Латинсько-український словникСторінка4/5
Дата конвертації26.07.2020
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5
neurofibra, ae f нервове волокно
neurogĕnus, a, um неврогенний, 1) зумовлений нормальною або патологічною діяльністю нерво-вої системи; 2) що похо-дить з елементів нервової системи
neurolўsis, is n неврóліз – хірургічна операція: звільнення нерва від рубцевих зрощень
neuromusculāris, e нервово-м’язовий, нервово-мускулярний
neuron, i n нейрон
neurōsis, is f неврóз – зворотний роз-лад психічної діяльності, зумо-влений дією психотравмуючих чинників, який протікає з усві-домленням хворим факту свого захворювання і без порушення відображення реального світу
neurotendineus, a, um нервово-сухо-жилковий
nictans, ntis мигальний
niger, gra, grum чорний
nihil ніщо
nitras, ātis m нітрат
nitrĭcus, a, um азотний, азотнокислий
nitris, ītis m нітрит
nitrōsus, a, um азотистий
noceo, cĭtum, ēre шкодити
nocturnus, a, um нічний
nodŭlus, i m вузлик
nodus, i m вузол
nomen, ĭnis n ім’я, назва
nomĭno, ātum, āre називати
non не, ні
noninfectiosoallergĭcus, a, um не-інфекційно-алерґічний
nonnullus, a, um деякий
Norsulfazōlum, i n норсульфазол
Norvegĭcus, a, um норвезький
nosocomium, i n (грец.) лікарня, шпи-таль
nosocomiālis, e внутрішньошпиталь-ний
noto, ātum, āre позначати
Novocaīnum, i n новокаїн
novus, a, um новий
nucleŏlus, i m ядерце
nucleus, i m ядро
numĕrus, i m число
nutrio, ītum, īre годувати
nutricius, a, um живильний
O
obductus, a, um покритий оболонкою
oblāta, ae f облатка
oblīquus, a, um косий
oblongātus, a, um довгастий
observo, ātum, āre оглядати, спосте-рігати
obstructīvus, a, um обструктивний, закриваючий, який перешкоджає
obturatorius, a, um затульний
obturātus, a, um затульний
occipitālis, e потиличний
occĭput, ĭtis n потилиця
occlūsus, a, um закритий
Octadīnum, i n октадин
Octoestrōlum, i n октестрол
oculenta, ōrum n очні мазі
oculista, ae m, f окуліст, очний лікар
oculoguttae, ārum f очні краплі
ocŭlus, i m око
odontalgia, ae f одонтальґія – відчуття болю, що локалізується в зубах
odontogěnus, a, um одонтоґенний, зубного походження
odontometria, ae f одонтомéтрія – су-купність методів вимірювання елементів зубної системи
odontoscopia, ae f однтоскопія – суку-пність методів опису особливос-тей розвитку й будови зубної системи
oedēma, ătis n набряк
oesophăgus, i m стравохід
officīna, ae f аптека
officinālis, e офіцінальний, аптечний
Oleandomycīni phosphos, -ātis m фосфат олеандоміцину

oleōsus, a, um олійний


оleum, i n олія
oleum jecoris Aselli риб’ячий жир
olfactus, us m нюх
oligaemia, ae f оліґемія – зменшена загальна кількість крові
oligodactylia, ae f оліґодактилія – ано-малія розвитку: неповна кіль-кість пальців рук або стіп
oligotrophia, ae f оліґотрофіл – зни-жена вгодованість
oliguria, ae f оліґурія – зменшене ви-ділення сечі
olla, ae f банка
omnis, e весь, всякий
omohyoideus, a, um лопатково-під’я-зиковий
ompholocēle, es f пупкова грижа
oncologia, ae f онколоґія – галузь ме-дицини і біології, яка вивчає причини виникнення, механізми розвитку і клінічні прояви пух-лин та розробляє методи їх діаг-ностики, лікування і профілак-тики
ontogenĕsis, is f онтоґенéз – сукуп-ність послідовних морфологіч-них, фізіологічних і біохімічних перетворень організму від його зародження до кінця життя
onychia, ae f оніхія – загальна назва уражень нігтів
onychophagia, ae f оніхофáґія – нав’я-зливе обкусування нігтів
onychorrhēxis, is f оніхорéксис – під-вищена ламкість нігтьових плас-тинок, яка проявляється звичай-но їх поздовжнім розщепленням
onychoschīsis, is f оніхошизис – роз-шарування нігтів (при хронічних залізодефіцитних анеміях)
oophorītis, ĭdis f оофорит – запалення яєчника
operatio, ōnis f операція
ophthalmia, ae f офтальмія – загальна назва деяких запальних уражень ока
ophthalmĭcus, a, um очний
ophthalmologia, ae f офтальмолоґія – галузь клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез і клі-нічний перебіг порушень зору і хвороб ока та розробляє методи їх діагностики, лікування і про-філактики
ophthalmoscopia, ae f офтальмоско-пія – метод вивчення стану сіт-ківки, судинної оболонки ока і диску зорового нерва, що ґрун-тується на огляді очного дна
Opium, i n опій
opponens, ntis протиставний
optĭcus, a, um зоровий
optĭme найкраще, найліпше
optĭmus, a, um найліпший, найкращий
ora, ae f лінія (анат.), край (гіст.)
orbĭta, ae f очна ямка, орбіта
orbitālis, e очноямковий
organismus, i m орґанізм
organum, i n (organon, i n) орґан
oributta, ae f пероральна таблетка
originālis, e ориґінальний
ornithōsis, is f орнітоз – гостра інфек-ційні хвороба, яка викликається хламідіями, що передаються лю-дині респіраторним шляхом від птахів
orthopaedia, ae f ортопедія – галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби і деформації опірно-ру-хового апарату і розробляє мето-ди їх діагностики, лікування і профілактики
Oryˉza, ae f рис
os, oris n рот
os, ossis n кістка
Osarbōnum, i n осарбон
osseus, a, um кістковий
ossicŭlum,i n кісточка
ossificatio, ōnis f окостеніння
osteoarthrōsis, is f остеоартроз – див. arthrōsis
osteodystrophia,ae f остеодистрофія – дистрофія кісткової тканини
osteogenĕsis, is f остеогенéз – процес утворення кісткової тканини
osteomalacia, ae f остеомаляція – роз-м’якшення кісток з розвитком деформацій скелету
osteonecrōsis, is f некроз ділянки кіст-ки
osteoporōsis, is f остеонекроз – дист-рофія кісткової тканини з пере-будовою її структури
ostium, i n отвір, вічко
otītis, ĭdis f отит – запалення вуха
otium, i n дозвілля
otoguttae, ārum f вушні краплі
otomycōsis, is f мікоз, що характери-зується ураженням вуха
otoplastĭca, ae f отопластика – плас-тична операція: відновлення вушної раковини або її частини, якої бракує
otorhinolaryngologia, ae f отоларин-ґолоґія – галузь клінічної меди-цини, яка вивчає етіологію, патогенез, клінічний перебіг хвороб вуха, носа, навколоносо-вих пазух, глотки і гортані та розробляє методи діагностики, лікування і профілактики цих хвороб
ovarium, i n яєчник
ovarius, a, um яєчниковий
Oxacyllīnum-natrium, i n оксациліно-натрієва сіль
Oxygenium, i n кисень
oxygenotherapia, ae f киснева терапія
oxўdum, i n окис, оксид
P

pachygyria, ae f пахіґірія – патоло-ґічне потовщення і затвердіння закруток великого мозку


paediāter, tri m педіатр, дитячий лі-кар
paediatria, ae f педіатрія – галузь клі-нічної медицини, яка вивчає здо-ров’я дитини в процесі її розвит-ку, фізіологію і патологію дитя-чого віку, а також розробляє ме-тоди діаґностики, профілактики і лікування дитячих хвороб
palatīnus, a, um піднебінний
palātum, i n піднебіння
palmaris, e долонний
palpatio, ōnis f пальпація, прощупу-вання
palpĕbra, ae f повіка
panalgia, ae f паналґія – відчуття бо-лю в усьому тілі
panaritium, i n панарицій – гостре гнійне запалення тканин пальця
panarthrītis, ĭdis f панартрит – гост-рий гнійний артрит, який супро-воджується ураженням зв’язко-вого апарата суглоба і флеґмо-ною оточуючих м’яких тканин
pancreas, ătis n підшлункова залоза
pancreatĭcus, a, um панкреатичний, стосовний підшлункової залози
panotītis, ĭdis f панотит – одночасне запалення середнього і внутріш-нього вуха
pantophobia, ae f пантофóбія – нав’я-зливий страх – боязнь всього навколишнього
papulopustulōsus, a, um папульозно-гноячковий
par, paris рівний, однаковий
paradontōsis, is f парадонтоз – хворо-ба, яка характеризується прогре-сивною резорбцією кісткової тканини зубних альвеол, запале-ння ясен і розхитуванням зубів
paraffinātus, a, um парафіновий
paralytĭcus, a, um паралітичний
paralўsis, is f параліч – розлад рухової функції у вигляді повної відсут-ності довільних рухів внаслідок порушення іннервації відповід-них м’язів
paranephrītis, ĭdis f паранефрит – запалення навколониркової кліт-ковини
paraparēsis, is f парапарез – парез обох ніг або рук
parātus, a, um приготований
parenchўma, ătis n паренхіма – спе-цифічні клітинні елементи орґа-на, що виконують його основну функцію
parenterālis, e парентеральний, який є поза травним трактом
parēsis, is f парез – зменшення сили і (або) амплітуди довільних рухів, зумовлене порушенням іннерва-ції відповідних м’язів
paries, ĕtis m стінка
parietalis, e тім’яний
paro, ātum, āre готувати
paroxysmālis, e пароксизмальний, який відбувається у формі па-роксизмів
paroxysmus, i m пароксизм – раптове, що переважно повторюється, ви-никнення або посилення ознак хвороби на відносно короткий проміжок часу
pars, partis f частина
particŭla, ae f частинка
partim частково
partus, us m пологи, роди
parvus, a, um малий, невеликий
pasta, ae f паста
Pasta Boro-Zinci-naphthalāni борно-цинко-нафталанова паста
pastor, ōris m пастух
patella, ae f наколінок
pater, tris m батько
pathogenĕsis, is f патогенéз – 1) вче-ння про загальні закономірності розвитку перебігу і закінчення хвороб; 2) механізм розвитку конкретної хвороби, патологіч-ного процесу або стану
patiens, ntis m,f пацієнт, терплячий, хворий
patria, ae f батьківщина
pavor, ōris m страх
pecten, ĭnis m гребінь
pectineus, a, um гребінний
pectinātus, a, um гребенястий
pectorālis, e грудний
pectus, ŏris n груди
pedicŭlus, i m ніжка
peduncŭlus, i m ніжка, стебло
pelvīnus, a, um тазовий
pelvis renālis ниркова миска
pelvis, is f 1) таз; 2) миска
penĕtrans, ntis проникаючий
penetratio, ōnis f пенетрація, проник-нення
penicillātus, a, um пеніциліновий
Pentalgīnum, i n пенталгін
pentastōma, ătis n п’ятиротка – ли-чинка собачого глиста в печінці людини
pepsīnum, i n пепсин
per (прийм. з Acc.) через, протягом
percussio, ōnis f перкусія, простуку-вання
perficio, fectum, ĕre вдосконалювати
perfŏrans, ntis пронизний, проколю-ючий, проривний
perforātus, a, um пронизаний
pericardiăcus, a, um осердний
pericardītis, ĭdis f перікардит – запа-лення перикарда (осердя)
pericardium, i n осердя, перикард – тканинна оболонка, яка оточує серце, аорту, легеневий стовбур, устя порожнистих і легеневих вен
perichondrium, i n охрястя
periculōsus, a, um небезпечний
perikaryon, i n навколоядро
periŏdus, i f період
periosteum, i n окістя
perītus, a, um досвідчений
perlotio, ōnis f спринцювання
permanens, ntis постійний, перма-нентний
peroxўdum, i n пероксид, перекис
perpetuus, a, um постійний
persistens, ntis персистентний, що повільно атрофується; постійний (анат.)
persōna, ae f особа, персона
pertussis, is f кашлюк
pes, pedis m нога, стопа; ніжка (гіст.)
pessarium, i n песарій (м’яка лікарсь-ка форма)
petrōsus, a, um кам’янистий
phacocēle, es f факоцеле – грижа кришталика
phalanx, ngis f фаланга (пальця); ряд
pharmaceuta, ae m, f фармацевт
pharmacologia, ae f фармакологія – наука, яка вивчає дію лікарських і інших біологічно активних речовин на організм людини і тварин
pharmacopōla, ae m, f аптекар
pharmacotherapia, ae f фармакотера-пія – сукупність методів лікува-ння, що базуються на застосу-ванні лікарських засобів
pharyngeus, a, um горловий
pharynx, ngis m горло, глотка
phasis, is f фаза
Phenacetīnum, i n фенацетин
Phenobarbitālum, i n фенобарбітал
Phenōlum, i n фенол
Phenylii salicylas (-ātis m) фенілсалі-цилат

philosŏphus, i m філософ


phlebectasia, ae f флебектазія – стійке розширення вени (вен)
phlebogramma, ătis n флебоґрама – рентґеноґрама вени (кількох вен) після введення в кров контраст-ної речовини
phlebolithus, i m = concrementum venōsum конкремент з гладкою поверхнею, який утворюється у просвіті вени
phleborrhēxis, is f флеборéксис – роз-рив вени
phlebosclerōsis, is f (син. рhlebofib-rōsis, is f) патологічний процес, який характеризується заміною еластичних волокон і м’язових елементів оболонки вени сполуч-ною тканиною, що призводить до ущільнення венозної стінки
phlebostenōsis, is f флебостеноз – зву-ження просвіту вени (вен), зумо-влене патолоґічними змінами її (їхніх) стінки (стінок)
phlegmōne, es f флегмона – гостре, чітко не обмежене гнійне запалення клітковини
phosphas, ātis m фосфат
phosphorĭcus, a, um фосфорний
Phosphŏrus, i m фосфор
phren, phrenis f 1) діафрагма; 2) ро-зум, думка
phrenoptōsis, is f френоптóз – опуще-ння діафрагми
phthisiatria, ae f фтизіатрія – галузь клінічної медицини, яка вивчає етіолоґію і патоґенез туберкульо-зу, розробляє методи його діаґ-ностики, лікування і профілак-тики, а також орґанізації надання медичної допомоги хворим ту-беркульозом
phthisis, is f сухоти, туберкульоз
phylogenĕsis, is f філогенéз – процес історичного розвитку тієї чи іншої групи організмів
physiologia, ae f фізіологія – медично-біологічна наука, яка вивчає жи-ттєдіяльність цілісного орґані-зму і його частин – систем, орга-нів, тканин, клітин, - виявляє причини, механізми і законо-мірності життєдіяльності орга-нізму і взаємодію його з нав-кіллям
physiotherapia, ae f фізіотерапія – лікування природними чин-никами
phytotherapia, ae f фітотерапія – лікування, яке базується на застосуванні лікарських рослин
Pilocarpīnum, i n пілокарпін
pilŭla, ae f пілюля
pilus, i m волос
piperītus, a, um перцевий
pius, a, um м’який, ніжний
Pix (-cis f) liquĭda (-ae) дьоготь
pix, picis f смола
planta, ae f рослина; підошва
Plantaglucīdum, i n плантаґлюцид

plantāris, e підошвовий


planum, i n площина
planus, a, um плоский, рівний
plasma, ătis n плазма
рlasmĭcus, a, um плазматичний
platycrania, ae f платикранія, плати-цефалія, плоскоголовість – ано-малія розвитку: різке сплющення мозкового черепа
platyspondylia, ae f платиспондилія – розширення тіла хребця
plenus, a, um повний
plerumque здебільшого, переважно
plexus, us m сплетення
plica, ae f складка
Plumbum, i n свинець
pneumonia, ae f пневмонія – запаль-ний процес в тканинах легені, який виникає як самостійна хво-роба або як прояв чи ускладне-ння якого-небудь захворювання
pneumotomia, ae f розтин тканини легені
podalgia, ae f подальґія – біль у стопі, що виникає після фізичного на-вантаження, частіше при плоско-стопості
polāris, e полярний
polioencephalītis, ĭdis f поліоенцефа-літ – запалення сірої речовини головного мозку
poliomyelītis, ĭdis f поліомієліт – гост-ре інфекційне захворювання, що характеризується ураженням ц.н.с., головним чином клітин передніх рогів спинного мозку, оболон головного і спинного мозку
pollakiuria, ae f полакіурія – часте сечовипускання (більше 6 разів на добу)
pollex, ĭcis m великий палець кисті
polyarthrītis, ĭdis f поліартрит – одно-часне або поступове виникле за-палення декількох суглобів
polychromatophilicus, a, um полі-хроматофільний
polycystĭcus, a, um полікістозний, багатокістозний
polydactylia, ae f полідактилія – ано-малія розвитку: шість і більше пальців на руці або нозі
polyuria, ae f поліурія – підвищене виділення сечі (на добу)
pons, ntis n міст
popŭlus, i m народ
porcīnus, a, um свинячий
portо, ātum, āre носити, нести
portio, ōnis f відділ (гіст.); частина, порція
porus , i m отвір, по΄ра
post 1) після, пізніше; 2) прийм. з Acc. після, по
posterior, ius задній
posthaemorrhagĭcus, a, um постгемо-раґічний, що виник після кро-вотечі
posttraumatĭcus, a, um післятравма-тичний
potentia, ae f сила
praecipitātus, a, um осаджений
praecipue переважно
praeembryonĭcus, a, um передзарод-ковий
praematūrus, a, um передчасний
praemolāris, e (dens) малий кутній зуб
praeparātum, i n препарат
praepăro, ātum, āre приготовляти
praescrībo, scriptum, ĕre припису-вати
praesens, ntis теперішній
pregnantia, ae f вагітність
preputium, i n передня шкірочка (чо-ловічого статевого члена)
primarius, a, um первинний
primus, a, um перший
prius спочатку, раніше
pro (прийм. з Abl.) за, для
processus, us m відросток
professor, ōris m професор
profundus, a, um глибокий
prognōsis, is f прогноз, передбачення
prognōsis morbi проґноз хвороби – науково обґрунтоване припуще-ння про подальший перебіг і закінчення хвороби
prohibeo, bĭtum, ēre забороняти
prolapsus, us m пролáпс, випадіння
prominens, ntis виступний
prominentia, ae f виступ, випуклість, кістковий виступ
promontorium, i n мис
promyelocýtus, i m промієлоцит – клі-тина, яка утворюється із мієло-бласта і є попередницею мієло-цита
propendens, ntis відвисний
prophāsis, is f профаза – перша стадія клітинного поділу, під час якого відбувається спіралізація хромо-сом, розпад каріолеми і ядерець та формування мітотичного апа-рата
prophēta, ae m пророк
propior, ius близький
proprius, a, um власний
prosopalgia, ae f прозопальґія – нев-ролоґічний біль обличчя
prosopoplegia, ae f прозопоплéґія – параліч мімічної мускулатури, зумовлений ураженням лицевого нерва
prostāta, ae f простата, передміхурова залоза
protuberantia, ae f горбистість
proximālis, e ближчий, проксималь-ний
proxĭmus, a, um найближчий
prudenter розсудливо
prurĭgo, ĭnis f сверблячка
pseudoarthrōsis, is f псевдоартроз – стійке порушення цілості або оссифікації кістки з наявністю патолоґічної рухомості на її просторі
psychogěnus, a, um психоґенний, який виникає внаслідок впливу психічного стану або психічної травми
pterygoideus, a, um крилоподібний
pubes, is f лобок, лобкове волосся
pubĭcus, a, um лобковий
puerīlis, e дитячий
puerperālis, e пуерперальний, після-пологовий, постнатальний
pulmo, ōnis m легеня
pulmonālis, e легеневий
pulpa, ae f пульпа, м’якуш (зуба)
pulpāris, e пульпарний, який стосу-ється пульпи
pulsus, us m пульс
pulverātus, a, um порошкоподібний, порошковий, в порошку
pulvīnar, āris n подушка
pulvis, ĕris m порошок
punctātus, a, um точковий
pupilla, ae f зіниця
purgans, ntis прочищуючий, проносний
purgatīvus, a, um проносний
purificātus, a, um очищений (сто-совно сироваток і вакцин)
purulentus, a, um гнійний
purus, a, um чистий
pus, puris n гній
puter, tris, tre гнилий
pyelītis, ĭdis f пієліт – запалення нир-кової миски
pyelonephrītis, ĭdis f піелонефрит – запалення переважно інтерсти-ціальної (проміжної) тканини нирки і ниркової миски
pylōrus, i m воротар (шлунка)
pylorĭcus, a, um воротарний
pyodermia, ae f піодермія – загальна назва дерматозів, викликаних стрептококами, стафілококами, рідше іншими збудниками; хара-ктеризується гнійним запале-нням шкіри
pyorrhoea, ae f піорея – гноєтеча, витікання гною
pyramidalis, e пірамідний
pyrămis, ĭdis f піраміда
pyrogĕnes, is піроґенний – 1) який викликає температуру тіла; 2) викликаний температурою
pyrōsis, is f печія, згага
pyuria, ae f піурія – виділення гною з сечею
Q
quadrātus, a, um квадратний
quadrĭсеps, cipĭtis чотириголовий
quantum скільки
quantum satis скільки треба
quartus, a, um четвертий
qui, quae, quod який, яка, яке
quies, ētis f спокій
quintipăra, ae f жінка, яка народжувала п’ять разів
R
rabies, ēi f сказ
radix, īcis f корінь
ramus, i m гілка
rami perforantes пронизні гілки
raro рідко
rarus, a, um рідкий
recens, ntis свіжий
recenter свіжо
receptum, i n рецепт
recessus, us m закуток; кишеня (гіст.)
recipio, receptum, ĕre брати
recrudescens, ntis повторний
rectālis, e ректальний, прямокишко-вий
recte правильно
rectificātus, a, um очищений (скі-підар, спирт)
rectum, i n пряма кишка
rectus, a, um прямий, правильний
recurrens, ntis поворотний
reductus, a, um відновлений
regeneratio, ōnis f відновлення
regio, ōnis f ділянка
remedium, i n лікувальний засіб, засіб
remissio, ōnis f ремісія – стан перебігу хвороби, що характеризується тимчасовим послабленням або зникненням її ознак
ren, renis m нирка
renālis, e нирковий
repetitio, ōnis f повторення
repĕto, ītum, ĕre повторяти
res, rei f справа, річ (res rudes сировина)
resectio, ōnis f резекція, вирізання частини орґана
Resorcīnum, i n резорцин
respiratorius, a, um дихальний
rete, is n сітка
retinacŭlum, i n тримач
rhaphe, es f шво (між сухожилками і м’язами); лінія зрощення двох половин орґана або частин тіла
rheumatĭcus, a, um ревматичний
rheumatīsmus, i m ревматизм
rhinītis, ĭdis f риніт – запалення слизової оболонки носа
rhinoplastĭca, ae f ринопластика – за-гальна назва пластичних опе-рацій відновлення носа або вип-равлення його форми
rhizōma, ātis n кореневище
rima, ae f щілина
risoribletta, ae f різороблета, під’язи-кова таблетка
rotundus, a, um круглий
rubeŏla, ae f краснуха
ruber, bra, brum червоний
rubor, ōris m почервоніння
ruptūra, ae f розрив
S
Saccharīnum, i n сахарин
sacchărum, i n цукор
saccus, i m мішок, кишеня
sacrālis, e крижовий
saepe часто
sagittalis, e стріловий, саґітальний
sal, salis n (m) сіль
Salep n (невідм.) салеп
salicylĭcus, a, um саліциловий
Salōlum, i n салол
salūber, bris, bre цілющий
salus, ūtis f здоров’я, благо
sanabĭlis, e виліковний
sanatio, ōnis f санація, оздоровлення
sanguĭfer, fĕra, fĕrum кровоносний
sanguineus, a, um кровоносний
sanguis, ĭnis m кров
sano, ātum, āre оздоровляти
sanus, a, um здоровий
saphēnus, a, um підшкірний (вена); прихований (нерв)
sapiens, ntis мудрий
sapienter мудро
sapo, ōnis m мило
Sapo (-ōnis m) viridis (-is) зелене мило
sapraemia, ae f гноєкрів’я, гнильне отруєння крові
saprogĕnus, a, um сапроґенний, гни-льний
sarcoidōsis, is f саркоїдоз – хронічна хвороба неясної етіолоґії, яка хараткеризується ураженням лімфатичної системи, внутрі-шніх орґанів і шкіри
sarcōma, ătis n саркома – злоякісна сполучнотканинна пухлина
scabies, ēi f короста
scapŭla, ae f лопатка
scapus, i m стрижень
scarlatinōsus, a, um скарлатиновий
scatŭla, ae f коробочка
schizophrenia, ae f шизофренія
scientia, ae f знання
sclerālis, e склеральний
sclerōsis, is f склероз – ущільнення органа
sclopetarius, a, um вогнепальний
secretorius, a, um секреторний, видільний
secundarius, a, um вторинний
secundus, a, um другий
sedatīvus, a, um заспокійливий
segmentālis, e сеґментний
segmentum, i n сеґмент, відрізок
semen, ĭnis n насіння
semicanālis, is m напівканал
semicirculāris, e півколовий
seminĭfer, fěra, fěrum сім’яний, сім’яносний
senex, senis старий
senīlis, e старечий
sensus, us m відчуття
sentio, nsum, īre відчувати
sepăro, ātum, āre відділяти, відокрем-лювати
septum, i n перегородка
series, ēi f ряд
sero пізно
serotīnus, a, um пізній, запізнілий
serōssus, a, um серозний
serum, i n сироватка
serus, a, um пізній
sesamoideus, a, um сесамоподібний
siccātus, a, um висушений
siccus, a, um сухий
sideropenĭcus, a, um залізодефі-цитний
sigmoideus, a, um сигмоподібний
signatūra, ae f позначення
signo, ātum, āre позначати
silvester, tris, tre лісовий
simĭlis, e подібний
simplex, ĭcis простий
sinapisātus, a, um гірчичний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка