Крок Фармація Аналітична хіміяСкачати 271.53 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір271.53 Kb.
Крок 1. Фармація

Аналітична хімія

1

Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація)

Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок конценрованого амонію гідроксиду. При цьому

спостерігається:A *Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук.

B Утворення гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах.

C Утворення забарвлених, нерозчинних у воді сполук.

D Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах.

E Утворення гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду.

2

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні

індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.

3

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.

4

Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.

5

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.

6

Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.

7

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.

8

В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину

натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин він може для цього використати:

A *Оксалатної кислоти.

B Ацетатної кислоти.

C Хлоридної кислоти.

D Натрію тетраборату.

E Натрію хлориду.

9

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого

комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування кінцевої точки

титрування:A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.

10

Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення калію хлориду:

A *Аргентометрія.

B Нітритометрія.

C Перманганатометрія.

D Йодиметрія.

E Йодхлориметрія.

11

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в

лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.

12

В методах редоксиметрії при визначенні окисників і від- новників фіксування точки кінця

титрування здійснюють :

A *Усіма перелiченими способами.

B Безiндикаторним методом.

C З використанням специфiчних iндикаторiв.

D З використанням редокс-iндикаторiв.

E З використанням iнструментальної iндикацiї.

13

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи

додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.

14

Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу.

Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.

15

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для

ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:

A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.

16

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.

17

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу

використав хімік для визначення його концентрації:

A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.

18

Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М

розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких

катіонів вказує цей аналітичний ефект:A *Аргентуму (І).

B Плюмбуму (ІІ).

C Меркурію (І).

D Меркурію (ІІ).

E Стануму (ІІ).

19

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і

відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату.

Який метод аналізу був застосований:A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.

20

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували

гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію.

Гравіметричною формою в даному випадку є:A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.

21

В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали

невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який

іон виявили цією реакцією?A * алюмінію.

B кальцію.

C барію.

D калію.

E натрію.

22

При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення осаду. Який катіон

обумовив цей аналітичний ефект?A * катіон нікелю (II)

B катіон меркурію (II)

C катіон купруму (II)

D катіон кадмію (II)

E катіон кобальту (II)

23

При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином –

з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей

аналітичний ефект?A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон

24

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .

25

В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.

26

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:A *Перманганатометрії .

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .

27

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.

28

До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору,

який не розчинюється в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:

A *Барію

B Кальцію

C Натрію

D Кобальту

E Магнію

29

Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні

розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.

30

Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод

аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

A *Потенціалу індикаторного електроду .

B Потенціалу дифузного шару .

C Дзета-потенціалу .

D Окс-ред потенціалу системи .

E Потенціалу електроду порівняння .

31

До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний

шар забарвився в жовто-гарячий колір. Це свідчить про присутність у розчині:

A *Бромід-іонів .

B Сульфіт-іонів .

C Сульфат-іонів .

D Нітрат-іонів .

E Іодид-іонів .

32

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують

метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.

33

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод

аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .

34

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний

стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .

35

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .

36

Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів

незалежно від їх валентності комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

A * 1:1

B 1:3

C 1:2

D 2:1

E 3:1

37

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті

йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .

38

Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за

градуювальним графіком, який будують у координатах:

A * Оптична густина – концентрація .

B Оптична густина – температура .

C Оптична густина – товщина шару рідини .

D Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E Оптична густина – довжина хвилі .

39

Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для

ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.

40

Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу.

Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

A * Нітритометрія .

B Йодометрія .

C Дихроматометрія .

D Перманганатометрія .

E Церіметрія .

41

Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:

A * Перманганатометрія .

B Комплексонометрія.

C Аргентометрія .

D Йодометрія .

E Нітритометрія .

42

Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом :A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .

43

Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного

титрування застосовують індикатор:

A *метиловий оранжевий.

B мурексид .

C метиленовий синій .

D дифеніламін .

E фероїн .

44

Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):A * Сульфосаліцилова кислота

B Оксалатна кислота

C П-амінобензойна кислота

D Фенілоцтова кислота .

E Хлороцтова кислота .

45

До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який

при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:

A * Hg22+

B Ag+

C Pb2+

D Ba2+

E Mg2+

46

Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :A * Потенціал напівхвилі .

B Потенціал виділення .

C Потенціал розкладу .

D Граничний дифузійний струм .

E Залишковий струм .

47

При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:A * Кут обертання поляризованого променю світла .

B Коефіцієнт заломлення світла .

C Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .

D Дисперсію променю світла розчином .

E Оптичну густину розчину .

48

Характерной реакцией обнаружения катионов ртути (II) является реакция с калия

йодидом. При проведении реакции наблюдают:

A *Ярко-красный осадок .

B Ярко-красный раствор .

C Грязно-зеленый осадок .

D Черный осадок .

E Белый осадок .

49

Концентрацию этилового спирта в некоторых лекарственных формах и настойках

определяют рефрактометрически. Для этой цели измеряют:

A *Показатель преломления раствора .

B Угол вращения плоскости поляризованного света.

C Угол полного внутреннего отражения луча света .

D Угол падения луча света .

E Угол преломления луча света .

50

Молярный коэффициент поглощения - это оптическая плотность раствора при толщине

поглощающего слоя 1 см и концентрации равной:

A 1 моль/л

B 0,1 моль/л

C 1%

D 1 г/мл

E 1 г/л

51

Какая из указанных реакций определения катионов аммония является специфической?A Реакция с гидроксидами щелочных металлов при нагревании .

B Реакция с калия гексагидроксоcтибатом.

C Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III) .

D Реакция с калия тетрайодогидраргиратом (II) в щелочной среде .

E Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III) в кислой среде.

52

Хроматографические методы анализа различают по механизму взаимодействия

сорбента и сорбата. Подберите соответствующий механизм разделения для

ионообменной хроматографии:A На различной способности веществ к ионному обмену.

B На различии в адсорбируемости веществ твердым сорбентом.

C На различной растворимости разделяемых веществ в неподвижной фазе.

D На образовании отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с

сорбентом.E На образовании координационных соединений разной устойчивости в фазе или на

поверхности сорбента.53

В газожидкостной хроматографии анализируемые вещества вводят в поток

газа-носителя, который должен отвечать требованиям:

A Инертностью по отношению к неподвижной фазе и анализируемым веществам .

B Высокой теплопроводностью .

C Большой молекулярной массой .

D Скоростью движения по колонке .

E Сродством к неподвижной фазе .

54

Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод ацидиметрії,

титрантом якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. Точну

концентрацію хлоридної кислоти встановлюють за:A *Натрію тетраборатом.

B Оксалатною кислотою

C Калію дихроматом.

D Натрію тіосульфатом.

E Магнію сульфатом.

55

Для визначення нітрат-аніонів до досліджуваного розчину додали дифеніламін. Який

аналітичний ефект при цьому спостерігається:

A *Розчин синього кольору

B Осад жовтого кольору.

C Осад синього кольору.

D Виділення бурого газу.

E Поява характерного запаху.

56

Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони йодиду, броміду, хлориду та

сульфіду. Який реагент є груповим на ці аніони (друга аналітична група аніонів)?

A *Аргентуму нітрат у 2М нітратній кислоті.

B Барію хлорид.

C Барію нітрат.

D Груповий реагент відсутній.

E Аргентуму нітрат у нейтральному середовищі.

57

До досліджуваного розчину додали концентрованої нітратної кислоти та кристалічний

диоксид плюмбуму. Розчин набув малинового кольору. На присутність якого катіону

вказує цей аналітичний ефект:A * Мангану (ІІ)

B Бісмуту (ІІІ)

C Феруму (ІІІ)

D Хрому (ІІІ)

E Стануму (ІІ)

58

До досліджуваного розчину додали розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в

червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A * Феруму (ІІІ) .

B Меркурію (ІІ).

C Аргентуму .

D Меркурію (І).

E Плюмбуму (ІІ).

59

Аналіз кристалогідрату натрію сульфату виконали гравіметричним методом, осаджуючи

сульфат-іони розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату

промивають декантацією з використанням в якості промивної рідини:A * Розведений розчин сірчаної кислоти

B Дистильована вода

C Розчин барію хлориду

D Розчин натрію сульфату

E Розчин амонію сульфату

60

При зворотному титруванні водного розчину ацетатної кислоти в якості індикатора

використовують:

A * фенолфталеїн

B дифеніламін

C дифенілкарбазон

D еріохром чорний Т

E мурексид

61

Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії.

В якості індикатора застосували:

A * дифенілкарбазон

B метиловий червоний

C фенолфталеїн

D флуоресцеїн

E фероїн

62

У якому середовищі найчастіше здійснюють перманганатометричне титрування феруму

(ІІ)?

A * у сульфатнокислому

B у спиртовому

C у нітратнокислому

D у лужному

E у солянокислому

63

При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант

використали розчин :

A * Hg(NO3)2

B Hg2(NO3)2

C HgCl2

D HgSO_4

E Hg_2Cl_2

64

При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін)

застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор

цього титрування застосовують:A * метиловий оранжевий

B фенолфталеїн

C еріохром чорний Т

D ферум (ІІІ) тіоціанат

E мурексид

65

При йодиметричному визначенні формальдегіду у формаліні застосовують зворотне

титрування. Надлишок йоду відтитровують стандартним розчином:

A * Натрію тіосульфату.

B Натрію нітрату .

C Натрію сульфату .

D Натрію карбонату.

E Натрію фосфату.

66

В растворе присутствуют анионы Cl-и Br-. Назовите реагент для обнаружения Br-:A * хлорная вода

B бромная вода

C гипсовая вода

D известковая вода

E баритовая вода

67

К анализируемому раствору прибавили хлороформ и по каплям хлорную воду.

Хлороформный слой окрасился в оранжевый цвет. Это свидетельствует о присутствии в

растворе:A * бромид -ионов

B йодид- ионов

C сульфит-ионов

D сульфат-ионов

E нитрат-ионов

68

К подкисленному анализируемому раствору прибавили хлороформ и раствор натрия

нитрита. Хлороформный слой окрасился в красно-фиолетовый цвет. Это

сидетельствует о присутствии в растворе:A * йодид -ионов

B карбонат -ионов

C хлорид-ионов

D сульфат-ионов

E фторид-ионов

69

Раствор арсената натрия можно отличить от раствора арсенита с помощью следующего

реактива:

A * магнезиальная смесь

B калия сульфата

C калия нитрата

D натрия хлорида

E натрия фторида

70

Для гравиметрического определения сульфат-ионов в качестве осадителя используют

раствор:

A * бария хлорида

B магния хлорида

C цинка хлорида

D серебра нитрата

E железа (II) хлорида

71

Раствор калия йодида титруют стандартным раствором серебра нитрата (прямое

титрование), используя в качестве индикатора:

A * флуоресцеин

B метиловый оранжевый

C железо-аммонийные квасцы

D раствор крахмала

E тропеолин 00

72

Для потенциометрического определения в растворе, содержащем аммиак и натрия

гидроксид, пригоден индикаторный электрод:

A * стеклянный

B платиновый

C серебряный

D хлорсеребряный

E цинковый

73

Сухой остаток, полученный после упаривания анализируемого раствора окрашивает

бесцветное пламя горелки в желтый цвет, а при рассмотрении через синее стекло – в

фиолетовый. Какие катионы находились в сухом остатке?A $Na^+$, $K^+$

B $Сa^{2+}$, $K^+$

C $Na^+$ , $Sr^{2+}$

D $Li^+$, $Ba^{2+}$

E $Na^+$, $Ca^{2+}$

74

У розчині присутні катіони цинку і алюмінію . Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в

цьому розчині катіони цинку:

A *Розчин калію гексаціаноферату (ІІ).

B Розчин натрію гідроксиду.

C Кобальту нітрат Со(NO_3)_2.

D Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню.

E Розчин сульфатної кислоти.

75

У розчині, що містить катіони міді (ІІ) і цинку,

катіони міді можна визначити за допомогою надлишку реагенту:

A *6М розчину аміаку

B 2М розчину сульфатної кислоти

C 6М розчину калію гідроксиду

D 2М розчину хлороводневої кислоти

E 2М розчину амонію карбонату

76

Укажіть умови (середовище, t) перебігу реакції при стандартизації розчину калію

перманганату за розчином натрію оксалату :

A *Кислотне, нагрівання

B Нейтральне, нагрівання

C Лужне, нагрівання

D Кислотне, охолодження

E Нейтральне, охолодження

77

Какие реакции используют в методах перманганатометрии, дихроматометрии,

иодометриии:

A *Окислительно-восстановительные

B Осаждения

C Комплексообразования

D Нейтрализации

E Гидролиза

78

Исследуемый раствор с раствором бария хлорида образовал белый осадок не

растворимый ни в кислотах, ни в щелочах. Каков состав полученного осадка?

A Бария сульфат

B Бария сульфит

C Бария карбонат

D Бария оксалат

E Бария фосфат

79

Исследуемый раствор образовал с раствором нитрата серебра белый творожистый

осадок, растворимый в аммиаке. Укажите состав полученного осадка.

A Серебра хлорид

B Серебра бромид

C Серебра йодид

D Серебра роданид

E Серебра сульфид

80

При добавлении аммиачного буферного раствора и раствора натрия гидрофосфата к

анализируемому раствору образовался белый осадок. Это свидетельствует о

присутствии ионов:A Магния

B Алюминия

C Мышьяка(ІІІ)

D Хрома(ІІІ)

E Калия

81

Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования внешние индикаторы

A Нитритометрия

B Перманганатометрия

C Йодометрия

D Цериметрия

E Броматометрия

82

Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфический индикатор крахмал.

A Йодометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Броматометрия

83

Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфические рН-индикаторы:

A Броматометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Йодометрия

84

Подберите подходящий методический прием, если определяемое вещество летучее:A Способ обратного титрования

B Способ прямого титрования

C Титрование по замещению

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок

85

Подберите подходящий методический прием, если вещество реагирует с титрантом

стехиометрически, но медленно:

A Способ обратного титрования

B Титрование по замещению

C Способ прямого титрования

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок

86

Для віддокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) використовують:

A * Надлишок розчину аміаку

B Надлишок розчину гідроксиду натрію

C Надлишок розчину сірчаної кислоти

D Розчин оцтової кислоти

E Розчин срібла нітрату

87

Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин:A *Хлороводневої кислоти

B Сірчаної кислоти

C Перманганату калію

D Йоду

E Гідроксиду натрію

88

Найбільш селективною реакцією для визначення катіонів нікелю є реакція взаємодії з:A * Реактивом Чугаєва

B Розчином натрію гідроксиду

C Розчином калію гідроксиду

D Розчином сірчаної кислоти

E Реактивом Неслера

89

Скільки титрантів має метод йодометричного титрування?A *2

B 1

C 3

D 4

E 5

90

До При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду

водню, з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність

катіонів якої аналітичною групи це свідчить?A *IV

B V

C VI

D II

E III

91

Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:A * заліза(III)хлориду

B калію хлориду

C резорцину

D оцтового ангідриду

E дифеніламіну

92

Розчином якої речовини можна визначити наявність хлорид-іонів в питний воді?A * срібла нітрату

B йоду

C бромату калію

D натрію гідроксиду

E аміаку

93

Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення

гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:

A *Метилоранж, ацидиметрія

B Фенолфталеїн, ацидиметрія

C Метилоранж, алкаліметрія

D Фенолфталеїн, алкаліметрія

E Мурексид, ацидиметрія

94

На аналіз взято розчин, в якому знаходяться катіони V аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація). До суміші додали лужний розчин натрію

гідроксостаніту– утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіону:A *Bi3+

B Fe2+

C Sb3+

D Fe3+

E Mg2+

95

У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи (кислотно-основна

класифікація). При розведенні розчину утворився білий аморфний осад. Які катіони легко

утворюють продукти гідролізу?A *Катіони бісмуту і стибію

B Катіони феруму(ІІІ)

C Катіони магнію

D Катіони мангану

E Катіони феруму(ІІ)

96

На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким

титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?

A *Методом комплексонометрії

B Методом аргентометрії

C Методом меркурометрії

D Методом перманганатометрії

E Методом йодометрії

97

Які речовини можна визначати замісниковим титруванням в методі йодометрії:A Сильні окисники

B Сильні відновники

C Слабкі відновники

D Насичені вуглеводні

E Ненасичені вуглеводні

98

При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний

Т. Вказати яким методом проводилося визначення:

A Комплексонометрія

B Аргентометрія

C Перманганатометрія

D Броматометрія

E Хроматометрія

99

Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо при додаванні до нього реактиву Чугаєва та

аміачного буферного розчину утворюється червоно – малиновий осад:

A Катіони нікелю

B Катіони алюмінію

C Катіони купруму

D Катіони кобальту

E Катіони феруму

100

З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV групи поряд з груповим

реагентом додають пероксид водню:

A *Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення

B Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення

C Для більш повного осадження цих катіонів

D Для утворення пероксидних сполук цих катіонів

E Для руйнування гідратних комплексів

101

Фармакопейною реакцією на фосфат-йони є дія магнезіальної суміші. В результаті

утворюється білий кристалічний осад МgNH4PO4. Склад магнезіальної суміші

наступний:A *MgCl2, NH3·H2O, NH4Cl

B MgCl2, NaOH, NaCl

C MnCl2, NH3·H2O, NaCl

D MgCl2, MnSO4, NH4Cl

E MgCl2, NH4Cl

102

Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини

додають точно виміряний надлишок допоміжнього титранта:

A *Титрування за залишком

B Неводне титрування

C Пряме титрування

D Замісникове титрування

E Будь-яке титрування

103

Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:A *KBrO3

B KBr

C Br2

D KBrO4 + KCl

E KBrO4

104

У перманганатометрії як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквівалентності

цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі:

A *1/5

B 1/4

C 1/2

D 1/3

E 1

105

До III аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі

катіони:

A *кальцію, стронцію, барію

B алюмінію, магнію, цинку

C калію, барію, бісмуту

D аргентуму, плюмбуму, ніколу

E цинку, алюмінію, хрому

106

До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі

катіони:

A *аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)

B кальцію, стронцію, барію

C алюмінію, магнію, цинку

D цинку, алюмінію, хрому

E калію, барію, бісмуту

107

До I аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі

катіони:

A * натрію, калію, амонію

B кальцію, стронцію, барію

C аргентуму, плюмбуму, ніколу

D алюмінію, магнію, цинку

E калію, барію, бісмуту

108

До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі

катіони:

A * алюмінію, цинку, хрому(II),стануму(ІІ), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)

B кальцію, стронцію, барію, калію, барію, бісмуту

C магнію, кальцію, стронцію, барію

D аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію, барію, бісмуту

E натрію, калію, амонію, аргентуму, плюмбуму

109

Чому катіони I аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) не мають групового

реагенту?

A * більшість їх солей розчинні у воді

B мають близькі іонні радіуси

C мають великі іонні радіуси

D мають здатність утворювати розчинні основи

E належать до біологічно важливих елементів

110

До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у воді

солі:

A * барію

B плюмбуму

C амонію

D бісмуту

E ртуті

111

До другої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у нітратній

кислоті солі:

A * срібла

B ртуті

C амонію

D бісмуту

E плюмбуму

112

Чому аніони третьої аналітичної групи аніонів не мають групового реагенту?A * з більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі

B мають великі іонні радіуси

C мають близькі іонні радіуси

D мають здатність утворювати розчинні кислоти

E належать до токсичних елементів

113

Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування -

методі Фольгарда?

A AgNO3 і NH4SCN

B H2SO4 і NaOH

C Na2S2O3 і K[I3]

D KMnO4 і KBrO3

E HClO4 і KOH

114

Визначення кінцевої точки титрування в редокс-методах здійснюють: безіндикаторним

методом, за допомогою специфічних індикаторів та редокс-індикаторів. Як визначають

кінцеву точку титрування у йодометрії?A * за допомогою специфічного індикатора крохмалю

B безіндикаторним методом

C за допомогою специфічного індикатора роданіду заліза

D за допомогою редокс-індикатора дифеніламіну

E за допомогою метилового червоного

115

Визначення кінцевої точки титрування в редокс-методах здійснюють: безіндикаторним

методом, за допомогою специфічних індикаторів та редокс-індикаторів. Як визначають

кінцеву точку титрування у перманганатометрії?A * безіндикаторним методом

B за допомогою специфічного індикатора роданіду заліза

C за допомогою специфічного індикатора крохмалю

D за допомогою метилового червоного

E за допомогою редокс-індикатора дифеніламіну

116

Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужно-земельні і важкі

метали, використовують метод:

A *комплексонометрії

B перманганатометрії

C ацидиметрії

D меркуриметрії

E алкаліметрії

117

В ході аналізу катіонів IV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії

групового реагенту можна не тільки відокремити, але й ідентифікувати іони:

A *Сr(III)

B Аs(III)

C Zn(II)

D Sn(IV)

E Al(III)

118

Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом аналізу

можна обчислити, якщо відомі значення величин:

A * n, n0, F

B n , F

C n, n0

D n0, F

E n

119

В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії

групового реагенту можна не тільки відокремити групу, но і ідентифікувати іони:

A *Cu(II)

B Co(II)

C Ni(II)

D Hg(II)

E Cd(II)

120

В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту визначають методом:A * рефрактометрії

B йодометрії

C поляриметрії

D фотометрії

E алкаліметрії

121

Для вибору аналітичної довжини хвилі в методі фотометрії на базі експериментальних

даних будують графік залежності:

A *оптичної густини (А) від довжини хвилі (лямбда)

B оптичної густини (А) від концентрації розчину (С)

C оптичної густини (А) від температури (t0)

D довжини хвилі (лямбда) від температури (t0)

E довжини хвилі (лямбда) від концентрації (С)

122

В фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію використовують реакцію з:A *2-метоксі-2-фенілуксусною кислотою

B 8-оксихіноліном

C дифеніламіном

D діацетилдіоксимом

E тетрафенілборатом

123

Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії нітрат- і нітрит-іонів з:A *дифеніламіном і концентрованою сульфатною кислотою

B калій перманганатом

C розчином йоду в калій йодиді

D розчином аргентум нітрату

E розчином барій хлориду

124

При аналізі аніонів I-III аналітичних груп систематичний хід аналізу необхідний при

сумісній присутності:

A * сульфат-, сульфіт-, тіосульфат- і сульфід-іонів

B сульфат-, ацетат-, фосфат-іонів

C сульфат-, нітрат-, хлорид-іонів

D сульфат-, оксалат-, ацетат-іонів

E суьфат-, арсенат-, нітрат-іонів

125

Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку(ІІ) використав розчин реагенту

гексаціаноферату(ІІ) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цому

утворюється?A *Білого

B Жовтого

C Чорного

D Зеленого

E Червоного
Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F -> Крок Фармація Патологічна фізіологія
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F -> Крок Фармація Фізіологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Мікробіологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна анатомія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна анатомія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка