Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р. Військова наука. Військова справаСторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5
82.3(0)

В27

Великие мифы. Реальность или выдумка. – М. : Мир книги, 2010. – 256 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
81.432.1-922

В31

Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : ВП Логос-М, 2011. – 352 с. – (Учням та абітурієнтам). – Рек. Головним управлінням шкіл МО України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
82.3(0)

З-35

Зарудний, Є. О. Усі міфи : для старшого шкільного та молодшого студентського віку / Є. О. Зарудний. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 350 с. – (Іду на урок).

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
81.031я2

И85

Исат, Ю. А. 2500. Мужские и женские имена : происхождение, значение, выбор / Ю. А. Исат. – Донецк : БАО, 2011. – 544 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.432.1-9

К18

Кампайо, Роман. Как выучить английский всего за 7 дней : эффективная методика для очень занятых и ленивых / Р. Кампайо ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 272 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.411.1-5

К65

Конспект лекцій з української діалектології : для студ. напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література) / [уклад. В. М. Куриленко, Д. А. Марєєв]; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 96 с. – Друкується відповідно до рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 100 (наук.аб. – 6, наук.ч.з. – 2, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 90)
81.432.1

К88

Кубарьков, Г. Л. Английский язык без проблем / Г. Л. Кубарьков. – Донецк : БАО, 2006. – 480 с.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
83.3(4Укр)6

Л69

Логвіненко, Н. М. Українська фантастична проза в системі факультативних занять : метод. посіб. для студ. філол. фак. та вчителів-словесників / Н. М. Логвіненко. – К. : Книга, 2012. – 228 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.432.1-4

Н73

Новий англо-український та українсько-англійський словник. Близько 60 000 слів = New English-Ukrainian, Ukrainian-English Distionary / уклад. В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський. – Х. : Промінь, 2010. – 576 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.411.1-9

П40

Плющ, Марія Яківна. Сучасна українська літературна мова : збірник вправ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. – 2-ге вид, переробл. і допов. – К. : Вища школа, 2003. – 287с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
81.432.1-923

П69

Практический курс английского языка. 2 курс : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / под ред В. Д. Аракина. – 7-е изд., доп. и испр. – М. : Владос, 2006. – 516 с. – (Учебник для вузов). – Рек. МОН РФ.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 6 кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – 6-те вид. – К. : Освіта, 2003. – 254 с. : ілюстр. – Затверджено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням укр. мови / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К. : Освіта, 2006. – 288 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.432.1-4

С91

Новітній англо-український та українсько-англійський словник : 100 000 слів: для учнів, студентів, вчителів, аспірантів, наукових працівників / уклад. С. М. Крисенко. – Х. : Промінь, 2007. – 960 с.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
81.432.1-4

С91

Сучасний англо-український та українсько-англійський словник : 35 000 слів: для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / уклад.: О. Л. Степура, М. Е. Хохлова. – Х. : Промінь, 2007. – 736 с.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
81.432.1-4

С91

Сучасний англо-український та українсько-англійський словник : 35 000 слів: для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / уклад.: О. Л. Степура, М. Е. Хохлова. – Х. : Промінь, 2008. – 736 с.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
81.432.1-4

С91

Сучасний англо-український та українсько-англійський словник : 35 000 слів: для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / уклад.: О. Л. Степура, М. Е. Хохлова. – Х. : Промінь, 2008. – 736 с.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
81.411.1

У45

Українська мова. 5 - 12 класи : тести: посіб. для використання у навчальному прцесі / за ред. Н. В. Гуйванюк. – К. : Академія, 2007. – 376 с. – (Абітурієнту).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
81.411.1-923

Ш37

Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч.посіб. для студ. вищ. закл. / С. В. Шевчук. – Вид. 7-ме., випр. і допов. – К. : Алерта, 2013. – 307 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
81.411.1-8

Ю99

Ющук, Іван Пилипович. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2011. – 254 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)


Філософські науки

87.3я73

І-90

Історія філософіі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. У 2 т. Т.1. / за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К. : ВПЦ Київський університет, 2007. – 472 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)
87.3я73

І-90

Історія філософіі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. У 2 т. Т.1. / за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К. : ВПЦ Київський університет, 2008. – 536 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)
87.3я73

І-90

Історія філософіі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. У 7 т. Т.4. Німецька філософія нового часу / за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К. : ВПЦ Київський університет, 2013. – 600 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 4 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1, філ.3. – 1)
87.3я2

І-90

Історія філософії : словник / Київський НУ ім. Т. Шевченка; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – 2-ге вид., переробл. – К. : Знання України, 2012. – 1087. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
87я73

Ф56

Філософія : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. та допов. – К. : Вікар, 2006. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
87.0я73

Ф56

Причепій, Євген Миколайович. Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – К. : Академвидав, 2007. – 592 с. – (Альма-матер). – Затведжено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
87.3я73

Я77

Ярошовець, В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ярошовець. – К. : ВПЦ Київський університет, 2008. – 263 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)


Художня література

84(4Рос)

Г85

Грин, Александр. Алые паруса. Бегущая по волнам / А. Грин. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 320 с. – (Золотая библиотека).

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(7США)

Г89

Гротхаус, Хизер. Любовная ловушка : роман / Х. Гротхаус. – М. : АСТ, 2011. – 320 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(4Іта)

Д19

Данте, Аліг'єрі. Божественна комедія. Пекло : для ст. шк. віку / А. Данте ; пер. с італ. Є. Дроб'язка. – К. : Школа, 2007. – 240 с. – (Б-ка шкільної класики).

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(7США)

К73

Коул, Кресли. Встреча с судьбой : [роман] / К. Коул. – М. : АСТ, 2012. – 320 с. – (мини - Шарм).

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(7США)

Л76

Лондон, Джек. Белый клык. Любовь к жизни. Путешествие на "Ослепительном" : собрание сочинений / Д. Лондон. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 416 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(7США)

Л76

Лондон, Джек. Собрание сочинений в одной книге / Д. Лондон. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 1104 с. : портр.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(4Рос)6

С30

Семенова, Мария. Бусый Волк : [роман] / М. Семенова, Д. Тедеев. – СПб.: : Азбука-классика, 2008. – 400 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
84(7США)

Х85

Хоукинз, Александра. Ночь с пылким негодяем : роман / А. Хоукинз. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 256 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)


Інше


63.3(4Укр)624я6

А56

Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1845 рр. : до 70-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні: книга пам'ятник / Комісія у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній раді України, Всеукраїнська спілка учасників війни; Л.В. Василюк, О.Г. Соколенко, О.В. Рябоконь. – К. : Об'єднання Всесвіт, 2012. – 1430 с.
К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка