«кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес»Дата конвертації26.09.2020
Розмір116 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.Крамарьов
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 5 курсуТема: «КІР, КРАСНУХА, ВІТРЯНА ВІСПА,

ОПЕРІЗУЮЧИЙ ГЕРПЕС»
Навчальна дисципліна «Педіатрія, дитячі інфекції»

Модуль 2 «Дитячі інфекційні хвороби»

Напрям «Медицина»

Спеціальності: «Лікувальна справа»,

«Педіатрія», «Медико-профілактична справа»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб


Автор: ас. В.О.Шадрін
Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.

Тема «Кір, Краснуха, Вітряна віспа, Оперізуючий герпес»

Повітряно-крапельні інфекції займають одне з провідних місць в структурі інфекційної патології дитячого віку. Швидка розповсюдженість, різноманітність клінічних проявів, розвиток тяжких ускладнень, підкреслюють високу актуальність цієї проблеми і необхідність детального вивчення конкретних нозологічних форм для своєчасної діагностики, надання кваліфікованої медичної допомоги хворому та проведення профілактичної роботи.


Студент повинен знати:

 1. Етіологію кору, краснухи, вітряної віспи та оперізуючого герпесу у дітей.

 2. Джерело інфекції, механізм передачі інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей

 3. Патогенез інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

 4. Клінічну картину (ведучі синдроми) основних форм інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

 5. Лабораторну діагностику інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей у дітей.

 6. Принципи лікування кору, краснухи, вітряної віспи, оперізуючого герпесу у дітей.

 7. План протиепідемічних заходів в дитячому колективі при інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.


Студент повинен вміти:

 1. Зібрати анамнез хвороби і з’ясувати епідемічне становище.

 2. Обстежити хворого і виявити у нього характерні для кору, краснухи, вітряної віспи, оперізуючого герпесу симптоми та синдроми.

 3. Призначити план допоміжних методів обстеження.

 4. Обґрунтувати діагноз з урахуванням клінічних, епідеміологічних та лабораторних даних.

 5. Призначити хворому лікування, враховуючи тяжкість хвороби, наявність ускладнень та вік дитини. Визначити покази до госпіталізації.

 6. Намітити план профілактичних заходів в осередку інфекції.

 7. Оформити кураційний лист.

 8. Виписати рецепти на призначені хворому лікарські засоби.

Рекомендована література:
Основна:

 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.


Допоміжна:

 1. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарєва. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 2. Інфекційні захворювання у дітей. А.М.Михайлова, С.О.Крамарєв, Л.О.Трішкова. – Київ, «Здоров’я». – 1998.-418с.
 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 2. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 3. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К., 2014., -228 с.

 4. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 5. Крамарєв С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 6. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 7. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 9. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 20

Завдання 1. Заповніть таблицю основних положень при інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

Захворювання

Основні положення

Кір

 • Хворий є заразним протягом останніх 48 годин інкубаційного періоду, увесь катаральний період, 4-5 днів від моменту появи висипу

 • Індекс контагіозності 95-98%

 • Висип є інфекційно-алергічним дерматитом з вираженим ексудативним компонентом

 • Появі висипу передують кашель, конюнктивіт, склерит, гіперемія слизової оболонки рота, плями Бельського-Філатова-Коплика

 • Висип наростає на тлі наростання гіпертермії

 • Висипання поетапне – обличчя, тулуб, кінцівки

 • Етіотропного лікування немає

 • Призначення вітаміну А знижує тяжкість хвороби і ризик розвитку ускладнень

 • Вакцинація у 12 місяців, ревакцинація у 6 років

 • Екстрена профілактика: вакцинація протягом 72 годин від моменту контакту з хворим, імуноглобуліни
КраснухаВітряна віспаОперізуючий герпес
Завдання 2. Заповніть таблицю ускладнень інфекційних захворюваннях

з синдромом екзантеми у дітей.Захворювання

Ускладнення

Кір

 • Стенозуючий ларинготрахеобронхіт

 • Пневмонія

 • Енцефаліт, енцефаломієліт, серозний менінгіт

 • Ентероколіт

 • Міокардит, перикардит

 • Дефіцит вітаміну А, аж до розвитку сліпоти

 • Тромбоцитопенічна пурпура

 • Безжовтяничний гепатит
КраснухаВітряна віспа


Оперізуючий герпес
Завдання 3. Заповніть таблицю лабораторної діагностики інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

Захворювання

Методи лабораторної діагностики

Кір

загальний аналіз крові: лейкопенія, лімфоцитоз, еозинофілія, тромбоцитопенія;

цитологічне дослідження (цитоскопія) мазків-відбитків з ротоглотки – виявлення типових багатоядерних гігантських клітин;

серологічні методі (РТГА та РПГА) – збільшення сумарного (Ig M+Ig G) титру протикорових антитіл протягом 2-х тижнів в 4 та більше разів;

Імуноферментний аналіз (ІФА) – виявлення антитіл до вірусу кору класу Ig M, зростання титру класу Ig G в 4 рази та більше.КраснухаВітряна віспа, оперізуючий герпес

Завдання 4. Заповніть таблицю лікування інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

Захворювання

Лікування

Кір

- ліжковий режим протягом періоду гарячки;

- гігієнічні заходи стосовно ротової порожнини та очей;

- часте провітрювання приміщень;

- при нежиті – судинозвужуючі препарати;

- при кашлі – муколітичні препарати;

- вітамін А внутришньо.

Неускладнений легкий, середньотяжкий кір та атипові форми кору не потребують медикаментозного лікування

КраснухаВітряна віспа


Оперізуючий герпес
Завдання 5. Заповніть таблицю профілактики інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми у дітей.

Захворювання

Профілактика

Кір

 • Щеплення проводиться живою коровою вакциною. у вигляді моновакцини чи у вигляді комбінованої вакцини проти кору, краснухи та паротитної інфекції

 • Вакцинація в 12 місяців, ревакцинація – в 6 років

 • Контактним із хворим на кір у віці до 30 років, не щепленим, які не хворіли на кір, що не мають протипоказань до вакцинації профілактика кору проводиться шляхом введення (не пізніше 3 днів з моменту контакту) протикорової вакцини

 • Контактним дітям від 3 місяців до 1 року життя, з імунодефіцитними станами, із протипоказаннями до вакцинації вводиться (не пізніше 6 дня від моменту контакту) імуноглобулін в дозі 1,5-3 мл, в залежності від віку

 • На контактних дітей у дитячих колективах накладається карантин з 9 по 17 день з дня контакту, а при введенні імуноглобуліну, – до 21 дня

 • Хворий на кір ізолюється на 5 днів від початку висипання, при наявності пневмонії – до 10 днів

 • Дезінфекцію у вогнищі інфекції не проводять. Приміщення, де знаходився хворий, повинно бути провітрено на протягом 30-45 хвилин.

Краснуха


Вітряна віспа


Оперізуючий герпес
Тестові запитання
Виберіть одну правильну відповідь:

1. До якої родини належить вірус кору?

А. Poxviridae

В. Paramyxoviridae

С. Herpesviridae

D. Myxoviridae

Е. Reoviridae
2. Яка ознака характерна для катарального періоду кору?

А. спленомегалія

В. плями Бельського-Філатова-Коплика

С. лімфаденопатія

Д. пігментація

Е. плямисто-папульозна екзантема


3. З чим пов’язаний розвиток мітигованого кору?

А. профілактичним уведенням імуноглобуліну

В. низькою дозою зараження

С. перенесеним у минулому кором

Д. попереднім уведенням живої корової вакцини

Е. вродженим клітинним імунодефіцитом


4. Назвіть ураження, яке не входить до тріади вродженої краснухи:

А. вади серця

В. катаракта

С. глухота

Д. анемія

Е. тромбоцитопенія


5. Який імунітет формується після перенесеної краснухи?

А. стійкий

В. нестійкий

С. типоспецифічний

Д. сероспецифічний

Е. антитоксичний


6. Збудником вітряної віспи є?

А. вірус Herpes simplex

В. параміксовірус

С. VZV


Д. цитомегаловірус

Е. вірус Епштейна-Барр


7. Виберіть найтяжче ускладнення вітряної віспи:?

А. пневмонія

В. круп

С. отит


Д. енцефаліт

Е. флегмона


8. У новонароджених та дітей першого року життя висипка при вітряній віспі з’являється?

А. у перший день

В. на 2-5-й день

С. на 6-7-й день

Д. на 3-4-й день

Е. можливо, висипка відсутня


9. Який відділ головного мозку найчастіше уражується при вітрянковому енцефаліті?

А. півкулі мозку

В. стовбур мозку

С. мозочок

Д. оболонки мозку

Е. базальні ганглії


10. Які призначення є доцільними при лікуванні вітряної віспи типової форми легкого ступеня тяжкості?

А. симптоматичні засоби

В. інтерферон

С. нормальний людський імуноглобулінД. ацикловір

Е. антибактеріальні препарати

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка