

4.3.7. Здійснювати контроль за державним соціальним страхуванням співробітників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляти співробітників до санаторіїв, профілакторіїв, оздоровчих закладів, перевіряти та допомагати в організації медичного обслуговування співробітників.

4.3.8. Перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів.

4.3.9. Проводити систематичний аналіз життєвого рівня співробітників інституту і на його основі вносити пропозиції керівництву підприємства по наданню допомоги сім’ям з дітьми, одиноким матерям, інвалідам, непрацюючим пенсіонерам, ветеранам праці тощо.

4.3.10. Домагатися зниження особистих фiнансових затрат на санаторно-курортне лiкування, вiдпочинок та оздоровлення співробітників, а також членiв їх сiмей.
V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Директор і Профком гарантують невпровадження неповного робочого часу за умови доведення Інституту стовідсоткового бюджетного фінансування.

У випадку фінансування менше 100% відповідно скорочується і робочий час, але в усіх випадках гарантується 24-годинний тиждень з оплатою праці, яка не може бути нижче від рівня встановленої державою мінімальної зарплати.5.2. У випадку змін законодавства, які стосуються трудових прав і обов’язків Дирекції і співробітників інституту, сторони укладають додаткові до цього договору двосторонні угоди, які після схвалення конференцією трудового колективу ІПМ набувають силу колективного договору.
Директор ІПМ НАНУ Голова Профкому ІПМ НАНУ

академік НАНУ канд. хім. наук
В.В. Скороход Д.В. Щур

М.П. М.П.
Каталог: science
science -> Формування естетичного образу
science -> Відомості про науково-дослідну роботу та іноваційну діяльність студентів, молодих учених
science -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
science -> План-графік організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та ад’юнктурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
science -> Перший загальнонаціональний форум „Майбутнє науки – майбутнє України
science -> Пропозиції стосовно реформування
science -> Пропозиції стосовно реформування
science -> Оцінки ефективності науки в Україні
science -> Міжрегіональне співробітництво в рамках icsu
science -> Оцінки ефективності науки в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка