Колегії міністерства освіти І науки україниДата конвертації05.05.2016
Розмір1.54 Mb.
ТипРішення

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

18 липня 2003 р. Протокол №8/2—19Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з'єднань

Заслухавши і обговоривши доповідну записку де- 4. Науково-методичному центру середньої освіти

партаменту загальної середньої та дошкільної освіти, (Завалевський Ю.І.), Методично-видавничому центру

Науково-методичного центру середньої освіти "Про організації випуску та доставки освітянської літератури

розроблення єдиних зразків каліграфічного письма (Харламова Т.Б.), Науково-методичному центру ор-

цифр, українських і російських букв та їх з'єднань", ганізації розробки та виробництва засобів навчання

колегія ухвалює: (Ханюк Т.О.) забезпечити видання навчальної літерату-


 1. Доповідну записку "Про розроблення єдиних ри відповідно до "Єдиних зразків каліграфічного пись-
  зразків каліграфічного письма цифр, українських і ма цифр, українських і російських букв та їх з'єднань",
  російських букв та їх з'єднань" взяти до відома. 5. Опублікувати "Основні технічні характеристики

 2. Затвердити "Єдині зразки каліграфічного письма форми рукописних букв українського і російського
  цифр, українських і російських букв та їх з'єднань" та алфавітів для використання в загальноосвітніх на-
  ввести їх в дію з дня опублікування в Інформаційно- вчальних закладах України", "Основні технічні харак-
  му збірнику Міністерства освіти і науки України. теристики форми цифр для використання в загаль-

 3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, ноосвітніх навчальних закладах України" та "Єдині
  начальникам управлінь освіти і науки обласних, зразки каліграфічного письма цифр, українських і
  Київської та Севастопольської міських державних російських букв та їх з'єднань" в Інформаційному
  адміністрацій, ректорам (директорам) інститутів збірнику Міністерства освіти і науки України, науко-
  післядипломної педагогічної освіти довести до відо- во-методичному журналі "Початкова школа" та в
  ма педагогічних працівників інформацію про введен- інших педагогічних виданнях.

ня "Єдиних зразків каліграфічного письма цифр, ук- 6. Контроль за виконанням цього рішення покла-

раїнських і російських букв та їх з'єднань". сти на заступника міністра Огнев'юка В.О.

Голова колегії,

Міністр В.Г.КРЕМЕНЬКолегії Міністерства освіти і науки України

Доповідна записка "Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з'єднань"

Постановою Кабінету Міністрів України "Про пе- їх елементів, буквосполучень, слів, а й під час вико-

рехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий нання всіх інших письмових робіт,

зміст, структуру і 12-річний термін навчання" від Характерною особливістю сучасного забезпечен-

16.11.00 №1717 одним з основних напрямів роботи в ня змісту початкової освіти є його варіативність. То-

системі загальної середньої освіти визначено підви- му до "Букварів" різних авторів видано понад десять

щення якості змісту початкової загальної освіти та прописів, графіка яких суттєво відрізняється, що по-

рівня її навчально-методичного забезпечення. роджує значні труднощі у навчальному процесі для

Письмо — складний психофізіологічний процес учнів і вчителів та знижує його ефективність. З огля­
не лише для шестирічних учнів, а й загалом для всіх ду на це виникла необхідність створення "Єдиних
молодших школярів. Ефективність і успішність на- зразків каліграфічного письма цифр, українських і
вчання каліграфічного письма значною мірою зале- російських букв та їх з'єднань",
жать від забезпечення учнів початкових класів про- 3 метою уніфікації графіки, відпрацювання мето-
писами, робочими зошитами з правильною графікою дичного апарату написання цифр, букв та їх з'єднань,
цифр, букв та їх з'єднань. полегшення роботи вчителів було створено робочу гру-

Державний стандарт початкової загальної освіти пу для розроблення "Єдиних зразків каліграфічного

передбачає формування графічних навичок письма; письма цифр, українських і російських букв та їх

правильного, чіткого зображення цифр, букв та їх з'єднань" під керівництвом головного наукового

поєднань; плавного письма складів, слів. Робота над співробітника Інституту педагогіки АПН України,

каліграфією, технікою письма не обмежується дійсного члена АПН України, доктора педагогічних на-

періодом навчання грамоти, а має продовжуватися у ук, професора Вашуленка М.С. У складі робочої групи

наступних класах. Увага до цього аспекту письма не- працювали фахівці з досвідом в галузі каліграфії: При-

обхідна не тільки під час виконання школярами щепа О.Ю., доцент лабораторії початкового навчання

спеціальних вправ у написанні окремих цифр, літер, Інституту педагогіки АПН України, кандидат педа-гогічних наук; Кучинський М.В., доцент Національно- Згідно з наказом Міністерства освіти і науки Ук-

го педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, раїни від 07.06.01 №440 "Про порядок надання на-

кандидат філологічних наук; Трунова В.А., доцент ка- вчальній літературі, засобам навчання і навчальному

федри педагогіки і методики початкового навчання обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і

Ізмаїльського гуманітарного університету, кандидат пе- науки України" відповідні матеріали розглянуто і

дагогічних наук; спеціалісти департаменту загальної се- схвалено для розроблення комп'ютерного варіанта

редньої і дошкільної освіти Міністерства освіти і науки "Єдиних зразків каліграфічного письма цифр, ук-

України, методисти Науково-методичного центру се- раїнських і російських букв та їх з'єднань" на комісії

редньої освіти та Науково-методичного центру ор- з педагогіки та методики початкового навчання На-

ганізації розробки та виробництва засобів навчання, уково-методичної ради з питань освіти Міністерства

вчителі-практики, методисти. освіти і науки України.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки Матеріали, підготовлені робочою групою, пропо-

України від 25.02.03 № 104 "Про розроблення єдиних нуються для розгляду колегією Міністерства освіти і

зразків каліграфічного письма цифр, українських і науки України щодо надання навчальному виданню

російських букв та їх з'єднань", враховуючи особливості "Єдині зразки каліграфічного письма цифр, ук-

першокласників, традиційні і сучасні технології, робо- раїнських і російських букв та їх з'єднань" грифа "За-

чою групою розроблено "Основні технічні характерне- тверджено Міністерством освіти і науки України" з

тики форми рукописних букв українського і російсько- наступною публікацією його в Інформаційному

го алфавітів для використання в загальноосвітніх збірнику Міністерства освіти і науки України, науко-

навчальних закладах України", "Основні технічні харак- во-методичному журналі "Початкова школа" та в

теристики форм цифр для використання в загально- інших педагогічних виданнях.
освітніх навчальних закладах України" (додатки 1, 2). Просимо розглянути.

Директор департаменту загальної Директор Науково-методичного

середньої та дошкільної освіти центру середньої освіти

П.Б.ПОЛЯНСЬКИЙ " Ю.І.ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Додаток 1

Основні технічні характеристики форми рукописних букв українського та російського алфавітів для використання в загальноосвітніх навчальних закладах УкраїниНазви ліній графічної сітки зошита №1: /J, Р, Т), відступають від неї на '/? І”ь крім елементів

 • верхня та нижня рядкові лінії; у буквах Е, Є, Ё, Ж, И, З, І, И, И, Н, О, С, У, X, Ц,

 • міжрядкова (підрядкова, надрядкова; верхня, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, які відступають на 1/3 \ц.

нижня міжрядкові — залежно від розташування її Коротка горизонтальна у букві А проводиться по

відносно робочого рядка); верхній рядковій лінії, у буквах Ю, Є, Э розташо- • похила (під кутом 65 градусів); вується на l/2 (h + hi), її довжина — '/г ширини ова-

 • h —висота робочого рядка (4 мм); лу (півовалу).

 • hi — відстань між верхньою міжрядковою та Поєднання елементів у буквах Б, В, Е, Ё, Ж, З, К, Н,
  верхньою рядковою (6 мм); Зробиться на '/2 (h + h|); у буквах А, Л, М, У, Ч(пер-

 • h2 - відстань між нижньою рядковою та ниж- ших два елементи), у букві Ф (перший-третій) - '/2 hi;
  ньою міжрядковою (6 мм). У букві Мдругий і третій елементи - '/2 (h + hi);

fi Складові елементи букви "крапка", "дві крапки",

написання великих оукв: "коротка горизонтальна вигнута лінія" (букв /, І, Й,

висота — h hi, Ё) не поєднуються з іншими елементами букв і пи-

ширина великих літер (шириною є відстань між шуться над надрядковою на 'д h2.

основними елементами) - h, крім Ж, О, Ш, Щ, Ф, Т, Довжина петель букв Ц, Щ - '/з h2.

ширина яких становить 1,5 h ; ширина букви Ю — 2 Ширина петель букв Ц, Щ — '/4 h.

h, у буквах В, З, Е нижній півовал ширший від верх- Ширина заокруглень прямих похилих ліній ліво-

нього на /4 h і висота його дорівнює у2 (h + hi); руч і праворуч та півовалів (вгорі та внизу) — не мен-

нахил букв 65 градусів. ше '/2 hi.


Ліві заокруглення у буквах, які починаються чи Висота овалу в букві Я — hj.

закінчуються над нижньою рядковою лінією (А, Б, В, Довжина горизонтального елемента у буквах Б, Г,Г, Ґ, Ж, 3, 1, і К, Л, М, Н, П, Р, Т, У, Ф, X, Э, Ю, П- 2,5 h, Т - 3 h.

Я), відступають від неї на '/з h. Довжина вигнутого другого складового елемента

Праві заокруглення елементів букв А, Е, Є, Ё, Ж, букви /— h.И, Й, К, Л, М, Н, П, С, Т, X, Ч, Ш Я (над нижньою Написання малих букв:

рядковою лінією) закінчуються на '/2 h. — висота малих букв — h;

Елементи в буквах, які починаються чи закінчу- — висота малих букв з елементами, які виходять

ються під верхньою міжрядковою лінією (Б, В, Г, Д, за межі рядка — h + h\ або h + h2; • ширина букви — 2/з h, ширина букв ж, т, ф, ш,
  Щ- l'/2h;

 • нахил букв — 65 градусів.

Заокруглення у буквах а, 6, г, д, є, ж, з, к, о, п, р, с, т, ф, х, ю, які починаються під верхньою рядко­вою лінією, відступає від неї на '/з h.

Ліве заокруглення у буквах г, є, л, м, я; а, г, є, ж, з, и, і, ї, й, к, н, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, які почина­ються чи закінчуються над нижньою рядковою лінією — відступає від неї на '/з h.

Праве заокруглення елементів букв, нижня петля, які закінчуються над нижньою рядковою лінією, відступають від неї на '/2 h.

Ширина петлі у буквах ц, щ — '/4 h.

Довжина петлі у буквах ц, щ — /і її.

Довжина петлі у буквах в, д, з, у — hi або П2, по­чаток написання петлі у букві з — на '/4 h.

Ширина заокруглень прямих елементів букв '/2 h.

Написання горизонтального короткого елемента у буквах є, н, э, ю, овального елемента у буквах я, ь, ы, ъ, поєднання другого і третього елементів букви к — на '/2 h.

Складові елементи букв /, /', й (крапка, дві крап­ки, коротка горизонтальна вигнута лінія) — не поєднуються з іншими елементами букв і пишуться над верхньою рядковою лінією '/4 hi.

Довжина вигнутого другого складового елемента букви ґ — '/г hi.

Довжина горизонтальної частини другого елемен­та букви б — '/2 hi.


Додаток 2


Поєднання букв здійснюється за допомогою ко­роткої похилої прямої і вигнутої ліній.

Основні технічні характеристики форм цифр для використання в загальноосвітніх навчальних закладах України

Цифри (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) пишуться під нахилом 65 градусів заввишки в одну клітинку.

Основні елементи цифр

" , /" — коротка і довга пряма похила лінія; "о, о. О, О" — правий і лівий (малий і великий) півовали;"о, о, О" — малий (правий і лівий) і великий овали; "~" — горизонтальна хвиляста лінія; "-" — коротка горизонтальна лінія; "-" — дугоподібна лінія.


Нуль — великий лівий овал.

Починається трохи нижче верхнього правого кута клітинки, заокруглюється ліворуч, пишеться до середини нижньої сторони клітинки і піднімається вгору

до початку написання цифри.Один складається з короткої і довгої похилих ліній.

Перший елемент (коротка пряма по­хила лінія) пишеться трохи вище середи­ни клітинки до правого верхнього кута,звідти продовжуємо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки.Два складається з верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та хвилястої горизонтальної лінії.

Починається вище середини клітин­ки, заокруглюється вгору праворуч до

верхньої сторони клітинки і переходить у малий пра­вий півовал, що продовжується довгою прямою, похи­лою лінією на середині нижньої сторони клітинки. Від неї пишеться горизонтальна хвиляста лінія праворуч до нижнього кута клітинки.Три складається з двох малих правих півовалів.

Перший елемент пишеться вище се­редини клітинки, заокруглюється вгору

праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що прописується вниз до се­редини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, що, торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище неї.Чотири складається з короткої пря­мої похилої лінії, короткої горизонталь­ної лінії та довгої прямої похилої лінії.

Від середини верхньої сторони клітин-

ки пишеться вниз ліворуч коротка пряма похила лінія, що проводиться нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться горизонтальна пряма лінія праворуч, що не доводиться до правої вертикальної сторони. Від верхнього правого кута вниз проводиться довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки, торкаючись другого елемента цифри.П'ять складається з короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та дуго­подібної лінії. Пишеться коротка, пря­ма, похила лінія від середини верхньої

сторони клітинки вниз трохи праворуч на половину клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться так, щоб він не торкався правої сторони клітинки і за-

округлюється ліворуч ближче до нижнього лівого ку­та. Вгорі від першого елемента пишеться дугоподібна лінія до верхнього правого кута.Шість складається з великого лівого півовалу та малого овалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова.

Починається нижче правого верхньо-

го кута від правої сторони клітинки, заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, який внизу переходить у малий правий овал, що з'єднується ліво­руч з першим елементом вище середини клітинки. Сім складається з хвилястої горизонтальної лінії,довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії.

Починається трохи нижче середини верхньої сторони клітинки хвилястою

горизонтальною лінією праворуч до верхньої правої вершини кута. Потім, не відриваючи руки, пишеться вниз довга, пряма, похила лінія до середини нижньої лінії клітинки. Посередині другого елемента прово­диться горизонтальна лінія симетрично з двох сторін.Вісім складається з верхнього і нижнього овалів.

Починати можна двома способа­ми: як написання цифр два або шість.

Дев'ять складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова. Починається малий лівий овал від пра­вої сторони клітинки із заокруглення вго-

ру ліворуч, що переходить у лівий малий овал нижче се­редини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, щоб він торк­нувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюю­чись внизу ліворуч.

Примітка.

Впровадження нової графіки в 1 класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається з 1 вересня 2004 року.Кольоровий ілюстрований плакат зразків каліграфічного письма українських букв та їх з'єднань (А1 формату) шукайте в дитячому журналі "Вулик", №2 за 2004 рік.
Каталог: full txt
full txt -> Збереження традицій кримськотатарського народу на уроках музики
full txt -> -
full txt -> Корекційно-реабілітаційна модель специфічного компонента змісту освіти учнів з глибокими порушеннями зору
full txt -> Про критерії оцінювання педагогічних досліджень
full txt -> Формування алгоритмічної культури школярів у процесі мовленнєвої діяльності
full txt -> Віталій бондар
full txt -> Історія виникнення етикету
full txt -> Бєлянкіна Н. М. м. Переяслав-Хмельницький
full txt -> Геріатрична допомога населенню україни віра Чайковська
full txt -> Підходи до вивчення іноземних мов : діахронічний аспект


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка