Латинсько-український словникСторінка5/5
Дата конвертації26.07.2020
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5
sincĭput, ĭtis n лоб
sinister, tra, trum лівий
sinus, us m пазуха, синус
sirŭpus, i m сироп
sitis, is f спрага
situs, a, um розміщений
situs, us m розміщення, положення
sive або
skeleton, i n скелет
sol, solis n(m) сонце
solubĭlis, e розчинний
solutio, ōnis f розчин
solutio Ammonii caustĭci нашатирний спирт
solūtus, a, um розчинений
solvo, solūtum, ĕre розчиняти
somatoscopia, ae f соматоскопія – су-купність методів точного опису особливостей будови тіла людини
somnĭfer, fĕra, fĕrum снотворний
somnus, i m сон
soror, ōris f сестра
spasmus, i m спазм, судорога, корчі
spastĭcus, a, um спазматичний, судо-рожний
species, ēi f збір; вид
Species fumales збори для куріння
Species pro balneis збори для ванн
specifĭcus, a, um специфічний, своєрідний
sphenoidalis, e клиноподібний
sphenopetrōsus, a, um клинока-м’янистий
sphincter, ēris m замикач (м’яз)
sphygmographia, ae f сфіґмоґрафія – метод дослідження гемодина-міки, який базується на реєстра-ції пульсових коливань стінок артерій
spina, ae f ость
spinālis, e спинномозковий
spinōsus, a, um остистий
spinŭla, ae f шипик
spirituōsus, a, um спиртовий
spirĭtus, us m спирт
spissus, a, um густий
splanchnoptōsis, is f опущення внутрішніх органів
splen, ēnis m селезінка
splenalgia, ae f спленальґія – біль в ділянці селезінки
splenomegalia, ae f спленомеґалія – збільшення селезінки
spondylotomia, ae f спондилотомія – акушерська операція при задав-неному поперечному положенні плода, яка полягає у розтині його
хребта
spongiōsus, a, um губчастий
spontaneus, a, um спонтанний, само-вільний
spritz-tubŭlus, i m шприц-тубуля
spurius, a, um несправжній
squamōsus, a, um лускатий
stabĭlis, e стабільний, сталий
stadium, i n стадія
stapes, ĕtis f стремінце
statim негайно
status, us m стан
steatorrhoea, ae f стеаторéя – під-вищений вміст в калі нейтраль-ного жиру, жирних кислот
stenōsis, is f стенóз – звуження трубчастого орґана або його зовнішнього отвору
sterĭlis, e стерильний
sterilisātus, a, um стерилізований
sterilĭso, ātum, āre стерилізувати
sternocostālis, e грудиннореберний
stigma, ătis n приймочка
stomatomycōsis, is f стоматомікóз – грибкове захворювання ротової порожнини
stratificātus, a, um багатошаровий
stratum, i n шар, верства
Streptocīdum, i n стрептоцид
striatūra, ae f різке звуження просвіту будь-якого трубчастого органа внаслідок патологічних змін його стінки
striātus, a, um посмугований, смугастий
strobĭlus, i m шишка
stroma, ătis m строма, основа, кістяк
struma, ae f зоб, воло
Strychnīnum, i n стрихнін
studeo, ěre (Dat.) старанно вчитися, вивчати
studiōsa, ae f студентка
studiōsus, i m студент
studium, i n навчання
stupor, ōris m ступор, стан заціпеніння
subacūtus, a, um підгострий
subclavius, a, um підключичний
subcutaneus, a, um підшкірний
subĭto раптово
subĭtus, a, um раптовий
sublinguālis, e під’язиковий
submucōsus, a, um підслизовий
subscapularis, e підлопатковий
substantia, ae f речовина
substituens, ntis підтримуючий
subtĭlis, e дрібний
succurro, cursum, ĕre допомагати, сприяти
succus, i m сік
sudor, ōris m піт
suillus, a, um свинячий
sulcus, i m борозна
sulfas, ātis m сульфат
sulfis, ītis m сульфіт
Sulfur, ŭris n сірка
sulfurĭcus, a, um сірчаний
sulfurōsus, a, um сірчистий
sum, fui, esse бути
sumo, sumptum, ĕre приймати
superficiālis, e поверхневий
superior, ius верхній
suppositorium, i n свічка
suppositoria antiseptica biologica біологічні антисептичні свічки
supra над, по, вище
suprēmus, a, um верхній, найвищий
sura, ae f литка
surdĭtas, ātis f глухота
suspensio, ōnis f суспензія, завись
sutūra, ae f шво (сполучення між кістками)
suus, a, um свій, своя, своє
symblephăron, i n синблефарон – рубцеве зрощення кон’юнктиви повіки з кон’єнктивою очного яблука
symmetrĭcus, a, um симетричний
symphўsis, is f симфіз – хрящове з’єднання кісток, в якому є щілиноподібна порожнина
symptōma, ătis n симптом
synapsis, is f синапс – спеціалізована структура, яка забезпечує передачу нервового імпульсу з нервового волокна на яку-небудь клітину чи м’язеве волокно, а також з рецепторної клітини на нервове волокно
synapsis neuromusculāris синапс між аксоном мотонейрона і поперечносмугастим м’язовим волокном
syncŏpe, es f синкопé (невідм.) – не-притомність, зомління
syndactylia, ae f синдактилія – повне або часткове зрощення середніх пальців кисті або стопи
syndrŏmum, i n синдрóм, комплекс симптомів
synostōsis, is f синостоз – зрощення окремих кісток між собою
synostōsis artificiālis штучний синостоз, створений за допомо-гою хірургічної операції
Synthomycīnum, i n синтоміцин
systēma, ătis n система
systŏle, es f систола, скорочення серця
T
tabuletta, ae f таблетка
tachycardia, ae f тахікардія – підви-щена частота серцевих скоро-чень (понад 100 на 1 хвилину)
tactus, us m дотик, дотикова чутливість
Talcum, i n тальк
talis, e такий
tapētum, i n покрив
tarde пізно
tardus, a, um повільний
tegmen, ĭnis n покрівля
tego, tectum, ĕre вкривати
tela, ae f основа (гіст.); прошарок (анат.); тканина, марля (фарм.)
temperāte помірно
temporālis, e скроневий
tempus, ŏris n час; скроня (ex tem-pŏre в міру потреби, в потрібний час, без підготовки)
tegmen, ĭnis n покрівля
tendineus, a, um сухожилковий
tendo, ĭnis m сухожилок
tener, ĕra, ĕrum ніжний
tenolўsis, is f тенóліз – хірургічна операція: звільнення сухожилка із рубців
tenuis, e тонкий
teres, ĕtis круглий
terminālis, e кінцевий, пограничний
terminatio, ōnis f закінчення
terminologia, ae f термінологія
termĭnus, i m термін
tero, tritum, ĕre терти, розтирати
terra, ae f земля, країна
tertiānus, a, um триденний
tertiarius, a, um третинний
tertius, a, um третій
testis, is m яєчко – чоловіча статева залоза
tetănus, i m правець, стовбняк
tetrabōras, ātis m тетраборат
Tetracyclīnum, i n тетрациклін
tetraparēsis, is f тетрапарез – парез всіх чотирьох кінцівок
tetraplegia, ae f тетраплеґія – параліч чотирьох кінцівок
Tetrasterōnum, i n тетрастерон
Tetravītum, i n тетравіт
textus, us m тканина (гіст.)
thanatophobia, ae f танатофóбія –страх смерті
Theophyllīnum, i n теофілін
therapia, ae f терапія, лікування
thermoplegia, ae f термоплеґія – теп-ловий удар
thermotherapia, ae f термотерапія, теплолікування
thoracālis, e грудний
thoracĭcus, a, um грудний
thorax, ācis m грудна клітка
thrombopenia, ae f тромбопенія – понижений вміст тромбоцитів в периферичній крові
thrombophlebitĭcus, a, um тромбо-флебітичний
thrombus, i m тромб, згусток крові
thyroideus, a, um щитовидний
tibia, ae f велика гомілка
tibiālis, e великогомілковий
tinctūra, ae f настойка
tonsilla, ae f мигдалик, мигдалепо-дібна залоза
tonsillāris, e мигдаликовий
tonsillectomia, ae f тонзилектомія – повне видалення піднебінних мигдаликів разом з сполучною капсулою
tonsillītis, itĭdis f тонзиліт – запалення мигдалика
tonus, i m тонус, напруження
totālis, e тотальний, весь
toxaemia, ae f токсемія – наявність в крові токсину (токсинів)
toxicophobia, ae f токсикофобія – нав’язливий страх – боязнь отруїтися
tracheālis, e трахейний
tracheītis, ĭdis f трахеїт – запалення слизової оболонки трахеї
tractus, us m тракт, шлях
transformatio, ōnis f трансформація, перетворення
transfusio, ōnis f переливання
transfusio sanguĭnis = haemotrans-fusio переливання крові
transplantatio, ōnis f трансплантація – заміна тканин або органів, відсутніх або пошкоджених патологічним процесом власними тканинами або органами чи взятими з іншого організму
transversālis, e поперевний
transversus, a, um поперечний
trauma, ătis n травма, пошкодження
traumatĭcus, a, um травматичний
tremor, ōris m тремор, дрижання, тремтіння
tres, tria три
triangulāris, e трикутний
triceps, cipĭtis триголовий
trichalgia, ae f трихіальґія – відчуття болю при погладжуванні волосся
trichromasia, ae f трихромазія – здат-ність сприймати три основних кольори – червоний, зелений, фіолетовий
tricŏlor, ōris трикольоровий
trigeminālis, e трійчастий
trigōnum, i n трикутник
trilobātus, a, um тричастковий
tripartītus, a, um трироздільний, тричастинний
triplegia, ae f триплеґія – параліч трьох кінцівок
triquĕtrus, a, um тригранний
tritus, a, um тертий
trochanter, ēris m вертлюг
trochanterĭcus, a, um вертлюжний
truncus, i m тулуб, стовбур
tuba, ae f труба, канал
tuba auditoria (auditīva) слухова труба
tubarius, a, um трубний
tuber, ĕris n горб; бульба (бот.)
tubera Salep бульби салепу
tuberculōsis, is f туберкульоз
tuberculōsus, a, um туберкульозний
tubercŭlum, i n горбок
tuberosĭtas, ātis f горбистість
tuberōsus, a, um горбистий
tubŭla, ae f трубочка
tubulōsus, a, um трубчастий
tubŭlus, i m трубочка, каналець
tumor, ōris m пухлина
tunĭca, ae f оболонка
turcĭcus, a, um турецький
tussis, is f кашель
tuto безпечно
tutus, a, um безпечний
tympanĭcus, a, um барабанний
tympanostapedius, a, um барабанно-стремінцевий
typhlītis, ĭdis f тифліт – запалення сліпої кишки
typhlomegalia, ae f тифломеґалія – природжене або набуте збільшення сліпої кишки
typhlospasmus, i m тифлоспазм – спазм сліпої кишки
typhus, i m тиф
U
ubi де
ulcerōsus, a, um виразковий
ulcus, ĕris n виразка
ulna, ae f лікоть, ліктьова кістка
ulnāris, e ліктьовий
ultĭmus, a, um останній
umbilicālis, e пупковий
uncus, i m гачок
uncinātus, a, um гачкуватий
unguentum, i n мазь
unguentum Hydrargyri cinereum сіра ртутна мазь
unguentum Zinci цинкова мазь
unguis, is m ніготь
unicellulāris, e одноклітинний
uniguttātus, a, um одноточковий
uniguttulāris, e однокрапельний
uninucleāris, e одноядерний
unipennātus, a, um одноперий
unipolāris, e однополярний, уніпо-лярний
unus, a, um один
uraemia, ae f уремія – сечокрів’я
urēter, ĕris m сечовід
urīna, ae f сéча
urinārius, a, um сечовий
uropoëtĭcus, a, um сечотворний
ustus, a, um палений
usus, us m вживання; досвід
ut (спол.) як, щоб
utĕrus, i m матка
uvŭla, ae f язичок
V
vaccīnum, i n вакцина
vado, ĕre іти
vagīna, ae f піхва, вагіна
vaginālis, e вагінальний, піхвовий
vaginītis, ĭdis f ваґініт – запалення слизової оболонки піхви
vagus, a, um блукаючий (нерв)
valeo, ĭtum, ēre бути здоровим
valetūdo, ĭnis f здоров’я
valĭdus, a, um здоровий, міцний
valvŭla, ae f заслінка, клапан
varicella, ae f вітряна віспа
varicōsis, is f варикоз – паталогічна зміна вен, яка характеризується нерівномірним збільшенням їх просвіту з утворенням випинання стінки, розвитком вузлоподібної покрученості судин і функціональної недостатності клапанів з порушенням кровотоку
varicōsus, a, um варикозний
variŏla, ae f справжня віспа
varius, a, um різний
varix, ĭcis m венозний вузол
vas, vasis n судина
vasculāris, e судинний
Vaselīnum, i n вазелін
vegetabĭlis, e рослинний
vegetatīvus, a, um вегетативний
vegetovasculāris, e вегетативносудинний
vel або
velocĭter швидко, скоро
vena, ae f вена, жила
venēnum, i n отрута
venētus, a, um голубий, кольору морської хвилі
venio, ventum, īre приходити
venōsus, a, um венозний
venter, ntris m черевце; черево, живіт
ventrālis, e черевний, вентральний
ventricōsus, a, um зерновий
ventriculāris, e шл уночковий
ventricŭlus, i m шлуночок
venŭla, ae f венула
ver, veris n весна
verĭtas, ātis f істина, правда
vermis, is m черв’як, хробак
vernālis, e весняний
vero справді
verrūca, ae f бородавка
vertĕbra, ae f хребець
verticālis, e вертикальний, прямовис-ний
vertīgo, ĭnis f запаморочення (голови)
vertigophobia, ae f вертиґофóбія – нав’язливий страх – боязнь запаморочення голови і втрати рівноваги
verto, versum, ĕre перевертати
verus, a, um справжній
vesīca, ae f міхур
vesīca biliāris (fellea) жовчний міхур
vesīca urinaria сечовий міхур
vesicŭla, ae f пухирець
vesiculāris, e пухирцевий
vesiculōsus, a, um пухирчастий
vestibulāris, e присінковий
via, ae f дорога, шлях
victoria, ae f перемога
video, visum, ēre бачити, дивитися
villōsus, a, um ворсинчастий, ворсистий
villus, i m ворсинка
vinco, victum, ĕre перемагати
vincŭlum, i n вуздечка
vindĭco, ātum, āre обороняти
vinum, i n вино
Vinylīnum, i n (balsāmum Schostakovsky) вінілін (бальзам Шостаковського)
vir, viri m чоловік, мужчина
virālis, e вірусний
virgo, ĭnis f дівчина, дівиця
Virĭde nitens брильянтовий, зелений (брильянтова зелень), антисеп-тичний засіб
virĭde, is n зелень
virĭdis, e зелений
virus, i n вірус, збудник інфекційного захворювання
vis, - f сила, міць
viscerālis, e вісцеральний (що стосується внутрішніх органів)
viscerocranium, i n лицевий череп, вісцеральний череп
viscus, ĕris n нутрощі, внутрішній орган
visus, us m зір
vita, ae f життя
vitamīnum, i n вітамін
vitium, i n вада, порок
vitreus, a, um скляний, склистий
vitrum, i n склянка
vivo, victum, ĕre жити
voco, ātum, āre називати
volatĭlis, e легкий
volens, ntis бажаючий, охочий
vomer, ĕris m леміш
vomĭtus, us m блювання, блювота
vortex, ĭcis m вихор
vulgāris, e звичайний, простий, загальний
vulgus, i n натовп, юрба
vulnus, ĕris n рана
X
xanthopsia, ae f ксантопсія – пору-шення зору, при якому всі предмети здаються пофарбованими в жовтий колір
xenophobia, ae f ксенофобія – нав’яз-ливий страх – боязнь незнайо-мих осіб
xeroderma, ătis n син.xerodermia, ae f ксеродермія – сухість і шорохо-ватість шкіри з наявністю дріб-них висівкових лусочок на роз-гинальних поверхнях кінцівок і сідниць
Xeroformium, i n ксероформ
xerophthalmia, ae f ксенофтальмія – сухість поверхні кон’юктиви і рогової оболонки ока
xerōsis, is f ксероз – 1) патологічна сухість шкіри, зумовлена гіпосекрецією сальних залоз; 2) ксеродермія
xiphoideus, a, um мечоподібний
Z
Zincum, i n цинк
zona, ae f зона, пояс
zonŭla, ae f поясок
zoonōsis, is f зоонóз – загальна назва інфекційних та інвазивних хвороб тварин, якими хворіє і людина
zoophobia, ae f зоофóбія – нав’яз-ливий страх – боязнь тварин
zygomaticomaxillāris, e вилично-верхньощелеповий
zygomatĭcus, a, um виличний

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка