Лєдомська С. Ю., Заступник Голови Фонду Державного майна УкраїниСкачати 72.72 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір72.72 Kb.
Лєдомська С.Ю.,

Заступник Голови Фонду

Державного майна України

Інвестиційна компонента у проекті

Державної програми приватизації на 2003-2008 роки
До причин недостатності надходжень інвестицій в економіку країни слід віднести сучасний стан технологічного розвитку виробництва в Україні, який не відповідає вимогам створення та функціонування в ній інноваційної моделі економіки. Переважна кількість галузей виробництва має низький технологічний уклад, морально та фізично зношене обладнання, застарілі технології, що не забезпечує конкурентоспроможність продукції та послуг на зовнішньому і внутрішньому ринках, матеріальних основ для підвищення життєвого рівня населення, його добробуту, а також науково-технічні та економічні передумови європейської інтеграції вітчизняної економіки.

Проект нової Державної програми приватизації на 2003-2008 роки, враховуючи стратегію подальшого реформування державної власності та наближення України до Європейського Союзу та Світової Організації Торгівлі, спрямовано на зростання економіки країни, створення конкурентного середовища, сприятливих умов для залучення ефективних інвесторів та інвестицій у економіку країни.Державна програма приватизації визначає завдання щодо реалізації стратегії відносин власності на період 2003-2008 років, і внесена разом з пакетом змін до чинних законодавчих актів (законів України “Про приватизацію державного майна”, "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про виконавче провадження" тощо) з метою приведення їх у відповідність до Програми, а також правового забезпечення норм Програми.

Державна програма приватизації на 2003-2008 роки визначає нові підходи та напрямки подальшого вдосконалення процесу приватизації з урахуванням стратегії та ідеології курсу реформування власності на сучасному етапі, виходячи з завдань, які окреслив Президент України у своєму Посланні до Верховної Ради України “Європейський вибір” щодо зменшення в наступному десятиріччі питомої ваги державного сектора до оптимального розміру - 8-10% та набутого досвіду приватизації, зокрема підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають важливе значення для економіки та безпеки країни.

Нова Державна програма приватизації ставить основною метою приватизації у 2003-2008 роках - підвищення соціально-економічної ефективності виробництва шляхом завершення широкомасштабної приватизації, як спеціального соціально-економічного проекту, результатом якого буде створення ефективного приватного та державного секторів економіки, конкурентного середовища як умови для зростання економіки і добробуту населення, для адаптації економіки України до процесів глобалізації світової економіки.

Пріоритетами приватизації відповідно до нової Програми є забезпечення інноваційного оновлення підприємств; залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємств та відповідають кваліфікаційним вимогам; підвищення довіри покупців до процесу приватизації; максимальна відкритість та прозорість всіх процедур приватизації для суспільства і покупців.

Завданнями приватизації наступного періоду є :

зосередження на індивідуальній приватизації, зокрема підприємств групи Г;

оптимізація структури державної власності у виробничій сфері;

досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до цієї Програми, і об’єктів, приватизація яких розпочалась до набуття чинності цією Програмою;

приватизація підприємств за гроші з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

сприяння розвитку фондового ринку шляхом максимально широкого використання продажу акцій ВАТ на організованих ринках торгівлі цінними паперами;

залучення коштів до Державного бюджету для розвитку та структурної перебудови економіки, інноваційного інвестування.

Новою програмою удосконалено норми щодо передприватизаційної підготовки об’єктів, які спрямовано на підвищення ринкової вартості підприємства і створення привабливих умов для залучення покупців, та передбачає впорядкування і визначення умов функціонування та використання всіх видів активів, майнових та немайнових прав підприємства.

З метою підвищення ліквідності підприємств, які підлягають приватизації, передбачається їх фінансова реструктуризація, яка передбачає комплекс заходів щодо погашення простроченої заборгованості підприємства перед бюджетом, спрямована на зміну структури власного капіталу та зобов’язань підприємства з метою його фінансового оздоровлення за рахунок відстрочення платежів, переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові, та розробки спеціальної процедури для реструктуризації боргу.
Програмою передбачаються публічні процедури прийняття відповідних рішень щодо закріплення пакетів акцій ВАТ у державній власності, що відповідає світовим стандартам. Публічний захист закріплення передбачає розгляд пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про закріплення приймається Урядом на підставі висновків Фонду

У державній власності відповідно до проекту Програми може закріплюватися лише пакет акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду відповідного ВАТ, пакети акцій менше ніж 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду відповідного ВАТ вважатимуться такими, щодо яких прийняте рішення про їх достроковий продаж. В першу чергу це стосується 25 відсоткових пакетів акцій, закріплених за державою.

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств Програмою передбачено застосування широкого інструментарію продажу через удосконалення способів та процедур продажу із застосуванням індивідуального підходу до приватизації підприємств, який дозволяє:

виявити та урахувати індивідуальні особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану підприємства, його позиції на внутрішньому та зовнішніх ринках, місце в ланцюжку створення вартості, кон’юнктуру ринків його продажу на всіх етапах та у всіх процедурах приватизації для досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта приватизації;

здійснити вибір способу приватизації, чи їх комбінації, які максимально сприятимуть ефективному функціонуванню підприємства у післяприватизаційний період;

залучити до приватизації покупців із встановленням для них відповідних кваліфікаційних вимог (покупців, які спроможні забезпечити розвиток підприємства, його конкурентоспроможність на відповідному ринку).

З метою розширення кола потенційних покупців із проекту виключено поняття "промисловий інвестор".
Особливу увагу у Програмі приділено класифікації та способам приватизації об'єктів групи Г. Способи та порядок приватизації таких об’єктів націлені на збільшення ефективності індивідуальної приватизації, запобігання виникненню ризиків при приватизації підприємств, забезпечення прискорення приватизації, економію часу та витрат при продажі державного майна.

До пакетів акцій, які становлять менше 50 відсотків статутного фонду ВАТ та є на сьогодні неліквідними (неодноразово пропонувались до продажу і від покупців не надійшло жодної заяви), буде застосовано достроковий продаж за спрощеним методом, а саме: зниження ціни лота або без оголошення ціни, при якому початкова ціна продажу виголошується покупцем.

Продаж пакетів акцій, який забезпечує контроль інвестора над підприємством-монополістом та підприємством, що має важливе значення для економіки держави (контрольний пакет), передбачається здійснювати на конкурсах, відкритих торгах, а також на торгах з обмеженою участю без визначення інвестиційних зобов'язань, що забезпечить індивідуальний підхід та дасть можливість припинити судові позови, які на даний час гальмують приватизацію.

Продаж акцій може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників. Необхідність залучення радників визначається у кожному конкретному випадку, враховуючи наявність фінансового забезпечення. Радником відповідно до Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом бере на себе зобов'язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій. Відбір радників здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про залучення радників до підготовки до приватизації та продажу приймається згідно з визначеними критеріями щодо аналізу фінансового стану об'єкта, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які ним випускаються (надаються).

Індивідуальний підхід до приватизації об'єктів цієї групи передбачає удосконалення роботи з потенційними покупцями, фінансовий аналіз підприємств, реструктуризацію, використання особливих інструментів при проведенні торгів, а саме застосування нового способу продажу - торгів з обмеженою участю претендентів.

Торги з обмеженою участю є конкурентним способом продажу за участю запрошених Фондом потенційних покупців, які повинні відповідати не тільки кваліфікаційним вимогам, але і додатковим умовам. При відборі учасників торгів Фонд буде використовувати всі важелі для отримання інформації щодо платоспроможності потенційних покупців, їх добросовісності та реальних намірів. При цьому їх перелік підлягає обов'язковому погодженню з Кабінетом Міністрів України. Застосування торгів з обмеженою участю передбачено тільки щодо унікальних підприємств, при продажу яких ризик є неприпустимим. Такий механізм продажу застосовується багатьма східноєвропейськими країнами.

Спосіб продажу об’єктів групи Г на торгах з обмеженою участю забезпечує недопущення до процесу приватизації найбільш привабливих підприємств недобросовісних покупців, унеможливлює проведення тіньової приватизації, дозволяє забезпечити захист інтересів держави у процесі приватизації цих підприємств, враховувати потреби національної безпеки, продати об’єкт покупцю, який має безспірні стратегічні переваги перед іншими покупцями і спроможний посилити конкурентні позиції підприємств.

Продаж невеликих пакетів (до 25 % включно) здійснюватиметься на організаційно оформлених ринках цінних паперів та на аукціонах без оголошення ціни.

Законопроектом передбачається допродаж акцій підприємств групи Б, В, які залишилися непроданими, - на біржах, а у разі непродажу акцій на організованих ринках - продаж на аукціоні за методом зниження ціни лоту та без оголошення ціни.


Стратегія подальшого реформування державної власності включає синхронізацію процесів приватизації з трансформацією систем державного регулювання монопольних видів діяльності; створення системи управління державною власністю у виробничому секторі національної економіки.

З метою збільшення впливу приватизації на інвестиційно-інноваційний розвиток національної економіки та запобігання можливим негативним наслідкам при переході до приватизації суб’єктів природних монополій і підприємств секторів, що мають особливе значення для економіки та безпеки держави стратегія приватизаційного процесу передбачає вихід на приватизацію особливо важливих народногосподарських комплексів через затвердження Кабінетом Міністрів України підпрограм їх ринкової трансформації.

Процедура підготовки комплексів до ринкової трансформації і приватизації підприємств комплексу здійснюватиметься за окремими підпрограмами, які визначають особливості приватизації державних підприємств та продажу акцій ВАТ кожного конкретного комплексу.

Підготовка до приватизації потужних блоків підприємств, які залишилися у державній власності, здійснюватиметься тільки на підставі конкретних заходів, які будуть затверджені підпрограмами, і по яких буде ресурсне забезпечення.

Програма визначає жорсткі вимоги до восьми підпрограм особливо важливих народногосподарських комплексів:


  • оборонного

  • авіабудівного

  • вугледобувного

  • залізничного

  • суднобудівного

  • електроенергетичного

  • нафтогазового комплексів

  • ДАК “Хліб України”.

Врахування цих вимог є обов'язковим при розробці зазначених підпрограм.

Крім того, для кожної галузі встановлюються окремі особливі вимоги, враховуючи специфіку кожного народногосподарського комплексу.

Підпрограма уточнюватиме межі комплексу, включатиме розроблення та реалізацію заходів з підготовки комплексу до приватизації. У рамках підпрограми здійснюватиметься аналіз комплексу, який передбачатиме дослідження загальних умов його розвитку. За результатами аналізу комплексу розроблятимуться заходи щодо його ринкової трансформації та підготовки до приватизації із зазначенням строків їх виконання.

Розробку підпрограм здійснюватимуть Міжвідомчі робочі групи, до складу яких входитимуть представники відповідних міністерства та відомств, залучатимуться висококваліфіковані експерти та консультанти. Рішення щодо затвердження підпрограм прийматиметься Кабінетом Міністрів України.


Ефективність управління державною власністю залежить від фінансових можливостей держави сприяти розвитку підприємств, підвищити їх конкурентоспроможність. Держава має використовувати кошти від продажу об'єктів у розвиток підприємств з метою адаптації їх до ринкових умов, входження до Європейського співтовариства.

Програмою передбачається змінити порядок використання коштів, отриманих від приватизації державного майна. Кошти, одержані від продажу державного майна, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з приватизацією, а також на інноваційне інвестування з метою технічного переозброєння, модернізації та підтримки приватизованих підприємств.

Інноваційно-інвестиційна модель здійснення реформи державної власності, відповідно до якої кошти від продажу підприємств повинні спрямовуватись на інноваційне оновлення та модернізацію виробництв галузі, знайшла відповідне відображення в проекті Закону України "Про Державну програму приватизації".

Наповнення Державного бюджету є важливим фактором розвитку економіки держави, але не основною метою наступного етапу процесу реформування відносин власності. Зазначена політика Фонду відповідає завданням щодо формування інституту власника, поліпшення структури економіки.


Механізми реалізації норм Програми ставлять ринкові заслони тіньовій приватизації, штучному знеціненню державного майна та його відчуженню за позаприватизаційними процедурами, серед якої найбільш розповсюдженими стали розрахунки з кредиторами високоліквідним державним майном.

Проект закону запроваджує норми щодо здійснення реалізації державного майна за прозорими приватизаційними процедурами з урахуванням законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Продаж цілісних майнових комплексів, які підлягають відчуженню на підставі процедур застави, досудової санації, банкрутства та інших неприватизаційних процедур здійснюватимуть державні органи приватизації із застосуванням способів, передбачених законодавством з питань приватизації.Такий підхід забезпечить контроль держави за відчуженням державного майна, що здійснюється за позаприватизаційними схемами.
Наступна Державна програма приватизації на сучасному етапі реформування власності є новаційним документом і набуває важливого політичного та державного значення, результати її реалізації багато в чому обумовлять майбутнє України на наступне десятиріччя.

Нові підходи та напрямки реформування відносин власності на наступні роки, передбачені Програмою, є надзвичайно важливим кроком на шляху поглиблення ринкових перетворень в державі, що дозволить вийти на якісно новий рівень розвитку приватизаційних процесів.
Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка