Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультетСкачати 296.6 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір296.6 Kb.
#2714
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

економічного факультету

протокол № 8 від 26 березня 2013 р.

Голова Вченої ради

д.е.н., проф. Базилевич В.Д.

Вчений секретар Вченої ради

Вірченко В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

протокол № 11 від 26 лютого 2013 р.

завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

доц. Жилінська О.І.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.03

(ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ)

Упорядники:

Черваньов Д.М., доктор економічних наук, професор

Жилінська О.І., кандидат економічних наук, доцент

Фірсова С.Г., кандидат економічних наук, доцент

Дука А.П., кандидат економічних наук, доцент

Корнілова І.М., кандидат економічних наук, доцент

Ковальська К.В., кандидат економічних наук, доцент

Оліх Л.А., кандидат економічних наук, доцент

Овчаренко Т.С., кандидат економічних наук, доцент

Кухта П.В., кандидат економічних наук, доцент


КИЇВ - 2013

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ

1.1 Структура національної економіки.

Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Структура економіки за формами власності. Організаційна структура економіки, секторний поділ економіки. Основні пропорції відтворювальної структури економіки та їх вплив на економічне зростання. Структура економіки за видами економічної діяльності. Регіональна структура економіки та її види. Основні структурні пропорції у зовнішній торгівлі.

Сутність та концепції структурної політики в економіці. Активна структурна політика. Напрями активної структурної політики. Пасивна структурна політика. Стратегія структурних змін в економіці та критерії пріоритетності у структурній політиці. Методи структурної політики.

1.2 Інституційні перетворення в національній економіці.

Державна політика інституційних перетворень у національній економіці. Концепції реформування відносин власності. Самоуправлінська концепція. Концепція приватизації. Світовий та національний досвід реформування відносин власності. Основні напрями, принципи та пріоритети приватизації в Україні. Завдання та функції органів центральної влади щодо управління процесами роздержавлення та приватизації.

Етапи приватизації в Україні. Структура, порядок розробки та прийняття Державної програми приватизації. Об'єкти та способи приватизації. Корпоратизація державних підприємств. Приватизація державних підприємств переданих в оренду. Особливості приватизації підприємств – монополістів. Методи оцінки вартості об'єктів приватизації. Наслідки приватизації та їх вплив на розвиток національної економіки. Управління державними корпоративними правами: стратегія, функції та завдання органів державної влади.

1.3 Державний сектор економіки.

Поняття державного сектора економіки. Сектор загального державного управління. Ефективність державного сектору економіки. Регулювання діяльності установ сектора загального державного управління, джерела та порядок фінансування цих установ.

Кошториси бюджетних установ. Сутність кошторису бюджетної установи. Бюджетні призначення. Організація складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів. Бюджетний запит. Лімітна довідка. Одержувач бюджетних коштів.

Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб. Сутність державних закупівель. Державні потреби в продукції (роботах, послугах). Матеріальні баланси попиту і пропозиції найважливіших видів продукції. Державні замовники. Механізм державних закупівель.1.4 Роль держави в національній економіці.

Держава як інститут реалізації суспільних інтересів. Економічні функції держави: формування правових засад функціонування економіки; емісія грошей; усунення вад ринкового саморегулювання; перерозподіл доходів і ресурсів; стабілізація економіки; антимонопольна діяльність держави.

Виробництво суспільних товарів як функція держави. Властивості суспільних товарів. Чисті й змішані суспільні та приватні товари. Позитивні й негативні зовнішні ефекти (екстерналії). Неповнота ринків. Недосконалість інформації. Інформаційна асиметрія на ринку.

Держава як суб'єкт розподілу доходів і ресурсів. Власність в системі розподілу. Націоналізація та приватизація державного майна як методи розподілу власності. Роль податків у перерозподілі доходів. Державний бюджет в системі розподілу.1.5 Організація державного управління національної економіки.

Необхідність державного управління економікою. Об'єкти і суб'єкти державного управління. Управлінські відносини між суб'єктами та об'єктами, субординаційний та координаційний характер відносин між ними. Основні риси державного управління. Американський та європейський підходи до управління. Цілі державного управління та їх види. Ієрархія цілей. Стратегічні, тактичні і оперативні цілі.

Верховна рада як законодавчий орган управління економікою. Закони Верховної ради як правова база функціонування економіки. Роль основних законодавчих актів у сфері економіки: закони про власність та підприємницьку діяльність; закони про функціонування фінансового сектору економіки; закони про зовнішньоекономічну діяльність; закони про добробут та соціальний захист населення.

Функції Кабінету Міністрів у сфері економіки як центрального органу виконавчої влади. Відносини уряду з Президентом України та Верховною радою. Система і основні функції загальноекономічних міністерств (Міністерство економіки, Міністерство фінансів тощо). Роль галузевих органів державного управління економікою (Міністерство промислової політики, Міністерство аграрної політики тощо). Роль місцевих органів влади в управлінні економікою.

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

2.1 Основи теорії та методології економічного розвитку.

Сутність та показники економічного розвитку. Економічне зростання та економічний розвиток. Теорія циклічності та теорія систем. Два підходи до оцінки процесів розвитку. Система показників кількісних змін економічного розвитку. Показники якісних змін економічного розвитку: індекс соціального розвитку, індекс розвитку людського потенціалу, індекс зубожіння та індекс розвитку з врахуванням тендерного розподілу, комплекс індикаторів сталого розвитку.

Теорії та моделі економічного зростання. Посткейнсіанські моделі економічного зростання. Розвиток теорії економічного зростання в моделях


неокласичної теорії. Сутність теорій ендогенного впливу технічного прогресу на економічне зростання: модель П. Ромера. Інституціональна модель економічного зростання. Моделі економічного зростання країн, що розвиваються: двосекторна модель Льюїса, революційні теорії залежності, теорія дуального розвитку.

Етапи економічного зростання та розвитку. Основні підходи до виокремлення етапів економічного розвитку: формаційний, технократичний, цивілізаційний. Сутність формаційного підходу та етапів економічного розвитку. Методологічні основи технократичного підходу до етапізації процесів економічного розвитку. Зіставлення підходів Д. Белла, М. Кастельса та С. Глазьєва. Основні етапи економічного розвитку за цивілізаційним підходом.2. 2 Стратегія соціально - економічного розвитку країни.

Сутність соціально - економічної стратегії. Визначення суспільних потреб та інтересів. Обґрунтування цілей. Ієрархія цілей. Державні пріоритети. Дерево цілей. Стратегічні, тактичні та оперативні цілі. Постіндустріальне суспільство. Концепція соціально - економічної політики. Соціально орієнтована ринкова економіка. Роль прогнозів і програм в обґрунтуванні стратегії соціально -економічного розвитку країни.

Стратегічна модель соціально - економічного розвитку України. Сутність стратегічної мети розвитку національної економіки. Стратегічні цілі соціально - економічного розвитку України. Основні напрями досягнення стратегічних цілей у інституціональній, інноваційно - інвестиційній сферах, у реальному та фінансовому секторах, на внутрішньому на зовнішньому ринках.

2.3 Прогнозування соціально - економічного розвитку.

Сутність поняття "прогноз". Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Форми поєднання прогнозу і плану (програми). Імовірнісний характер прогнозів. Функції соціально - економічного прогнозування: науковий аналіз, дослідження об'єктивних зв'язків соціально - економічних явищ, оцінка об'єкту прогнозування, виявлення альтернатив економічного розвитку. Принципи соціально - економічного прогнозування: наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності, системності, цілеспрямованості.

Класифікаційні ознаки прогнозів. Класифікація прогнозів за масштабами об'єкта; часом випередження; елементами та напрямками відтворення (первинних факторів виробництва та суспільних потреб); функціональним призначенням (пошукові та цільові прогнози). Характеристика прогнозів.

Сутність поняття "метод прогнозування". Класифікація методів прогнозування за ступенем формалізації. Інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування. Індивідуальні та колективні експертні оцінки. Прості й складні методи екстраполяції. Методи логічного, інформаційного й статистичного моделювання.

Сутність комплексних економетричних моделей розвитку національної економіки. Зміст прогнозів обсягу виробництва, доходів та споживання населення, капітальних вкладень і основних фондів, рівня зайнятості та безробіття, зовнішньої торгівлі, фінансів, запасів. Характеристика макроекономічних моделей прогнозування економіки України. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України. Зміст державного прогнозування економічного і соціального розвитку України. Основні параметри прогнозу економічного і соціального розвитку України на коротко -і середньостроковий періоди.

2.4 Програмування соціально - економічного розвитку.

Сутність поняття "програма". Системний підхід у соціально -економічній політиці. Принцип емерджентності. Синергетичний ефект. Структурно - логічні елементи системного аналізу: ціль; методи досягнення цілей; визначення потреб і їхній розподіл; модель; критерії. Сутність стратегії соціально - економічного розвитку. Етапи формування стратегії: визначення суспільних потреб та інтересів ; обгрунтування цілей; ранжування цілей; дерево цілей; концепція соціально - економічної політики. Державні пріоритети. Класифікація цілей. Стратегічні, тактичні, оперативні цілі. Соціально орієнтована ринкова економіка. Стратегія економічної та соціальної політики України.

Роль програмування в системі державного управління національною економікою. Співвідношення понять "програма" і "план". Директивне та індикативне планування. Розвиток макроекономічного програмування в Україні. Система програмних документів економічного і соціального розвитку в Україні. Сутність програмно - цільового методу планування. Державні цільові програми (ДЦП). Класифікація ДЦП. Зміст етапів програмно -цільового планування: відбір переліку проблем, що підлягають програмному розв'язанню; формування та видача вихідного завдання на розроблення ДЦП; розроблення проекту ДЦП; затвердження ДЦП; реалізація ДЦП; звіт про виконання ДЦП. Організаційно - економічний механізм реалізації ДЦП.

Принципи розроблення програм економічного і соціального розвитку: цілісності, об'єктивності, науковості, гласності, самостійності, рівності дотримання загальнодержавних інтересів. Система показників макроекономічних планів. Методи планово - економічних розрахунків. Система балансів, норм і нормативів. Схема балансів.

Державна програма економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР) як форма макроекономічного планування. ДПЕСР України в системі прогнозних, програмних та інших державних документів. Структура ДПЕСР України. Розділи і розрізи ДПЕСР України. Зміст ДПЕСР України на середньо - та короткостроковий періоди. Послідовність розроблення ДПЕСР.

2.5 Прогнозування валового внутрішнього продукту та інфляції.

Прогнозування валового внутрішнього продукту в системі національних рахунків. Розрахунки динаміки реального ВВП. Короткострокове прогнозування реального ВВП за категоріями доходів. Короткострокове прогнозування реального ВВП за категоріями використання. Моделі прогнозування ВВП на основі виробничої функції. Типи виробничих функцій які використовуються у макропрогнозуванні. Середньострокова модель прогнозування ВВП.

Прості макроекономічні моделі. Зміст і структура статистичної мультиплікаторної моделі Кейнса. Взаємозалежна лінійна економетрична модель Клейна. Проста динамічна модель відкритого типу з державним регулюванням економіки (модель Холдена, Піла та Томпсона).

Складні макроекономічні моделі. Економічний зміст комплексних економетричних моделей. Голандські середньо- та довгострокові моделі прогнозування. Американська школа економетричного моделювання та прогнозування. Короткострокова модель економічного прогнозування США (модель Клейна - Гольдбергера). Сучасні моделі розвитку народного господарства України (секторіальні макромоделі економічного прогнозування, УКР - МАКРО). Макромодель економіки України – 1.

Прогнозування рівня інфляції – індекса споживчих цін. Групи товарів та послуг, які необхідні для розрахунку ІСЦ. Методика розрахунку ІСЦ. Статистична модель прогнозування індексу інфляції.

Факторні моделі прогнозування інфляції. Факторний аналіз зміни стимулюючих і гальмуючих чинників, які впливають на зростання цін. Формування факторної моделі. Реалізація моделі та аналіз одержаних результатів. Регресійна модель прогнозу місячного рівня інфляції. Модель сукупної оцінки впливу чинників на механізм ціноутворення.

Прогнозування інфляційних очікувань. Статистичний, адаптивний та раціональний способи формування очікувань. Моделі прогнозування інфляції у відповідності до концепції раціональних очікувань.

Довгострокова модель прогнозування інфляції. Монетарні та немонетарні концепції розвитку інфляції. Зв'язок між темпом інфляції та динамікою грошової маси. Економетрична модель розвитку інфляції на основі динамічних функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції.


РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

3.1 Державне регулювання економіки як функція держави.

Вади ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання в економіку. Сутність та обмеження державного регулювання економіки. Об'єкти та суб'єкти державного регулювання економіки. Функції державного регулювання економіки.

Методи державного регулювання економіки. Прямі та непрямі методи. Інструменти державного регулювання економіки. Державні закупівлі як інструмент державного впливу на економіку. Роль бюджету та податків в регулюванні економіки. Грошово - кредитне регулювання економіки.

3.2 Фінансовий механізм державного регулювання економіки.

Державний бюджет як фінансовий план держави, його функції. Джерела доходної частини бюджету та їх регулювання. Структура видатків бюджету. Міжбюджетні відносини. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування. Державний борг.

Податки як інструмент державного регулювання економіки. Системи оподаткування: пропорційна, прогресивна, регресивна. Основні функції податків: фіскальна, стимулювальна, розподільча, соціальна. Еластичність та динамічність податків. Податковий тягар.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики: забезпечення повної зайнятості та підтримання стабільності грошової одиниці. Тактичні цілі грошово-кредитної політики. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. Міжнародні резерви центрального банку та їх роль в грошово-кредитній політиці.3.3 Державне регулювання інвестиційної діяльності.

Інвестиції як фактор сукупного попиту та економічного зростання. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація форм і видів інвестицій. Визначення пріоритетних сфер інвестування. Джерела інвестування.


Методи аналізу інвестиційної привабливості сегментів ринку. Фактор часу в оцінці витрат і результатів інвестиційної діяльності. Оцінка інфляції та ризиків в процесі прийняття інвестиційних рішень. Показники економічної ефективності інвестицій.

Державна інвестиційна політика. Пряме управління державними інвестиціями. Бюджет як джерело державних капіталовкладень. Податкове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансово - кредитне регулювання інвестиційної діяльності. Амортизаційна політика держави. Регулювання участі інвесторів у приватизації. Державне регулювання фінансових інвестицій.


3.4 Державне регулювання науково - технічної та інноваційної діяльності.

Науково - технічний прогрес як основний фактор економічного зростання. Науково - технічна політика: цілі, завдання та напрями. Організаційні засади науково - технічної політики в Україні. Форми та методи реалізації науково - технічної політики. Державні науково - технічні програми. Державне замовлення в науково - технічній сфері. Державна науково - технічна експертиза. Фінансове забезпечення науково - технічних програм.

Інноваційна діяльність та інноваційна політика. Мета та функції інновацій. Етапи інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Принципи державної інноваційної політики. Складові організаційно - економічного механізму інноваційної політики: визначення державних пріоритетів; розробка державних цільових програм; фінансове регулювання інноваційної діяльності; захист інтелектуальної власності; міжнародна наукова кооперація.

3.5 Державне регулювання підприємницької діяльності.

Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Економічна сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності та їх характеристика. Інноваційне підприємництво. Організаційно - правові форми підприємництва. Банкрутство та санація підприємств. Проблема детінізації підприємницької діяльності.

Механізм державного регулювання підприємництва. Ліцензування підприємницької діяльності. Реєстрація та ліквідація підприємств. Інспекція та контроль за діяльністю підприємств. Система державної підтримки підприємництва. Фінансові важелі державного регулювання підприємництва.

Антимонопольна політика: сутність та необхідність. Вимірювання монополістичної влади. Економічні і соціальні методи регулювання монополістичної діяльності. Природні монополії та особливості регулювання їхньої діяльності. Антимонопольне законодавство та його характеристика в Україні. Антимонопольний комітет України, його компетенції та повноваження.3.6 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Засади зовнішньоекономічної політики. Завдання та принципи зовнішньоекономічної політики. Правова база регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України. Види зовнішньоекономічної діяльності. Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Стратегія і тактика зовнішньоекономічної політики України.

Регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Адміністративні інструменти державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування, квотування, державна монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Митні інструменти: ввізне і вивізне мито, мінімальна митна вартість, антидемпінгове мито. Немитні інструменти: субсидії виробникам експортних товарів, пільгове кредитування експортерів.

Регулювання іноземного інвестування та кредитування. Іноземні інвестиції. Стимулювання іноземних інвестицій: податкові пільги, валютні гарантії, фінансове сприяння, захист від конкуренції. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Форми підприємств з іноземними інвестиціями. Вільні


економічні зони. Регулювання умов інвестування за межі держави. Стратегія і тактика політики іноземного інвестування в Україні.

Роль держави у залученні іноземних кредитів. Форми іноземних кредитів. Необхідність залучення іноземних кредитів в національну економіку. Джерела іноземних кредитів в економіку України. Порядок залучення іноземних кредитів. Порядок погашення іноземних кредитів. Стратегія і тактика політики іноземного кредитування в Україні.3.7 Державне регулювання цін та інфляції.

Державне регулювання цін. Види та структура цін. Сфера державного регулювання цін на товари та послуги. Прямі та опосередковані методи державного регулювання цін. Цілі державного регулювання цін. Державне регулювання цін монопольних утворень. Декларування цін.

Інфляція як об'єкт державного регулювання. Причини та наслідки інфляції. Методи регулювання помірної інфляції: монетарне, бюджетне та валютно - курсове регулювання. Таргетування інфляції. Антиінфляційні заходи в умовах високої інфляції. Стратегія швидкого та повільного зниження інфляції.
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

4.1 Економічна інформатика

Бази та сховища даних. Система управління базами даних, реалізованих в середовищі WINDOWS. Економічна інформація: властивості, структура, подання, оцінювання тощо. Загальна характеристика та класифікація систем обробки економічної інформації. Класифікація та основні характеристики операційних систем. Комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси. Правила побудови схем алгоритмів. Програмування обчислень лінійної, розгалуженої та циклічної структур. Робота з базами даних у середовищі систем табличної обробки: іменування бази, створення записів за допомогою фільтрів, тощо. Робота з об'єктами у середовищі систем табличної обробки інформації. Характеристика системи баз даних в ЕХСЕL, іменування бази, форматування даних, використання списків тощо. Технологія проектування та створення бази даних в Місrosoft АССЕSS.4.2 Комп'ютерна техніка

Системи обробки економічної інформації. Автоматизована обробка інформації з управління виробництвом. Бухгалтерські інформаційні системи. Експертні системи. Бази знань. Технологія формування та управління ними. Інтелектуальні інформаційні системи. Інформаційне забезпечення системного аналізу. Інформаційні системи маркетингових досліджень. Інформаційні системи організаційного управління: банківські, фінансові тощо. Інформаційно - пошукові системи. Корпоративні інформаційні системи. Новітні інформаційні технології та схема розвитку інформаційних систем.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Ба­лас­трик. – [Вид. 2-ге, доп.]. – К.: Атіка, 2009. – 368 с.

 2. Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навч. посіб. / В.Д. Ба­зилевич, К.С. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 263 с.

 3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.

 4. Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : [монографія] / [за ред. З. С. Варналія]. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.

 5. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних) / В. Пасічник, П. Жежнич, Р. Кравець та ін. – Львів : Вид-во НУ "ЛП", 2006. – 350 с.

 6. Годун В. М. Інформаційні системи і технології в статистиці : навч. посіб. / В. М. Годун, Н. С. Орленко, М. А. Сендзюк ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Ситника. – К. : КНЕУ, 2003. – 267 с.

 7. Дербенцев В. Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. Науково-довідкове видання / В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семенов, О. Д. Шарапов. – К. : КНЕУ, 2008. – 160 с.

 8. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / [З. С. Варналій, К. О. Ващенко, В. М. Кампо, Е. М. Лібанова]. – К. : ДП «Вид.дім «Персонал», 2010.

 9. Державне управління: проблеми адміністративно- правової теорії та практики / [за заг. ред. В. Б. Авер'янова]. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

 10. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – [2-ге видання доповнене і перероблене]. — К. : Академвидав, 2007.– 416 с.

 11. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – [5- е вид.]. – К. : Знання, 2006. – 213 с.

 12. Дука А. П. Інвестування / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2008. – 368 с.

 13. Жилінська О. Проблеми фіскального стимулювання розвитку інноваційного під­приємництва в Україні / О. Жилінська,  Д. Чеберкус  // Банківська справа. – 2005. – № 6. – С. 77–87.

 14. Жилінська О.І. Державна науково-технічна політика в умовах формування постіндустріального суспільства / О.І. Жилінська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. : Вип. 7. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 85–94.

 15. Жилінська О.І. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики / О.І. Жилінська // Віс­ник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2008. – Вип. 99. – С. 29–35.

 16. Жилінська О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О.І. Жилінська, Д. В. Че­бер­кус // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 214–217.

 17. Жилінська О.І. Становлення і періодизація державної науково-технічної політики у розвинених країнах / О.І. Жилінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2006. – Вип. 86. – С. 29–33.

 18. Жилінська О.І. Теорія та практика реалізації державної інноваційної політики / у мон-ї «Управління інноваціями в сучасній організації» / За ред. В.А. Євту­шевського. – К. : Нічлава, 2006. – С. 76–112.

 19. Зверев А. В. Теория формирования национальных инновационных систем / А.В. Зверев. – М. : Статистика России, 2009. – 437 с.

 20. Информатика. Базовый курс : учеб. / С. В. Симонович и др. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2004. – 640 с.

 21. Калитич Г. І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток концепції, моделі, рішення / Г. І. Калитич, К. М. Коржавін. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с.

 22. Кириленко В. І. Національні моделі економічних систем / В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ. – 2010. – 319 с.

 23. Клименко О. Ф. Інформатика : підруч. / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко ; за заг. ред. О. Д. Шарапова. – К. : КНЕУ, 2011. – 580 с.

 24. Клименко О. Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч.-метод. посіб. / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко, О. Д. Шарапов ; за заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2005. — 534 с.

 25. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка– Львів : Магнолія плюс; видавець СПД ФО «В. М. Піча», 2006. – 220 с.

 26. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [за ред. Д. М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с.

 27. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підруч. / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. – [2 вид., виправ.]. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2008. – 396 с.

 28. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва ; за ред. В. Ф. Ситника. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с.

 29. Панасюк Б. Я. Державне регулювання економіки як мистецтво / Б. Я. Панасюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. – 2008. – № 5. – С. 42–56.

 30. Панасюк Б. Я. Економічне прогнозування в Україні : [Текст] / Б. Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 9. – С. 67–72.

 31. Приймак В. Інформаційні системи в менеджменті: навч.-метод. комплекс / Приймак В., Балан В. – К.: Нічлава, 2009. – 56 с.

 32. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів / Г. В. Присенко, Є. І. Равікович. – КНЕУ, 2005 – 378 с.

 33. Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В.  Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с. 

 34. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – [З-те вид., випр.]. — К.: Знання, 2006. — 262 с.

 35. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора / Дж. Стиглиц. – М. : ИРФРА-М. – 1997. – 720 c.

 36. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації / О.І. Черняк, А.В. Ста­виць­кий, Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006. – 447 c.

 37. Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Нікіфоров, Т. Ф. Куценко. – [друге видання]. – К. : КНЕУ, 2004. – 355 с.

 38. Чугунов І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування : [монографія] / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький. – К. :ТОВ „ПоліграфКонсалтинг”, 2007. – 312 с.

 39. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления / Ф. Шамхалов. –М. : Экономика, 2003. – 518 с.

 40. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : навч. посіб. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с.

 41. Экономическая информатика : учеб. [для экон. спец. вузов] / П. В. Конюховский, Д. Н. Колесов, Г. С. Осипов и др. ; под ред. П. В. Конюховского, Д. Н. Колесова. – СПб. : Питер, 2001. – 555 с.

 42. Экономическая информатика. Введение в экономический анализ информационных систем : учеб. [для вузов, обучающихся по экон. спеціальностям] / М. И. Лугачев и др. ; Моск. гос. экон. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 958 с.


Додаткова література


 1. Антикризисное управление: учебник / [под ред. проф. Э. М. Короткова]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 620 с.

 2. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посіб. / Ю.М. Бажал. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.

 3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. – 448 с.

 4. Булкін І. А. Наукоємність і технологічна інтенсивність галузей промисловості: методологічні підходи і оцінки / І. А. Булкін, В. А. Денисюк // Наука та наукознавство. – 2010. – № 2. – С. 72–89.

 5. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харьков : Константа, 2006. – 272 с.

 6. Данилов А. Д. Финансовые инструменты социально-экономического развития государства и регионов : [монография] / А. Д. Данилов, Т. Г. Затонацкая. – К. : Компьютерпресс, 2009. – 288 с.

 7. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дід­ківсь­кий. – К. : Знання, 2011. – 365 с.

 8. Євтушевський В. А. Корпоративне управління : підруч. / В. А. Євтушевський. – К. : Знання, 2006. – 406 с.

 9. Жовтанецький Н. Класифікація інструментів макроекономічного управління інвестиційною діяльністю / Н. Жовтанецький // Вісник Львівського Університету. Серія економічна. – Львів, 2008. – № 40. – С.101–104.

 10. Затонацька Т. Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика : [монографія] / Т. Г. Затонацька. – К. : НДФІ, 2008. – 336 с.

 11. Затонацька Т. Г. Налогооблажение: проблемы науки и практики : [монографія] / Т. Г. Затонацька. – Х. : ФЛП Александрова К.М., 2008. – 264 с.

 12. Затонацька Т. Г. Финансовый механизм социально-экономического развития государства в условиях экономической нестабильности : [монографія] / Т. Г. Затонацька, О .Д. Данилов. – К. : ООО «ДКС центр», 2010. – 300 с.

 13. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2003. – 278 с.

 14. Інституціонально-інформаційна економіка : підруч. / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; за ред. акад. НАН України А. А. Чухно. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

 15. Каліон В. А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : практикум / В. А. Каліон, О. І. Черняк, О. М. Харитонов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 16. Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика / Н. В. Ковтун. – К. :ПВЦ ТОВ «Імекс-ЛТД», 2005. – 420 с.

 17. Купалова Г. І. Статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні : [монографія] / Г. І. Купалова, Ю. С. Гринчук. – Біла Церква : ВАТ «Білоцерківська друкарня», 2007. – 237 с.

 18. Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко. – [2-ге видання]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 360 с.

 19. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, М. О. Кизим та ін.]. – Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2010. – 456 с.

 20. Мікроекономік : підруч. / [за ред. В. Д. Базилевича]. – [2 видання переробл. і доповн.]. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

 21. Моїсєєва Н. В. Основи інвестиційної діяльності : підруч. / Н. В. Моїсеєва. – К. : Либідь, 2007. – 480 с.

 22. Податкова система : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін. ; за ред. І. О.Лютого. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

 23. Романюк М. В. Податкова політика як чинник соціально-економічного зростання в Україні / М. В. Романюк. – К. : ЦУЛ, 2008. – 280 с.

 24. Саак А.Э. Информационные технологии управления / А. Э. Саак. – СПб. : Питер. 2005. – 320 c.

 25. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво : довідник / В. О. Сизоненко. – К. : Знання – Прес, 2007. – 440 с.

 26. Сизоненко В. О. Формування і розвиток національної системи підприємництва: теоретико-методологічні аспекти і механізми реалізації : [монографія] / В. О. Сизоненко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 229 с.

 27. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : [монографія] / В. М. Вовк, Н. А. Кизим, В. М. Порохня и др. – Х. : ИД „ИНЖЭК”, 2009. – 428 с.

 28. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна. – К. : НДФІ, 2008., 368 с.

 29. Трофимов В.В. Информационные технологии. Основы наук / В. В Трофимов ; под ред. проф. В.В. Трофимова.– М. : ИД Юрайт, 2011. – 475 c.

 30. Управління інноваціями в сучасній організації / [під ред. В. А. Євтушевського]. – К. : Нічлава, 2006. – 359 с.

 31. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посіб. / Д. М. Черваньов. – К. : Знання, 2003. – 568 с.

 32. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України : [монографія] / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

 33. Чухно А. А. Інституційно-інформаційна економіка / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання. 2008. – 700 с.

 34. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 448 с.

 35. Шимшир'ян Г. В. Управління інвестиційною діяльністю / Г. В. Шимшир'ян, І. М. Євдоченко, О.В. Бєлов // Економіка та держава. – № 4. – 2006. – С. 32–33.

 36. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер : [предисл. В.С. Автономова; пер. с нем. В.С. Автономова и др.; пер. с англ. В.С. Автономова и др.]. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.

 37. Экономическая теория: политэкономия : учеб. / [под ред. В. Д. Базилевича]. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2009. – 870 с.
Каталог: Docs
Docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
Docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
Docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
Docs -> Департамент екології та природних ресурсів
Docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
Docs -> Кафедра виховної
Docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
Docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скачати 296.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка