Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 рокуСторінка1/9
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння
Шестерненко Д.I.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

25.07.2016

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Гадячгаз"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05524660

4. Місцезнаходження

37300 м.Гадяч, вул. Будька 26 а

5. Міжміський код, телефон та факс

(05354) 2-15-47, 2-15-47

6. Електронна поштова адреса

ggas.secretary@gmail.com


ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2016
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

gadyachgas.at.ua

в мережі Інтернет

25.07.2016
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

По пунктах 3,4,7.2,7.3,7.4,8.4, 8.5, 8.6, 9,10,11,12,13,14,15,16,18 iнформацiя вiдсутня в звязку з не проведенням емiтентом зазначених дiй.ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Гадячгаз"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АД №7379983. Дата проведення державної реєстрації

11.01.19954. Територія (область)

Полтавська обл.5. Статутний капітал (грн)

1545773,466. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25

8. Середня кількість працівників (осіб)

159


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування

10. Органи управління підприємства

1. Загальнi збори акцiронерiв2. Наглядова рада3. Правлiння11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство" Державний ощадний банк України" ТВБВ№10016/0171 фiлiї - Полтавське облуправлiння АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

331467

3) поточний рахунок26006301022287

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Проектування обєктiв архiтектури

АВ №595544

09.11.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

09.11.2016

Опис

Лiцензiя дiйсна.В листопадi 2016 року потребує в продовженнi термiну .

Будiвельнi та монтажнi роботи

АВ №595544

09.11.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

09.11.2016

Опис

Лiцензiя дiйсна.В листопадi 2016 року потребує в продовженнi термiну .

Монтаж iнженерних споруд

АВ №595544

09.11.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

09.11.2016

Опис

Лiцензiя дiйсна.В листопадi 2016 року потребує в продовженнi термiну .

Iнженiрингова дiяльнiстьу сферi будiвництва

АВ №595544

09.11.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

09.11.2016

Опис

Лiцензiя дiйсна.В листопадi 2016 року потребує в продовженнi термiну .

Розподiл природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ

АЕ №295537

29.03.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг України

28.03.2020

Опис

Лiцензiя дiйсна в продовженнi термiну не потребує.VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шестерненко Дмитро Iгорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 110440 10.08.2004 Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.

4. Рік народження

1987

5. ОсвітаВища

6. Стаж роботи (років)

7

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав2010-2013 рр. начальник вiддiлу внутрiшньої безпеки та органiзацiйної роботи ПАТ "Херсонгаз", 2013 р.- перший заступник голови правлiння ПАТ "Гадячгаз", 2013-2015 рр. - голова правлiння ПАТ "Гадячгаз"

8. Опис


Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
1. Посада

Член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгаль Анатолiй Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 342022 05.03.1997 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1980


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

15


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2007-2014 рр.- iнженер з охорони працi , 2015 рр. - заступник голови правлiння ПАТ "Гадячгаз"- головний iнженер

8. Опис

Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бездольний Максим Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 195524 16.08.1996 Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.

4. Рік народження

1975


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

23


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2011-2013 рр .- заступник виконавчого директора з безпеки ТОВ "ГК "Содружество", 2013-2015 рр. - заступник голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ "Гадячгаз".

8. Опис

Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рижик Алла Сергiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 972788 10.05.2002 Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.

4. Рік народження

1985


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

11


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2006-2013 рр.- бухгалтер (з дипломом спецiалiста) централiзованої бухгалтерiї ПАТ "Херсонгаз", 2013-2014 рр. - заступник головного бухгалтера, з 09.09.2014 р. - 2015 р. головний бухгалтер ПАТ "Гадячгаз"

8. Опис

Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєрiкул Юрiй Васильвич

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 851703 22.11.2000 Вознесеньським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.

4. Рік народження

1984


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

9

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав2011 - 2014 рр. - юрисконсульт ДП "Офiс-Центр", 2014 р. -2015 р. начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Гадячгаз"

8. Опис


Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратенко Iрина Iванiвна, уповноважений представник НАК "Нафтогаз України"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1968


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

30


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник управлiння з питань корпоративних вiдносин та цiнних паперiв Департаменту майнових та корпоративних вiдносин

8. Опис

Представником на голову наглядової ради вiд НАК "Нафтогаз України" обрано Кондратенко Iрину Iванiвну (начальник управлiння з питань корпоративних вiдносин та цiнних паперiв Департаменту майнових та корпоративних вiдносин). На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Миронюк Ганна Володимирiвна, уповноважений представник НАК "Нафтогаз України"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 666490 30.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1976


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

22


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник начальника управлiння з питань корпоративних вiдносин та цiнних паперiв Департаменту майнових та корпоративних вiдносин

8. Опис

Представником на члена наглядової ради вiд НАК "Нафтогаз України" обрано Миронюк Ганну Володимирiвну. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "ГК"Содружество"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

14121018

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис

Представником на члена наглядової ради вiд ТОВ "ГК"Содружество" являється Сенектутов Денис Михайлович. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд державного майна України

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

00032945

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис

Представником на члена наглядової ради вiд Фонду державного майна України обрано Дишлюка Петра Михайловича (головний спецiалiст Фонду державного майна України). На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Дмитро Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 058141 28.02.1996 Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.

4. Рік народження

1973


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

11


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2005-2014 рр. - фiнансовий директор ТОВ "ГК"Содружество"

8. Опис

Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корчага Нiна володимирiвна, уповноважений представник НАК "Нафтогаз України"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 856829 12.01.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1967


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

24


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний фахiвець департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України", 2000 -головний фахiвець управлiння контрольно-ревiзiйної роботи НАК "Нафтогаз України", 2002 р. начальник управлiння контрольно-ревiзiйної роботи

8. Опис

Представником на голову ревiзiйної комiсiї вiд НАК "Нафтогаз України" обрано Корчагу Нiну Володимирiвну (Головний фахiвець департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України"). На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.


1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олешкевич Iгор Васильович, уповноважений представник НАК "Нафтогаз України"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1967


5. Освіта

Вища


6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавголовний фахiвець сектора органiзацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";

8. Опис


Представником на члена ревiзiйної комiсiї вiд НАК "Нафтогаз України" являється Олешкевич Iгор Васильович. Данi про загальний стаж роботи - вiдсутнi. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Енерголан"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

30424342

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис

Представником на члена ревiзiйної комiсiї вiд ТОВ "Енерголан" являється представник за дорученням. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.Каталог: Files -> PLAN
Files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
Files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
Files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
PLAN -> Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
PLAN -> План роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
PLAN -> Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та
PLAN -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка