Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р. Військова наука. Військова справаСторінка3/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5


Політика. Політичні науки

66.2(4Укр)

П33

Пірен, М. І. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель) : монографія / М. І. Пірен ; Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с. – Друкується за рішенням вченої ради Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 8 (наук.аб. – 4, наук.ч.з. – 2, гол.ч.з. – 2)
67.0я73

П68

Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Курило, В. П. Пастухов, В. Ф. Пеньківський, Є. В. Філіндаш ; Національний аграрний університет; за заг. ред. В. П. Пастухова. – Вид. 2-ге стер. – К. : Алерта, 2007. – 398 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)


Природничі науки

42.374

Б88

Бросс-Буркхард, Б. Все о комнатных растениях : полное руководство / Б. Бросс-Буркхард, К. Вайденвебер ; [голов. ред. С. С. Скляр]; [пер. с нем. Е. Живайкиной]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 224 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
28.081я73

В20

Васюкова, Г. Т. Еколдогія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К. : Кондор, 2009. – 524 с. : ілюстр. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
28.081я73

Д41

Джигирей, Віктор Степанович. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 422 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 1, філ.2. – 1)
28.6

Ж67

Животные : детский иллюстрированный атлас: для совместной работы родителей и детей / [гл. ред. С. С. Скляр; пер. с англ. А. Вайлувской]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 48 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
28.693.35

М33

Матвиенко, М. Е. Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы ХХ столетия) : монографія / М. Е. Матвиенко. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 210 с.

К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)
28.0я721

П53

Польський, Б. М. Основи біології. Різноманітність життя на доорганізмених рівнях : навч. посіб. / Б. М. Польський, В. М. Торяник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 288 с. : ілюстр. – Рек. вченою радою СДПУ ім. А. С. Макаренка.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 1, наук.аб. – 1)
28.081я73

П64

Потіш, Л. А. Екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Л. А. Потіш. – К. : Знання, 2008. – 272 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
26.1я73

Р69

Романчук, С. В. Геодезія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін ; Уманський державний аграрний університет. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 296 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
20.1я73

С91

Сухарев, С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева ; Ужгородський національний університет. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
20.1я73

С91

Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів : Новий світ - 2000, 2008. – 256 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (наук.аб. – 2)
26.89я73

Я73

Яришева, Н. Ф. Основи природознавства : природа України: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Н. Ф. Яришева. – К. : Вища школа, 1995. – 335 с. : ілюстр. – Затв. МО України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)


Психологічні науки

88я73

В18

Варій, М. Й. Психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; Львівський державний університет внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
88.52я73

В54

Виховання духовності особистості : навч. - метод. посіб. / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; заг. ред. М. Й. Боришевського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с. – Рек. д друку вченою радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.3я73

Д76

Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учеб. для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальностям психологии / В. Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. – Спб. : Питер, 2008. – 320 с. : иллюстр. – (Учебник нового века). – Допущено МОРФ.

К-сть прим.: 2 (Суми. – 2)
88.4я73

Д84

Дуткевич, Т. В. Практична психологія: вступ у спеціальність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
88.595

Е45

Еколого - психологічне забезпечення якості життя : наук. - метод. рек. / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; [за заг. ред. Ю. М. Швалба]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 98 с. – Затв. на засіданнях вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 4 (наук.аб. – 2, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.5

Е45

Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за наук. ред. Ю. М. Швалба. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 208 с. : ілюстр. – Затв. на засіданнях вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 2, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2)
88.4я73

З-47

Зейгарник, Б. В. Патопсихология.Основы клинической диагностики и практики : учеб. пособ. / Б. В. Зейгарник. – 2-е изд. пеорераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 368 с. – (Психологическое образование).

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
88.58(4Укр)

К88

Куєвда, В. т. Психологічні ретроспекції української етнокультурної моделі : монографія / В. т. Куєвда, Т. В. Ковтунович ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. М.-Л. А. Чепи. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с. : ілюстр. – Друкується за рішенням вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.484я73

М17

Максимова, Н. Ю. Основы детской психологии : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина, В. М. Пискун. – К. : Перспектива, 1999. – 432 с. – Допущено МО Украины.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
88.492

М54

Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. З. Г. Кісарчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 140 с. – Друкується за рішенням вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.53

М74

Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред В. В. Андрієвської. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 140 с. – Рек. до друку Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.8

Н32

Настільна книга шкільного психолога : посіб. / [авт.- уклад. О. Є. Марінушкіна]. – Х. : Ранок, 2011. – 288 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
88.8я73

П12

Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 3 (філ.1. – 2, філ.2. – 1)
88.3я73

П14

Палій, А. А. Диференціальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
88.36

П18

Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. М.-Л. Чепи. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 220 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 4 (наук.аб. – 2, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.4я73

П45

Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Філ-студія, 2006. – 320 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
88.52

П86

Психологічний супровід становлення суб'єкта економічної соціалізації : метод. рек. батькам та педагогам / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України: за ред. О. В. Лавренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 70 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.59

П86

Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 206 с. – Рек. до друку на засіданні вченої ради Інституту психології ім, Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.37

П86

Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту психології Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 4 (наук.аб. – 2, гол.ч.з. – 2)
88.33

П86

Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; заг. ред. О. М. Кокуна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 266 с. – Рек. до друку вченою Радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 1, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.37

Р65

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с. – Друкується за ухвалою вченої ради Інституту педагогіки ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 8 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 2)
88.47я73

С38

Синєокий, Олег Володимирович. Основи кримінальної сексопатології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Синєокий. – Суми : Університетська книга, 2010. – 572 с. – Рек. до друку вченою радою Запорізького національного університету.

К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)
88.834

С76

Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / Інститут психології ім. Г. С. Костюка; за ред. М. Т. Дригус. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с. : ілюстр. – Рек. до друку вченою радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
88.58(4Укр)

Ч-44

Чепа, М. А. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М. А. Чепа ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с. – Друкуються за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

К-сть прим.: 8 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 2)


Релігія. Атеїзм

86я73

Р36

Релігієзнавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. П. Сидоренка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 470 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
86я73

Ч-49

Черній, А. М. Релігієзнавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Черній. – 2-ге вид., допов. – К : Академія, 2008. – 400 с. – (Альма-матер). – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)


Сільськогосподарські й лісогосподарські науки

42.143

Г34

Гензель, Вольфганг. Иллюстрированны травник : 350 видов лекарственных растений / В. Гензель ; [пер. с нем. Е. Живайкиной]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 256 с.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
41.4я73

Т38

Технологія виробництва і переробка продуктів рослинництва : навч. посіб. для студ. ст. курсів фак. технологічної та професійної освіти / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; М. І. Логінов, М. Г. Росновський, А. М. Логінов. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Довженка, 2014. – 229 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 60 (наук.аб. – 5, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 52)
42.374

Ц27

Цветкова, М. В. 1000 видов комнатных растений. Цветоводство от А до Я : [популярные виды растений, выращивание и уход, пересадка и размножение] / М. В. Цветкова. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 688 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)


Суспільні науки в цілому

60.55я73

С69

Соціологія / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Академія, 2008. – 544 с. – (Альма-матер). – Затверджено МОН України.

К-сть прим.: 3 (Суми. – 3)


Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка