КаталізаторСторінка1/331
Дата конвертації10.04.2021
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   331

Тест

# Деякі окислювально-відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?

- Індикатор

- Індуктор

- Акцептор

- Каталізатор

+ Актор
# Чутливість аналітичних реакцій визначає можливість виявлення речовин у розчині. Чутливість реакції характеризують усі перелічені нижче величини крім:

+ Мінімальний об’єм реагенту

- Гранична концентрація

- Граничне розведення

- Границя виявлення

- Мінімальний об’єм

# Якісний аналіз неорганічних сполук дозволяє встановити:

+ Склад як індивідуальних неорганічних сполук, так і їх сумішей

- Склад індивідуальних неорганічних сполук

- Склад сумішей

- Кількісні співвідношення хімічних сполук

- Кількість атомів певного виду в даній сполуці


# При виконанні якісного аналізу потрібна визначена маса проби. Який з методів дозволяє проаналізувати пробу масою від 0,01 до 0,001 г речовини:

- Напівмакроаналіз

- Макроаналіз

+ Мікроаналіз

- Мікрокристалоскопічний метод

- Ультрамікрометод


# В аналізі широко застосовують буферні розчини для:

+ Підтримування сталим певного значення рН середовища

- Забарвлення розчинів

- Утворення комплексних сполук

- Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів

- Зміни рН середовища


# В дробовому ході аналізу іони різних аналітичних груп виявляють:

- При строгій послідовності операцій з виявлення

+ В окремих порціях розчину в будь-якій послідовності

- Після розділення іонів на аналітичні групи

- Із окремих порцій досліджуваного розчину після попереднього розділення іонів на аналітичні групи

- За зміною забарвлення окремих порцій розчину після додавання групового реагенту відповідної аналітичної групи


# В насиченому розчині стронцій фосфату рівноважні концентрації іонів Sr2+ i PO43- зв’язані з реальним добутком розчинності цієї солі співвідношенням:

+ [Sr2+ ]3[PO43-]2 = ДР

- [Sr2+ ]3[PO43-] = ДР

- [Sr2+ ]2[PO43-]2 = ДР

- [Sr2+ ]3[PO43-] = ДР

- [Sr2+ ][PO43-]2 = ДР


# На розчинність важкорозчинних солей, утворених катіонами металів, які легко утворюють аміакати найбільший вплив має:

+ Концентрація молекул аміаку

- Концентрація іонів амонію

- Концентрація амінів

- Концентрація іонів гідрогену

- Концентрація амідів


# Знайти правильне продовження речення: “Додавання натрій ацетату до розчину ацетатної кислоти...”.

+ Викликає зменшення ступеня іонізації кислоти

- Викликає збільшення ступеня іонізації кислоти

- Викликає збільшення ступеня іонізації кислоти

- Призводить до зростання ступеня іонізації солі

- Призводить до зменшення ступеня іонізації солі


# Під дією електролітів, що містять однойменний іон з молекулами речовин, які випадають у осад, відбувається зменшення розчинності цих речовин. Вкажіть, як називається таке явище:

- Солевим ефектом

- Всолюванням

- Екстракцією

+ Висолюванням

- Фракційним осадженням


# Розчинники, які використовують в аналітичній хімії, класифікують за їх здатністю приєднувати або відщеплювати протони. Вкажіть, до яких розчинників відносяться спирти:

- Протогенні

+ Амфіпротні

- Протофільні

- Апротонні

- Протогені і амфіпротні


# При проведенні контролю якості лікарських засобів застосовуються аналітичні реакції. Хімічна реакція може бути використана як аналітична у тому випадку, коли вона проходить:

+ Із видимими змінами у реакційній системі

- З виділенням тепла

- Із утворенням гетерофази

- Швидко

- Повільно


# Аналіз складних сумішей сполук/іонів може проводитися двома шляхами, які мають певні особливості – систематичним та дробним методами. Виявлення досліджуваних сполук/іонів за допомогою дробного методу аналізу вимагає виконання наступних аналітичних операцій:

+ Використання специфічного реактиву

- Концентрування досліджуваного розчину

- Застосування групового реактиву

- Застосування високочутливого реактиву

- Застосування маскуючого реактиву


# Усі хімічні процеси характеризуються певними константами, які пов’язані із природою реагуючих речовин. Характеристикою термодинамічного стану системи осад – насичений розчин є:

- Іонна силу розчину

- Іонний добуток

- Константа стійкості

+ Добуток розчинності

- Константа дисоціації


# При проведенні окисно-відновної реакції потрібно знати, яка із реагуючих речовин буде відновником, а яка – окисником. Напрямок проходження оксидаційно - відновної реакції визначається:

+ Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

- Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

- Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно - відновної реакції

- Величиною водневого показника системи

- Температурою системи


# Будь-який рівноважний процес характеризується певними кількісними показниками. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

+ Константа розподілу

- Константа іонізації

- Константа солюбілізації

- Константа гідролізу

- Константа стійкості


# В ході систематичного аналізу складних сумішей проводиться розділення компонентів суміші на групи. Поділ іонів (катіонів/аніонів) на аналітичні групи проводиться відповідно до:

+ Хімічних властивостей їх сполук із певними реактивами

- Положення елементів у періодичній системі

- Розчинності їх сполук у воді

- Оксидаційно-відновних властивостей цих іонів

- Фізичних властивостей їх сполук


# Згідно теорії електролітичної дисоціації усі електроліти поділяються на сильні та слабкі. Слабким електролітом називається хімічна сполука, яка має:

- Низьке значення оптичної густини

- Низький ступінь окислення

- Малу величину константи нестійкості

+ Малу константу іонізації

- Незначний добуток розчинності


# Як називаються реакції і реагенти, які дають можливість визначити даний іон в присутності інших:

- Загальні - Вибіркові - Групові + Специфічні

- Характерні

# Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього до водного розчину амоніаку необхідно додати розчин:- Сульфату натрію

- Хлориду калію

- Хлоридної кислоти

+ Хлориду амонію

- Сульфатної кислоти

# Вам необхідно приготувати фосфатний буферний розчин. Для цього до водного розчину дигідрофосфату калію необхідно додати розчин:- Сульфату калію

- Хлориду калію

- Гідроксиду калію

+ Гідрофосфату калію

- Гідрокарбонату калію
# При виборі окисно-відновної реакції для потреб аналізу треба передбачити повноту та напрямок проходження цієї оксидаційно - відновної реакції. Встановити ці показники можна за:

- Величиною водневого показника системи

- Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

- Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно - відновної реакції+ Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

- Все вище перераховане


# Досліджувана суміш містить аніони в еквімолярних кількостях: хлорид, бромід, йодид. Послідовність утворення осадів при аргентометричному титруванні буде визначатися:

- Концентрацією індикатора

- Вибором способу титрування – прямим чи зворотнім

- Константою гідролізу нітрату срібла+ Добутком розчинності утворюваних галогенідів срібла

- Концентрацією титранта


# Лікарський препарат містить кобальту (ІІІ) хлорид. Для визначення кобальту (ІІІ) хлориду у препараті додали надлишок амонію гідроксиду. Вкажіть комплексоутворювач та його заряд у комплексній солі хлориду гексаамінокобальту.

- Кобальт, заряд +2 +Кобальт, заряд +3 - Хлор, заряд – 1 - Аміак, заряд 0

- Кобальт, заряд 0
# При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. У якому випадку буферна ємність розчину є максимальною ?

- При додаванні 100 мл 1 М розчину сильної кислоти - При молярному співвідношенні компонентів буферної суміші 1 : 10 + При молярному співвідношенні компонентів буферної суміші 1 : 1 - При додаванні 100 мл 1 М розчину лугу

- При молярному співвідношенні компонентів буферної суміші 1 : 5
# Що слід додати до розчину натрію ацетату, щоб дістати буферну суміш:

- Na2CO3 - NaOH + СН3СООН - NH4OH

- СН3СООNH4
# Кислотність середовища характеризується величиною водневого показник- Вкажіть величину рН 0,1М розчину НClO4:

- 2

- 0

- 4

+ 1

- 3
# В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон калію. Можна використати:

- Ректив Несслера

+ Натрію гідротартрат

- Розчин хлороводневої кислоти

- Натрію карбонат

- Цинкуранілацетат


# На аналіз поступила безбарвна кристалічна речовина, яка добре розчинна у воді.

При проведенні проб з груповими реагентами реакції дали негативний результат. Проба з реактивом Несслера також дала негативний результат. При додаванні до розчину

гексанітрокобальтату (ІІІ) натрію утворився жовтий кристалічний осад, що

свідчить про наявність в розчині:

+ Катіонів калію

- Катіонів амонію

- Катіонів натрію

- Катіонів літію

- Катіонів магнію
# Вкажіть реагент для проведення реакції на катіони амонію для виявлення їх у фармпрепараті

+ Калій тетрайодомеркурат (ІІ)

- Калій гексагідроксостибат (V)

- Натрій плюмбум гексанітрокупрат (II)

- Натрій гідрогентартрат

- Калій гексагідроксокобальтат (III)


# До I аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать катіони:

+ Натрію, калію, амонію

- Кальцію, стронцію, барію

- Аргентуму, плюмбуму, нікелю

- Алюмінію, магнію, цинку , хрому (III)

- Калію, барію, бісмуту (III), ртуті(І)

# В якому розчині присутні катіони лише І аналітичної групи (кислотно-основна класифікація)

- NН4+, Сu2+, Нg22+

- Nа+, Fе2+, FеЗ+

+ Na+, К+, NН4+

- К+, Аg+, Аl3+

- Na+, К+, Нg22+
# Чому катіони I аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) не мають групового реагенту?

- Бо належать до біологічно важливих елементів

- Бо мають близькі іонні радіуси

- Бо мають великі іонні радіуси

- Бо мають здатність утворювати розчинні основи

+ Бо більшість їх солей розчинні у воді


# В фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію використовують реакцію з:

+ 2-метоксі-2-фенілоцтовою кислотою

- 8-оксихіноліном

- Дифеніламіном

- Діацетилдіоксимом

- Тетрафенілборатом


# Специфічною реакцією на іон амонію в неорганічному аналізі є дія:

- Розчину натрій гідротартрату

- Реактиву Несслера

- Розчину нарій гексанітрокобальтату

+ Розчину лугу при нагріванні

- Розчину калій гексагідроксостибату


# В якому розчині присутні катіони лише I аналітичної групи?

+ Na+, K+, NH4+

- Na+, Fe2+, Fe3+

- NH4+, Cu2+, Hg22+

- K+, Ag+, Al3+

- K+, NH4+, Zn2+


# Яка пара іонів з першої аналітичної групи не заважає один одному при виявленні:

- NH4+, K+ + K+, Na+ - Na+, NH4+ - K+, NH4+, Нg22+

- Такої пари для першої аналітичної групи немає
# Який аналітичний ефект спостерігається під час визначення катіонів калію розчином натрій гексанітрокобальтату (III):

- Червоний осад - Білий осад - Жовте забарвлення розчину + Жовтий осад

- Червоне забарвлення розчину
# Досліджуваний розчин містить катіони калію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони калію:

- Кислота саліцилова - Цинкуранілацетат + Кислота винна - Кислота щавлева

- Кислота сульфатна

# Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони амонію.+ Реактив Несслера - Натрію гідротартрат - Натрію гексанітрокобальтат - Свинцю гексанітрокупрат (ІІ)

- Кислота сульфатна


# Під час систематичного ходу аналізу катіонів першої аналітичної групи іон амонію заважає виявленню інших катіоні- Вкажіть, яким способом його усувають з досліджуваної суміші:

+ Термічним розкладом - Осадженням - Екстракцією - Випаровуванням

- Фільтруванням


# Чому немає групового реактиву на катіони І аналітичної групи?

- Катіони І групи можна виявити за реакцією забарвлення полум'я

- Більшість солей безбарвні

+ Більшість сполук катіонів І групи добре розчинні

- Катіони металів І групи слабкі комплексоутворювачi

- Більшість сполук катіонів І групи не розчинні


2 група катіонів
# При додаванні розбавленого розчину хлороводневої кислоти до розчину, що

аналізується, утворився білий сирнистий осад. Про присутність яких іонів це свідчить?

- Барій

+ Срібло

- Залізо (II)

- Йод

- Амоній


# В якому розчині присутні катіони лише II аналітичної групи (за кислотно - основною класифікацією):

+ Pb2+, Ag+, Hg22+

- Ba2+, Ca2+, Sr2+

- Pb2+, Ag+, Hg2+

- Ba2+, Pb2+, Hg2+

- Ca2+, Sr2+, Hg22+


# Вкажіть властивість плюмбум (ІІ) хлориду, що використовують для відокремлення катіонів плюмбум (ІІ) у систематичному аналізі фармпрепарату

+ Розчиняється у гарячій воді

- Утворює аміакати

- Утворює комплекси хлоридів

- Утворює осад сульфіду

- Утворює осад хромату


# До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать катіони:

+ Аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)

- Кальцію, стронцію, барію

- Алюмінію, магнію, цинку

- Цинку, алюмінію, хрому (ІІІ)

- Калію, барію, бісмуту (ІІІ)


# За кислотно-основною класифікацією катіонів аналітичної групи для виявлення

катіонів II аналітичної групи використовують груповий реагент:

- Надлишок концентрованого розчину аміаку

- 2Н H2SO4 + C2H5OH

- Надлишок концентрованого розчину NaOH, 3% H2O2

+ 2 Н HCl

- Насичений розчин карбонату натрію
# До другої групи катіонів (кислотно - основна класифікація) належать катіони Pb2+, Ag+, Hg22+. Вказати груповий реагент для другої групи катіоні-

- Розчин H2SO4

+ Розчин HCl

- Група не має групового реагенту

- Розчин лугу

- Розчин аміаку


# При визначенні одного з катіонів ІІ аналітичної групи використовують реакцію “золотого дощу. Продуктом цієї реакції є:

- Утворення осаду AgІ

- Утворення осаду PbCl2

+ Утворення осаду PbІ2

- Утворення осаду HgІ2

- Утворення осаду Hg2І2


# Відомо, що до складу досліджуваної суміші входять катіони другої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До другої аналітичної групи належать катіони, які утворюють:

- Осади із гідрофосфатом натрію

- Осади із нітратною кислотою

+ Осади із хлоридною кислотою

- Комплексні сполуки із гідроксидом амонію

- Комплексні сполуки із гідроксидом натрію


# За кислотно-основною класифікацією до другої аналітичної групи катіонів входять: Ag+, Hg22+, Pb2+. Вкажіть груповий реагент на катіони цієї групи:

- Кислота щавелева + Кислота хлороводнева - Кислота оцтова - Кислота сульфатна + етанол

- Кислота нітратна
# Катіони срібла входять до складу лікарських препаратів, які мають антисептичні, протизапальні властивості. До розчину лікарської речовини, який містить катіон срібла, додали розчин хлоридної кислоти. Випав білий осад хлориду срібл- Яким буде ефект реакції взаємодії хлориду срібла з розчином аміаку?

- Утворення жовтого осаду - Утворення бурого осаду + Розчинення осаду, розчин безбарвний - Розчинення осаду, розчин жовтого кольору

- Утворення синього осаду
# До досліджуваного розчину додали 2М розчин хлороводневої кислоти. Випав осад білого кольору, який в результаті обробки концентрованим розчином аміаку почорні- Це свідчить про присутність в розчині:

+ Катіонів ртуті (ІІ) - Катіонів срібла (І) - Катіонів вісмуту (ІІІ) - Катіонів ртуті (І)

- Катіонів свинцю (ІІ)

# До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється в гарячій воді, надлишку реагенту і в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність в розчині:

- Катіонів срібла (І) + Катіонів свинцю (ІІ) - Катіонів вісмуту (ІІІ) - Катіонів ртуті (ІІ)

- Катіонів ртуті (І)

# До досліджуваного розчину додали 1М розчин сірчаної кислоти. Випав осад білого кольору, який розчиняється в лугах. Це свідчить про присутність в розчині:

- Катіонів барію (ІІ) - Катіонів кальцію (ІІ) + Катіонів свинцю (ІІ) - Катіонів срібла (І)

- Катіонів ртуті (І)


# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіону ІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Який катіон присутній в розчині, якщо при дії розчину карбонату натрію випав жовтий осад, розчинний в розчинах аміаку і азотної кислоти:

- Pb2+

- Hg2 2+ + Аg+ - Hg2+

- Ba2+


# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіону ІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Який катіон присутній в розчині, якщо при дії розчину карбонату натрію випав жовтий осад, розчинний в розчинах аміаку і азотної кислоти:

- Pb2+

- Hg2 2+ + Аg+ - Hg2+

- Sr2+


3 група катіонів
# Яким iз зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність
у розчині катіону Са2+?

- NaBr

- HNO3

- HCl

+ (NH4)2C2O4

- KCl
# До досліджуваного розчину додали розчин хромату калію. Випав осад жовтого кольору, який не розчиняється в оцтовій кислоті. Це свідчить, що у досліджуваному розчині присутні катіони:

- Кальцію

+ Барію

- Кобальту

- Натрію

- Магнію
# Катіони третьої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) відокремлюють у систематичному ході аналізу за допомогою такого групового реагенту:

- 1 М розчин карбонату амонію

- 1 М розчин хромату калію

- 0,1 М розчин оксалату амонію

- 0,1 М розчин карбонату натрію

*- 1М розчин сульфатної кислоти в присутності етанолу
# Катіони ІІІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) осаджують груповим реагентом (1М H2SO4 + C2H5OH). Катіони якої аналітичної групи необхідно попередньо відокремити:

+ Катіони ІІ групи

- Катіони ІV групи

- Катіони VІ групи

- Катіони V групи

- Катіони І групи


# Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) в карбонати при систематичному аналізі фармпрепарату

+ Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах

- Нерозчинність сульфатів у воді

- Розчинність сульфатів у воді

- Розчинність сульфатів у кислотах

- Розчинність сульфатів у лугах


# До III аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать

катіони:

+ Кальцію, стронцію, барію

- Алюмінію, магнію, цинку

- Калію, барію, бісмуту

- Аргентуму, плюмбуму, ніколу

- Цинку, алюмінію, хрому
# За кислотно-основною класифікацією катіонів аналітичної групи для виявлення

катіонів III аналітичної групи використовують груповий реагент:

+ 2 Н H2SO4 + C2H5OH

- Надлишок концентрованого розчину NaOH, 3%H2O2

- Насичений розчин карбонату натрію

- Надлишок концентрованого розчину аміаку

- 2 Н HCl
# За кислотно-основною класифікацією в III аналітичну групу катіонів входять Са2+, Sr2+, Ba2+. Вкажіть груповий реагент на катіони цієї групи.

+ 2 Н H2SO4 + C2H5OH

- Надлишок концентрованого розчину NaOH, 3%H2O2

- Насичений розчин карбонату натрію

- Надлишок концентрованого розчину аміаку

- 2 Н HCl


# Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препараті- Фармакопейною реакцією для виявлення катіона кальцію є реакція з розчином:

+ Амонію оксалату

- Кислоти хлороводневої

- Калію йодиду

- Амонію гідроксиду

- Натрію гідроксиду


# В якісному аналізі для виявлення іонів барію використовують "гіпсову" воду. "Гіпсова" вода – це:

+ Насичений розчин CaSO4 у воді

- Розчин Br2 у воді

- Насичений розчин CO2 у воді

- Розчин сірководню у воді

- Розчин Cl2 у воді


# При виконанні систематичного аналізу суміші катіонів для розчинення осаду сульфатів кальцію, стронцію і барію його попередньо обробляють при нагріванні розчином:

- Натрію сульфату+ Натрію карбонату

- Натрію гідрокарбонату

- Натрію тіосульфату

- Натрію оксалату
# Лікарська речовина містить катіони барію, стронцію та кальцію у рівних концентраціях. Який із наведених нижче осадів випадає першим, якщо до досліджуваного розчину поступово доливати розчин сірчаної кислоти?

- Сульфат кальцію + Сульфат барію - Сульфат стронцію - Одночасно усі зазначені вище солі

- Сульфат плюмбуму

# Досліджуваний розчин містить катіони третьої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Як проводиться визначення катіону барію за присутності катіонів стронцію та кальцію?

- Оксалатом амонію у нейтральному середовищі - Оксалатом амонію у лужному середовищі - Дихроматом калію у нейтральному середовищі + Дихроматом калію в оцтовокислому середовищі

- Дихроматом калію в лужному середовищі
# До досліджуваного розчину додали 1М розчин сірчаної кислоти. Випав осад білого кольору, який не розчиняється у кислотах і лугах, але розчиняється в концентрованому розчині амонію сульфату. Це свідчить про присутність в розчині:

+ Катіонів кальцію (ІІ) - Катіонів срібла (І) - Катіонів барію (ІІ) - Катіонів стронцію (ІІ)

- Катіонів ртуті (І)# Який аналітичний ефект слід чекати від дії розчину калійгексаціаноферату (II) на катіони Ca2+:

- Випадіння жовто – зелених кристалів - Поява бурого кільця + Утворення білого дрібнокристалічного осаду - Утворення комплексної сполуки блакитного кольору

- Червоне забарвлення розчину
# Для якісного аналізу препарату застосували систематичний хід аналізу за кислотно-основною класифікацією. До третьої групи катіонів згідно цієї класифікації відносяться:

- Na+, K+, NH4+ - Ag+, Hg22+, Pb2+ - K+, Al3+, Fe2+ + Ca2+, Sr2+, Ba2+

- Ca2+, Sr2+, Pb2+
# Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препараті- Фармакопейною реакцією для виявлення катіона кальцію є реакція з розчином:

- Калію йодиду - Кислоти сульфатної + Амонію оксалату - Амонію гідроксиду

- Кислоти хлороводневої

# В який колір забарвлюють полум’я солі барію:

+ Жовто-зелений

- Фіолетовий

- Червоний

- Жовтий

- Цегляно - червоний


4 група катіонів
# В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту (розчин гідроксиду
натрію) на катіони IV аналітичної групи, іони хрому (III) утворюють:

- Оксид хрому (II)

- Гідроксид хрому (III)

- Гідроксид хрому (II)

+ Гексагідроксохромат натрію (III)

- Оксид хрому (III)
# Якісною реакцією для визначення сполук Сr(VІ) є утворення оксиду - дипероксиду хрому, що забарвлює шар ефіру в блакитний колір. Вкажіть формулу цієї сполуки хрому:

- СО3

- СO

- С2О 3

+ СO5

- СО2
# До розчину невідомої суміші додали розчину гідроксиду натрію та розчин перекису водню, з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичною групи це може свідчити?

+ IV


- V

- VI


- II

- III
# На аналіз взято безбарвний розчин, в якому знаходяться катіони четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). При додаванні до проби розчину тетратіоціаногідраргірату (ІІ) амонію утворився білий аморфний

осад. Який катіон випав в осад?

+ Катіон цинку

- Катіон стануму (ІІ)

- Катіон алюмінію

- Катіон арсену (ІІІ)

- Катіон стануму (ІV)


# З метою виявлення в розчині катіонів ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) до окремої порції розчину додали надлишок 4H розчину натрію гідроксиду та 2 краплі розчину бісмуту (ІІІ) нітрату. Утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіонів:

+ Стануму (ІІ)

- Арсену (ІІІ)

- Цинку


- Стануму (ІV)

- Хрому (ІІІ)

# В розчині знаходяться катіони ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До розчину додали магнезіальну суміш (магнію хлорид, амонію хлорид, амонію гідроксид) і утворився білий дрібнокристалічний осад. Який катіон обумовив цю реакцію?

+ Арсен (V)

- Станум (ІІ)

- Цинк


- Алюміній

- Арсен (ІІІ)


# З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV групи (за кислотно-основною класифікацією) разом з груповим реагентом додають пероксид водню:

+ Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях

окислення

- Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях

окислення

- Для більш повного осадження цих катіонів

- Для утворення пероксидних сполук цих катіонів

- Для руйнування гідратних комплексів


# До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать

катіони:

+ Алюмінію, цинку, хрому (III), стануму(II), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)

- Кальцію, стронцію, барію, калію, барію, бісмуту

- Магнію, заліза(II), стибію(V), кальцію, стронцію, барію

- Аргентуму, плюмбуму, калію, барію, бісмуту (III)

- Натрію, калію, амонію, аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)
# В ході аналізу катіонів IV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація)

при дії групового реактиву можна не тільки відокремити, але й ідентифікувати

іони:

+ Сr(Ш)


- Аs(Ш)

- Zn(II)

- Sn(IV)

- Al(III)


# Груповий реагент на катіони IV аналітичної групи (кислотно-основна

класифікація) утворює оксоаніони з :

+ Іонами As(III) , As(V), Cr(III)

- Іонами Zn(II)

- Іонами Sn(II) и Sn(IV)

- Іонами Al(III)

- Іонами Cr(III)
# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіонів ІV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в розчині катіони цинку (ІІ) в присутності катіонів алюмінію (ІІІ).

+ Розчин калію гексаціаноферату (ІІ)

- Розчин натрію гідроксиду

- Кобальту (ІІ) нітрат

- Надлишок розчину гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

- Натрію тетраборат


# До четвертої групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать катіони Al3+, Sn2+, Sn(IV), As(V), As(III), Zn2+, Cr3+. Вказати груповий реагент для четвертої групи катіоні-

+ Надлишок розчину лугу, 3% Н2О2

- Розчин 2Н HCl

- Розчин NH3

- Група не має групового реагенту

- Розчин 2Н H2SO4


# Що є груповим реагентом на катіони IV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація):

- Кислота нітратна - Амонію гідроксид у надлишку - Кислота хлороводнева + Натрію гідроксид у надлишку + 3% Н2О2

- Кислота сульфатна
# Яка спільна хімічна властивість катіонів IV (кислотно-основна класифікація) аналітичної групи об'єднує їх в одну аналітичну групу:

- Добра розчинність деяких солей - Погана розчинність солей + Амфотерність гідроксидів - Розчинність гідроксидів в кислотах

- Здатність до комплексоутворення
# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить катіони хрому(ІІІ), алюмінію (ІІІ), цинку (ІІ). Яка реакція є характерною на катіон хрому?

- Реакція з лугом

- Із розчином аміаку + Окислення катіону хрому (ІІІ) до іонів хромат, дихромат і перхромату - Реакція із карбонатом амонію

- Реакція із калію гексаціанофератом (ІІ)


2.4.9# На розчин, що містить катіони четвертої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), подіяли концентрованим розчином амонію хлориду. Утворення осаду не спостерігалось. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

- Катіони олова (ІІ) - Катіони хрому (ІІІ) + Катіони цинку (ІІ) - Катіони алюмінію (ІІІ)

- Катіонів олова (ІV)
# До досліджуваного розчину додали надлишок розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

+ Катіонів хрому (ІІІ) - Катіонів олова (ІІ) - Катіонів алюмінію (ІІІ) - Катіонів цинку (ІІ)

- Катіонів олова (ІV)


# Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в розчині катіони цинку (ІІ), якщо в розчині присутні катіони алюмінію (ІІІ):

- Розчин натрію гідроксиду + Розчин калію гексаціаноферату (ІІ) - Кобальту нітрат Со(NO3)2 - Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

- Розчин алізарину
5 група катіонів
# До досліджуваного розчину додали концентровану нітратну кислоту та кристалічний диоксид плюмбуму. Розчин набув малинового кольору. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект?

- Стануму (II)

+ Мангану (II)

- Хрому (III)

- Феруму (III)

- Вісмуту (III)
# До розчину, що досліджується, додали 1 мл 2 Н розчину нітратної кислоти, невелику кількість кристалічного натрію бісмутату і нагріли. З’явилося рожево-фіолетове забарвлення розчину, що свідчить про присутність катіону:

+ Мангану (ІІ)

- Феруму (ІІІ)

- Магнію (ІІ)

- Купруму (ІІ)

- Нікелю (ІІ)


# На аналіз взято розчин, в якому знаходяться катіони V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До суміші додали лужний розчин станіту натрію – утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіону:

+ Bi3+

- Fe2+

- Sb3+

- Fe3+

- Mg2+


# У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи. При розведенні розчину в результаті посилення гідролізу утворився білий аморфний осад. Які катіони легко утворюють продукти гідролізу?

+ Катіони бісмуту і стибію

- Катіони феруму (ІІІ)

- Катіони магнію

- Катіони мангану

- Катіони феруму (ІІ)


# При дії групового реагенту на катіони V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) утворюються осади білого кольору, крім осадів утворених катіонами:

+ Fe2+, Fe3+

- Fe3+, Bi3+

- Mn2+, Mg2+

- Sb(III), Sb(IV)

- Mg2+, Fe2+


# До V аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать

катіони:

+ Заліза(II), заліза(III), магнію, мангану(II), вісмуту(III), стибію(III), стибію(V)

- Алюмінію, цинку, хрому (III), стануму(II), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)

- Аргентуму (І), плюмбуму, ртуті(І)

- Аргентуму, плюмбуму, ртуті(І), купруму, кобальту, кадмію

- Калію, барію, бісмуту (ІІІ), цинку, плюмбуму, аргентуму (І)
# В якісному аналізі специфічним реагентом на катіони Fe2+ є:

+ K3[Fe(CN)6]

- K2Na[Co(NO2) 6]

- NaOH


- K4[Fe(CN)6]

- NH4OH


# В якісному аналізі при певних умовах специфічним реагентом на катіони Fe3+ є K4[Fe(CN)6]. Якого кольору утворюється осад?

+ Синій


- Бурий

- Червоний

- Білий

- Чорний
# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить іони : сурми (III), вісмуту(ІІІ), заліза(ІІ), заліза(ІІІ), магнію(ІІ), марганцю(ІІ), кобальту(ІІ), нікелю(ІІ). Солі яких катіонів більшою мірою піддаються гідролізу і виявляються реакцією гідролізу?+ Сурми і вісмуту - Заліза (ІІ) і заліза (ІІІ) - Кобальту (ІІ) - Магнію та марганцю

- Стануму (ІІ) і стануму (ІІІ)


2.5.1# До досліджуваного розчину додали розчин концентрованої нітратної кислоти та кристалічний натрій бісмутат. Розчин набув малинового кольору. На присутність якого катіону в досліджуваному розчині вказує цей аналітичний ефект:

- Хрому (ІІІ) - Барію - Феруму (ІІІ) + Мангану (ІІ)

- Магнію
# Аналітичним ефектом дії розчину калійгексаціаноферату (II) на йони феруму (III) є:

+ Випадіння синього осаду - Випадіння білого осаду - Поява характерного запаху - Виділення бульбашок газу

- Червоне забарвлення розчину

# До п’ятої аналітичної групи катіонів (кислотно-основна класифікація) відносяться іони Mn2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:

- Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі - Дія лугів - Дія кислот + Окислення в кислому середовищі

- Дія розчину натрію гідрофосфату
# До розчину, який містить катіони V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) додали невелику кількість бісмутату натрію, нітратної кислоти і підігріли. З’явилося фіолетове забарвлення розчину. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

- Заліза (II) - Магнію (II) - Вісмуту (III) + Мангану (II)

- Заліза (IIІ)

# Розчин, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), має жовто-буре забарвлення. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

- Заліза (ІІ) - Мангану (ІІ) - Магнію (ІІ) + Заліза (ІІІ)

- Вісмуту (III)

# До розчину, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин натрію гідроксиду. Випав білий осад, який з часом на повітрі буріє. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

- Заліза (ІІІ) + Мангану (ІІ) - Вісмуту (ІІІ) - Заліза (ІІ)

- Магнію (ІІ)

# До розчину, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

- Заліза (ІІ) + Заліза (ІІІ) - Мангану (ІІ) - Вісмуту (ІІІ)

- Магнію (ІІ)


# Реакцію визначення йонів Ві3+ проводять із розчином Na4[Sn(OH)6], який одержують при взаємодії:

- [SnCl6 ]2- + надлишок NH4OH - SnCl2 + надлишок HCOOH + SnCl2 + надлишок NaOH - Sn(OH)2 + надлишок CH3COOH

- Sn(OH)2 + надлишок NH4OH
# При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення осаду. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

- Катіон меркурію (II)

+ Катіон нікелю (II)

- Катіон кобальту (II)

- Катіон купруму (II)

- Катіон кадмію (II)


# При додаванні до розчину, що аналізується, надлишку аміаку він забарвився у яскраво-синій колір. Це вказує на присутність у розчині іонів:

- Аргентуму

- Плюмбуму

- Вісмуту

- Меркурію (II)

*- Купруму
# Які катіони з розчином йодиду калію утворюють оранжево-червоний осад, що розчиняється у надлишку реагенту з утворенням безбарвного розчину?

+ Меркурій (II)

- Бісмут

- Стибій (V)- Меркурій (І)

- Плюмбум
# Найбільш селективною реакцією для визначення катіонів нікелю є реакція взаємодії з яким реактивом?

+ Реактивом Чугаєва

- Розчином натрію гідроксиду

- Розчином калію гідроксиду

- Розчином сірчаної кислоти

- Реактивом Несслера


# Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо при додаванні до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно – рожевий осад:

+ Катіони нікелю

- Катіони алюмінію

- Катіони купруму

- Катіони кобальту

- Катіони феруму


# В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, але і ідентифікувати іони:

+ Cu(II)

- Co(II)

- Ni(II)

- Hg(II)

- Cd(II)


# За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіоні-

+ Розчин NH3

- H2SO4

- NaOH


- Група не має групового реагенту

- HCl


# Для катіонів VI (кислотно-основна класифікація) аналітичної групи характерними є реакції:

- Забарвлення полум'я + Комплексоутворення - Лише окисно-відновні - З кислотою хлороводневою

- З кислотою сульфатною
# Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) є надлишок амонію гідроксиду. Це пояснюється наступним:

- В склад групи входять катіони d-елементів, що утворюють забарвлені сполуки - Гідроксиди катіонів групи розчинні в кислотах + Гідроксиди катіонів VI групи не розчинні у надлишку лугу, але утворюють розчинні аміакати - В склад групи входять лише двозарядні катіони

- Гідроксиди катіонів групи є не розчинними в кислотах

# Які катіони знаходяться у розчині, якщо при додаванні розчину аміаку спочатку утворюється осад блакитно-зеленого кольору, який потім розчиняється в надлишку реактиву з утворенням інтенсивно синього кольору:

- Нікелю (ІІ) + Міді (ІІ) - Кобальту (ІІ) - Хрому (III)

- Заліза (III)


# 3 краплі розчину, який містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) перенесли на фільтрувальний папір, додали 2 краплі диметигліоксиму – з’явилося малинове забарвлення плями. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

- Катіон міді (II) - Катіон ртуті (II) + Катіон нікелю (II) - Катіон кадмію (II)

- Катіон хрому (III)

# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіону VІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Який катіон присутній в розчині, якщо при дії розчину гідроксиду натрію спостерігається утворення білого осаду, який швидко переходить в жовтий, розчинний в кислотах:+ Hg2+ - Ni2+ - Cd2+ - Cu2+

- Co2+

# До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Який катіон присутній в розчині:

- Катіон нікелю (ІІ) + Катіон ртуті (ІІ) - Катіон кобальту (ІІ)

- Катіон вісмуту (ІІІ)

- Катіон хрому (III)


# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіону УІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Який катіон присутній в розчині, якщо при дії розчину гідроксиду натрію спостерігається утворення білого осаду, який швидко переходить в жовтий, розчинний в кислотах:

- Катіон нікелю (ІІ) + Катіон ртуті (ІІ) - Катіон кобальту (ІІ)

- Катіон вісмуту (ІІІ)

- Катіон заліза (ІІІ)


# При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіону УІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Який катіон присутній в розчині, якщо при дії розчину сульфіду натрію випав чорний осад, не розчинний в азотній кислоті:

- Катіон нікелю (ІІ) + Катіон ртуті (ІІ) - Катіон кобальту (ІІ)

- Катіон вісмуту (ІІІ)

- Катіон хрому (III)


Суміш катіонів
# У досліджуваній суміші знаходяться катіони феруму (ІІІ) та купруму (ІІ). Дією якого групового реагенту можна розділити названі катіони:

- Розчин гідроксиду натрію

+ Концентрований розчин аміаку

- Концентрований розчин хлоридної кислоти

- Концентрований розчин сульфатної кислоти

- Розчин гідроксиду натрію і пероксиду водню
# Досліджуваний розчин лікарського препарату містить катіони магнію (II) і алюмінію (Ш). За допомогою якого реагенту можна розділити вказані катіони при аналізі цього препарату?

+ Розчин лугу

- Розчин амоніаку

- Розчин хлоридної кислоти

- Розчин пероксиду водню в кислому середовищі

- Розчин нітрату срібла
# Для відділення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи

використовують:

+ Надлишок розчину аміаку

- Надлишок розчину гідроксиду натрію

- Надлишок розчину сірчаної кислоти

- Недостатню кількість розчину аміаку

- Розчин срібла нітрат
# Аналіз невідомої суміші слід починати з:

+ Виявлення катіонів

- Виявлення аніонів мінеральних кислот

- Виявлення аніонів органічних кислот

- Виявлення осадів

- Вимірювання маси


# Розділення катіонів V і VI(кислотно-основна класифікація) аналітичних груп в систематичному ході аналізу проводять при дії:

+ Надлишку концентрованого розчину амоніаку

- Надлишку розчину натрій гідроксиду

- Надлишку розчину хлоридної кислоти

- Надлишку розчину калій гідроксиду

- Надлишку розчину сульфатної кислоти


# При аналізі суміші катіонів (Сa2+, Ba2+, Pb2+) провели осадження сульфатною кислотою. Як можна відокремити PbSO4 від суміші сульфатів барію та кальцію?

+ Промиванням осаду розчином лугу

- Перекристалізацією осаду

- Промиванням осаду концентрованою H2SO4

- Промиванням осаду розчином ацетатної кислоти

- Промиванням осаду розчином аміаку


# У досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза (ІІІ) і міді (ІІ). Дією якого групового реагенту можна розділити названі катіони:

+ Концентрованого розчину амонію гідроксиду

- Розчину натрію гідроксиду і водню пероксиду

- Розчину хлороводневої кислоти

- Розчину натрію гідроксиду

- Розчину сульфатної кислоти


# Які катіони I-III аналітичних груп (кислотно-основна класифікація) знаходяться в досліджуваному розчині, якщо з розчином лугу утворюється осад, розчинний в надлишку лугу?

+ Свинцю

- Ртуті (І)

- Барію

- Срібла


- Ртуті (ІІ)
# Досліджуваний розчин лікарського препарату містить катіони магнію (II) і алюмінію (III). За допомогою якого реагенту можна розділити вказані катіони при аналізі цього препарату :

- Пероксиду водню в кислому середовищі + Розчину лугу - Розчину нітрату срібла - Розчину хлоридної кислоти

- Розчину нітратної кислоти
# Визначте реагент, який дозволяє відділити осад BaSO4 від осаду PbSO4:

+ NH4CH3COO

- NH4C1

- Na2CO3

- (NH4)2CO3

- (NH4)2C2O4
# При проведенні аналізу суміші катіонів за систематичним ходом аналізу необхідно відокремити катіони третьої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Для цього використовують:

- Розчин калію хромату + 1М розчин сірчаної кислоти в присутності етанолу - Розчин натрію карбонату - Розчин амонію оксалату

- Розчин хлороводневої кислоти
# До розчину, що містить катіони кобальту (ІІ) і цинку (ІІ) долили надлишок лугу. Спостерігається утворення:

- Осаду брунатного кольору - Розчину рожевого кольору - Осаду білого кольору + Осаду синього кольору

- Осаду бурого кольору

# До розчину, що містить катіони мангану (ІІ) і ртуті (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:+ Осаду білого кольору, що буріє на повітрі - Розчину рожевого кольору - Осаду жовтого кольору - Розчину синього кольору

- Осаду брунатного кольору

# До розчину, що містить катіони міді (ІІ) і цинку (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

- Осаду білого кольору + Розчину синього кольору - Розчину зеленого кольору - Безбарвного розчину

- Розчину рожевого кольору
# У досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза (ІІІ) і міді (ІІ). Дією якого групового реагенту можна розділити названі катіони:

- Розчину натрію гідроксиду - Розчину натрію гідроксиду і водню пероксиду - Розчину кислоти хлоридної + Концентрованого розчину амонію гідроксиду

- Розчину кислоти сульфатної
# Для відокремлення катіону плюмбуму від катіонів 3 аналітичної групи використовують:

- 30 % розчин натрію ацетату - 35 % розчин амонію карбонату + 30 % розчин амонію ацетату - Насичений розчин амонію ацетату- 30 % розчин натрію оксалату
# Реакцією забарвлення полум'я можна виявити катіони:

- NH4+, Zn2+, Fe2+,Pb2+ + Na+, K+, Ca2+, Ba2+ - NH4+, Na+, H+, OH- - Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+

- NH4+, K+, Mg2+, Mn2+

# В суміші присутні катіони кальцію, барію, магнію, алюмінію. До проби розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявлений цією реакцією?

- Йон магнію - Йон кальцію - Йон барію + Йон алюмінію

- Йон стронцію


# Вкажіть послідовний ряд реагентів для визначення катіонів цинку та нітрат –

аніонів в фармпрепараті

+ Дитизон, ферум (ІІ) сульфат

- Натрій хлорид, йод

- Натрій сульфід, калій перманганат

- Натрій сульфат, натрій йодид

- Калій гексаціаноферат (ІІ) , сульфатна кислота
# Запропонуйте послідовний ряд реагентів для визначення калій- та ацетат- іонів

у фармпрепараті

+ Натрій дигідрогентартрат, сульфатна кислота

- Натрій гексанітрокобальтат (III), амоній хлорид

- Натрій тетрафенілборат, натрій йодид

- Реактив Несслера, сульфатна кислота

- Натрій карбонат, хлоридна кислота

# До розчину, який має жовто-лимонне забарвлення, додали 1 мл 2н. H2SO4, 5 крапель Н2О2, 2 мл ізоамілового спирту та інтенсивно збовтали. Шар органічного розчинника забарвлюється в синій колір. Який аніон знаходиться в розчині?

+ Аніон CrO42-

- Аніон Cr2O72-

- Аніон MnO4

- Аніон NO3

- Аніон I

# До розчину, в якому находяться аніони І аналітичної групи, додали розчин амонію молібдату у нітратній кислоті і нагріли. Утворився жовтий кристалічний осад. Наявність яких аніонів обумовлює такий аналітичний ефект?

+ Аніони PO43– та AsO43–

- Аніони AsO33-

- Аніони S2O32–

- Аніони SO32–

- Аніони C2O42–
# Фармакопейною реакцією на фосфат-іони є дія магнезіальної суміші, в результаті утворюється білий кристалічний осад МgNH4PO4. Склад магнезіальної суміші наступний:

+ MgCl2, NH3·H2O, NH4Cl

- MgCl2, NaOH, NaCl

- MnCl2, NH3·H2O, NaCl

- MgCl2, MnSO4, NH4Cl

- MgCl2, NH4Cl


# Оберіть індикатор, за допомогою якого можна відрізнити карбонат- і гідрокарбонат-іони в якісному аналізі:

+ Фенолфталеїн

- Метиловий оранжевий

- Бромтимоловий синій

- Еріохром чорний

- Метиленовий синій


# Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:

+ Розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі

- Розчину BaCl2 в кислому середовищі

- Розчину AgNO3 в кислому середовищі

- Розчину мінеральної кислоти

- Розчину лугу


# Арсеніт та арсенат-іони входять до складу деяких фармацевтичних препараті- Фармакопейною реакцією для виявлення названих іонів є реакція з розчином:

+ Срібла (І) нітрату

- Антипірину

- Калію йодиду

- Амонію гідроксиду

- Натрію гідроксиду


# До розчину лікарської речовини, що містить аніони першої аналітичної групи долили розчин молібденової рідини. Випав жовтий осад. На присутність якого аніону вказує цей аналітичний ефект?

- Сульфату + Фосфату - Сульфіту - Карбонату

- Оксалату
# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони: сульфат, сульфіт, карбонат, фосфат. Який реагент є груповим на ці аніони?

- Хлорид магнію - Нітрат срібла у розчині азотної кислоти + Хлорид барію - Груповий реагент відсутній

- Хлорид срібла
# Виберіть реагенти для визначення сульфат – іонів в суміші: СО32-, SO42-, S2O32-, РО43-

- Sn(NO3)2, КОН

- Ba(NO3)2, NaOH

+ Ba(NO3)2,HCl

- CaC12, NH3 ∙ H2O

- Sn(NO3)2, HCl


# Оберіть реагенти для виявлення сульфат-іонів у розчині, що містить карбонат, сульфат, тіосульфат, фосфат-аніони:

- ВаCl2, H2O

- СаCl2, NН4OH

- Ва(NО3)2, NaОН

+ Ва(NО3)2, HСl

- AgNО3, HNO3


3.2.15# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить бромід, йодид і сульфід іони. У якій послідовності буде відбуватися процес окислення при аналізі цієї речовини, коли до розчину додати хлорну воду?

- Іони йодиду, броміду, сульфіду - Іони броміду, йодиду, сульфіду - Іони сульфіду, броміду, йодиду + Іони сульфіду, йодиду, броміду

- Іони йодиду, сульфіду, броміду
3.2.15# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони: йодид, бромід, хлорид, сульфід. Який реагент є груповим на ці аніони ?

- Груповий реагент відсутній - Хлорид барію - Хлорид магнію + Нітрат срібла у розчині азотної кислоти- Нітрат барію
3.2.15# До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився жовтуватий осад, нерозчинний в азотній кислоті і частково розчинний в розчині аміаку. Який аніон присутній в розчині :

- Сульфід-іон - Йодид-іон - Хлорид-іон + Бромід-іон

- Сульфат-іон

# До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплинах хлорну воду. Хлороформний шар забарвився в оранжевий колір. Це свідчить про присутність у розчині:+ Бромід-іонів - Сульфіт-іонів - Сульфат-іонів - Нітрат-іонів

- Йодид-іон
# До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився чорний осад, нерозчинний в розчині аміаку, але розчинний при нагріванні в розведеній азотній кислоті. Який аніон присутній в розчині :

- Бромід-іонів - Йодид-іонів + Сульфід-іонів - Нітрат-іонів

- Сульфат-іонів
# До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився жовтуватий осад, нерозчинний в азотній кислоті і частково розчинний в розчині аміаку. Який аніон присутній в розчині :

+ Бромід-іонів - Йодид-іонів - Сульфід-іонів - Нітрат-іонів- Сульфат-іонів
# На фільтрувальний папір перенесли 2 краплі досліджуваного розчину і 2 краплі нітропрусиду натрію – з’явилося фіолетове забарвлення плями. Який аніон обумовив цей ефект реакції?

- Йодид -іон - Тіосульфат-іон + Сульфід-іон - Сульфіт-іон

- Сульфат-іон

# До розчину FeSO4 у присутності концентрованої H2SO4 додали досліджуваний розчин. Утворення бурого кільця вказує на присутність у розчині:- Фосфат - ioнів

- Ацетат - ioнів

- Оксалат - ioнів

- Карбонат - ioнів

+ Нітрат - ioнів
# Для визначення нітрат-аніонів до досліджуваного розчину додали дифеніламін. При цьому спостерігається:

- Утворення осаду жовтого кольору

+ Утворення розчину синього кольору

- Поява характерного запаху

- Виділення бурого газу

- Утворення осаду синього кольору
# Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії нітрат і нітрит-іонів з:

+ Дифеніламіном і концентрованою сульфатною кислотою

- Калій перманганатом

- Розчином йода в калій йодиді

- Розчином арґентум нітрату

- Розчином барій хлориду


# Лікарська речовина, яка містить натрієву сіль, має нейтральну реакцію на лакмус, під час дії концентрованої сірчаної кислоти та металевої міді розчин жовтішає, а під час нагрівання виділяється бурий газ. Який аніон є наявним у розчині?

- Йодид - Бромід - Хлорид + Нітрат

- Сульфат
# При аналізі фармпрепарату виявили аніони 3 аналітичної групи. Вкажіть реагенти необхідні для проведення реакції „бурого кільця ”:

- Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена) + Ферум (ІІ) сульфат (кристалічний) та сульфатна кислота (конц.) - Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.) - Ферум (ІІ) сульфат (розчин ) та сульфатна кислота (розведена)

- Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та хлоридна кислота (розведена)
# Запропонуйте реагенти для виявлення нітрит-іонів в присутності нітрат-іонів, що містяться в досліджуваному фармпрепараті:

- Ферум (ІІ) сульфат (розв.) та калій йодид + Антипірин та хлоридна кислота (розв.) - Ферум (ІІІ) сульфат (конц) та калій бромід - Ферум (ІІ) хлорид

- Ферум (ІІІ) хлорид
# При виявленні аніонів у розчині дробним методом, провели реакцію з антипірином у сульфатнокислому середовищі - з'явилося смарагдово-зелене забарвлення. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?

- Нітрат-іон

+ Нітрит-іон

- Фторид-іон

- Йодид-іон- Сульфат - іон
# Які аніони з солями заліза(II) у присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюють буре кільце?

- Бромат - іони

- Ацетат-іони

+ Нітрат-іони

- Цитрат-іони

- Сульфат - іон


# Аніони III аналітичної групи не мають групового реактиву, тому що:

- Розчини солей амонію є добре розчинними - Розчини їх солей є безбарвними + Переважна більшість солей добре розчинні у воді - Їх солі піддаються гідролізу

- Переважна більшість солей є малорозчинними
# До підкисленого сульфатною кислотою розчину, що містить аніони третьої
аналітичної групи, додали розчин йодиду калію. Спостерігається виділення вільного йоду. Які аніони присутні в розчині?

- Сульфат іони

- Ацетат іони

- Бромід-іони

- Карбонат-іони

+ Нітрит-іони


3.4.17# Аналіз суміші аніонів I – III аналітичних груп починають з:

+ Попередніх спостережень та випробувань

- Проби на аніони I групи

- Проби на аніони II групи

- Проби на аніони III групи

- Проби на аніони нестійких кислот


3.4.17# При аналізі аніонів I-III аналітичних груп систематичний хід аналізу необхідний при сумісній присутності:

+ Сульфат, сульфіт, тіосульфат і сульфід-іонів

- Сульфат, ацетат, фосфат-іонів

- Сульфат, нітрат, хлорид-іонів

- Сульфат, оксалат, ацетат-іонів

- Сульфат, арсенат, нітрат-іонів


3.4.17# Аналітичним ефектом дії розчину калію йодиду на безбарвні аніони-окисники є:

+ Поява кольору вільного йоду

- Випадання осаду білого кольору

- Зміна агрегатного стану

- Виділення бульбашок газу

- Поява осаду і його розчинення у надлишку реактиву


3.4.17# Аналітичним ефектом дії розчину йоду на аніони - відновники є:

+ Знебарвлення розчину йоду

- Виділення бульбашок газу

- Розчинення осаду

- Поява забарвлення розчину

- Випадання осаду


3.4.17# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони: сульфат, фосфат, ацетат, нітрат, нітрит. При аналізі цього розчину додали розчини сірчаної кислоти та калію перманганату. Забарвлення калію перманганату зникло. Який аніон присутній в розчині?

- Ацетат - Нітрат + Нітрит - Сульфат

- Карбонат

3.4.17# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони: сульфід, йодид, фосфат, бромід, сульфіт. Який із наведених аніонів не реагує з перманганатом калію в кислому середовищі?+ Фосфат - Сульфід - Йодид - Бромід

- Всі вище перелічені аніони реагують


# Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони: ацетат, оксалат, сульфіт, сульфід. Які із наведених аніонів не реагують з перманганатом калію в кислому середовищі?

- Оксалат

- Сульфіт + Ацетат - Сульфід

- Всі вище перелічені аніони реагують


# Класифікація аніонів на три аналітичні групи базується на:

- Поганій розчинності солей срібла і амонію + Різниці в розчинності солей барію і срібла - Поганій розчинності солей барію і свинцю - Різниці в розчинності солей срібла і кальцію

- Різниці в розчинності солей барію і стронцію
# Аналітичною ознакою дії хлороводневої кислоти на аніони нестійких кислот СО32-, SO32-, NO22-, S2O32- є:

- Зміна кольору розчину - Випадання осаду + Виділення бульбашок газу - Розчинення осаду

- Знебарвлення розчину
# Аналітичною ознакою дії розчину йодиду калію на безбарвні аніони-окисники у присутності хлороформу є:

- Виділення бульбашок газу

- Поява осаду i його розчинення у надлишку реагенту

+ Поява коричневого кольору вільного йоду

- Випадання осаду білого кольору

- Зміна агрегатного стану

# В якій суміш присутні аніони лише органічних кислот?

- Сr2О72-, СН3СОО-, NO3- + С2О42-, СН3СОО-, С6Н5СОО- - C6H5COO-, NO2-, CrO42- - Cr2O72-, CrО42-, C2O42-

- C6H5COO-, NO2-, СН3СОО
# Фармакопейною реакцією визначення бензоат - іонів є взаємодія з яким розчином?

+ Розчином заліза (III)хлориду

- Розчином калію хлориду

- Розчином резорцину

- Розчином оцтового ангідриду

- Розчином дифеніламіну

# Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують:

- Методом прямої відгонки - Методом виділення - Методом осадження + Методом непрямої відгонки

- Методом екстракції
# Для визначення масової частки кальцію в лікарському препараті застосували гравіметричний метод осадження. В якості осаджувача використали розчин амонію оксалату. Гравіметричною формою в даному випадку є:

+ Кальцію оксид

- Кальцію оксалат безводний

- Кальцію оксалат моноводний

- Кальцію карбонат

- Кальцію гідроксид


# Повнота осадження досліджуваної речовини/іону є визначальною при виборі осаджуваної форми. Осадження вважається повним, коли залишкова концентрація досліджуваного іону у розчині над осадом не перевищує:

+ 10-6 г/л

- 10-7 г/л

- 10-8 г/л

- 10-4 г/л

- 10-5 г/л


# До осаджуваної форми ставляться такі основні вимоги: мала розчинність, хороша структура, кількісний і швидкий перехід в гравіметричну форму. Тому, для кількісного визначення вмісту свинцю його осаджують у вигляді:

+ PbO2 (кристалічний, ДР = 3,0 ∙ 10-66)

- PbCrO4 (аморфний, ДР = 1,8 ∙10-14)

- PbMоO4 (кристалічний, ДР = 4,0 ∙ 10-6)

- PbSO4 (дрібнокристалічний, ДР = 1,6 ∙10-8)

- PbCO3 (аморфний, ДР = 7,5 ∙10-14)


# При гравіметричному визначенні масової частки сульфат-іонів у лікарському препараті сульфат магнію осадження проводять розчином хлориду бapiю. Ocaджувану форму сульфату бapiю слід промивати:

- Розчином сульфату натрію

+ Розчином хлориду барію

- Дистильованою водою

+ Розчином хлороводневої кислоти- Розведеним розчином сульфатної кислоти
# Яка речовина є ваговою формою при визначенні магнію гравіметричним методом, якщо осадження проводили аміачним розчином гідрофосфату натрію:

- Магнію гідроксид - Фосфат магнію-амонію + Пірофосфат магнію - Магнію оксид

- Магнію хлорид

# При гравіметричному визначенні масової частки іонів барію в лікарському препараті, осадження проводили розчином сірчаної кислоти. Після дозрівання осад барію сульфату промивають декантацією з використанням в якості промивної води:

- Дистильованої води + Розведеного розчину сірчаної кислоти - Розчину барію хлориду - Розчину натрію сульфату

- Розчину амонію гідроксиду


# При розрахунках наважки досліджуваної речовини в гравіметричному методі аналізу виходять з того, що оптимальна маса одержаної гравіметричної форми, при осадженні аморфних осадів, повинна бути не менше:

- 1 г


+ 0,1 г

- 0,5 г


- 5 г

- 0,01 г
# При гравіметричному визначенні вмісту іонів Cu2+ в досліджуваному зразку використовують метод осадження. Яку речовину можна використовувати в якості осаджувача для цього визначення:

- NH4OH

+ NaOH

- HCl


- H2SO4

- НNO3


# Яка з наведених осаджених форм буде співпадати за хімічною формулою з гравіметричною формою:

+ BaSO4

- CaC2O4

- Fe(OH)3

- Al(OH)3

- Al2О3
# Для визначення масової частки сульфат – іонів застосували гравіметрію (метод осадження). SO42- - іони осаджуються з водних розчинів у вигляді осадів CaSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4. Добутки розчинності цих сульфатів відповідно дорівнюють 2,5∙10-7, 3,2∙10-7, 1,1∙10-10, 1,6∙10-8. Яку сполуку необхідно обрати в якості осаджуваної форми:

- CaSO4

- SrSO4

+ BaSO4

- PbSO4

- FeSO4
# Гравіметричний фактор алюмінію, якщо гравіметрична форма Al2O3, дорівнює:

- 0,2647


+ 0,5294

- 0,7941


- 0,0882

- 0,0322


# Вкажіть, який об’єм нелеткого осаджувача рекомендується брати для аналізу, щоб досягнути повноти осадження?

- Еквівалентний + 1,5-кратний надлишок - Довільно надлишковий - 2-кратний надлишок

- 4-кратний надлишок
# Для визначення вмісту заліза в солі Мора застосували гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин аміаку. Гравіметричною формою є:

+ Fe2O3

- FeO

- NH3- Fe(OH)2

- Fe(OH)3


# На аналітичних терезах можна зважувати з точністю до:

+ 0,0001 г

- 0,01 г

- 0,001 г

- 0,1 г

- 1 г
# Серед переваг гравіметричного аналізу слід відзначити:

+ Високу точність аналізу

- Високу чутливість і довготривалість аналізу

- Високу селективність і довготривалість аналізу

- Невисоку чутливість і експресність аналізу

- Невисоку чутливість і високу точність
# Який з методів гравіметричного аналізу використовують для визначення масової частки загальної золи в лікарський рослинній сировині:

- Метод осадження

- Метод прямої відгонки

- Термогравіметричний метод+ Метод виділення

- Метод непрямої відгонки

# При обчисленні результатів аналізу сполук через титр робочого розчину за речовиною, що досліджують, вводять:

+ Виправочний коефіцієнт до молярної концентрації

- Фактор перерахунку

- Виправочний індекс

- Коефіцієнт співвідношення

- Коефіцієнт відхилення


# Хімічні реакції, що застосовуються в титриметричному аналізі, повинні відповідати таким вимогам:

+ Всім переліченим

- Перебігати з достатньою швидкістю

- Бути практично незворотніми

- Дозволяти чітко фіксувати кінцеву точку титрування

- Взаємодія між досліджуваною речовиною і титрантом має відбуватись стехіометрично


# При кількісному визначенні речовини титриметричним методом застосовують декілька способів титрування. Техніка замісникового титрування передбачає використання:

+ Додаткового реактиву, який попередньо взаємодіє із досліджуваною речовиною

- Двох бюреток для послідовного титрування двома різними титрантами

- Двох індикаторів для почергового титрування одним титрантом

- Двох титрантів, один із яких додається до досліджуваної речовини у надлишку

- Додаткового реактиву, який титрується разом із досліджуваною речовиною


# Вкажіть спосіб титрування, при якому до досліджуваного розчину речовини поступово додають стандартний розчин титранту до встановлення кінцевої точки титрування:

+ Пряме титрування

- Зворотнє титрування

- Замісникове титрування

- Титрування за залишком

- Непряме титрування


# Який з наведених законів є теоретичною основою титриметричних методів аналізу:

- Закон збереження маси речовин - Закон об’ємних співвідношень + Закон еквівалентів - Закон кратних співвідношень

- Закон сталості складу
# Визначення точки еквівалентності в об’ємному аналізі проводять титруванням – послідовним додаванням титранту до розчину досліджуваної речовини. Підберіть визначення поняття точки еквівалентності:

- Значення рН, при якому закінчують титрування з даним індикатором - Значення рН, при якому проходить видима зміна кольору індикатору + Кількість титранту строго еквівалентна кількості титруємої речовини - Момент при титруванні, коли рН=7

- Момент при титруванні, коли рН<7
# На вимірюванні якого показника визначають кількість досліджуваної речовини в титриметричних методах аналізу:

- Концентрації розчину реагенту, що провзаємодіяв з досліджуваною речовиною + Об’єму титранту, який витрачено на реакцію з досліджуваною речовиною - Маси реагенту, що провзаємодіяв з досліджуваною речовиною - Об’єму досліджуваного розчину, який провзаємодіяв з титрантом

- Густини розчину титранту

# Вкажіть способи фіксування кінцевої точки титрування:

- Кількісний і якісний - Прямий та непрямий - Піпетування і окремих наважок + Індикаторні та інструментальні

- Візуальні

# Оберіть посуд, який можна використати для вимірювання точного об’єму титранту в титриметричних методах аналізу:

- Мірний циліндр

- Мензурка

+ Бюретка

- Мірна пробірка

- Мірний стакан


# До речовин, з яких можна приготувати первинні стандартні розчини титрантів, відносяться:

- NaOH


+ K2Cr2O7

- HCl


- KMnO4

-


# Кінцеву точку титрування можна визначити:

- За зміною забарвлення - За зміною фізико-хімічних властивостей

- За допомогою індикаторів

+ За всіма переліченими методами

- Тільки візуально
# Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини додають точно виміряний надлишок допоміжного титранту:

+ Титрування за залишком

- Непряме титрування

- Пряме титрування

- Замісникове титрування

- Будь-яке титрування


5.2.21# Для кількісного визначення лiкapських речовин використовують метод ацидиметрії, в якому титрантом є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. За якою первинною стандартною речовиною встановлюють точну концентрацію хлоридної кислоти?

+ Натрію тетраборат

- Дихромат калію

- Тіосульфат натрію

- Оксалатна кислота

- Натрію гідроксид


5.2.21# Для кількісного визначення лiкapських речовин використовують метод ацидиметрії, в якому титрантом є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. За якою вторинною стандартною речовиною встановлюють точну концентрацію хлоридної кислоти?

- Натрію тетраборат

- Дихромат калію

- Тіосульфат натрію

- Оксалатна кислота

+ Натрію гідроксид
5.2.21# Для титриметричного визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин титранту:

+ Хлороводневої кислоти

- Сульфатної кислоти

- Перманганату калію

- Йоду

- Натрію гідроксид


5.2.21# При проведенні визначення речовини методом кислотно-основного титрування, до реакційної системи додають рН-індикатори. Індикаторна помилка титрування виникає у тому випадку, коли:

+ не співпадає із рН в точці еквівалентності

- Показник константи іонізації титранту реакції не співпадає із показником титрування індикатора

- Стрибок титрування є більшим за інтервал переходу індикатора

- Точка еквівалентності не співпадає з точкою кінця титрування

- Точка еквівалентності не співпадає із інтервалом переходу індикатора


# Для підвищення сили іонізації аніліну при титруванні його в неводному середовищі використовують:

+ Оцтову кислоту

- Етанол

- Сірчану кислоту

- Розчин дихромату калію

- Розчин натрію гідроксиду

# Скільки см3 0,1000 розчину NaOH потрібно для титрування 5,00 см3 1,000Н розчину HCl:

+ 50,00


- 10,00

- 0,50


- 5,00

- 0,05


# Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:

+ Метилоранж, ацидиметрія

- Фенолфталеїн, ацидиметрія

- Метилоранж, алкаліметрія

- Фенолфталеїн, алкаліметрія

- Мурексид, ацидиметрія


# В методі кислотно-основного титрування використовують вторинний стандартний розчин натрію гідроксиду, стандартизацію якого проводять за розчином:

+ Хлороводневої кислоти

- Оцтової кислоти

- Натрію тетраборату

- Срібла (І) нітрату

- Бензойної кислоти


# Методом кислотно-основного титрування визначають:

+ Кислоти, основи і солі, що гідролізують

- Тільки сильні кислоти

- Тільки сильні основи

- Тільки сильні кислоти і слабкі основи

- Тільки солі, що гідролізують

# При титруванні препарату хлоридної кислоти 0,1000М розчином NaOH використали індикатор метиловий червоний (рТ=5,5). При цьому отримали індикаторну помилку:

+ Гідроксонієву (протонну або водневу)

- Кислотну

- Гідроксильну

- Основну

- Гідроксильну або основну


# У хімічній лабораторії хіміку-аналітику необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду з молярною концентрацією 0,1 моль/л. Яку із сполук він вибере як первинний стандарт?

+ Бензойну кислоту

- Соляну кислоту

- Сульфатну кислоту

- Форміатну кислоту

- Ацетатну кислоту


# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно хіміку-аналітику провести стандартизацію розчину хлороводневої кислоти. За якою речовиною можна провести стандартизацію?

+ Натрію тетраборат

- Натрію ацетат

- Натрію нітрит

- Натрію сульфіт

- Натрію фосфат


# Для вибору індикатора в методі кислотно-основного титрування будують криві титрування. Крива титрування даного методу - це залежність:

+ рН розчину від об’єму доданого титранту

- рН розчину від концентрації розчину доданого титранту

- рН розчину від об’єму досліджуваного розчину

- Концентрації досліджуваної сполуки від рН розчину

- рН розчину від температури


# Запропонуйте речовину для стандартизації розчину хлороводневої кислоти в методі кислотно-основного титрування:

+ Натрію тетраборат

- Натрію гідроксид

- Оксалатна кислота

- Натрію хлорид

- Цинку сульфат


# За допомогою якого титриметричного методу аналізу можна провести кількісне визначення сульфатної кислоти розчином калію гідроксиду?

+ Алкаліметріїї

- Ацидиметрії

- Окислення-відновлення

- Осадження

- Комплексиметрії


# У методах титриметричного аналізу використовують індикатори. Які індикатори використовують в методі кислотно-основного титрування?

+ рН- індикатори

- Редокс- індикатори

- Специфічні індикатори

- Металохромні індикатори

- Адсорбційні індикатори


# В контрольно-аналітичній лаборатоpii хіміку необхідно провести стандартизацію розчину гідроксиду натрію. Який первинний стандартний розчин він може для цього використати?

- Хлориду натрію

+ Оксалатної кислоти

- Хлоридної кислоти

- Ацетатної кислоти

- Тетраборату натрію


# Для кількісного визначення лiкapських речовин використовують метод ацидиметрії, титрантом якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. За якою сполукою встановлюють точну концентрацію хлоридної кислоти?

+ Натрію тетраборат

- Дихромат калію

- Тіосульфат натрію

- Оксалатна кислота

- Сульфат магнію


# Яким методом титриметричного аналізу можна провести кількісне визначення сірчаної кислоти розчином калію гідроксиду?

+ Алкаліметрія

- Ацидиметрії

- Окислення-відновлення

- Осадження

- Комплексиметрії


# Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині застосували метод нейтралізації, зворотнє титрування. Вкажіть пару титрантів для даного визначення:

- -

+

-

- HCl, NH4SCN

# Суттєвий вплив на результати кількісного аналізу має правильний підбір речовин-стандарті- Вкажіть первинну стандартну речовину для стандартизації розчину хлоридної кислоти:

- Натрію гідроксид - Аргентуму нітрат - Оксалатна кислота + Натрію тетраборат

- Натрію гідрокарбонат
# Суттєвий вплив на результати кількісного аналізу має правильний підбір речовин-стандарті- Вкажіть вторинну стандартну речовину для стандартизації розчину хлоридної кислоти:

+ Натрію гідроксид - Натрію оксалат - Оксалатна кислота - Натрію тетраборат

- Натрію карбонат безводний
# Які рН-індикатори можна застосувати при титруванні розчину лугу розчином хлоридної кислоти:

- Метиловий червоний

- Фенолфталеїн + Всі перелічені

- Метиловий оранжевий - Жоден з індикаторів


# Стрибок титрування на кривій кислотно – основного титрування це:

- Графічне зображення зміни рН в процесі титрування + Pізка зміна рН поблизу точки еквівалентності - Добавлена строго еквівалентна кількість титранту - Речовина перетитрована на 0,1%

- Зміна значення рН, при якому проходить видима зміна кольору індикатору

# В методі кислотно-основного титрування можна застосувати пару титрантів:

- H2SO4, NaCl + H2SO4, NaOH - NaOH, AgNO3 - KMnO4, HCl

- H2SO4, KMnO4

# Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

- Меркурометричне титрування + Кислотно-основне титрування - Церіметрія - Дихроматометрія

- Перманганатометрія
# Виберіть індикатор методу кислотно-основного титрування:

- Метиленовий синій

- Мурексид + Метиловий червоний - Дифеніламін

- Крохмаль

# Оберіть пару стандартних речовин для стандартизації титрантів - кислот:

- CaCO3, Na2B4O7 .10H2O - Na2CO3, NaCl - H2C2O4 .2H2O, Na2B4O7 .10H2O + Na2CO3, Na2B4O7 .10H2O

- H2C2O4 .2H2O, CaCO3
# Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

- Меркурометрія

- Церіметрія

+ Кислотно-основне титрування

- Дихроматометрія

- Аргентометрія


# Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині застосували метод нейтралізації (зворотнє титрування). Був використаний титрант - розчин натрію гідроксиду, стандартизацію якого проводили за первинним стандартним розчином:

- Оцтової кислоти

- Срібла нітрату

+ Бурштинової кислоти

- Натрію тетраборату

- Хлороводневої кислоти


# В контрольно-аналітичній лаборатоpii хіміку необхідно провести стандартизацію розчину гідроксиду натрію. Який первинний стандартний розчин він може для цього використати?

- Хлориду натрію

+ Оксалатної кислоти

- Хлоридної кислоти

- Ацетатної кислоти

- Натрію тетраборат


5.3.24# В методі тіоціанатометрії використовують вторинний стандартний розчин тіоціанату калію, який стандартизують за стандартним розчином:

- Сульфату феруму (II)

- Кислоти сульфатної

+ Нітрату аргентуму

- Кислоти хлоридної

- Нітрату купруму (II)
# Метод Мора відноситься до методів осаджувального титрування. Вкажіть пару йонів, які заважають титруванню за даним методом:

+ Pb2+; PO43-

- Mg2+; CO32-

- Na+; NO3-

- K+; SO42-

- Ca2+; NO2-

# Які робочі розчини (титранти) використовують у методі Фольгарда?

+ AgNO3 і NH4SCN

- H2SO4 і NaOH

- Na2S2O3 і KI

- KMnO4 і KBrO3

- HClO4 і KOH


# Для аналізу фармацевтичного препарату калію йодиду застосували метод осаджувального титрування - аргентометрію, а саме метод Фаянса-Ходаков- В якості індикатора придатний:

+ Флуоресцеїн

- Залізоамонійні галуни

- Калію хромат

- Дифенілкарбазон

- Тіоціонатний комплекс заліза (ІІІ)


# Для визначення катіонів аргентуму в фармацевтичному препараті протарголі застосували метод Фольгарда (пряме титрування). В якості індикатора придатний:

+ Залізо-амонійні галуни

- Калію хромат

- Флуоресцеїн

- Дифенілкарбазон

- Крохмаль


# Для аналізу фармацевтичних препаратів, що містять аніони Cl-, найчастіше використовують метод Мор- У якому з наведених випадків хлориди не можна визначати за методом Мора:

+ У присутності Ва2+

- При рН=7

- У присутності F-

- При рН=9

- У присутності SO42-


# Для визначення масової частки трийодметану (йодоформу) в лікарській субстанції застосували метод тіоціанатометрії (метод зворотнього титрування). Стандартизацію титранту ( розчину амонію тіоціанату) проводять за стандартним розчином:

+ Срібла нітрату

- Ртуті нітрату (ІІ)

- Ртуті нітрату (І)

- Натрію гідроксиду

- Заліза сульфату (ІІІ)


# Для стандартизації розчину титранту аргентум (І) нітрату в методі Мора використовують первинний стандартний розчин:

+ Натрію хлориду

- Натрію карбонату

- Калію дихромату

- Натрію тетраборату

- Натрію фосфат

# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно хіміку-аналітику провести стандартизацію розчину срібла (І) нітрату. Яку первинну стандартну речовину для цього можна використати?

+ Натрію хлорид

- Натрію оксалат

- Натрію сульфід

- Натрію сульфат

- Натрію фосфат


# У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Яка реакція лежить в основі титриметричного аналізу фізіологічного розчину?

+ Осадження

- Окислення бромідів до вільного брому

- Окислення-відновлення

- Нейтралізації

- Комплексоутворення


# Який робочий розчин (титрант) використовують в методі Мора?

+ Нітрату срібла

- Нітрату ртуті(ІІ)

- Нітрату заліза(ІІІ)

- Фториду срібла

- Ацетату срібла


# При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Індикатором меркурометричного титрування є:

+ Дифенілкарбазон

- Хромат калію

- Еріохром чорний Т

- Крохмаль

- Сіль Мора


# Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують метод Мор- Вкажіть умови фіксування кінцевої точки титрування.

- У лужному середовищі + У нейтральному середовищі - У кислому середовищі - За будь-яких значень рН

- В слабко лужному середовищі
# Для стандартизації титранту в меркурометрії використовують первинний стандарт:

- Щавелева кислота - Хромат калію + Хлорид натрію - Трилон Б

- Перманганат калію
# Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують метод Фаянса-Ходаков- Вкажіть умови фіксування кінцевої точки титрування.

+ В залежності від індикатору - У кислому середовищі - У лужному середовищі - За будь-яких значень рН

- У нейтральному середовищі
# У якому з наведених випадків Ag+ не можна визначати за методом Фольгарда:

+ У присутності F- - При рН=3 - У присутності Pb2+ - При рН=2

- При рН=4
# Вкажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні хлорид – йонів за допомогою методу Мора:

- Окиснення-відновлення - Ацилювання - Нейтралізації + Осадження

- Комплексоутворення
# Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора:

- Еозин - Дихромат калію + Хромат калію - Флуоресцеїн

- Крохмаль
# Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за методом Фаянса-Ходаков- Титрування проводять у присутності індикатора:

+ Розчину флуоресцеїну (w=0,5%) - Розчину калію хромату (w=5%)

- Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

- Спиртового розчину дифенілкарбазону (w=1-2%)

- Розчину натрію нітропрусиду
# Для визначення масової частки срібла нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за методом Фольгард- Титрування проводять у присутності індикатора:

- Розчину флуоресцеїну (w=0,5%) - Розчину калію хромату (w=5%)

+ Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

- Спиртового розчину дифенілкарбазону (w=1-2%)

- Розчину натрію нітропрусиду
# Визначення хлоридів нaтpiю та калію в медичних препаратах здійснюють методом:

- Алкаліметрія

- Ацидиметрія

- Комплексонометрія

+ Аргентометрія, метод Мора

- Окисно-відновне титрування


# Визначення Н2О2 проводять методом перманганатометрії у сильно кислому середовищі. За допомогою якої кислоти можна створювати середовище при перманганатометричному визначенні?

- СНзCOОH

+ Н2SO4

- НNO3

- H3PO4- НСІ
# До окисно–відновного методу титрування відноситься перманганатометрія. Яку з речовин можна визначити за цим методом зворотним титруванням:

+ K2Cr2O7

- H2C2O4

- (NH4)2SO4•FeSO4•H2O

- Na2C2O4

- Na2CO3


# Титрантом перманганатометрії є розчин KMnO4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі:

+ 1/5


- 1/7

- 1/2


- 1/3

- 1


# Визначення кінцевої точки титрування в редокс-методах здійснюють: безіндикаторним методом, за допомогою специфічних індикаторів та редокс-індикаторі- Як визначають кінцеву точку титрування у перманганатометрії?

+ Безіндикаторним методом

- За допомогою специфічного індикатора роданіду заліза

- За допомогою специфічного індикатора крохмалю

- За допомогою метилового червоного

- За допомогою редокс-індикатора дифеніламіну


# Які за хімічними властивостями речовини можна кількісно визначати методом прямої перманганатометрії?

+ Відновники

- Окисники

- Основи

- Кислоти

- Луги


# Кількісне визначення методом перманганатометрії проводять в кислому середовищі. Чому для створення середовища не використовують хлороводневу кислоту?

+ Вона має відновні властивості

- Вона має окисні властивості

- Реагуватиме з досліджуваною речовиною

- Є безбарвною і леткою речовиною

- Не буває 100-% масової частки у розчині


# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно хіміку-аналітику провести стандартизацію вторинного розчину калію перманганату. За якою речовиною проводиться стандартизація?

+ Кислота щавлева

- Натрію тетраборат

- Калію біхромат

- Натрію нітрит

- Калію йодид


# Вкажіть, як визначають кінцеву точку титрування в методі перманганатометрії :

+ За появою забарвлення розчину, зумовленого надлишком титранту

- За утворенням комплексної сполуки індикатора з титрантом

- За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з титрантом

- За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з досліджуваною речовиною

- За руйнуванням комплексу титрант - досліджувана речовина


# У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при кількісному визначенні щавлевої кислоти, використовуючи робочий розчин KMnO4?

+ Реакцію окислення-відновлення

- Реакцію розчинення осаду СаСО3

- Реакцію осадження

- Реакцію нейтралізації

- Реакцію комплексоутворення


# У якому середовищі найчастіше здійснюють титрування робочим розчином KMnO4?

+ У сірчанокислому

- У спиртовому

- У нейтральному

- У слабко лужному

- У солянокислому


# При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Індикатором методу перманганатометрії служить розчин:

+ Титранту

- Досліджуваної речовини

- Метилового оранжевого

- Фенолфталеїну

- Сірчаної кислоти


# Для стандартизації титрованого розчину перманганату калію використовують первинну стандартну речовину:

+ Оксалатну кислоту

- Натрію тіосульфат

- Натрію хлорид

- Калію біхромат

- Натрію карбонат


# Правильний підбір способу фіксування точки еквівалентності має суттєвий вплив на отримання точних результатів аналізу. Вкажіть, як фіксують точку еквівалентності при визначенні речовин методом перманганатометрії :

+ За появою забарвлення титранту - За утворенням комплексної сполуки індикатора з титрантом - За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з титрантом - За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з досліджуваною речовиною

- За зникненням забарвлення титранту
# Для кількісного визначення вмісту заліза використовують метод перманганатометричного титрування. Титрант методу – розчин калію перманганату, який є:

- Робочим розчином з приготовленим титром - Первинним стандартним розчином + Вторинним стандартним розчином - Стандартним розчином з приготовленим титром

- Стандартним розчином приготовленим з фіксаналу
# Вкажіть безіндикаторний метод кількісного визначення заліза (ІІ):

- Йодометрія - Комплексонометрія - Аргентометрія + Перманганатометрія

- Броматометрія
# Кількісний вміст нітрит-іонів в лікарському препараті визначають методом перманганатометричного титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі?

- За допомогою редокс – індикатора дифеніламіну + За зміною забарвлення реакційної суміші під час додавання зайвої краплі робочого розчину - За допомогою рН – індикатора - За допомогою специфічного індикатора

- За допомогою індикатора-реагента
# Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

- Церіметрії - Дихроматометрії - Йодиметрії + Перманганатометрії

- Броматометрії
# При кількісному визначенні хлориду кальцію перманганатометричним методом не можна застосувати пряме титрування, тому що:

+ Досліджувана речовина не взаємодіє з титрантом - Реакція протікає дуже швидко

- Неможливо підібрати індикатор для фіксування кінцевої точки титрування

- Можливі побічні реакції

- Реакція протікає повільно
# Визначення масової частки заліза (ІІ) в солі Мора проводять перманганатометричним методом. Перед титруванням до розчину додають захисну суміш, до складу якої входить концентрована фосфатна кислот- Вкажіть роль Н3РО4:

+ Маскування забарвлених продуктів реакції - Створення необхідного середовища

- Каталізатор

- Створення середовища і каталізатор

- Створення середовища і маскування забарвлених продуктів реакції
# Визначення масової частки заліза (ІІ) в солі Мора проводять перманганатометричним методом. Перед титруванням до розчину додають захисну суміш, до складу якої входить сульфатна кислот- Вкажіть роль Н24:

- Маскування забарвлених продуктів реакції + Створення необхідного середовища

- Каталізатор

- Створення середовища і каталізатор

- Створення середовища і маскування забарвлених продуктів реакції
# Визначення масової частки заліза (ІІ) в солі Мора проводять перманганатометричним методом. Перед титруванням до розчину додають захисну суміш, до складу якої входить сульфат мангану. Вкажіть роль MnSО4:

- Маскування забарвлених продуктів реакції - Створення необхідного середовища

+ Каталізатор

- Створення середовища і каталізатор- Створення середовища і маскування забарвлених продуктів реакції
# Вкажіть пару речовин, які можна застосовувати для стандартизації 0,1 М розчину :

- КНС2О4,НСООН

- К2СО3,СН3СООН

+ Na2C2O4,,Н2С2О4

- СН3СОО ,Н2С2О4

- Na2C2O4 ,CH3COOH
# Оберіть відповідний індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі броматометрії:

- Фенолфталеїн

- Тропеолін 00

- Крохмаль

+ Метиловий червоний- Метиленовий синій
# Визначення масової частки аскорбінової кислоти в препараті проводять:

+ Йодометричним титруванням

- Перманганатометричним титруванням

- Хроматометричним титруванням

- Броматометричним титруванням

- Церіметричним титруванням


# Вкажіть максимальну кількість титрантів, що використовують в йодометричному методі аналізу?

+ 2


- 1

- 3


- 4

- 5
# В броматометричному титруванні титрантом є розчин калію бромату, який готують як розчин з встановленим титром. Яким методом проводять стандартизацію?

+ Йодометричним

- Хроматометричним

- Броматометричним

- Меркуриметричним

- Аргентометричним

# Необхідно титриметрично визначити вміст натрію саліцилату в розчині. Який титриметричний метод для цього придатний?

+ Бромометрія

- Броматометрія

- Комплексономектрія

- Йодометрія

- Перманганатометрія

# Резорцин в медичній практиці використовують як антисептичний засіб. Кількісне визначення резорцину виконується броматометрично методом зворотного титрування. Які титровані розчини використовують при цьому?

+ KBrO3 та Na2S2O3

- KBrO3 та KBr

- KBrO3 та KI

- KBr та Na2S2O3

- KI та Na2S2O3

# При аналізі фарм. препаратів з первинною або вторинною ароматичною аміногрупою (анестезин, дикаїн, новокаїн та інші) їх попередньо розчиняють у розбавленій хлороводневій кислоті і титрують розчином нітриту натрію в присутності внутрішнього редокс-індикатору. Який індикатор використовують?

+ Суміш тропеоліну 00 з метиленовим синім

- Дифеніламін

- Метиловий оранжевий

- Фенілантранілова кислота

- Крохмаль

# Метод церіметрії використовують для кількісного визначення феруму (ІІ) у сульфаті або глюконаті. Яка напівреакція відповідає перетворенню титранту?

+ Ce4+ + e → Ce3+

- Ce4+ + 2e → Ce2+

- Ce3+ – e → Ce4+

- Ce3+ + 2e → Ce+

- Ce4+ + 3e → Ce+
# Йодометричний метод аналізу заснований на використанні окисно–відновних властивостях системи [J3]-/3J-. Які речовини можна визначити замісниковим методом титрування:

+ Сильні окисники

- Сильні відновники

- Слабкі відновники

- Насичені вуглеводні

- Ненасичені вуглеводні


# Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:

+ KBrO3

- KBr

- Br2- KBrO4 + KCl

- KBrO4

# Вкажіть титриметричний метод визначення кисню у природній воді:

+ Йодометрія

- Аргентометрія

- Комплексонометрія

- Алкаліметрія

- Меркуриметрія

# Визначення кінцевої точки титрування в редокс-методах здійснюють: безіндикаторним методом, за допомогою специфічних індикаторів та редокс-індикаторі- Як визначають кінцеву точку титрування у йодометрії?

+ За допомогою специфічного індикатора крохмалю

- Безіндикаторним методом

- За допомогою специфічного індикатора роданіду заліза

- За допомогою редокс-індикатора дифеніламіну

- За допомогою метилового червоного


# Для визначення масової частки феруму (П) в солі Мора класичними методами аналізу можна використати:

+ Всі зазначені методи

- Перманганатометрію

- Хроматометрію

- Хроматометрію і перманганатометрію

- Церіметрію


# Для визначення вмісту анальгіну в препараті застосували метод прямого йодиметричного титрування. Титрантом даного методу є:

+ Розчин йоду в розчині йодиду калію

- Розчин тіосульфату натрію

- Розчин калію йодиду

- Розчин калію дихромату

- Розчин калію йодату


# Для визначення масової частки антипірину в препараті застосували метод йодхлориметрії. Титрантом у йодхлориметрії є вторинний стандартний розчин йоду монохлориду. Стандартизацію цього титранту проводять за стандартним розчином:

+ Натрію тіосульфату

- Калію дихромату

- Калію бромату

- Натрію хлориду

- Срібла нітрату


# Кількісне визначення якої з наведених речовин можна проводити прямим методом редоксиметрії :

+ Водню пероксид

- Калію хлорид

- Натрію гідрокарбонат

- Натрію гідроксид

- Магнію сульфат


# Методи броматометрії використовують в кількісному аналізі для визначення:

+ Ароматичних сполук

- Індиферентних сполук

- Бромовмісних сполук

- Неорганічних сполук

- Глюкози


# Нітритометричний метод визначення первинних ароматичних амінів заснований на реакції діазотування. Яку із наведених речовин можна визначати цим методом:

+ Стрептоциду

- Кислоти щавлевої

- Кислоти аскорбінової

- Кислоти ацетилсаліцилової

- Кислоти хлоридної


# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно хіміку-аналітику провести стандартизацію розчину тіосульфату натрію. За якою первинною стандартною речовиною можна провести його стандартизацію?

+ Калію дихромат

- Калію йодид

- Натрію оксалат

- Натрію арсеніт

- Калію бромат


# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно хіміку-аналітику провести стандартизацію розчину йоду. Який вторинний стандартний розчин для цього можна використати?

+ Натрію тіосульфату

- Калію йодиду

- Калію дихромату

- Калію перманганату

- Натрію нітриту


# В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно провести стандартизацію 0,1 М розчину натрію нітриту. За якою речовиною можна провести його стандартизацію?

+ Сульфанілова кислота

- Калію йодид

- Калію хлорид

- Феруму (II)сульфат

- Натрію тетраборат


# В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку-аналітику необхідно провести стандартизацію розчину церію (IV) сульфату. Яким методом проводять стандартизацію цього титранту?

+ Йодометричним

- Перманганатометричним

- Бромометричним

- Біхроматометричним

- Нітритометричним


# Запропонуйте титриметричний метод аналізу та титрант для кількісного визначення йоду?

+ Окислення-відновлення, розчин тіосульфату натрію

- Ацидиметрії, розчин хлороводневої кислоти

- Алкаліметрії, розчин натрію гідроксиду

- Осадження, розчин розчин нітрату гідраргіруму (І)

- Комплексоутворення, розчин нітрату гідраргіруму (ІІ)


# Запропонуйте титриметричний метод кількісного аналізу аскорбінової кислоти в препараті.

+ Окислення-відновлення

- Комплексонометрії

- Ацидиметрії

- Осадження

- Комплексиметрії


# Який робочий розчин використовують у нітритометрії?

+ Нітрит натрію

- Нітрат калію

- Нітрит магнію

- Нітрит амонію

- Нітрат феруму (ІІІ)


# Який робочий розчин використовують у хроматометрії?

+ Дихромат калію

- Нітрат хрому(ІІІ)

- Сульфат хрому(ІІІ)

- Хлорид хрому(ІІІ)

- Бромід хрому(ІІІ)


# Для йодометричного визначення окисників можна використовувати:

+ Робочий розчин Na2S2O3

- Робочий розчин KMnO4

- Робочий розчин NaОН

- Робочий розчин K2Cr2O7

- Робочий розчин КOH


# При титриметричному аналізі методом окислення-відновлення до реакційної системи додають індикатори, які реагують на зміну:

+ Редокс потенціалу системи

- Ступеня іонізації досліджуваної речовини

- Іонної сили розчину

- pH середовища

- Концентрації сильних електролітів


# Для стандартизації титрованого розчину натрію тіосульфату використовують первинну

стандартну речовину:

+ Калію дихромат

- Натрію хлорид

- Калію перманганат

- Натрію тетраборат

- Оксалатну кислоту
# Одним із методів редоксиметрії є йодометрія. Робочими розчинами йодиметричного титрування є розчини:

+ Тіосульфату натрію та йоду

- Йоду та калію йодиду

- Тіосульфату натрію та калію йодиду

- Калію дихромату та калію йодиду

- Калію дихромату та йоду


# Одним із широко вживаних реактивів у аналітичній хімії є бромід-броматна суміш. Бромід-броматна суміш застосовується для:

+ Визначення органічних речовин редоксиметричним методом

- Визначення твердості води

- Стандатризації розчинів лугів

- Заміни йодометричного титрування

- Проведення безіндикаторного титрування

# При нітритометричному визначенні первинних ароматичних амінів у кислому середовищі продуктом реакції є:

+ Сіль діазонію

- Азид

- Нітрозамін- Нітрозоариленамін

- Нітрозоантипірин


# Вкажіть стандартний розчин йодометричного визначення відновників (пряме титрування):

- КJ


+ J2

- Na2S2O3

- K2Cr2O7

- KMnO4


# Оберіть відповідний індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі броматометрії:

- Фенолфталеїн

- Тропеолін 00

- Крохмаль

+ Метиловий червоний- Метиленовий синій
# Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності редокс- індикатора:

- Метилового червоного, 0,1% розчину + Ферроїну, 0,025М розчину - Крохмалю, 1% розчину - Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

- Метиловий оранжевий , 0,1% розчину

# При визначенні масової частки формальдегіду в формаліні йодометричним методом (зворотне титрування) використовують титрант:

- Розчин натрію нітриту - Розчин йоду - Розчин калію йодиду + Розчин натрію тіосульфату

- Розчин калію хромату


# Вкажіть індикатор для фіксування точки еквівалентності в дихроматометрії:

+ Дифеніламін - Розчин крохмалю - Метиловий оранжевий - Безіндикаторний

- Метиловий червоний
# Вкажіть спосіб титрування для визначення окисників методом йодометрії:

+ Жоден з способів - Спосіб зворотнього титрування - Обидва способи - Спосіб прямого титрування

- Спосіб титрування за залишком

# Сульфаніламіди у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

- Йодометрія + Нітритометрія - Дихроматометрія - Перманганатометрія

- Хроматометрія


# Для аналізу фармацевтичного препарату MgO2 застосували метод йодометрії. Титрантом даного методу є:

- Розчин калію дихромату - Розчин йоду - Розчин калію йодиду + Розчин тіосульфату натрію

- Розчин калію бромату
# Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу – розчин калію бромату, який згідно ДФУ готується як:

- Стандартний розчин з встановленим титром + Первинний стандартний розчин - Вторинний стандартний розчин - Вторинний або первиний стандартний розчин

- Робочий розчин з встановленим титром
# Вкажіть, який індикатор використовують у методі йодометрії?

- Розчин фенолфталеїну + Розчин крохмалю - Розчин мурексиду - Розчин метилового оранжевого

- Розчин метилового червоного
# Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності фероїну, який належить до:

+ Редокс-індикаторів - Незворотніх індикаторів

- Зовнішніх індикаторів

- Кислотно-основних індикаторів

- Специфічних індикаторів
# В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:

+ Нітритометрія

- Алкаліметрія

- Комплексонометрія

- Перманганатометрія

- Аргентометрія


# Вміст дихромату калію в розчині визначали йодометричним методом. Вкажіть титрант методу йодометрії при визначенні сильних окисників:

+ Тіосульфат натрію

- Гідроксид натрію

- Бромат калію

Д. Йодид калію

- Перманганат калію
Комплексиметричне титрування
# Приготували 0,05 М розчин Трилону Б. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

- Дихромат калію

- Оксалатна кислота

- Тетраборат натрію- Гідроксид натрію

*- Цинк металевий
# Який метод титриметричного аналізу використовують для визначення загальної твердості води?

+ Комплексонометрію

- Метод Фаянса-Ходакова

- Меркурометрію

- Меркуриметрію

- Перманганатометрію

# На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?

+ Методом комплексонометрії

- Методом аргентометрії

- Методом меркурометрії

- Методом перманганатометрії

- Методом йодометрії


# Комплексонометричним методом аналізу можна визначити:

+ Zn2+

- Na+

- K+

- Ag+

- H+


# При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вказати яким методом проводилося визначення:

+ Комплексонометрія

- Аргентометрія

- Перманганатометрія

- Броматометрія

- Хроматометрія


# Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужно-земельні і важкі метали, використовують метод:

+ Комплексонометрії

- Перманганатометрії

- Ацидиметрії

- Меркуриметрії

- Алкаліметрії


# При проведенні кількісного визначення сполук комплексонометричним методом використовують індикатори:

+ Металохромні

- Редокс-індикатори

- рН - індикатори

- Специфічні

- Адсорбційні


# Комплексонометричне титрування застосовують для контролю твердості води. Загальну твердість води визначають прямим титруванням стандартним розчином трилону Б в присутності індикатора:

+ Еріохром чорний Т

- Калію хромат

- Флуоресцеїн

- Дифенілкарбазон

- Розчин натрію нітропрусиду


# Роздільне визначення Ca2+ і Mg2+ при сумісній присутності прямим комплексонометричним титруванням можливе завдяки:

+ Застосуванню двох різних індикаторів

- Регулюванню рН титрованого розчину

- Зміні ступенів окиснення іонів

- Використанню конкуруючих реакцій

- Використанню додаткового комплексоутворення


# У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Які реакції лежать в основі трилонометричного визначення загальної твердості води?

+ Комплексоутворення

- Осадження

- Окиснення-відновлення

- Кислотно-основної взаємодії

- Гідролізу


# Розчин якої речовини можна використовувати в якості титранту у методі комплексонометрії?

+ Трилон Б

- Калію дихромат

- Натрію тіосульфат

- Сульфатна кислота

- Аргентуму (І) нітрат


# Титрант методу комплексонометрії - розчин Трилону Б – утворює з катіонами металів, незалежно від їх валентності, комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

- 1:2

- 2:1

- 3:1


- 1:3

*- 1:1
# Кількісний вміст кальцію хлориду визначають методом прямого комплексонометричного титрування. Оберіть індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:

+ Еріохром чорний Т

- Калію хромат

- Флуоресцеїн

- Дифенілкарбазон

- Розчин натрію нітропрусиду


# У фармації широко застосовують комплексонометрію при аналізі води для визначення її твердості. Який аналітичний ефект спостерігається в точці еквівалентності під час титрування комплексоном – ІІІ з індикатором хромогеном чорним?

- Червоне забарвлення розчину + Синє забарвлення розчину - Осад синього кольору - Осад червоного кольору

- Осад бурого кольору
# Кількісний вміст магнію хлориду в лікарському препараті визначають методом непрямого (замісникового) комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування точки еквівалентності:

- Фенолфталеїн + Хромоген чорний - Метилоранж - Крохмаль

- Кальконкарбонова кислота
# Виберіть індикатор для комплексонометричного титрування:

- Лакмус + Еріохром чорний Т - Фенолфталеїн - Метиловий червоний

- Метиловий оранжевий
# У якому середовищі проводиться комплексонометричне визначення сумарного вмісту кальцію і магнію:

- В сильно кислому - В слабко кислому - В нейтральному + В присутності амонійного буфера

- В присутності ацетатного буфера

# Вкажіть індикатор та умови прямого трилонометричного визначення катіонів лужноземельних металів:

+ Металохромний індикатор, амонійний буферний розчин - Кислотно-основний індикатор, ацетатний буферний розчин - Металохромний індикатор, розчин HCl - Адсорбційний індикатор, амонійний буферний розчин

- Кислотно-основний індикатор, амонійний буферний розчин


# Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для ін’єкцій:

- Церіметрія + Комплексонометрія - Кислотно-основне титрування - Йодхлориметрія- Хроматометрія
# При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант використовують розчин:

- Нg

-Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   331


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка