Латинсько-український словникСкачати 298.88 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації26.07.2020
Розмір298.88 Kb.
  1   2   3   4   5
ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

A
a, ab (прийм. з Abl.) від


abasia, ae f абазія – нездатність ходити, викликана розладом рівноваги тіла або руховими порушеннями нижніх кінцівок (параліч тощо)
abdōmen, ĭnis n живіт, черево
abdominālis, e черевний
abdūcens, ntis відвідний
abductor, ōris m відвідник, відвідний м’яз
aberrans, ntis відхильний
abluenti-defendens, ntis відмивно-захисний
abortĭcus, a, um абортивний, зв’яза-ний з викиднем
abortus, us m викидень, аборт
abruptus, a, um відірваний
abscessus, us m нарив
absolūtus, a, um цілковитий, повний
accessorius, a, um додатковий
acer, acris, acre гострий
acetabŭlum, i n вертлюжна впадина
acētas, ātis m ацетат
acetylsalicylĭcus, a, um ацетилсалі-циловий
achylia, ae f ахілія – відсутність шлункового соку, пепсину або іншого травного ферменту
acidum (-i) arsenicōsum (-i) anhydrĭcum (-i) миш’яковистий ангідрид
acĭdum, i n кислота
acne, es f áкне (невідм.), вугор
acquisītus, a, um набутий
acroalgia, ae f акроальґія – приступо-подібні болі у дистальних відділах кінцівок, частіше при ураженнях периферичних утворень вегетативної нервової системи
acrobatĭcus, a, um акробатичний
acromegalia, ae f акромегáлія – роз-ростання кісток кисті, стопи і обличчя
acromegalĭcus, a, um акромегалічний, стосується розростання кісток
acrophobia, ae f акрофόбія – нав’яз-ливий страх – боязнь висоти або високих місць (балконів, дахів тощо), що супроводжується запомороченням (голови)
acrotismus, i m акротизм – відсут-ність або невідчуття пульсу при пальпаторному обстеженні
activātus, a, um активований
activĭtas, ātis f активність
actīvus, a, um активний
acumetria, ae f акумéтрія – вимірю-вання гостроти слуху
acus, us f голка
acusalgia, ae f акузальгія – виникне-ння болю при дії звукового подразника
acustĭcus, a, um слуховий
acūte гостро
acūtus, a, um гострий
ad (прийм. з Acc.) до, для, при, в
adamantīnus, a, um емалевий
addo, dĭdi, dĭtum, ĕre додавати (до чогось)
addūco, dūxi, ductum, ĕre приводити
adductor, ōris m привідник, привід-ний м’яз
aden, adĕnis m залоза, лімфатичний вузол
adenōma, ătis n аденома – пухлина, що виникає із залозистого епітелію
adenopathia, ae f аденопáтія – захво-рювання лімфатичних вузлів
adeps, adĭpis m жир, сало
adhaesīvus, a, um липкий
adhibeo, ui, ĭtum, ēre застосовувати, використовувати
adipосуtus, i m адипоцит
adiposĭtas, ātis f ожиріння
adipōsus, a, um жировий
adĭtus, us m вхід
adjŭvans, ntis допоміжний
adjŭvo, āvi, ātum, āre допомагати
adminicŭlum, i n підпора
Adrenalīnum, i n адреналін
adultus, a, um дорослий
adversarius, i m противник
adversus=adversum проти
aeger, gra, grum хворий, нездоровий, слабий
aegre слабо, ледве
aegritūdo, ĭnis f захворювання
aegrōta, ae f хвора
aegrōtus, i m хворий
aequālis, e однаковий, рівний
aër, aëris m повітря
aёrosōlum, i n аерозоль
Aetacridīnum, i n етакридин
aetas, ātis f літо
Аether, ĕris m ефір
aethereus, a, um ефірний
Aethylcysteīnum, i n етилцистеїн
aethylĭcus, a, um етиловий
Aethylmorphīnum, i n етилморфін
aetiologia, ae f етіологія – вчення про причини (захворювання)
affĕrens, ntis аферентний приносний
affīxus, a, um прикріплений, нерухомий
ageusia, ae f аґевзíя – відсутність смаку
aggregātus, a, um зібраний, згрупо-ваний
agĭtans, ntis дрижачий
agĭto. āvi, ātum, āre рухати, збовту-вати
ago, egi, actum, ĕre приводити в рух, робити, діяти
akinesia, ae f (akinēsis, is f) акінезíя – відсутність руху, нерухомість
ala, ae f крило
alāris, e криловий
albĭcans, ntis білуватий, білястий
albūmen, ĭnis n білок
albus, a, um білий
alcoholĭcus, a, um алкогольний
aliēnus, a, um чужий, сторонній, зайвий
alimentarius, a, um травний, хар-човий
allergēnum, i n алерген – речовина, яка викликає алергічну реакцію
allergia, ae f алергія – підвищена чутливість організму щодо повторної дії на нього того чи іншого алергену
allergĭcus, a, um алергічний
alloplastĭca, ae f алопластика – заміна дефектів або виправлення деформації з використанням тканин від іншої людини
almus, a, um годувальний, живиль-ний
alter, ĕra, ĕrum інший, другий, один з двох
alternans, ntis перемінний
altus, a, um високий
Alūmen, ĭnis n галун
alveolāris, e комірковий
alveŏlus, i m комірка, альвеола
alvus, i f живіт, шлунок
alvus laxa розвільнений шлунок
amārus, a, um гіркий
amīca, ae f подруга
amicitia, ae f дружба
amīcus, i m друг
Amidopyrīnum, i n амідопірин
Aminazīnum, i n аміназин
Aminochinōlum, i n амінохінол
Ammonium, i n аміак, амоній
amo, āvi, ātum, āre любити
ampulla, ae f ампула
amputatio, ōnis f ампутáція – відсі-кання, відтинання
amylaceus, a, um крохмальний
Amўlum, i n крохмаль
ana по, порівну
anaemia, ae f анемія – недокрів’я
anaesthesia, ae f анестезія: 1) відсут-ність чутливості (дотикової, температурної, больової); 2) загальна назва методів обезболювання
Anaesthesīnum, i n анестезин
Anaesthesōlum, i n анестезол
anaesthetĭcus, a, um знеболюючий, болезаспокійливий
Analgīnum, i n анальгін
analўsis, is f аналіз, розбір, розкла-дання на складові частини
anamnēsis, is f анáмнез – згадування (хворого), відомості про початок і розвиток хвороби
anamnēsis morbi історія хвороби
anaphāsis, is f анафаза – стадія поділу клітин, яка характеризується роз-ходженням хромосом до полюсів клітини з утворенням фігур, що називаються дочірніми зірками
anastomōsis, is f анастомόз, сполу-чення, звустнення
anastomōsis ductuum анастомоз, що з’єднує дорзальну і вентральну протоки підшлункової залози зародка
anastomōsis venōsa анастомоз, що з’єднує дві венозні судини
anatómia, ae f анатомія – наука, яка вивчає форму й будову тіла лю-дини і тварини методом розтину і препарування
anergia, ae f анерґія – відсутність реактивності
aneurysma, ătis n аневрúзма – розши-рення просвіту судини або порожнини серця
angiītis, itĭdis f анеґіїт – запалення кровоносної судини
angīna, ae f анґіна, запалення мигда-ликів
angīna pectŏris грудна жаба, стено-кардія
angiolўsis, is f анґіóліз – хірургічна операція, виділення кровоносної судини з оточуючих її рубців і спайок
angiomotorius, a, um ангіомоторний
angiopathia, ae f анґіопатія – захво-рювання судин
angiorrhēxis, is f анґіорексис – розрив кровоносної або лімфатичної судини
angulāris, e кутовий
angŭlus, i m кут
angustus, a, um вузький
anhepatĭcus, a, um ангепатичний, позапечінковий
anhydrĭcus, a, um безводний
anĭmal, ālis n тварина
anĭmus, i m дух, душа, психіка
anisātus, a, um ганусовий
anisoangiotonia, ae f анізоанґіотонія – нерівномірність тонусу судин кінцівок, яка проявляється в різ-ниці артеріального і венозного тиску і пульсу на правій та лівій кінцівках
anisocoria, ae f анізокорíя – нерів-ність діаметрів зіниць правого і лівого ока
anisometropia, ae f анізометропíя – стан, при якому рефракція (зало-млення) правого і лівого ока неоднакові
anophthalmus, i m анофтáльм – від-сутність одного або обох очних яблук
anorexia, ae f анорексія – відсутність апетиту
anosmia, ae f анóсмія – відсутність нюху
ansa, ae f петля
anserīnus, a, um гусячий
ante (прийм. з Acc.) перед, до
antebrachium, i n передпліччя
antecēdens, ntis попередній
anterior, ius передній
anterolaterālis, e передньобічний
anthracĭcus, a, um сибірковиразковий
anthracōsis, is f антракоз – відклада-ння вугільного пилу в органах і тканинах
anthrax, ăcis m сибірка, сибірська виразка
anthropophobia, ae f антропофóбія – боязнь людей, особливо незнайо-мих
antiasthmatĭcus, a, um протиастма-тичний
antibiotĭcus, a, um антибіотичний (проти життєдіяльності мікроорганізмів)
antidōtum, i n протиотрута
antipyretĭcus, a, um жарознижуваль-ний
antirabĭcus, a, um протисказний
antirheumatĭca (remedia) протирев-матичні засоби
antiseptĭcus, a, um антисептичний, протигнильний, знезаражуючий
anulāris, e кільцевий
anuria, ae f анурія – непоступання сéчі в сечовий міхур
aorta, ae f аорта
aortĭcus, a, um аортальний
apathia, ae f апáтія – емоційна байду-жість, хвороблива байдужість
apathĭcus, a, um апатичний
apertūra, ae f апертура, отвір
apertus, a, um відкритий
apex, ĭcis m верхівка; кінчик
apicālis, e верхівковий
apis, is f бджола
aponeurōsis, is f апоневрóз – розтяг сухожилка
apophўsis, is f апофіз, приросток
apophўsis persistens персистентний апофіз, додаткове ядро окостені-ння у незвичному місці, яке дов-го зберігається і не утворює синостозу
apoplexia, ae f апоплексія – кровови-лив у будь-який орган
apparātus, us m апарат
appendicītis, itĭdis f аппендицит – запалення апендикса
appendix, īcis f відросток, привісок, придаток
appetītus, us m апетит
aprosopia, ae f апросопія – відсут-ність обличчя
aqua, ae f вода
aqua (-ae f) Plumbi вода свинцева
aquōsus, a, um водний
arabĭcus, a, um аравійський
arachne, es f павук, павутина
arbor, ŏris f дерево
arborescens, ntis деревоподібний
arcus, us m дуга, склепіння
argenteus, a, um срібний
Argentum, i n срібло
arrhythmia, ae f аритмія – відсутність ритму, неритмічність
arrhythmia cordis порушення ритму серцевих скорочень
ars, artis f мистецтво, наука
arsenicōsus, a, um миш’яковистий
arteria, ae f артерія
arteria azygos vagīnae непарна артерія піхви
arteriālis, e артеріальний
arteriŏla, ae f артеріола
arteriosclerōsis, is f артеріосклероз – ущільнення та потовщення стін-ки артерій, при яких вони втра-чають еластичність внаслідок розростання сполучної тканини
arteriōsus, a, um артеріальний
arteriovenōsus, a, um артеріо-венозний
arthralgia, ae f артральґія – біль у суглобах
arthrītis, ĭdis f артрит – запалення суглобів
arthrologia, ae f артролоґія – наука про сполучення кісток, суглобів, зв’язок
arthropathia, ae f артропáтія – захво-рювання суглобів
arthrōsis, is f артроз – загальна назва захворювання суглобів, в основі яких є дегенерація суглобового хряща
arthtoplastĭca, ae f артропластика – хірургічна операція відновлення функції суглоба шляхом заміни пошкоджених або функціональ-но непридатних його елементів
articulāris, e суглобовий; з’єднувальний (systēma articulāre система з’єднань)
articulatio, ōnis f суглоб
artificiālis, e штучний, неприродний
ascendens, ntis висхідний
ascītes, ae m асцит, черевна водянка, скупчення транссудату в черев-ній порожнині
aseptĭce асептично (в безгнильних умовах)
asiatĭcus, a, um азіатський
asper, ĕra, ĕrum жорсткий, горбис-тий, нерівний
aspersio, ōnis f присипка
asphygmia, ae f = acrotismus, i m
asthenia, ae f астенія – безсилля, загальна слабість
asthma, ătis n астма, ядуха
astrum, i n зірка
atherosclerōsis, is f атеросклероз
atlas, ntis m атлант, перший хребець
atŏmus, i f атом
atopĭcus, a, um атопічний, у незвич-ному місці
atque i, a також
atrium, i n передсердя
atrophia, ae f атрофія – зменшення маси й об’єму органа або ткани-ни, яке супроводжується послаб-ленням або припиненням їх функції
atrophĭcus, a, um атрофічний
attente уважно, пильно
attentus, a, um уважний
audens, ntis сміливий, рішучий
audeo, ēre наважуватися, мати бажання
audio, īvi, ītum, īre слухати
auditīvus, a, um слуховий
auditorius, a, um слуховий
audītus, us m слух
auricŭla, ae f вушна раковина
auriculāris, e вушний, слуховий
auris, is f вухо
Aurum, i n золото
auscultatio, ōnis f вислуховування
ausculto, āvi, ātum, āre вислухову-вати
aut або
autoplastĭca, ae f автопластика – пересадка власних тканин з однієї частини тіла на іншу
autopsia, ae f аутопсія – розтин трупа для встановлення причини смерті
autumnus, i m осінь
avārus, a, um жадібний
avis, is f птах
axiālis, e осьовий, аксіальний
axilla, ae f пахва
axillāris, e пахвовий, аксилярний
axis, is m вісь, осьовий хребець
axungia, ae f жир, сало
ázўgos (грецьк.) непарний
B
bacca, ae f ягода
bacillus, i m паличка, збудник хвороб; паличка (м’яка лікарська форма)
bacterialis, e бактеріальний
bactericīdus, a, um бактерицидний, вбиваючий бактерії
balneum, i n ванна
balsāmum, i n бальзам
Barbitalum-natrium, i n барбітал-натрій
Barium, i n барій
basālis (basiālis, basilāris), e основ-ний, базальний
basis, is f основа
basophilĭcus, a, um базофільний
bene добре
benignus, a, um доброякісний
biceps, cipĭtis двоголовий
Bicillīnum, i n біцилін
bicipitālis, e двоголовий
bifurcatio, ōnis f роздвоєння
bilamināris, e двопластинчастий
bilaterālis, e двосторонній, двобічний
biliāris, e жовчний
bilĭfer, fěra, fěrum жовчний, жовчо-носний
bilis, is f жовч (яка виливається з жовчного міхура)
bilobātus, a, um двочастковий
binominālis, e двоіменний
biologia, ae f біологія – сукупність наук про живу природу
biopsia, ae f біопсія – прижиттєве видалення шматочка ураженої тканини для мікроскопічного дослідження
bipennātus, a, um двоперий
bis двічі, два рази
Bismuthi subnitras (-ātis m) основний вісмут натрію
Bismŭthum, i n вісмут
biventer, tra, trum двочеревцевий
blephăron, i n (грецьк.) повіка
blepharoplegia, ae f блефароплеґія – параліч повіки
bolus, us f глина
bonus, a, um добрий
botulismus, i m ботулізм – важке харчове отруєння
bovīnus, a, um бичий
brachycephalia, ae f брахіцефалія – короткоголовість
brachydactylia, ae f брахідактилія – короткопалість рук або ніг
bradycardia, ae f брадикардія – спо-вільнене серцебиття
bradypnoë, ës f брадипнóе – сповіль-нене дихання
braсhybasia, ae f брахібáзія – пору-шення ходи, при якій ноги пере-ставляються короткими кроч-ками (здебільшого у похилому віці)
brevis, e короткий
brikētum, i n брикет
Bromcamphŏra, ae f бромкамфора
bromĭdum, i n бромід
Bromum, i n бром
bronchiālis, e бронховий, бронхіальний
bronchītis, itĭdis f бронхіт – запалення слизової оболонки бронхів
bronchus, i m бронх
bucca, ae f щока
bulbus, i m цибулина
bulbus ocŭli очне яблуко
bullosoerythematōsus, a, um бульзо-ериматозний
bursa, ae f сумка
Butyrōlum, i n бутирол
buturym, i n масло (тверде)
С
Cacao какао (невідм.)
cacosmia, ae f какосмія – відчуття неприємного запаху, зумовлене розладом функції нюхового аналізатора
cadāver, ĕris n труп
caecum, i n сліпа кишка
caecus, a, um сліпий
calcar, āris n шпора, осторога
Calcium, i n кальцій
calcŭlus, i m камінь, камінчик
caliciformis, e келихоподібний
calĭde гарячим способом
calĭdus, a, um теплий, гарячий
calix, ĭcis m чашечка (нирки)
callōsus, a, um мозолистий
calor, ōris m тепло, жар
calvaria, ae f склепіння черепа
calyx, ўcis m чашечка (квітки), келих (гіст.)
camĕra, ae f камера
Camphŏra, ae f камфора
canalicŭlus, i m каналець
canālis, is m канал
cancer, cri m рак
canīnus, a, um ікловий (dens canīnus ікло)
canis, is m, f собака
Canthăris, ĭdis f м’якотілка, шпанська мушка
capillāris, e капілярний
capitŭlum, i n головочка
capsŭla, ae f капсула
capsulātus, a, um капсулований
caput, ĭtis n голова; головка
Carbo, ōnis m вугілля
carbōnas, ātis m карбонат
carbuncŭlus, i m карбункул, група чиряків
carcinōma, ătis n карцинома – ракова пухлина
cardia, ae f 1) серце (грецьк.); 2) вхід до шлунка
cardiăcus, a, um серцевий
cardiālis, e серцевий
cardinālis, e кардинальний, основний
cardiogramma, ătis n крива запису скорочень серця (результат)
cardiographia, ae f кардіоґрафія – реєстрація скорочень серця
cardiologia, ae f кардіолоґія – наука про серцево-судинну систему
cardiolўsis, is f кардіоліз – оперативне звільнення серця від зрощень
cardiorrhēxis, is f кардіорексис – роз-рив серця
cardiosclerōsis, is f кардіосклероз – розростання сполучної тканини у серцевому м’язі
caries, ēi f костоїда, карієс
carolīnus, a, um карловарський
carotĭcus, a, um каротидний, сонний
cartilagineus, a, um хрящовий
cartilāgo, ĭnis f хрящ
casus, us m випадок; відмінок
cataracta, ae f катаракта – часткове або повне помутніння речовини або капсули кришталика з пониженням гостроти зору аж до повної його втрати
catarrhus, i m катар, запалення слизової оболонки якогось органа
cauda, ae f хвіст
caudalis, e хвостовий, каудальний
caulis, is m стебло
causa, ae f причина
caute обережно
caverna, ae f каверна, печера
cavernōsus, a, um кавернозний, печеристий
cavea, ae f порожнява (caveae thorācis порожняви грудної клітки)
cavĭtas, ātis f порожнина, западина
cavum, i n порожнина (істор.)
cavus, a, um порожнистий, пустий, порожній
cedo, cessi, cessum, ĕre уступати, занепадати духом
celer, ĕris, ĕre швидкий
cellŭla, ae f клітина, клітинка; комірка
cellulāris, e клітинний
Celsus (i m) Aulus Cоrnelius (кінець I ст. до н.е. – перша половина I cт. н.е.) Цельс – римський лікар, учений і письменник
cementum, i n цемент
cena, ae f обід
centrālis, e центральний
centrum, i n центр
cephalometria, ae f цефаломéтрія – визначення величини головки плоду для прогнозування пологів
cera, ae f віск
cerăsum, i n вишня (плід)
cerātus, a, um навоскований
cerebellāris, e мозочковий
cerebellum, i n мозочок
cerebrālis, e церебральний, стосується великого мозку
cerebrospinālis, e спинно-мозковий
cerĕbrum, i n великий мозок
cerno, crevi, cretum, ĕre розрізняти
cervicālis, e шийний
cervix, īcis f 1) шия (нижня частина, карк); 2) шийка (матки)
cetĕri, ae, a інші, решта
charta, ae f папір (charta sinapisāta гірчичник)
chiasma, ătis n перехрестя
Chinīnum, i n хінін
Chinisōlum, i n хінозол
chiroscopia, ae f хіроскопія – спосіб ідентифікації особи, який базується на вивченні індивідуальних особливостей будови шкіри долонної поверхні кисті
chirurgia, ae f хірурґія – розділ медицини, що займається оперативним лікуванням хвороб
chirurgĭcus, a, um хірургічний
chirurgus, i m хірург
chlorāli hydras (-ātis m) хлоралгідрат
chloranaemia, ae f хлоранемія – загальна назва симптоматичних залізодефіцитних аномалій, при яких спостерігається зеленувато-бліде забарвлення шкірних покривів
chlorĭcus, a, um хлорний
chlorĭdum, i n хлорид
Chloroformium, i n хлороформ
chloropsia, ae f хлоропсія – бачення предметів у зеленому кольорі
chlorōsus, a, um хлористий
cholaemia, ae f холемія – підвищений вміст в крові складових частин жовчі
cholagōgus, a, um жовчогінний
chole, es f жовч (грецьк.)
cholecystectomia, ae f холецистекто-мія – видалення жовчного міхура
choledŏchus, a, um який приймає жовч (ductus choledŏchus загаль-на жовчна протока)
cholelithiāsis, is f холелітіаз – жовч-нокам’яна хвороба
cholĕra, ae f холера
cholestāsis, is f холестаз, застій жовчі
chondrectomia, ae f вирізування хряща
chondrodystrophia, ae f хондродис-трофія – вроджена хвороба, порушення енхондрального остеогенезу
chondrologia, ae f хондрологія – розділ гістології, який вивчає розвиток, будову і функції хрящової тканини
chondromalacia, ae f хондромаляція – розм’якшення хряща
choroideus, a, um судинний
chromolўsis, is f хромоліз – знебарв-лення еритроцитів внаслідок виходу з них гемоглобіну (перша стадія гемолізу)
chromophobia, ae f хромофобія – нав’язливий страх – боязнь якого-небудь кольору або забарвлених предметів
chronĭcus, a, um хронічний, затяжний, тривалий
chronognosia, ae f хроноґнозія – здат-ність визначати тривалість відрізку часу, тривалість і послідовність подій, порушується при деяких психозах і органічних ураженнях головного мозку
cibus, i m їжа
cicatrix, īcis f шрам, рубець
cilia, ōrum n pl. вії
ciliāris, e війковий
cinereus, a, um сірий
cingŭlum, i n пояс
circulatio (-ōnis f) sanquinis кровообіг
circŭluis sanguĭnis minor мале коло кровообігу
circŭlus sanguĭnis major велике коло кровообігу
circŭlus, i m коло
circumcisio, ōnis f обрізання
circumferentia, ae f обвід
circumferentiālis, e обвідний
circumflēxus, a, um огинальний
circumscriptus, a, um обмежений, осумкований
cirrhōsis, is f цироз, зморщування
cirrhotĭcus, a, um циротичний
citissime якнайшвидше
cito швидко
Citramōnum, i n цитрамон
citus, a, um швидкий
clamans, ntis волаючий
clausoangulāris, e закритокутовий
clausus, a, um закритий
clavicŭla, ae f ключиця
claviculāris, e ключичний
clinĭca, ae f клініка
clinicālis, e клінічний
clinoideus, a, um нахилений
clysma, ătis n клізма, промивання
coarctatio, ōnis f звуження кровоносної судини (вроджене)
coccygeus, a, um куприковий
coccyx, ygis m куприк
cochlea, ae f зáвитка, слимак
cochlear, āris n ложка
cochleāris, e завитковий
coctorium, i n кокторій – приміщення в аптеці, де готують настої і відвари
Codeīnum, i n кодеїн
Coffeīnum, i n кофеїн
Coffeinum(-i)- natrii benzoas (-ātis m) кофеїн-бензоат натрію
collapsus, us m колапс – падіння діяльності серця; гостра судинна недостатність
collaterālis, e обхідний
collēga, ae m колега, товариш
collicŭlus, i m горбик, горбок
collum, i n шия, шийка
collunorium, i n промивання для носа
colon, i n ободова кишка
color, ōris m колір, барва
colpalgesia, ae f кольпалґезія – відчут-тя болю в піхві
colpītis, itīdis f кольпіт – запалення слизової оболонки піхви
colporrhaphia, ae f кольпорáфія – за-шивання розірваної піхви
columna, ae f стовп
columna vertebrālis хребтовий стовп, хребет
coma, ătis n кома – повна втрата свідомості
combinātus, a, um комбінований
combustio, ōnis f опік
comĭtans, ntis супутній
commissūra, ae f спайка
communĭcans, ntis сполучний
commūnis, e загальний, спільний, звичайний
compactus, a, um компактний, щіль-ний
compartimentum, i n відділ (анат.)
compensatio, ŏnis f компенсація, стан цілковитого або часткового заміщення функції пошкоджених систем, орґанів і тканин орґанізму за рахунок компенсаторних процесів
complētus, a, um повний
complexus, us m комплекс
complicātus, a, um ускладнений
composĭtus, a, um складний
concentrātus, a, um концентрований
concha, ae f раковина
concīdo, īdi, cīsum, ĕre різати, нарізати
concīsus, a, um нарізаний
concordia, ae f згода
concrementum, i n конкремент (камінь, пісок), зщеплення, яке утворюється в тканинах і порожнинах
condŭcens, ntis провідний
condўlus, i m виросток
congelatio, ōnis f відмороження
congenĭtus, a, um вроджений
conjunctīvus, a, um сполучний (гіст.)
connectīvus, a, um сполучний
conservātus, a, um консервований
conspergo, spersi, spersum, ĕre сипати, посипати
constipatio, ōnis f закреп, запор
constituens, ntis формоутворюючий
consto, stĭti, āre складатися
consuetūdo, ĭnis f звичка
contagiōsus, a, um заразний (через контакт)
continuus, a, um безперервний; суцільний (гіст.)
contortus, a, um покручений


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка