Контрольні завдання з хімії (2016 рік) 9 клас І рівеньДата конвертації15.12.2016
Розмір2.4 Mb.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ (2016 РІК)

9 клас

І РІВЕНЬ (тестові завдання ) 10 балів

 1. Визначте масу 5,6 л. газу, відносна густина якого за повітрям Dпов (Х)= 2,207.

а) 32 г; б) 16 г; в) 48 г; г) 20 г.

 1. Установіть відповідність між кількістю речовини гідрогеновмісної сполуки та кількістю атомів Гідрогену в ній:

 1. 1,5 моль

А) 4,515 ∙ 1023 атомів

 1. 3 моль

Б) 3,853 ∙ 1024 атомів

 1. 0, 75 моль

В) 3,612 ∙ 1024 атомів

 1. 1,6 моль

Г) 2,709 ∙ 1024 атомів
Д) 3,853 ∙ 1023 атомів 1. Приготували суміш азоту та вуглекислого газу, маса якої дорівнює 18,8 г, а об’єм – 11,2 л (н.у.) . Обчисліть та вкажіть об’єм азоту в суміші:

а) 2,24 л; б) 3,36 л; в) 4,48 л; г) 0,52 л.

 1. Кристалогідрат магній хлориду, маса якого становить 50,75 г, зневоднили при нагріванні. Утворилося 23,75 г твердого залишку. Визначте кількість молекул кристалізаційної води у складі цього кристалогідрату.

а) 6; б) 4; в) 7; г) 5.

 1. Укажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

а) ; ; ; б) ; ; ; в) ; ; ; г) ; ; .

 1. Укажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

а) , , ; б) , , ; в) , , ; г) , , .

 1. Визначте речовини і у схемі необоротної реакції: + +

а) ; ; б) ; ;

в) ; ; г) ; . 1. Атоми яких елементів з наведеними електронними конфігураціями утворюють сполуку з іонним типом кристалічної ґратки:

а) i ; б) i ;

в) і ; г) і . 1. Укажіть ізотоп, що утвориться внаслідок ядерної реакції27
+

24

+ ?


13

1
2а)


25
б)

24


в)28

г)26
12
121313
10. Укажіть як після підвищення тиску зміститься рівновага реакції:

2(г) + (г) 2 (г), ДН= – 483,6 кДж

а) рівновага зміститься у бік утворення Н2О(г); б) рівновага не зміститься;

в) рівновага зміститься у бік утворення реагентів; г) рівновага зміститься у бік утворення водню.ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ)

 1. Розставте коефіцієнти за допомогою електронного балансу, укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції: + + + + + .

 2. Цинкову пластину, масою 32,70 г на деякий час занурили в розчин Плюмбуму (ІІ) нітрату. Після цього маса пластини збільшилася до 39,79 г. Обчисліть масу цинку, яка прореагувала.

ІІІ РІВЕНЬ (13 БАЛІВ)

 1. Суміш заліза й магнію масою 10,4 г розчинили у хлоридній кислоті, при цьому виділилося 6,72 л газу (н.у.). Обчисліть маси металів у суміші.

 2. Складіть молекулярні рівняння реакцій за допомогою яких, можна здійснити перетворення за такою схемою:КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ (2016 РІК)

10 клас

І РІВЕНЬ (тестові завдання ) 10 балів

 1. Укажіть яких йонів найбільше у розчині ортофосфатної кислоти:

а) і ; б) і ; в) і ; г) .

 1. Визначте і вкажіть речовини і у схемі реакції: + +

а) i ; б) i ; в) i ; г) i .

3. Щоб підвищити вихід амоніаку в системі: (г) + 3 (г) 2 (г) ДН = –92,4 кДж необхідно одночасно:

а) зменшити тиск і підвищити температуру; б) підвищити тиск і зменшити температуру;

в) підвищити тиск і температуру; г) зменшити тиск і температуру. 1. Виберіть групу, в якій усі речовини реагують з вуглецем (коксом):

а) , , ; б) , , ; в) , , ;

г) , , . 1. Визначте і вкажіть невідомі речовини, які беруть участь у перетворенні:

Вуглець А Д магній карбонат

а) Х – ; А – ; Д – ; б) Х – ; А – ; Д – ;

в) Х – ; А – ; Д – ; г) Х – ; А – ; Д – .


 1. Установіть відповідність між назвою матеріалу (речовини) та її хімічною формулою:

  1. Віконне скло

  А)

  1. Кварцове скло

  Б) i розчини

  1. Силікатний клей

  В) розчин

  1. Карборунд

  Г)  Д) ∙∙ 6


 2. Водний розчин якої солі має лужне середовище:

а) ; б) ; в) ; г) .

 1. Штучні алмази добувають:

а) із карбіну в умовах високого тиску й температури;

б) із графіту в умовах високого тиску й температури;

в) із природних сполук Карбону (мармур, доломіт);

г) із графіту у вакуумі. 1. Укажіть, яку геометричну форму має йон амонію:

а) трикутника; б) тетраедра; в) октаедра; г) лінійну структуру.

 1. Вкажіть галогенід-йон, у якого відсутні відновні властивості у водному розчині:

а) ; б) ; в) ; г) .

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ)

 1. Складіть рівняння хімічних реакцій, згідно зі схемами перетворень:

а)

б)

У закритій посудині змішали 0,224 л хлору (н.у) з двома газами: перший утворюється в результаті взаємодії 3,78 г алюмінію з розведеною сульфатною кислотою, другий – у результаті повного каталітичного розкладу 7,35 г бертолетової солі. Яка кислота і якої відсоткової концентарції утворилася в результаті взаємодії цієї суміші?

ІІІ РІВЕНЬ (13 БАЛІВ)


 1. У розчин, що містить 4,12 г сульфату двовалентного металу, занурили цинкову пластинку. Після повного виділення металу, маса пластинки збільшилася на 0,94г. Визначте метал.

 2. Визначте зашифровані речовини в наведених схемах окисно-відновних реакцій та складіть рівняння хімічних реакцій методом електронного балансу:

 1. + + +

б) + + +

в) + + +КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ (2016 РІК)

11 клас

І РІВЕНЬ (тестові завдання ) 10 балів

 1. З якою речовиною потрібно нагрівати твердий натрій гідроксид, щоб одержати етан:

а) ; б) ;

в) ; г) . 1. Обчисліть і вкажіть об’єм кисню, який витратиться на спалювання 6 м3 метану

а) 12 м3 ; б) 3 м3 ; в) 6 м3 ; г) 18 м3.

 1. Укажіть рівняння ендотермічної реакції

а) 2(г) + (г) 2(г) б) 2 (г) 2(г) + (г)

в) (тв) + (г) 2(г) г) 2(г) + (г) 2(г) 1. Укажіть молярну масу суміші рівних обємів карбон (ІІ) оксиду і карбон (ІV) оксиду

а) 64 г/моль; б) 72 г/моль; в) 36 г/моль; г) 24 г/моль.

 1. Укажіть молярну масу (г/моль) речовини Х5 у схемі перетворень

a) 80; б) 75; в) 60; г) 93.

6. Укажіть групу, в якій всі вказані речовини піддаються термічному розкладу:

а) ; ; б) ;; ; ;

в) ; ; ; в) ; ; .

7. Фенол, на відміну від насичених одноатомних спиртів взаємодіє:

а) з малоактивними металами; б) з лугами;

в) з галогеноводнями; г) з водою.

8. Яку з наведених нижче речовин можна піддати гідролізу

а) метилацетат; б) метанол;

в) ацетальдегід; г) анілін.

9. Визначте масу йонів натрію , які містяться в розбавленому розчині натрій сульфату із вмістом солі 0,4 моль/л

а) 9,2 г; б)23 г; в) 18,4; г) 30,3.

10. Установіть назву речовини, яка утвориться під час взаємодії 3,2 г метану і 13440 мл хлору

а) дихлорометан; б) тетрахлорометан;

в) хлорометан; г) трихлорометан.ІІ РІВЕНЬ (10 балів)

 1. Який об’єм кисню необхідний для спалювання 40 л суміші метану з парами етанолу, густина якого за воднем дорівнює 13,25?

 2. Органічна речовина А – рідина з різким запахом, добре розчинна у воді. У функціональній групі містяться два атоми Оксигену, масова частка якого становить 69,56%. Водний розчин цієї сполуки реагує зі свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом за кімнатної температури з утворенням сполуки Б, а під час нагрівання виділяється газ В й оранжевий осад Г. Унаслідок нагрівання сполуки А з концентрованою сульфатною кислотою виділяється отруйний газ Д, а після взаємодії з метанолом – речовина Е, що є добрим розчинником. Установіть формулу сполуки А. Напишіть рівняння всіх згаданих реакцій, назвіть речовини А, Б, В, Г, Д, Е.

ІІІ РІВЕНЬ (13 балів)

 1. Після взаємодії газу, який отримали дією надлишку концентрованої сульфатної кислоти на натрій сульфіт, із газом, що утворився в результаті реакції надлишку хлоридної кислоти з ферум (ІІ) сульфідом, отримали 9,6 г твердої речовини. Обчисліть маси натрій сульфіту та ферум (ІІ) сульфіду.

 2. Питома теплота згоряння пропану =2426,78 кДж/моль, а бутану =3125,5 кДж/моль. Визначте кількість теплоти, яка виділиться під час спалювання 112 л пропан-бутанової суміші, відносна густина якої за воднем дорівнює 26,2.

Каталог: upload -> file
file -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
file -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на листопад 2014 року
file -> Звіт про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2009 2012 роки, взяти до відома (додається)
file -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на грудень 201 5
file -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
file -> Відділ освіти шполянської районної державної адміністрації
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2014 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка