Латинсько-український словникСторінка3/5
Дата конвертації26.07.2020
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5
Hydrargўri amidochlorĭdum (-i n) амідохлорид ртуті
Hydrargўrum, i n ртуть
hydrocarbōnas, ātis m гідрокарбонат
hydrocēle, es f гідроцéле (невідм.) скупчення серозної рідини між вісцеральною і карієтальною пластинками піхвової оболонки яєчка, водянка оболонок яєчка
hydrochlorĭcus, a, um хлористоводне-вий, соляний
hydrochlorĭdum, i n гідрохлорид
Hydrocortisōni acētas (-ātis m) ацетат гідрокортизону
Hydrogenium, i n водень
hydrophobia, ae f гідрофóбія – страх виникнення болісних ковтальних судом при спробі зробити ковток води, при баченні води чи при згадуванні про неї; спостерігає-ться при сказі, правці, істерії
hydrops, ōpis m водянка, скупчення транссудату в якій-небудь поро-жнині тіла
hydroscopĭcus, a, um гігроскопічний, який вбирає воду
hydroxўdum, i n гідроокис
hygrōma, ătis n гіґрома – осумковане скупчення рідини в тканинах
hymen, ĕnis m дівоча перетинка
hyoideus, a, um під’язиковий
hypacusia, ae f гіпакузія – порушення слуху, зумовлене зниженням збудливості рецепторних клітин спірального орґана
hypaesthesia, ae f гіпестезія – зниження поверхневої чутливості
hyperaemia, ae f гіперемія – перепов-нення кров’ю певної ділянки периферичної судинної системи
hyperergia, ae f гіперґія – підвищена реактивність орґанізму
hypergia, ae f гіперґія – понижена реактивність організму
hyperglykaemia, ae f гіперґлікемія – підвищений вміст глюкози в крові
hyperkinesia, ae f посилення рухової функції якого-небудь внутрішнього органа
hyperkinesia cordis збільшення амплітуди серцевих скорочень із відповідним збільшенням ударного об’єму крові
hyperkinēsis, is f гіперкінéз – автома-тичний насильний рух внаслідок мимовільних скорочень м’язів
hyperthermia, ae f гіпертермія – стан організму, який характеризуєть-ся підвищеною температурою тіла
hypertonĭcus, a, um гіпертонічний
hypertrophia, ae f гіпертрофія – збільшення органа або його частини внаслідок збільшення об’єму і (або) числа клітин
hypervolaemia, ae f гіперволемія – збільшення об’єму циркулюючої крові
hypnotĭcus, a, um снотворний
hypochondrium, i n підребер’я
hypogastrium, i n підчерев’я
hypokinesia, ae f гіпокінезія – обме-ження кількості й об’єму рухів, зумовлене способом життя, осо-бливостями професійної діяль-ності, постільним (ліжковим) режимом в період захворювання
hypokinēsis, is f гіпокінез – поруше-ння рухів, що проявляється обмеженням їх об’єму та шви-дкості
hyponychium, i n піднігтьова пластинка
hypophўsis, is f гіпофіз
hyposulfis, ītis m гіпосульфіт
hypotensia, ae f гіпотензія (син. гіпотонія) – знижений гідростатичний тиск в судинах, порожнистих органах або в порожнинах організму
hypotonia, ae f гіпотонія – 1) знижений тонус м’яза або м’язевого шару стінки порожнистого органа; 2) див. hypotensia, ae f
hystĕra, ae f (грецьк.) матка
hysterectomia, ae f гістеректомія – оперативне видалення матки
hysterĭcus, a, um істеричний
hysteropexia, ae f гістеропеклія – за-гальна назва хірургічних операцій фіксації патологічно рухливої матки
hysterorrhēxis, is f – гістерорексис – порушення цілісності (розрив) стінки матки, що є тяжким ускладненням вагітності і пологів (напр., при грубій травмі під час вагітності тощо)
I
iater, tri m (грецьк.) лікар
ibi там
Ichthyōlum, i n іхтіол
ictĕrus, i m жовтяниця
igĭtur отже
ignis, is m вогонь
ileum, i n клубова кишка
iliăcus, a, um клубовий
ille, illa, illud той, та, те
immatūrus, a, um незрілий, недоспілий, передчасний
imminens, ntis загрожуючий
imminentia, ae f загроза
imminentia interruptiōnis graviditātis загроза переривання вагітності
immunis, e імунний, несприятливий
immunĭtas, ātis f імунітет, несприй-нятливість організму до інфек-ційних і неінфекційних аґентів та речовин, що мають антиґенні властивості
impar, āris непарний, нерівний
imperium, i n влада, держава, імперія
impĕro, ātum, āre наказувати
in (прийм. з Acc., Abl.) в, на, до
inactīvus, a, um неактивний
incarcerātus, a, um защемлений
incīdo, cīsum, ĕre різати, нарізувати
incipiens, ntis початковий
incisūra, ae f вирізка
incisīvus, a, um різцевий
incīsus, a, um різаний, нарізаний
incognĭtus, a, um невідомий
incomplētus, a, um неповний
incus, ūdis f коваделко
index, ĭcis m вказівний палець
indivīsus, a, um неподілений
induratio, ōnis f затвердіння
inetrphalangeus, a, um міжфалан-говий
infans, ntis m, f дитина, немовля
infantĭlis, e дитячий, інфантильний, недорозвинений
infantilismus, i m інфантилізм – від-сталість розумового і фізичного розвитку
infarctus, us m інфаркт – змертвіла частина тканини або орґана вна-слідок раптового порушення її кровопостачання
infaustus, a, um несприятливий
infraclaviculāris, e підключичний
infrafissurālis, e підщілинний
infectio, ōnis f інфекція, зараження
infectiosoallergĭcus, a, um інфекцій-но-алерґічний
infectiōsus, a, um інфекційний, зара-зливий
inferiolobālis, e нижньочастковий
infiltratio, ōnis f інфільтрація – про-никнення в тканини і накопи-чення в них невластивих їм клітинних елементів, рідин і (або) хімічних речовин
inflammatio, ōnis f запалення
infraclaviculāris,e підключичний
infrafissuralis, e підщілинний
infrahyoideus, a, um підпід’язиковий
infundibŭlum, i n лійка
infundo, fūsum, ĕre наливати
infūsum, i n настій
inguinālis, e пахвинний
inhalatio, ōnis f інгаляція, вдихання
initium, i n початок
injectabuletta, ae f ін’єктабулета, таблетка для ін’єкційних розчинів
injectio, ōnis f ін’єкція, впорскування, вливання
innātus, ma, um вроджений
inoperabĭlis, e неоперабельний, якого не можна оперувати
insanabĭlis, e невиліковний
insipĭdus, a, um нецукровий
insolubĭlis, e нерозчинний
inspiratorius, a, um вдихальний
insufficientia, ae f недостатність
insultus, us m інсульт – викликане патологічним процесом гостре порушення кровообігу в головному або спинному мозку з розвитком стійких симптомів ураження центральної нервової системи
inter (прийм. з Acc.) між, серед
intercostālis, e міжреберний
interlobulāris, e міжчастковий
intermedius, a, um проміжний
intermittens, ntis переміжний
internus, a, um внутрішній
interphalangeus, a, um міжфаланго-вий
interstitiālis, a проміжний
intertuberculāris, e міжгорбковий
intestīnum, i n кишка
intĭma, ae f внутрішня оболонка судини
intĭmus, a, um найглибший, внутріш-ній, задушевний
intoxicatio, ōnis f інтоксикація, отруєння
intramusculāris, e внутрішньом’я-зовий
intravenōsus, a, um внутрішньове-нний
invenio, ventum, īre знаходити
inversus, a, um перевернутий, пере-кручений
investio, ōnis f оболонка (гіст.)
inveterātus, a, um застарілий, задавнений
iodĭdum, i n йодид
Iodum, i n йод
ipse, a, um сам, сама, само
irregulāris, e атиповий (os irregulāre атипова кістка); нерівномірний; неправильний; неоформле-ний (гіст.)
irrigario, ōnis f обмивання
ischaemia, ae f ішемія – зменшене кровопостачання ділянки тіла, органа або тканини внаслідок послаблення або припинення припливу артеріальної крові
ischaemĭcus, a, um ішемічний
ischiadĭcus, a, um сідничий
ischias, ădis f ішіас – попереково-крижовий радикуліт
isocoria, ae f ізокорія – рівність
діаметрів зіниць лівого і
правого очей
isothenuria, ae f ізотенурія – виділе-ння сечі з постійною питомою вагою; найчастіше спостеріга-ється при зниженні концентра-ційної здатності нирок
isothermia, ae f постійність темпе-ратури під час хвороби
isotonia, ae f однаковість тиску
isotonĭcus, a, um ізотонічний
isthmĭcus, a, um перешийковий
J
jecur, ŏris n печінка (фарм.)
jucunde приємно
junctio, ōnis f з’єднання (гіст.)
junctūra, ae f з’єднання
justitia, ae f справедливість
juvĕnis, e молодий
juxtaglomerulāris, e юкстаґломе-рулярний
K
Kalii permangănas (-ātis m) перманґанат калію
Kalium, i n калій
kefir кефір
keratītis, ĭdis f запалення рогівки
kinesitherapia, ae f лікування рухами
kinorexia, ae f (син. bulimia, ae f) патологічне, різко посилене відчуття голоду, яке часто супроводжується загальною слабістю і болями в животі (досл. “собачий голод, собачий апетит”)
L
labiālia, e губний
labium, i n губа
labor, ōris m праця, робота
labŏro, ātum, āre працювати; страждати, хворіти
labrum, i n губа; край (гіст.)
lac, lactis n молоко
lacer, ĕra, ĕrum рваний
lacerātus, a, um рваний
lacrĭma, ae f сльоза
lacrimālis, e сльозовий
lactas, ātis m лактат
lacūna, ae f затока, лакуна
laesus, a, um пошкоджений, порушений
lagēna (lagoena), ae f пляшка, флакон
lamella, ae f пластинка
lamĭna, ae f пластинка
Lanolīnum, i n ланолін
laparometria, ae f лапаромéтрія – ви-мірювання окружності живота на рівні пупка, напр., при визначен-ні терміну вагітності
laparotomia, ae f лапаротомія – опе-ративний розтин черевної поро-жнини (через черевну стінку)
lapis, ĭdis m камінь
lapsus, us m помилка
lapsus calămi описка
lapsus linguae обмовка
laryngeus, a, um гортанний
laryngītis, ĭdis f ларинґіт – запалення гортані
larynx, ngis m гортань
laterālis, e бічний, латеральний
Latīne по-латинському, по-латині
latus, a, um широкий
latus, ĕris n бік
lavo, ātum, āre мити
laxans, ntis послаблюючий, проносний
laxus, a, um розвільнений, розслаблений
lego, lectum, ĕre збирати; читати
lente повільно
leontiāsis, is f леонтіаз, левове лице (спотворене лице) при проказі
leporīnus, a, um заячий
leptomeningītis, ĭdis f лептоменінґіт –запалення м’яких і павутинних мозкових оболонок
lepus, ŏris m заєць
Lergasōlum, i n лерґазол
letālis, e летальний, смертельний
leucocyˉtus, i m лейкоцит, білокрівець
leucocytogenĕsis, is f лейкоцитоґенез, утворення лейкоцитів
leucocytolўsis, is f розпад лейкоцитів
leucocytōsis, is f лейкоцитоз – збіль-шення лейкоцитів у крові
leucopenia, ae f левкопéнія, лейко-пéнія – зменшення числа лейкоцитів у крові
leukaemia, ae f білокрів’я
levātor, ōris m піднімач (м’яз)
levis, e легкий
levissĭmus, a, um дуже легкий, найлегший
lex, legis f закон
libenter радо
liber, ĕra, ĕrum вільний
libĕri, ōrum m pl. діти
lichen, ēnis m лишай, лишайник
lien, ēnis m селезінка
ligamentum, i n зв’язка
limbus, i m лімб, облямівка, пружок
limĭtans, ntis пограничний
limpĭdus, a, um світлий, прозорий
linea, ae f лінія
lingua, ae f язик; мова
linimentum, i n рідка мазь, лінімент
linteum, i n полотно
lipodystrophia, ae f ліподистрофія – патологічний стан, який харак-теризується загальним або місцевим зменшенням об’єму жирової тканини і підшкірної клітковини
lipōma, ătis n лікома – доброякісна пухлина, яка розвивається з жирової тканини
liquĭdus, a, um рідкий
liquor ad clavos рідина від мозолів
liquor Ammonii anisātus нашатирно-ганусові краплі
liquor Ammonii caustĭci нашатирний спирт
liquor, ōris m рідина, розчин лікарської речовини
lithotomia, ae f літотомія – хірургічна операція розтину сечового міхура з метою видалення конкремента (камінця)
littĕrae, ārum f pl. науки
livor, ōris m синяк, синя пляма
livōres mortis трупні плями червонуватого і темно-синього кольору
lobāris, e частковий
lobŭlus, i m часточка
lobus, i m частка
locālis, e місцевий
localisātus, a, um розміщений
locātus, a, um розміщений
locus, i m місце
longitudinālis, e поздовжній
longitūdo, ĭnis f довжина
longus, a, um довгий
lotio, ōnis f лосьйон
lucĭdus, a, um світлий, прозорий
lumbāgo, ĭnis f люмбаго, біль в поперековій області
lumbālis, e поперековий
lumen, ĭnis n просвіт
luna, ae f місяць
lunātus, a, um півмісяцевий
lupus, i m 1) вовк; 2) вовчанка, туберкульоз шкіри
lusorius, a, um гральний
luteus, a, um жовтий
luxatio, ōnis f вивих
luxātus, a, um вивихнутий
lympha, ae f лімфа – прозора жовтувата рідина, що циркулює в тканинних щілинах і лімфатичних судинах
lymphatĭcus, a, um лімфатичний
lymphocyˉtus, i m лімфоцит
lymphogěnus, a, um лімфоґенний, який утворився внаслідок перенесення патолоґічного матеріалу течією лімфи
lyssophobia, ae f (син. maniophobia) лісофобія, маніофобія – нав’язливий страх-боязнь психічного розладу
M
macĕro, ātum. āre вимочувати
macies, ēi f схуднення, змарніння
macrocheilia, ae f макрохейлія – пато-логічне збільшення губ
macrodactylia, ae f макродактилія – надзвичайно довгі пальці рук і (або) ніг (аномалія розвитку)
macroglossia, ae f макроґлóсія – пато-логічне збільшення язика
macromastia, ae f макромастія – пато-логічне збільшення молочних залоз
macromelia, ae f макромелія – над-звичайно довгі кінцівки (ано-малія розвитку)
macropodia, ae f макропóдія – над-звичайно довгі нижні кінцівки (аномалія розвитку)
macropsia, ae f макропсія – розлад зору, при якому предмети виг-лядають (здаються) більшими, ніж вони є насправді
macrosomia,ae f – див.gigantismus,i m
macŭla, ae f пляма
maculātus, a, um плямистий
magis більше
magister, tri m вчитель, керівник, наставник
magistra, ae f вчителька, наставниця
Magnesii carbōnas карбонат магнію
Magnesium, i n магнезія, магній
magnitūdo, ĭnis f величина
magnopĕre дуже
magnus, a, um великий
majālis, e травневий
major, jus великий, більший
malaria, ae f малярія
male погано
malignus, a, um злоякісний
malleolāris, e кісточковий
malleŏlus, i m присередня кісточка
malleus, i m молоточок
malus, a, um поганий
mamma, ae f молочна (грудна) залоза
mandibŭla, ae f нижня щелепа
mandibulāris, e нижньощелеповий
mandūco, ātum, āre їсти, жувати
maneo, mansum, ēre залишатися
manifestus, a, um очевидний, явний
manubrium, i n ручка
manus, us f кисть, рука
marasmus, i m маразм – виснаження організму з поступовим згаса-нням всіх життєвих процесів, атрофією органів і тканин
margo, ĭnis m край
marīnus, a, um морський
mas, maris m самець, чоловік
masculīnus, a, um чоловічий
massa, ae f маса
mastectomia, ae f мастектомія – хі-рургічна операція: видалення молочної залози
mastītis adolescentium мастит юнацький, ювенільний – больова щільна припухлість молочних залоз, що виникає у підростків обох статей під час статевого дозрівання
mastītis, ĭdis f мастит – запалення молочної залози
mastoideus, a, um соскоподібний
mastopathia, ae f мастопáтія – пато-логічний стан молочної залози, зумовлений розладом гормона-льної регуляції і характеризує-ться ущільненням, фокальною гіпертрофією і (або) атрофією її тканин
mastoptōsis, is f мастоптоз – втрата форми, збільшення в довжину й опущення молочної залози під дією власної ваги, зумовлене зниженням еластичності тканин (переважно віковим)
mater, tris f мати; мозкова оболона
materia, ae f матерія, речовина
matūrus, a, um зрілий, спілий
maxilla, ae f верхня щелепа
maxillāris, e верхньощелеповий
maxĭme дуже, найбільше
maxĭmus, a, um найбільший
meātus, us m хід
mecum зі мною
mediālis, e присередній, медіальний
medicamentum, i n ліки
medicātrix, īcis цілющий
medicātus, a, um лікувальний, медичний
medicīna, ae f медицина – система наукових знань і практичної діяльності, метою яких є зміцне-ння і збереження здоров’я, продовження життя людей, попередження і лікування хвороб людей
medicinālis, e медичний, лікарський, лікувальний
medĭcus, a, um медичний
medĭcus, i m лікар
medius, a, um середній
medulla, ae f мозок (кістковий, спинний)
medulla ossium flava жовтий кістковий мозок
medulla ossium rubra червоний кістковий мозок
megacŏlon, i n мегаколон – значне розширення частини або всієї ободової кишки
megaduodēnum, i n меґадуоденум – різке збільшення розмірів дванадцятипалої кишки
megalocytus, i m меґалоцит – без’я-дерна клітина, яка виникає при меґалобластичному типі еритропоезу
megaloglossia, ae f див. macroglossia
megalopsia, ae f див. macropsia
megarectum, i n меґарéктум – значне
розширення прямої кишки
megas (грецьк.) великий
mel, mellis n мед
melanōma, ătis n меланома – злоя-
кісна пухлина, яка розвивається
з клітин, що виробляють меланін
mellĭtus, a, um цукровий, медовий
membrāna, ae f мембрана, перетинка
membranaceus, a, um перетинчастий
membranŭlae pro ocŭlis плівки для очей
membrum, i n кінцівка; член тіла
meningītis, ĭdis f менінґіт – запалення оболон головного і (або) спинного мозку
meningocēle, es f менінґоцéле (невідм.) – спинномозкова або черепномозкова грижа
meningopathia (-ae f) leucotĭca sive meningītis leucōsa форма нейролейкемії, яка характери-зується виникненням вогнищ екстрамедулярного кровотво-рення в мозкових оболонках
meninx, ngis f мозкова оболона
menorrhoea, ae f менорея
mens, ntis f розум, думка, мислення
mensis, is m місяць (календ.)
Menthōlum, i n ментол
mesarteriītis, ĭdis f мезартерит – запалення середньої оболонки артерій
mesogastrium, i n середня частина живота
metaphāsis, is f метафаза – друга (за профазою) стадія клітинного поділу, під час якої хромосоми розміщуються в екваторіальній площині веретена поділу; в кінці метафази починається роз’єдна-ння хромосом
metastāsis, is f метастаз – вогнище (фокус) пухлинного або запаль-ного процесу, що розвинувся внаслідок перенесення патоло-гічного матеріалу (клітин, мікро-організмів) з іншого фокуса в цьому ж організмі
methŏdus, i f метод
Methylēnum (-i n) coeruleum (-i) метилен синій
Methylii salicyˉlas (ātis m) метилсаліцилат
Methylium, i n метил
Methyluracilum, i n метилурацил

metrītis, ĭdis f метрит – запалення матки


metrorrhagia, ae f метрорáґія – мат-кова кровотеча, яка повторюєть-ся через нерегулярні проміжки часу
meus, a, um мій, моя, моє
microcolon, i n мікроколон – аномалія розвитку: вроджене зменшення розмірів товстої кишки
micromastia, ae f мікромастія – недо-розвинення молочних залоз
microorganismus, i m мікроорганізм, мікроб
micropsia, ae f мікропсія – розлад зору, при якому розміри наявних предметів здаються меншими, ніж вони є в дійсності
microtubŭlus, i m мікротрубочка
migrans, ntis блукаючий
mille тисяча
milligramma, ătis n міліграм
millilitrum, i n (ml) мілілітр (мл)
minerālis, e мінеральний
minĭmus, a, um найменший, дуже малий
minor, us малий, менший
minūta, ae f хвилина
minūtim дрібно
misceo, mixtrum, ēre змішувати
mitōsis, is f мітоз – основна форма клітинного поділу, суть якої полягає у рівномірному розподілі хромосом між дочірними клітинами
mitotĭcus, a, um мітотичний
mitrālis, e мітральний, стосується мітрального (двостулкового) клапана серця
mixtio, ōnis f суміш
mixtūra, ae f мікстура, суміш
mixtus, a, um змішаний
mobĭlis, e рухомий, рухливий
modiŏlus, i m веретено
modus, i m міра, спосіб
molāris, e (dens) великий кутній (зуб)
molestus, a, um тяжкий, докучливий
mollis, e м’який
molluscum, i n молюск, слизняк; м’яке закруглене новоутворення шкіри
monocentrĭcus, a, um моноцентрич-ний
monoplegia, ae f моноплéґія – параліч однієї кінцівки
mons, ntis m горбок, підвищення
montānus, a, um гірський
morbilli, ōrum m pl. кір
morbus, i m хвороба
morbus seri сироваткова хвороба – алергічна хвороба, яка виникає після парентерального введення великої кількості білка
moribundus, a, um вмираючий
morior, mortus sum, mori помирати
Morphīnum, i n морфін
mors, mortis f смерть
morsus, a, um укушений
morsus, us m укус
mortuus, a, um померлий, мертвий
mos, moris m звичай
motorius, a, um руховий
motus, us m рух
moveo, motum, ēre рухати
mucilāgo, ĭnis f слиз (лікарська форма)
mucōsus, a, um слизовий
mulier, ĕris f заміжня жінка
multo набагато, значно
multum багато
multus, a, um числений
murīnus, a, um мишачий
musca, ae f муха
musculāris, e м’язовий
musculōsus, a, um м’язистий
muscŭlus, i m м’яз
mutatio, ōnis f мутація, зміна, переміна
myalgia, ae f міальґія – біль в м’язах
Myarsenōlum, i n міарсенол
myasthenia, ae f міастенія – хвороба нервової і м’язової систем, яка проявляється слабістю і патоло-гічною втомлюваністю різних груп м’язів
myelītis, ĭdis f мієліт – запалення спинного мозку
myelocēle, es f мієлоцéле (невідм.) – спинномозкова грижа, при якій в грижовому мішку є частково покритий оболонками змінений спинний мозок і цереброспіна-льна рідина
myelopathia, ae f мієлопáтія – загаль-на назва деяких незапальних уражень спинного мозку
mylohyoideus, a, um щелепно-під’я-зиковий
myocardium, i n міокард, серцевий м’яз
myocyˉtus, i m одноядерна м’язова клітина, що є структурно-функціональною одиницею м’язової тканини
myodystrophia, ae f міодистрофія – загальна назва дистрофічних змін м’язової тканини
myoelastĭcus, a, um м’язово-еластич-ний
myogěnus, a, um міоґенний, який виникає у м’язі
myologia, ae f міолоґія – розділ анатомії, який вивчає будову м’язової системи
myopathia, ae f міопáтія – загальна назва спадкових хвороб м’язів, зумовлених порушенням скорот-ливої здатності м’язових воло-кон, що проявляється м’язовою слабістю, зменшенням об’єму активних рухів, атрофією тощо
myopia, ae f міóпія – короткозорість
myosītis, ĭdis f міозит – запалення м’язів
N
nanismus, i m карликовий ріст
narcōsis, is f наркоз (син. загальна анестезія, загальне обезболю-вання)
nasālis, e носовий
nascor, natus sum, nasci народжу-ватися
nasoguttae, ārum f, pl. краплі для носа
nasus, i m ніс
nates, ium pl. сідниці
Natrium, i n натрій
Natrii nucleinas (-ātis m) нуклеїнат натрію
Natrii thiosulfas (-ātis m) тіосульфат натрію
natūra, ae f природа
naturālis, e природний
ne (з conj.) щоб не
necessarius, a, um необхідний
necrophobia, ae f некрофóбія – боязнь трупів і похоронних приналеж-ностей
necros (грецьк.) мертвий
necrōsis, is f некроз – невідворотне припинення життєдіяльності тканин певної частини живого орґанізму
necrotĭcus, a, um некротичний, змерт-вілий
negotium, i n заняття, праця
nemo ніхто
Neomycīnum, i n неоміцин
neonātus, a, um новонароджений
neophilia, ae f неофілія – нав’язливий потяг до нового, незвичного
neoplasma, ătis n неоплазма – ново-утворення, пухлина, патологічне розростання тканин, що склада-ються з якісно змінених клітин
nephrītis, ĭdis f нефрит – запалення нирок
nephrolithiāsis, is f нефролітіаз – ни-рковокам’яна хвороба
nephropathia, ae f нефропáтія – за-гальна назва деяких видів ура-жень нирок
nephropexia, ae f нефропексія – хі-рургічна операція: фіксація нир-ки до сусіднього анатомічного утворення (при нефроптозі)
nephroptōsis, is f нефроптóз – патоло-гічний стан, який характеризу-ється надмірною рухливістю нирки з порушенням гемо- і уродинаміки
nephros (грецьк.) нирка
nephrōsis, is f нефрóз – загальна назва уражень нирок з патологічними змінами переважно ниркових канальців (від легкої дистрофії до некрозу)
nervōsus, a, umm нервовий
nervus, i m нерв
neuralgia, ae f невралгія – інтенсив-ний біль по ходу стовбура нерва або його гілок
neurasthenia, ae f невростенія – нев-роз, породжений перевтомою або тривалою дією психотрав-муючих чинників, який прояв-ляється станом підвищеної збуд-ливості і швидкої виснаженості з емоціональною нестійкістю, розладом сну, вегетативними порушеннями


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка