Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р. Військова наука. Військова справаСторінка1/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3   4   5
Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р.

Військова наука. Військова справа

68.7

В19

Василенко, Л. Б. Основи безпеки життєдіяльності. 10 кл. : матеріали до уроків: посіб. для вчителя / Л. Б. Василенко. – Х. : Ранок, 2006. – 208 с. : ілюстр. – Згідно з програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
68.7

В19

Василенко, Л. Б. Основи безпеки життєдіяльності. 11 кл. : матеріали до уроків: посіб. для вчителя / Л. Б. Василенко. – Х. : Ранок, 2006. – 256 с. – Згідно з програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
68.7

В19

Василенко, Л. Б. Основи безпеки життєдіяльності. 8 кл. : матеріали до уроків: посіб. для вчителя / Л. Б. Василенко. – Х. : Ранок, 2006. – 192 с. : ілюстр. – Згідно з програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
68.7

В19

Василенко, Л. Б. Основи безпеки життєдіяльності. 9 кл. : матеріали до уроків: посіб. для вчителя / Л. Б. Василенко. – Х. : Ранок, 2006. – 224 с. : ілюстр. – Згідно з програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
68.69я73

М48

Мельник, О. С. Цивільний захист : навч. посіб. для виконання практичних робіт / О. С. Мельник ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 56 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 17 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 2, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 4, філ.2. – 6)
68.69я73

Ш78

Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шоботов ; Приазовський державний технічний університет. – Вид. 2-ге, переробл. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с. – Рек. до друку МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)


Держава і право. Юридичні науки

67.9(4Укр)300.1

К65

Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – Х. : Стеценко І. І., 2012. – 48 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
67.99(4Укр)302я73

О-66

Орлюк, О. П. Фінансове право. Академічний курс : підруч. для студ і асп., які вивчають курс фінансового права / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
67.0я73

П 68

Правознавство : нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. С. М. Тимченка, Т. О. Коломоєць. – Вид. 2-ге стер. – Суми : Університетська книга, 2008. – 554 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
67.0я73

С13

Савченко, Л. І. Теорія держави і права : курс лекцій для студ. вузу спец. "Адміністративний менеджмент" / Л. І. Савченко, Г. І. Савченко ; Українська державна академія водного господарства, Рівненський державний сільсьгосподарський технікум. – Рівне : Автобан, 1996. – 136 с.

К-сть прим.: 18 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 4, філ.2. – 8)
67.0я73

С30

Семерак, О. С. Основи правознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Семерак, І. О. Семерак. – 2-е вид., перероб. і допов. – К : Знання, 2008. – 480 с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
67.2(4Укр)я73

С32

Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. / А. М. Середа. – Запоріжжя; Суми : Зеленкевич Л. П. [та ін.], 2010. – 332 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)


Економіка. Економічні науки

65.050.2я73

Б70

Блощинська, В. А. Сучасне діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Блощинська ; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – Схвалено вченою радою Інституту менеджменту та економіки "Галицька академія".

К-сть прим.: 3 (Суми. – 3)
65.01я73

М86

Мочерний, С. В. Основи економічних знань : підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти І і ІІ рівнів акредитації / С. В. Мочерний. – Вид. 2-ге , уточнене. – К. : Академія, 2003. – 312 с. – (Альма-матер). – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
65.01я73

О-75

Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Рибалкін, М. О. Хмелевський, Т. І. Біленко та ін. – К. : Академія, 2003. – 352 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
65.050.286я73

П14

Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2007. – 194 с. – (Бібліотечка документознавця). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
65.012я73

П91

Пушкаренко, П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2007. – 331 с. – Рек. до друку вченою радою Сумської філії Харківського НУВС та Сумської філії НУВС.

К-сть прим.: 2 (наук.аб. – 2)


Історія. Історичні науки

63.3(4Укр)я73

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – 4-тє вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с. – (Альма-матер). – Затверджено МОНМС України.

К-сть прим.: 7 (філ.2. – 7)
60

Г55

Глухівські наукові читання - 2013 : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної наук. конф. молодих вчених та студентів, присвяч. 270-літтю укладання "Прав за якими судиться малоросійський народ" (Глухів, 16-17 листопада 2013 року) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О.І. Курок, В.П. Зінченко, Я.М. Гирич. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 180 с. – Рек. д друку каф. історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 2 (наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
63.3(4Укр)-7я73

І-90

Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. М. Клапчука. – 6-те вид, випр. і допов. – К. : Знання-Прес, 2007. – 358 с. : ілюстр. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
63.3(4Укр)

М67

Мітягін, В. Ю. УСЕ. Історія України : посіб. для школярів, студентів та вчителів / В. Ю. Мітягін. – [за ред. С. В. Кульчицького]. – К. : Майстер-клас, 2009-2010. – 240 с.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
63.3(4Укр)я73

С24

Світлична, В. В. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2005. – 408 с. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
63.3(4Укр)я2

У45

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б. Усенко, В. А. Чехович. – К. : Либідь, 1997. – 560 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (наук.аб. – 2, філ.2. – 2)


Культура

71.0

М42

Медведєв, І. А. Культурологія : навч. - метод. посіб. для слухачів усіх форм навчання / І. А. Медведєв, Л. В. Сєрих ; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : Джерело, 2006. – 104 с. – Рекд до друку вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
75

Ф79

Формы и методы агитации и пропаганды физической культуры и спорта в школе : [метод. рек. для учителей физ. кулльтуры] / сост. А. С. Куц., З. С. Скибенко; Винницкий ГПИ им. Н. Островского, Областной институт усовершенствования учителей. – К. : [б. в.], 1988. – 34 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)


Література універсального змісту

91.9:74

Е86

Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : бібліогр. покажчик / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАП України; упоряд. Л. Н. Штома: наук. ред. І. А. Зязюн. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 20013. – 150 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАП України.

К-сть прим.: 10 (наук.аб. – 2, бібліогр. – 2, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 1, філ.2. – 2, філ.3. – 1)


Мистецтво. Мистецтвознавство

85.125

К18

Каминская, Е. А. Витражи своими руками / Е. А. Каминская. – М. : ВИПОЛ классик, 2011. – 256 с. – (Поделки-самоделки).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
85.10р

К64

Коновець, С. В. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів : посіб. / С. В. Коновець ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. – 148 с. – Рек. вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

К-сть прим.: 10 (наук.аб. – 2, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 5)
85.12

М79

Моргунова, К. П. Забавные самоделки в технике "квиллинг" / К. П. Моргунова. – Донецк : СКИФ, 2012. – 64 с. : иллюстр. – (Забавные самоделки).

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.313(4Укр)

О-56

Ольховський, А. Нарис історії української музики / А. Ольховський. – К. : Музична Україна, 2003. – 512 с. – Рек. до друку вченою радою Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.12

О-59

Оно, Мэри. Оригами : фигурки животных из бумаги. 35 проектов / М. Оно, Р. Оно ; пер. с англ. М. Гребенюк. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 128 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
85.31я7

П12

Павленко, О. М. Хрестоматія з музики. 5-6 класи : видання розраховане на викл. музики, студ, школярів / О. М. Павленко, Г. І. Красікова ; за ред.: М. К. Дмитренка, Л. О. Ефремової. – К. : Народознавство, 1999. – 92 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.12

П45

Поделки из цветной проволоки / сост. Е. А. Каминская. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. : иллюстр. – (Поделки - самоделки).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
85.314

Р41

Репертуар для дитячого та жіночого хору : навч. - метод. посіб. / [авт. та упоряд. І. О. Зеленецька]. – Кам'янец-Подільський : О. В. Сисин, 2008. – 188 с. – Рек. до друку вченою радою НПУ ім. М. П. Драгоманова.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.12

С14

Саймонс, Л. Удивительные цветы из ниток и проволоки / Л. Саймонс ; пер. с англ. Е. Лесовиковой. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 128 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
85.314

С77

Старинные русские романсы : для голоса с фортепиано / сост. Е. Л. Еременко. – Изд. 2-е доп. – К. : Музична Україна, 1988. – 248 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.954.6

С95

Сидоренко, Н. В. Память сердца : пьесы для баяна: песни для голоса и ансамбля в сопровождении баяна, аккордеона / Н. В. Сидоренко. – Тосно : ПРАНА [и др.], 2011. – 108 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
85.14

У36

Уилленбринк, Мэри. Рисуем карандашом : портреты, натюрморты, пейзажи / М. Уилленбринк, М. Уилленбрник ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 128 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 3 (філ.2. – 3)


Наука

72я73

К60

Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. – Гриф надано МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
92

Э68

Энциклопедия необходимых знаний : книга эрудита / авт.- сост. В. А. Менделев. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 352 с.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)


Освіта. Педагогічні науки

74.269я7

Б73

Богданова, С. І. Трудове навчання (для груп дівчат) : 7 кл.: обслуговуючі види праці : розробки уроків: посіб. / С. І. Богданова. – Х. : Ранок, 2008. – 208 с. – (Майстер - клас). – 12-річна школа, нова програма.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.0

Б74

Богуш, А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2008. – 272 с. – Рек.вченою радою ПНЦ АПН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.202я73

Б81

Бондар, Володимир Іванович. Дидактика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74я73

Б82

Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПБ : Питер, 2008. – 304 с. – (Учебное пособие).

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.204я73

В20

Васянович, Григорій Петрович. Педагогічна етика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Васянович. – К. : Академвидав, 2011. – 256 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка