Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з курсу “Рекреалогія”


для студентів І курсу
Напрям підготовки 6.140103 Туризм
Факультет перекладачів

Київ – 2015


І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.

Завдання навчального курсу «Рекреалогія» полягають у формуванні у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.

Вивчення курсу організовано за принципами відповідного наукового рівня викладу, доступності навчального матеріалу та систематизації отриманих знань в логічній послідовності, синтезу міжпредметних знань, що максимально повно сформує у слухачів уявлення про різноманітність світового господарства та суспільств країн світу. Відтак, основним завданням курсу є формування у студентів природничо-географічної картини світу як одного з елементів наукового світогляду на основі отриманих знань з основ рекреалогії.

Студенти мають оволодіти знаннями з особливостей і закономірностей розвитку рекреаційних систем та їхніх підсистем, механізмів та стратегій вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини.

Навчальний курс передбачає ознайомлення з рекреаційним районуванням країн, зокрема і України; вивчення основних підходів до рекреаційних досліджень: генетичний, дескриптивний, детермінований, діалектичний, інтегральний, казуальний, композиційний, раціоналістичний, системний, конструктивний, суб’єктивний, холістичний, екологічний, емпіричний.

Студенти мають оволодіти знаннями з актуальних питань рекреаційних досліджень в Україні, оцінки рекреаційних ресурсів та ефективності їхнього використання, визначення рекреаційної ємкості територій. В процесі здобутих знань, слухачі зможуть набути навички щодо прогнозування та знаходження шляхів оптимізації розвитку рекреаційної сфери у практичній своїй діяльності, питаннях збільшення рекреаційного потенціалу, вивчення рекреаційного попиту та рекреаційних потреб.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- етапи становлення та розвитку рекреалогії; основні визначення та термінологічні поняття з загально-теоретичних знань рекреалогії;

- основні показники, які характеризують рекреаційний, природно-ресурсний, демографічний, іноваційний потенціали окремих країн та теристичних регіонів;

- суспільні функції рекреації та її місце у житті людини і суспільства;

- цикли і види рекреації;

- причини різноманітності рекреацій, принципи та закономірності її територіальної організації;

- специфіку організації рекреаційної діяльності;

- особливості організації та функціонування рекреаційних систем;

- проблеми, перспективи та основні напрямки розвитку рекреаційної сфери в Україні та світі;

вміти:

- застосовувати набуті теоретичні знання в трудовій діяльності, практиці;

- працювати з довідковою літературою, збирати та аналізувати інформацію, складати тексти доповідей, виступів, статей;

- застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів; використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію; підтримувати етику управлінської діяльності; забезпечувати культуру процесів управління;

- досліджувати та визначати рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси територій;

- аналізувати основні фактори, передумови рекреаційного розвитку територій;

- вивчати рекреаційні потреби суспільства, досліджувати зміни у соціальному складі рекреантів та визначати перспективні форми організації рекреації;

- з’ясовувати принцові засади організації територіальних рекреаційних систем.


Дисципліна “Рекреалогія” вивчається на першому курсі протягом першого семестру. Даний курс розраховано на 54 години. 28 годин – лекції, 40 годин – семінари, 66 годин – самостійна робота. Кількість кредитів ECTS – 4, кількість змістових модулів – 2. Вивчення курсу завершується складанням заліку (1 семестр) і екзамену (2 семестр).

Для забезпечення ефективності навчання, систематизації знань, умінь та навичок студентів застосовуються такі форми контролю:  1. Поточний контроль у формі опитування, заслуховування фіксованих виступів, обговорення рефератів.

  2. Періодичний контроль у формі контрольного опитування.

  3. Підсумковий контроль у формі атестації та заліку наприкінці І семестру.

Контроль за якістю виконання самостійної роботи здійснюється у формі контрольних опитувань і обговорення тематичних повідомлень на круглих столах.
ІІ.Короткий зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Рекреалогія. Теорія та методологія рекреалогії.

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія».

Мета вивчення: оволодіння базовим термінологічним матеріалом.

Провідна ідея: розкрити проблеми визначення предмету рекреалогії, ознайомити зі структурою курсу, основними завданнями та змістом рекреалогії як самостійної науки.

Основна проблема: ознайомити студентів з поняттями рекреація та рекреалогія, проблемами визначення предмету рекреалогії; висвітлити етапи становлення рекреалогії як самостійної дисципліни, зупинившись на зв’язках даної дисципліни з іншими науками про людину та суспільство; освітити основні концепції рекреалогії: гуманоцентрована, економоцентрована та антропологічна.

Ознайомити з основними напрямками розвитку рекреалогії, вказавши на її зв’язок з іншими науками, зокрема специфіку зв’язків рекреалогії з антропоекологією, валеологією та демографією.

Висвітлити основні завдання та специфіка рекреаційних досліджень, детально зупинившись на актуальності питання рекреаційних досліджень в Україні у сфері прогнозування та оптимізація розвитку рекреаційної сфери у країні, збільшення рекреаційного потенціалу України та вивченні рекреаційного попиту та рекреаційних потреб людей.

Ключові поняття: рекреація, рекреалогія, рекреаційне районування країни, рекреаційні ресурси, рекреаційно-ресурсного потенціал, рекреаційний потенціал, концепції рекреалогії, гуманоцентрована концепція, економоцентрована концепція, антропологічна концепція, рекреаційний попит, рекреаційне дослідження, антропоекологієя, валеологією, демографієя, екологія, інфраструктурні рекреаційні ресурси.

Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 2.

Провідна ідея: окреслити суть поняття «рекреація» як соціокультурного феномену сучасного світу.

Основна проблема: ознайомити студентів з поглядами щодо розуміння рекреації; співвідношення понять рекреалогія та рекреаційна географія., рекреація і туризм; означити основні фази рекреації: образ, ситуація, слід. Висвітлити соціально-економічну сутність та основні функції рекреації. Ознайомити з медико-біологічною функцією рекреації. Надати уявлення про соціокультурну та економічну функції рекреації. Вказати на загальні тенденції розвитку рекреації. Визначити спільне та особливе понять відпочинок та рекреація. Означити види діяльності людини під час відпочинку.

Ознайомити з поняттями рекреаційне підприємство та рекреаційне господарство. Познайомити з зонами рекреації.Ключові поняття: відпочинок, рекреація, зони рекреації, рекреаційне підприємство, рекреаційне господарство, рекреаційно-ресурсного потенціал.

Тема 3. Основи категоріального аппарату рекреалогії.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 3.

Провідна ідея: ознайомити з основними категоріальними поняттями рекреалогії.

Основна проблема: ознайомити з поняттям господарчого потенціалу рекреації, рекреаційного освоєння та підходами щодо оцінок рекреаційної освоєності. Розкрити суть категорії «вільний час»; ознайомити з класифікаціями часу, надавши уявлення про час соціальний та особистий, час активної діяльності та відпочинку, час виробничої діяльності та неприбутковий час, структурований та неструктурований час, добовий соціальний час, розкривши відмінності рекреаційного та вільного часу. Вказати на місце та роль рекреаційного часу протягом життя людини.

Ознайомити з функціями рекреаційного часу та типами рекреації; рекреаційним часом рекреантів та рекреаційним часом організаторів відпочинку. Висвітлити основні властивості рекреаційного часу, зупинившись на поняттях ієрархічності, квантованості, мінливості та функціональності рекреаційного часу. Розкрити суть поняття рекреаційний простір, означивши процес формування рекреаційного простору, а також діяльність по організації рекреаційного простору. Вказати на специфіку зв’язку рекреаційного часу та рекреаційного простору.Ключові поняття: рекреаційне освоєння, вільний час, рекреант, рекреаційний простір, рекреаційний час, рекреація, рекреаційне районування країни, рекреаційні ресурси, природні рекреаційні ресурси, соціально-історичні рекреаційні ресурси, інфраструктурні рекреаційні ресурси, рекреаційно-ресурсного потенціал, рекреаційна ємкість, туристські ресурси рекреаційний потенціал, рекреаційний попит, рекреаційне дослідження,

Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 4.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним уявленням про рекреаційний потенціал як умову розвитку рекреації, його основні властивості та проблеми оцінки рекреаційного потенціалу; та поняття «рекреаційні ресурси» як частини рекреаційного потенціалу, означивши специфіку туристських ресурсів.

Основна проблема: показати роль рекреаційного потенціалу як умови розвитку рекреації. Ознайомити з основними властивостями рекреаційного потенціалу. Розкрити значення природно-рекреаційного потенціалу як передумови розвитку туризму. Висвітлити підходи до оцінки рекреаційного потенціалу через аналіх природних складових регіону та культурної спадщини (рельєф, клімат, вода, мінеральна вода, флора та фауна, природні ресурси, культурно-історичні ресурси).

Ознайомити з загальною характеристикою та основними класифікаціями рекреаційних ресурсів; поняттям «рекреаційні ресурси». Висвітлити значення рекреаційних ресурсів як частини рекреаційного потенціалу. Надати уявлення про якість рекреаційних ресурсів.

Ознайомити з поняттям «природні умови»; природні рекреаційні ресурси та соціально-історичні рекреаційні ресурси, а також рекреаційна ємкість та рекреаційний потенціал.

Означити специфіку туристських ресурсів, надавши уявлення щодо поняття «туристські ресурси», висвітливши властивості туристських ресурсів. Вказати на сучасні погляди розуміння туристських ресурсів.Ключові поняття: рекреаційний потенціал, природно-рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси, природні рекреаційні ресурси, соціально-історичні рекреаційні ресурси, рекреаційна ємкість, туристські ресурси, інфраструктурні рекреаційні ресурси, рекреаційне зонування території, рекреаційного природокористування, рекреаційна дигресія, стадії рекреаційної дигресії.

Тема 5. Ринок туристичних послуг.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 5.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним поняттям, визначенням та уявленням ринку туристичних послуг.

Основна проблема: ознайомити з ринком туристичних послуг як основою рекреаційної діяльності; висвітлити рекреаційні потреби людини, рекреаційні потреби суспільства. Надати характеристику генезі рекреаційних потреб та елементарній соціальній стратифікації рекреаційних потреб, факторам формування рекреаційних потреб. Проаналізувати рекреаційні потреби.

Ознайомити з основними класифікаціями рекреаційної діяльності, висвітливши класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності: за головним мотивом рекреації; за характером використання рекреаційних ресурсів; за правовим статусом; за тривалістю; за територіальною ознакою; за сезонністю; за характером організації; за віковою структурою; за кількістю учасників; за рухливістю; за суб’єктністю; за використанням транспортних засобів.

Означити поняття – рекреаційне проектування, елементарні рекреаційні заняття як компоненти рекреаційної діяльності.

Вказати типи рекреаційної діяльності, рекреаційні цикли та цикли рекреаційної діяльності. Означити суть поняття моделювання циклів рекреаційної діяльності, зіпинившись на основах загальної класифікації рекреаційної діяльності.

Вказати на оновні сучасні тенденції в розвитку рекреаційної діяльності..

Ключові поняття: рекреаційні послуги, ринок послуг, ринок рекреаційних послуг, рекреаційні потреби, головний мотив рекреації, рекреаційні цикли, цикли рекреаційної діяльності, рекреаційний режим, рекреаційне навантаження, рекреаційна ємність, платне природокористування, рекреаційний потенціал, природно-рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси, природні рекреаційні ресурси, соціально-історичні рекреаційні ресурси, туристські ресурси, інфраструктурні рекреаційні ресурси.

Тема 6. Антропоекологічна, економоцентрована, техноекономічна та натуроцентрована концепції.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 6.

Провідна ідея: ознайомити з антропоекологічною, економоцентрованою, техноекономічною та натуроцентрованою концепціями.

Основна проблема: ознайомити з антропоекологічною, економоцентрованою, техноекономічною та натуроцентрованою концепціями.

Означити сутність та основу антропоекологічної концепції, ознайомити зі структурою середовищ людської діяльності, міграціями змін середовищ та реакцією індивідуума на зміну середовища (адаптація); показати, що основу даної концепції становить уявлення про важливість ролі навколишнього середовища в житті людини або людської спільноти, в формуванні умов для найбільш повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а також поняття зміни середовищ через співставлення та протиставлення трудової та рекреаційної діяльності людини. Означити основні структурні середовища людської діяльності: кліматичні умови (природне середовище, клімат, географічні умови: міське, сільське та приміське середовище), соціальне середовище індивідуальне середовище, групове або соціокультурне (соціопсихологічне) середовище, суспільне середовище; сфера діяльності: інтенсивна, професійна, пристрастна. Ознайомити з поняттям лінії міграцій зміни середовищ.

Означити сутність економоцентрованої (політекономоцентрованої) концепції, її структуру рекреації та фактори, що впливають на таку рекреацію. За даної концепції життєдіяльність людини складається з двох форм – перша, пов’язана з затратами виробничих сил, інша – їх відновленням та розвитком, відповідно зміни у виробничій сфері призводить до необхідності зміни сфери, в якій людина відновлює свої фізичні сили, емоційну енергію та інтелектуальні здібності.

Означити сутність натуроцентрованої концепції, її структуру та групи такої. Надати уявлення про сучасне розуміння рекреації як одного із засобів охорони природи, оскільки саме рекркеаційна діяльність виставляє найбільш високі вимоги до збереження якості природного середовища, розглядається найбільш природоохоронним видом діяльності.Ключові поняття: антропоекологічна концепція, економоцентрована концепція, техноекономічна концепція, натуроцентрована концепція, виробнича сфера, структура середовищ людської діяльності, міграція змін середовищ, реакція індивідуума на зміну середовища, адаптація, основа концепції, навколишнє середовище, життя людської спільноти, фізичне благополуччя, духовне благополуччя, соціальне благополуччя, співставлення трудової та рекреаційної діяльності людини, протиставлення трудової та рекреаційної діяльності людини, адаптація, кліматичні умови, природне середовище, клімат, географічні умови, міське середовище, сільське середовище, приміське середовище, соціальне середовище, індивідуальне середовище, групове середовище, соціокультурне (соціопсихологічне) середовище, суспільне середовище, сфера діяльності, професійна діяльність, лінії міграцій.

Тема 7. Рекреаційне районування.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 7.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним поняттям, визначенням та уявленням рекреаційного районування.

Основна проблема: ознайомити з рекреаційним районуванням та історією такого. Надати характеристику генезі рекреаційного та туристичного районоутворення та районування основних рекреаційно-туристичних центрів Східної Європи та країн СНД. Показати значення туристичного ресурсу та його використання на регіональному рівні.

Ознайомити з основними класифікаціями та підходами щодо рекреаціного районування та встановлення районоутворюючих ознак рекреацій, надати визначення рекреаційного району та ознайомити з його характерними рисами. Означити структуру рекреаційної оцінки території, висвітлити особливості рекреаційної оцінки території як основи для проведення рекреаційного районування.

Надати основні поняття про рекреаційний регіон та регіональний туризм.

Ознайомити з особливостями та сучасними принципами районування в міжнародному туризмі.

Означити принципи класифікації туристичних районів за їх ієрархією та типологією, надати уявлення про райони вузької та широкої спеціалізації. Ознайомити з поняттям туристичного центру, з їх типологією та методикою оцінювання. Показати співвідношення понять туристичний район та центр туризму, вказавши на загальні положення типології туристичних центрів.

Ознайомити з методикою кількісної оцінки рекреаційного потенціалу туристичних центрів країни, зупинившись на статистичній типології туристичних центрів за методикою О.І. Зоріна.Ключові поняття: рекреаційний район, рекреаційне районування, рекреаційні центри, центри туризму, регіональний туризм, методика кількісної оцінки рекреаційного потенціалу, типологія туристичних центрів.

Змістовий модуль 2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система.

Тема 1. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №1.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним поняттям, визначенням та уявленням рекреаційної діяльності.

Основна проблема: ознайомити з рекреаційними потребами як основами рекреаційної діяльності; висвітлити рекреаційні потреби людини, рекреаційні потреби суспільства. Надати характеристику генезі рекреаційних потреб та елементарній соціальна стратифікації рекреаційних потреб, факторам формування рекреаційних потреб. Проаналізувати рекреаційні потреби.

Ознайомити з основними класифікаціями рекреаційної діяльності, висвітливши класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності: за головним мотивом рекреації; за характером використання рекреаційних ресурсів; за правовим статусом; за тривалістю; за територіальною ознакою; за сезонністю; за характером організації; за віковою структурою; за кількістю учасників; за рухливістю; за суб’єктністю; за використанням транспортних засобів.

Означити структуру рекреаційної діяльності, фактори формування структури рекреаційної діяльності (бюджет вільного часу, матеріальні можливості, інтереси рекреантів). Надати уявлення про поняття ементарне рекреаційне заняття.

Вказати типи рекреаційної діяльності, рекреаційні цикли та цикли рекреаційної діяльності. Навчити розумінню рекреаційного режиму, рекреаційного кластеру. Означити суть поняття міжрегіональний рекреаційний комплекс.

Вказати на оновні сучасні тенденції в розвитку рекреаційної діяльності..

Ключові поняття: рекреаційні потреби, головний мотив рекреації, рекреаційні цикли, цикли рекреаційної діяльності, рекреаційний режим, міжрегіональний рекреаційний комплекс, рекреаційне навантаження, рекреаційна ємність, платне природокористування, рекреаційний потенціал, природно-рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси, природні рекреаційні ресурси, соціально-історичні рекреаційні ресурси, туристські ресурси, інфраструктурні рекреаційні ресурси, рекреаційне зонування території, рекреаційного природокористування, рекреаційна дигресія, стадії рекреаційної дигресії.

Тема 2. Основні концепти рекреаційної діяльності.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №2.

Провідна ідея: ознайомлення з основними концептами рекреаційної діяльності.

Основна проблема: ознайомити з основними моделями рекреаційної діяльност, поняттям рекреаційне проектування, антропоцентричні та натуроцентричні моделі рекреаційної діяльності.

Ознайомити з принципами ієрархії рекреаційної діяльності; діяльністно-ландшафтним принципом рекреаційного проектування.

Надати уявлення про елементарні рекреаційні заняття (ЕРЗ); типи рекреаційної діяльності. Ознайомити з основами типізації рекреаційної діяльності; класами ЕРЗ (цільові, додаткові, суміжні), властивостями ЕРЗ (альтернативність, взаємозалежність, рекреаційний режим, несумісність); атрактивність ЕРЗ.

Ознайомити з поняттям «цикл рекреаційних занять» (ЦРЗ) та його основними характеристиками, основними вимогами ЦРЗ (корисність, атрактивність), класифікацією ЦРЗ (добовий, тижневий, річний, життєвий); принципами конструювання ЦРЗ.Ключові поняття: рекреаційне проектування, типи рекреаційної діяльності, класи ЕРЗ, цільові класи ЕРЗ, додаткові класи ЕРЗ, суміжні класи ЕРЗ, властивості ЕРЗ, атрактивність ЕРЗ, взаємозалежність ЕРЗ, рекреаційний режим ЕРЗ, несумісність ЕРЗ, альтернативність ЕРЗ, цикл рекреаційних занять, вимоги ЦРЗ, корисність ЦРЗ, атрактивність ЦРЗ.

Тема 3. Концепції рекреаційних систем.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №3.

Провідна ідея: ознайомлення з концепціями рекреаційних систем.

Основна проблема: висвітлити концепції рекреаційних систем В.Преображенського, ознайомивши студентів з поняттям «рекреаційна система». Ознайомити з основними підсистемами рекреаційної системи та основними видами взаємодії підсистем рекреаційної системи: культурна, міжособистісна, соціальна, соціально-політична, економічна. Означити властивості рекреаційних систем: цілісність, динамічність, надійність, ефективність, ієрархічність. Ознайомити з оцінками ефективності рекреаційних систем.

Надати знання щодо територіальних рекреаційних систем, територіальний характер рекреаційних систем (ТРС), уявлення про ТРС. Означити погляди на розуміння ТРС, особливості вивчення ТРС. Висвітлити головні завдання ТРС та функції ТРС (економічна, бюджетна, соціальна), а також основні фактори територіальної організації рекреаційного господарства.

Ознайомити з характеристикою підсистем територіальних рекреаційних систем. Висвітлити поняття «рекреанта» як основного компоненту рекреаційної системи. Ознайомити з оновними класифікаціями рекреантів, означивши спільні риси рекреантів.

Ознайомити з природними і культурними комплексами, означивши основні властивості природних і культурних комплексів в рекреаційній системі, форми інкорпорації природних і культурних комплексів до системи туристсько-рекреаційного обслуговування.

Надати уявлення про технічні комплекси, обслуговуючий персонал, органи управління.

Ключові поняття: рекреаційні системи, концепція рекреаційних систем В. Преображенського, територіальні рекреаційні системи (ТРС), територіальний рекреаційний комплекс (ТРК), цикли рекреаційної діяльності, підсистем рекреаційної системи, територіальна організація рекреаційного господарства, рекреант, технічні комплекси, обслуговуючий персонал, органи управління.

Тема 4. Туризм як галузь рекреаційної діяльності.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №4.

Провідна ідея: ознайомлення з галуззю рекреаційної діяльності - туризмом.

Основна проблема: висвітлити поняття вид туризму, вказавши на основні критерії класифікації туризму за видами; ознайомити з формами туризму, зосередившись на особливостях їх класифікації.

Надати загальні уявлення про туристський регіон. Означити основні підходи до визначення туристського регіону; вказати фактори формування туристського регіону, зокрема статичні та динамічні фактори, екзогенні та ендогенні фактори.

Означити туристський регіон та ознаки регіонального туризму. Вказати основні особливості розвитку регіонального туризму. Ознайомити з умовами розвитку регіонального туризму.

Ознайомити з основними характеристиками туристського центру; розкрити поняття «туристський центр». Означити основні підходи до вивчення туристських центрів.

Розкрити зміст та суть розуміння понять «центр туризму» та «туристський центр». Вказати на типологію туристських центрів та фактори формування туристських центрів.

Ключові поняття: туристський регіон, фактори формування туристського регіону, статичні фактори формування туристського регіону, динамічні фактори формування туристського регіону, екзогенні фактори формування туристського регіону, ендогенні фактори формування туристського регіону, регіональний туризм, умовами розвитку регіонального туризму, туристський центр, центр туризму.

Тема 5. Рекреаційне природокористування.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 5.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними проблемами та перспективами розвитку рекреаційного природокористуванна в Україні.

Основна проблема: висвітлити основні орієнтири розвитку рекреаційного природокористування в Україні на сучасному етапі. Означити початок розвитку функціональної моделі та основних типів туристичного природокористування рекреаційної сфери в Україні. Вказати на формування рекреаційних навантажень на природні комплекси та ознайомити з методиками їх визначення, проблемами у цій сфері.

инкових механізмів функціонування рекреаційних комплексів, а також проблеми координації рекреаційної сфери.

Вказати на перспективи розвитку взаємодії туризму та навколишнього середовища в Україні.

Ознайомити з основами наслідкамивпливу туризму та тиристичної діяльності загалом на природне та культурне середовище, з урахуванням важливої ролі туризму у вирішенні певних актуальних проблем розвитку регіонів за сучасних умов.

Вказати на проблеми підготовки кадрів для рекреаційної сфери у країні, обізнаних з проблемами рекреаційного та туристичного природокористування. Висвітлити історію виникнення туристської освіти в Україні, вказавши сучасні центри туристської освіти України.

Ключові поняття: рекреаційне природокористування, туристичне природокористування, державна програма підготовки кадрів, нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності в Україні, Закон України «Про туризм», рекреаційні комплекси.

Тема 6. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери, туризму в Україні.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 6.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними проблемами та перспективами розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні.

Основна проблема: висвітлити основні орієнтири розвитку рекреаційної сфери України на сучасному етапі. Означити початок сталого розвитку рекреаційної сфери в Україні. Вказати на формування ринкових механізмів функціонування рекреаційних комплексів, а також проблеми координації рекреаційної сфери.

Визначити перспективи розвитку рекреаційної галузі в Україні.

Ознайомити з основами нормативно-правового регулювання рекреаційної діяльності в Україні, ознайомити зі змінами до Закону України «Про туризм» 2004 року та рекреаційна галузь.зокрема з Законом України «Про туризм» 1995 року, та сфера рекреації.

Надати уявлення про особливості державної програми розвитку туризму в Україні на майбутнє.Вказати на проблеми підготовки кадрів для рекреаційної сфери у країні. Висвітлити історію виникнення туристської освіти в Україні, вказавши сучасні основні центри туристської освіти України.Ключові поняття: рекреаційна сфера, координація рекреаційної сфери у країні, державна програма підготовки кадрів, нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності в Україні, Закон України «Про туризм», рекреаційні комплекси.

Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с-п

лаб

інд

с.р.

л

с-п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Рекреалогія. Теорія та методологія рекреалогії

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

8

2

2

-

-

4Тема 2. Загаль-не уявлення про рекреацію

10

2

2

-

-

6Тема 3. Основи категоріального аппарату рекреалогії

14

2

4

-

-

8Тема 4. Рекре-аційний потен-ціал та рекре-аційні ресурси

14

2

4

-

-

8Тема 5.Ринок ту-- ристичних послуг

8

2

2

-

-

4Тема 6. Антро-поекологічна, економо-, натуро- центрована, тех-ноекономічна концепції

8

2

2

-

-

4Тема 7. Рекреа-ційне районування

10

2

4

-

-

4Разом за змісто-вим модулем 1


72

14

20

-

-

38Змістовий модуль 2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Тема 1. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність


12

2

4

-

-

6


Тема 2. Основні концепти рекреаційної діяльності


12

2

4

-

-

6

Тема 3. Концепції рекреаційних систем


14

2

4

-

-

8


Тема 4. Туризм як галузь рекреаційної діяльності


12

2

2

-

-

8


Тема 5. Рекреа-ційне природо-користування


8

2

2

-

-

4


Тема 6. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери, туризму в Україні


14

4

4

-

-

6Разом за змісто-вим модулем 2

72

14

20

-

-

38


Усього годин


144

28

40

-

-

76


ІНДЗ


-

-

-

-

-

-


Усього годин


144

28

40

-

-

76Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв
2015 -> Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка