Картка №1 обліку перспективного педагогічного досвідуДата конвертації05.05.2016
Розмір1.89 Mb.

Інформаційна картка №1

обліку перспективного педагогічного досвіду

описание: c:\users\натали\desktop\media\image1.jpeg


Інформація про автора

Старикова Алла ІванівнаРік народження- 27.10.1957 р

Освіта (навч.заклад, рік його закінчення) - повна вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім.В.Ломоносова, диплом- КВ № 628029, 21.06.1084 р.

Спеціальність за дипломом- «Технологія і організації суспільного харчуванняя».

Кваліфікація - інженер – технолог

Стаж роботи на займанній посаді - 33 р.

Посада - майстер виробничого навчання, професія:«Кухар;кондитер».

Рівень робітничої кваліфікації - 5 кваліфікаційний розряд з професій «Кухар» та «Кондитер».

Педагогічне звання , розряд - майстер виробничого навчання І категорії, 12 т.р.

За сумісництвом - викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії (атест. матеріали-2010р.)

Дата проходження курсів/

-курси підвищення кваліфікації за програмою майстрів виробничого навчання при інституті післядипломної освіти ІПП_ (м.Донецьк) Університету менеджменту освіти,06.10.2010 р.,свідоцтво 12 СПК №_772145

- курси підвищення кваліфікації за програмою викладачів при інституті післядипломної освіти ІПП_ (м.Донецьк) Університету менеджменту освіти,09.11. 2012 р.,свідоцтво 12 СПК №928885

Дата та результати проведення попередньої атестації - 23.03.2010 р. Відповідає займаній посаді, 12 тарифний розряд, 19.05.2010 р., педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», як викладач - квал.категорія “Спеціаліст вищої категорії»

Державні нагороди - 2005 р. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, - № 103594.

2008 р. почесний знак «Відмінник Освіти України», №833939.Інформація про педагогічну діяльність - «Провідний майстер». «Шануємо учителя свого», Збірка Освітянські зірки Миколаївщини.-Миколаїв, 2007 р. стор 203.


Інформація про досвід
Тематика: Досвід майстра виробничого навчання , професія: «Кухар;кондитер»
Тема: Розвиток креативного мислення учнів під час проведення уроків виробничого навчання та підготовки до кваліфікаційних пробних робіт

Мета: За допомогою розвитку креативного мислення учнів, використання сучасних інноваційних технологій створити умови, за яких учні залучаються до пізнавально-навчальної

діяльності. Інтерактивні технології навчання допоможуть здійснити на уроці організацію самостійної пізнавальної діяльності та активізацію творчих здібностей учнів

Короткий зміст:

Головною особливістю сучасних інноваційних технологій є вимушена інтелектуальна активність, оскільки сама технологія учбового процесу активізує мислення його учасників незалежно від їх бажання. Залучаючись до креативної діяльності, учні вчаться критично мислити, вирішувати самостійно поставлені завдання на основі аналізу інформації, отриманої з різних джерел, брати участь в дискусіях, доводити правильність своєї думки, спільно вирішувати значимі проблеми.

Наприклад, інтерактивні технології – це навчання в діалозі, робота в парах і групах.

Майстер використовує на практиці таки методи, як робота в групах, робота в парах, мікрофон, навчая - вчуся, мозковий штурм, ажурна пилка. Спостереження за роботою учнів на уроці показало, що в процесі формування професійної компетентності учня шляхом впровадження продуктивних методів в навчально-виробничий процесі змінюється психологічний клімат на уроці. Урок перестає бути актом передачі інформації від майстра до учня, формуються нові стосунки, в яких вчитель і учень виступають в ролі партнерів під час досягнення однієї мети, кожен з яких вносить індивідуальний вклад. Учень при цьому переживає відчуття успішності.

Форма: опис досвіду, узагальнення:Схвалено методичною комісією з професій громадського харчування та ресторанного сервісу МППЛ (Протокол № 4, від 15.11.2012 р.), рекомендовано методичною радою ліцею (протокол №2, від .01.2013 р.)для вивчення та використовування майстрами в/н. Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області.
Опис досвіду роботи Старикової Алли Іванівни
«Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку в системі компетентнісно орієнтованої освіти».
Актуальність проблеми

В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Це складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.

Отже, потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство:

 Здібність навчатися усе життя;

 Комунікативність;

 Творчість та креативність;

 Самовдосконалення;

 Здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;

 Високий рівень самостійності особистості.

Тому актуальною стає проблема, над якою я працюю – «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку в системі компетентнісно орієнтованої освіти».

Обґрунтування досвіду

“Компетентнісний підхід ” - це спрямованість процесу навчання на формування та розвиток ключових (базових) та предметних компетентностей особистості. А тому окреслимо завдання які має вирішити сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентністного підходу в навчанні. Це зокрема:

 Підвищення рівня мотивації учнів;

 Використання суб’єктивного досвіду набутого учнями;

 Ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;

 Формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;

 Здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;

 Підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;

 Створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;

 Наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;

 Формування моральних цінностей особистості;

 Розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;

 Створення ситуації успіху.

Загальні компетентності повинні сформуватися в процесі навчання та містити знання, навички, досвід співвідносин, досвід діяльності. Всі компетентності взаємозалежні і пов’язані між собою, тому формувати їх ізольовано одну від одної на різних етапах уроку не можливо. Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає виконання учнями та учителем на уроках відповідних дій (додаток 1). Сучасні освітні технології та інтерактивні методи навчання, які формують ключові компетентності, надають навчанню природний характер, сприяють створенню в школі для дитини комфортного місця для активного громадського життя, а навчальна діяльність стає засобом реалізації потенціалу учня та розвитку особистих здібностей від рівня освітнього стандарту до творчості.

Ось чому доцільно обрати основні стратегічні напрямки діяльності.

Ознайомлення з передовим досвідом роботи видатних учителів, майстрів в/н особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження компетентнісного підходу в трудовому навчанні є сполучення таких, взаємодоповнюючих та охоплюючих широкий спектр бажаних змін, технологій:

 Новітні інформаційні технології;

 Технологія складання презентацій ( РРК, Microsoft Publisher, Microsoft )

 Особистісно-орієнтована технологія;

 Технологія формування творчої особистості

 Інтерактивні форми навчання

 Евристичні методи


Ідея досвіду

Інноваційні технології, які є провідними в моїй роботі (новітні інформаційні технології; складання презентацій ( РРК, Microsoft Publisher, Microsoft ),особистісно-орієнтована технологія; інтерактивні форми навчання, евристичні методи, технології креативного мислення учнів при проведенні уроків в/н та підготовки до КПР, шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність та є ключовими для реалізації компетентнісного підходу в навчанні.


Впровадження комплексної моделі навчання з опорою на передовий досвід

Фундаментом роботи є опора на активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування: навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує.

Основною частиною праці є напрям на індивідуалізацію навчання та розвиток творчої особистості. Ця частина роботи спрямована на розвиток індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей кожної дитини, сприяє самовизначенню, самореалізації та самовдосконаленню кожної особистості на ім’я «Учень».

А кульмінація роботи – це впровадження проектної технології та технології портфоліо, які є фінальним акордом в поєднанні усіх залучених технологій та дозволяють зробити висновки про дієвість всієї роботи.

Впровадження новітніх інформаційних технологій
Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності. Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні програми тощо.Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.

Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність А вчитель більше приділяє уваги особистій консультації у поточному інструктажі. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.


Впровадження

технологій формування творчої особистості

Головні вимоги до особистісно-орієнтованих технологій:

· Навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення, перетворення та узагальнення змісту суб’єктивного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання;

· Активне стимулювання учня до самоцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

· Конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу учневі вибирати його зміст, вид та форму при виконанні завдань;

· Виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується учень самостійно, стійко, продуктивно;

· Необхідно забезпечувати контроль і оцінку процесу учіння.

І. С. Якиманська доктор психологічних наук, профессор, зав. лабораторією психологичних основ проектування особистісно-орієнтованої системи навчання Інститута педагогічних інновацій РАО

 
Завдання учителя, як технолога навчального процесу - організувати його таким чином, щоб отримати найбільшу ефективність кожного уроку. Ефективне керівництво процесом навчання створює оптимальні умови для прояву самостійності, творчої активності, дозволяє здійснювати індивідуальний підхід. Грунтовна підготовка матеріально-технічної бази та дидактичного оснащення, також є неодмінною складовою ефективної організації навчального процесу.

З метою впровадження особистісно орієнтованої технології та технології формування творчої особистості у практику навчання розробляю посібники для самостійного опрацювання матеріалу учнями, дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки знань та наочне приладдя.

З робочими зошитами за розділом “ ” приймала участь у конкурсі “Калейдоскоп педагогічних та методичних ідей” (ІІІ місце в місті). На навчальний посібник «» (додаток 2) (автори Лебеденко С.Г, Ільницька Т.В.) зареєстровано авторські права та є узгодження з НМЦ міста. Маю на меті подальшу розробку посібників для інших ПТУ. На стадії завершення посібник для учнів І-ІІ курсів.


Принципи проектування і організації уроків за технологією розвитку творчої особистості:

· Знання - фундамент творчості;

· Суворий відбір учбового матеріалу;

· Багаторазові повторення;

· Різносторонній розвиток учня;

· Формування стійкого інтересу до дитини;

· Навчання грамотному виконанню робіт під керівництвом дорослого та самостійно;

· Індивідуальний підхід.

І. П. Волков учитель-новатор, кандидат педагогічних наук

 

Тільки один вид розумової діяльності — самоосвітня, є гарантією подальшого розвитку компетентності саморозвитку та самоосвіти, та підґрунтям для формування життєвих компетентностей. Намагаюсь організовувати навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували “готові” відповіді. Поступово впроваджую елементи групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим матеріалом, приділяю велику увагу дослідницькій та творчій роботі. Саме такі заняття спрямовані на те, щоб учні вчилися вести полеміку, обґрунтовувати власну позицію при обговоренні, що важливо для формування аналітичного мислення, розвитку особистості, а відтак — комунікативної компетентності. Вміння дитини самостійно працювати з інформаційними джерелами – це гарантія того, що усі виникаючі питання та отримані завдання дитина здатна вирішити сама.В залежності від досвіду дитини та ступеню її підготовки повинна ускладнюватись робота на уроках, зростати рівень самостійності учнів.

Практичні роботи, які потребують суворого дотримання технології, доречно виконувати за відеороликами і додавати виконання частини роботи за інструкційними картками самостійно. Наприклад, у спочатку виконується за відеороликом (репродуктивна діяльність), а після цього учні виконують другу частину роботи за інструкційними картками, робота ускладнюється тим, що учні повинні виконати цю ж роботу іншими типами ліній. Учні ІІІ к.виконують роботу самостійно за технологічними та інструкційними картами, отримуючи ще й додаткові творчі завдання. Якщо практична робота може виконуватись без суворого дотримання технології, тоді має сенс самостійне та творче виконання роботи.

Для розвитку самостійності та творчих здібностей великим стимулом є оцінка результатів: потрібно хвалити учня за кожну ініціативу, публікувати та презентувати його роботи загалу, робити персональні та групові виставки робіт, нагороджувати грамотами, дипломами тощо. По завершенню вивчення кожного розділу програми всі учні, які мають загальний результат вище 7 балів, отримують свідоцтво про успішне завершення вивчення розділу, учні, які продемонстрували відмінні результати, отримують дипломи. Починаючи з 6 класу, коли у дітей вже сформовано поняття “технологія”, та вони знайомі з технологічною послідовністю та вимогами до виконання різних видів практичних робіт, починаю впровадження взаємооцінювання та самооцінювання практичної діяльності за розробленими мною критеріями.

На мою думку, система оцінювання вимагає значного удосконалення, оскільки ми оцінюємо переважно знання та уміння учнів, а не рівень їх компетентностей. Впровадження проектної технології та технології портфоліо дає можливість відстежити, проаналізувати та оцінити саме розвиток формування компетентностей учнів (додаток 4).

 
Результатами впровадження сучасних освітніх технологій є:

• Стабільний рівень навчання на усіх щаблях навчання (100%) (додаток 5).

• Позитивна динаміка за показником «Якість знань».

• Активізація пізнавальної діяльності.

• Підвищення мотивації до навчання і компетентного вибору професійної діяльності.

• Розвиток навичок оціночної (самооціночної) діяльності.

• Оволодіння учнями ключовими компетентностями.

• Сформованість науково-дослідницьких навичок.

• Активна участь учнів в проектній діяльності та творчих конкурсах.

Результатами роботи є активна участь в конкурсах фахової майстерності з про професій , де вони з успіхом демонструють свої професійні здібності./Топор Вікторія—посіла 1 місце в обласному етапі конкурсу фахової майстерності з професії «Кондитер» /3 р./Розвиток креативного мислення учнів під час проведення уроків виробничого навчання та підготовки до кваліфікаційних пробних робіт

Актуальність проблеми

В умовах мінливого сьогодення перед ліцеєм постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Тому одним із пріоритетних напрямків політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, «Держава повинна забезпечувати … розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» .Отже, потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство:

 • Здібність навчатися усе життя;

 • Комунікативність;

 • Творчість та креативність;

 • Самовдосконалення;

 • Здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;

 • Високий рівень самостійності особистості.

Одним із вирішальних чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного мислення учнів. Тому актуальною стає проблема, над якою я працюю – «Формування професійної компетентності учня шляхом впровадження продуктивних методів в навчально-виробничий процес».
Основні поняття та історичні відомості
Що ж таке креативність?

креативність


описание: http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/42/41266/41266_html_m875b199.gifописание: http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/42/41266/41266_html_m5b7c0f47.gif


Сreative(англ.) Creation(лат.) описание: http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/42/41266/41266_html_m560f918f.gifописание: http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/42/41266/41266_html_m560f918f.gif

Творчий Створення 

За схемою бачимо, що термін «креативність» має подвійне значення: творчість і створення. Але треба пам’ятати, що творчість не завжди дає творчий результат, а креативність веде до створення творчого продукту.

Критерії креативності:

 • швидкість - кількість ідей, що виникають в одиницю часу;

 • оригінальність - здатність продукувати незвичні ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих;

 • гнучкість. Як зазначає Ранко, важливість цього параметра обумовлюється двома обставинами: по-перше, цей параметр дозволяє відрізняти індивідів, які виявляють гнучкість у процесі вирішення проблеми, від тих, хто проявляє ригідність в їх вирішенні, і по-друге, дозволяє відрізняти індивідів, які оригінально вирішують проблеми, від тих, хто демонструє неправдиву оригінальність.

 • чутливість - чутливість до незвичайних деталей, суперечностей і невизначеності, готовність швидко переключатися з однієї ідеї на іншу;

 • метафоричність - готовність працювати в абсолютно незвичайному контексті, схильність до символічного, асоціативного мислення, вміння побачити в простому складне, а в складному - просте.

 • задоволеність - підсумок прояву креативності. При негативному результаті втрачається сенс і подальший розвиток почуття.

Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення до початку 50 – х років ХХ ст. Піонером в області креативності вважають Дж. Гілфорда, який ототожнив поняття креативності та творчого мислення. Дослідження в галузі креативності проводилися вітчизняними (С.Медник, Д. Богоявленська, М. Гнатко, В. Дружинін, В. Козменко) та зарубіжними (Дж. Гілфорд, Е.Торренс, Ф. Бардон, Д. Харрінгтон) вченими.

Дивергентне мисленняце мислення людей, яким властивий пошук максимальної кількості варіантів вирішення проблеми.

Дивергентне мислення зазвичай притаманне творчим особистостям, схильним створювати нові комбінації з тих елементів, які інші використовують лише звичним чином. Показово, що особливостями такого мислення є: ПЛАСТИЧНІСТЬколи пропонується не одно, а декілька варіантів вирішення проблеми; РУХЛИВІСТЬ – легкість, з якою людина переходить від одного боку проблеми до іншого; ОРИГІНАЛЬНІСТЬ– нестандартність рішення.На сьогодні існує більше за сто означень креативності. Згідно з концепціями креативності Дж. Гілфорда (1969), Е. Торренса (1962), Д. Богоявленської (1983), креативність є загальною характеристикою особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистісної активності.

Дж. Гілфорд визначав , що «креативність – це процес дивергентного мислення». Однак він включав до структури креативності не тільки дивергентне мислення, але й здатність до перетворень, точність розв’язку та інші інтелектуальні параметри. Цим визначався позитивний зв'язок між інтелектом і креативністю.
У своїх працях Гілфорд виділяє шість параметрів креативності:

 • здатність до знаходження і постановки проблеми;

 • здатність до генерування великої кількості ідей;

 • гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей;

 • оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно;

 • здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;

 • здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.

Таким чином, він виділив один із аспектів креативності – креативне мислення – один із видів мислення, що характеризується створенням суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності з його створення. Новоутворення стосуються мотивації, мети, оцінок.

Деякі дослідники (Р. Стернберг, Т. Лубарт) виділяють загальні вимоги до процесу креативного мислення незалежно від проблеми, на яку він спрямований, а саме: зміна структури зовнішньої інформації та внутрішніх уявлень за допомогою формування аналогій і поєднання концептуальних прогалин; постійне переформулювання проблеми; застосування існуючих знань, спогадів і образів для створення нового та використання старих знань і навичок у новому ключі; використання невербальної моделі мислення; процес креативності вимагає внутрішнього напруження. Вважаю, що ці вимоги можна задовольнити в процесі пізнавальної діяльності. Але для розвитку креативного мислення учні повинні оволодіти та застосовувати прийоми розумової діяльності.
Обґрунтування досвіду

Основна ідея мого досвіду полягає у відмові від механічного перенесення знань, у проблемно-пошуковій діяльності учнів, які йдуть шляхом наукового дослідження до формування проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх розв’язання, формування понять та їх пояснення. Майстер в/н (викладач) здійснює супровід учнів, дає певні рекомендації, спонукає їх до творчої діяльності, демонструє певний спосіб дій. Креативне навчання передбачає індивідуально-орієнтовану роботу майстра в/н (викладача) з учнями.

Першочерговою задачею є розвиток у учнів здібностей до самостійного формування нових знань, умінь, способів дій.

Головним фактором креативного навчання є ініціативність учнів. При цьому учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт спілкування. Він відповідає за свою діяльність так само, як і майстер в/н (викладач) за свою. Не із кожного учня можна «зробити» креативну особистість.

Креативне навчання – це процес постійної співпраці майстра в/н (викладача) та учня. Навчальний процес організовується як живий контакт партнерів, зацікавлених один у одному та в справі, якою вони займаються разом.

Креативне навчання має характерну рису: навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач.

Працюючи над темою «Розвиток креативного мислення учнів під час пізнавальної діяльності», спираюся на активну модель навчання та частково на інтерактивну (робота в парах, групах), як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Використовую методи як традиційні так і інноваційні: дослідницький, частково – пошуковий, пояснювально–ілюстративний та проблемно-розвиваючий (на етапі підготовки дослідження). Детальну інформацію про ці методи та їх використання можна прочитати в моїх методичних розробках:


 • «Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання методики проблемного навчання» (2001-2004н.р.);

 • «Використання елементів інтерактивного навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання» ( 2004 - 2007н.р.);

 • «Компетентний підхід як шлях формування навчально-пізнавальної компетенції учнів на уроках» (2007-2009н.р.)

 • «Збірка методичних матеріалів: «Творчий підхід майстра виробничого навчання щодо підготовки учнів до кваліфікаційних пробних робіт». (2007-2009н.р.)

 • «Сутність технології активного навчання», 2010н.р.;

 • «Методика професійно-практичної підготовки фахівців за галузевою спрямованістю», 2010н.р.;

 • «Заходи з ліквідації прогалин успішності учнів на уроках спецдисциплін», 2011н.р.

 • «Формування професійної компетентності учня шляхом впровадження продуктивних методів навчально-виробничого навчання», 2012н.р.;

 • «Ефективність використання інноваційних технологій під час викладання предметів з професії громадського харчування», 2013н.р.;

 • Технологія застосування методів перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів та їх ефективність» 2013р.


У процесі педагогічної діяльності прийшла до висновку, що саме використання інтерактивних та інноваційних технологій, моделювання, аналіз виробничих ситуацій і вирішення професійних завдань, самостійна робота, дослідницька діяльність, участь у семінарах і диспутах, робота над проектами сприяють формуванню креативної особистості.

Використання комп’ютерних технологій на уроках виробничого навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики тощо.

Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у учнів бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє майстра в/н (викладача) від традиційного використання дошки.

Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.

Виробниче навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність А майстре в/н (Викладач) більше приділяє уваги особистій консультації у поточному інструктажі. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.У кожній навчальній темі виробничого навчання можна створити умови для креативної діяльності. За опитуванням учнів, найбільшу перевагу надаю роботі у групах та парах, що сприяє генерації різнопланових думок та ідей (іноді неймовірних). При цьому учні визначають, що колективна робота допомагає навчитися слухати та чути інших.

Наприклад: відкриті уроки виробничого навчання за темою «Приготування прісного тіста», «Приготування пирогів з дріжджового тіста», «Обробка бульбоплодів» і т.д.
Впровадження технологій формування креативної особистості

Головні вимоги до особистісно-орієнтованих технологій:

 • Навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення, перетворення та узагальнення змісту суб’єктивного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання;

 • Активне стимулювання учня до самоцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

 • Конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу учневі вибирати його зміст, вид та форму при виконанні завдань;

 • Виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується учень самостійно, стійко, продуктивно;

 • Необхідно забезпечувати контроль і оцінку процесу учіння.

І. С. Якиманська доктор психологічних наук, профессор, зав. лабораторією психологичних основ проектування особистісно-орієнтованої системи навчання Інститута педагогічних інновацій РАО

 


Завдання майстра в/н (викладача), як технолога навчального процесу - організувати його таким чином, щоб отримати найбільшу ефективність кожного уроку. Ефективне керівництво процесом навчання створює оптимальні умови для прояву самостійності, творчої активності, дозволяє здійснювати індивідуальний підхід. Ґрунтовна підготовка матеріально-технічної бази та дидактичного оснащення, також є неодмінною складовою ефективної організації навчального процесу.

З метою впровадження особистісно-орієнтованої технології та технології формування творчої особистості у практику навчання використовую: 1. посібники для самостійного опрацювання матеріалу учнями:

 • Збірник дидактичних матеріалів: «Опорні конспекти»;

 • Збірник дидактичних матеріалів: «Технологічні схеми»;

 • Збірник дидактичних матеріалів: «Навчаємося розглядати виробничі ситуації»;

 1. дидактичні матеріали до уроків (інструкційні, технологічні, інструкційно-технологічні картки, плакати, схеми та ін..);

 2. завдання для перевірки знань;

 3. наочне приладдя.

Тільки один вид розумової діяльності — самоосвітня, є гарантією подальшого розвитку компетентності саморозвитку та самоосвіти, та підґрунтям для формування життєвих компетентностей. Намагаюсь організовувати навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували “готові” відповіді. Поступово впроваджую елементи групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним матеріалом, приділяю велику увагу дослідницькій та творчій роботі. Саме такі заняття спрямовані на те, щоб учні вчилися вести полеміку, обґрунтовувати власну позицію при обговоренні, що важливо для формування креативного мислення, розвитку творчої особистості.


Принципи проектування і організації уроків за технологією розвитку творчої особистості:

 Знання - фундамент творчості;

 Суворий відбір учбового матеріалу;

 Багаторазові повторення;

 Різносторонній розвиток учня;

 Формування стійкого інтересу до учня;

 Навчання грамотному виконанню робіт під керівництвом дорослого та самостійно;

 Індивідуальний підхід.

І. П. Волков учитель-новатор,

кандидат педагогічних наук

 

Практичні роботи на виробничому навчанні, які потребують суворого дотримання технології, доречно виконувати за відеороликами і додавати виконання частини роботи за інструкційними картками самостійно. Наприклад, у темі відкритого уроку «Приготування прісного тіста та виробів з нього: локшини домашньої» спочатку виконується за відеороликом (репродуктивна діяльність), а після цього учні виконують другу частину роботи за інструкційними картками, робота ускладнюється тим, що учні повинні виконати цю ж роботу іншими типами ліній. Учні виконують роботу самостійно на кваліфікаційних пробних роботах за технологічними та інструкційними картами, отримуючи ще й додаткові творчі завдання (креативна діяльність). Якщо практична робота може виконуватись без суворого дотримання технології, тоді має сенс самостійне та творче виконання роботи. Наприклад: «Збірка методичних матеріалів: «Творчий підхід майстра виробничого навчання щодо підготовки учнів до кваліфікаційних пробних робіт».Для розвитку самостійності та творчих здібностей великим стимулом є оцінка практичних результатів за розробленими мною критеріями у Методичній розробці: «Технологія застосування методів перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів та їх ефективність»
Висновки
Під час роботи над темою, зіткнулася з факторами, які заважають прояву креативних (творчих) здібностей:

 • недостатній розвиток певних здібностей учнів;

 • наявність таких особистісних рис, як схильність до конформізму, острах виглядати смішним у своїх судженнях та діях, побоювання робити рецензії на відповіді чи дії інших учнів із-за відплати;

 • завищена оцінка значущості своїх власних ідей;

 • конфлікт двох типів мислення: критичного та творчого.

Подолати вищезазначені труднощі можна створенням в пізнавальній діяльності учнів ситуації успіху та відчуття правильності виконання задачі, що досягається наявністю відповідної мотивації, певним рівнем емоціонального збудження. Майстер в/н (викладач) має кожен урок будувати так, щоб в учнів постійно був стійкий інтерес до предмету та процесу пізнання, навчальна активність, бажання творити і пізнавати. Саме креативне навчання цьому й сприяє.

Результатами впровадження сучасних освітніх технологій є:


 • Стабільний рівень навчання на усіх щаблях навчання.

 • Позитивна динаміка за показником «Якість знань».

 • Активізація пізнавальної діяльності.

 • Підвищення мотивації до навчання і компетентного вибору професійної діяльності.

 • Розвиток навичок оціночної (самооціночної) діяльності.

 • Оволодіння учнями ключовими компетентностями креативного навчання.

 • Сформованість науково-дослідницьких навичок.

 • Активна участь учнів в проектній діяльності та творчих конкурсах.

Результатами роботи є активна участь учнів в різноманітних творчих конкурсах, де вони з успіхом демонструють свої таланти. Топор Вікторія - посіла 1 місце в 2-му етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кондитер».

Таким чином використання сучасних освітніх технологій відкрило нові можливості для реалізації потреб особистості в розвитку творчого потенціалу, сприяло формуванню ключових компетентностей, дозволило стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах.Використана література


 1. Богоявленська Д.Б. Інтелектуальна проблема творчості. Ростов-на-Дону, 1983.

 2. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей. М.: «Академія», 2002.

 3. Дружинін В.М. Діагностика загальних пізнавальних здібностей. - М.: «ІП РАН», 1997.

 4. Дружинін В.М. Проблеми загальних здібностей (інтелект, здатність до навчання, креативність) - СПб.; Пітер,2007.

 5. Торшина К.А. Сучасні дослідження проблеми креативності в зарубіжній психології. М. 1997.

 6. Тунік Є.Є. Діагностика креативності. Тест Торренса. Методичне керівництво. СПб.: Иматон, 1998.

 7. Станіслав Райх «Психодіагностика креативності (оглядова стаття)» Київ. 2011 - 6 с.Методична діяльність протягом міжатестаційного періоду

- очолює методичну комісію з професій громадського харчування та ресторанного сервісу.

Робота над проблемною темою /2009-2014 н.р./:

- «Формування професійної компетентності учня шляхом

впровадження продуктивних методів в навчально-виробничий процес».

Теми виступів на педчитаннях:

2010 р. «Компетентнісний підхід до проведення уроків в/н»;

2011 р.«Тестовий контроль НДУ професійно-практичної підготовки за галузевою спрямованістю».(Розробка тестів різного рівня засвоєння.)- додається РРК»;

2012 р. :«Впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій в навчальний процес»;

2013 р. :«Технологія застосування методів перевірки й оцінки знань, умінь,навичок та їх ефективність». Презентація портфоліо МК

Теми виступів на педрадах : 2012 р. «Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності педагогів», 2013 р.«Аналіз комплексного методичного забезпечення уроків МК».

Теми виступів на семінарах: «Продуктивна педагогічна діяльність педагогів і начальна діяльність учнів», « Компетентнісний підхід до проведення уроків виробничого навчання» / 2010 р./, «Формування професійної компетентності учня”-РР» /2010 р./, «Комунікативні компетенції» /2010 р./, « Інтелект як психолого-педагогічна проблема» /2011 р./, «Створення в ліцеї єдиної системи виховання в навчальної групі» /2011 р./, «Рефлексія та дебрифінг» /2012 р., «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів у підвищенні рівня якості знань» /2013 р./, «Виховний та розвивальний потенціал інтерактивного навчання» /2013 р./.

І.Перелік методичних розробок за міжатестаційний період:
- Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання методики проблемного навчання ” (2001-2004 н.р.);

- “Використання елементів інтерактивного навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання ”( 2004 - 2007 н.р.);

- «Компетентнісний підхід як шлях формування навчально - пізнавальної компетенції учнів на уроках» (2007-2009 н.р.)

- «Збірка методичних матеріалів: «Творчий підхід майстра виробничого навчання щодо підготовки учнів до кваліфікаційних пробних робіт».(2007-2009 н.р.)

- «Формування професійної компетентності учня шляхом впровадження продуктивних методів навчально-виробничого навчання» 2012 р.

- Технологія застосування методів перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів та їх ефективність» 2013 р.

ІІ. Перелік методичних розробок відкритих уроків виробничого навчання за міжатестаційний період:
”Приготування бутербродів”,/12.04.2006р/;

- “Приготування дріжджового тіста та виробів з нього”,/12.04.2007р., ІІк/;

- Приготування штучних бісквітних тістечок Буше з масляним кремом”,2008;

- Приготування бісквітна-кремових тортів», /2008 р./;

- “Обробка бульбоплодов” І курс, гр.КК12,/ 29.10.2009р/,

- Приготування пирогів відкритих, напіввідкритих, закритих",/ 2010р./

- Приготування прісного тіста: лапша домашня., 2013 р.
ІІІ. Перелік методичних розробок відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної підготовки за міжатестаційний період:
- “Приготування помадки основної”ІІІ к./ 13.02 2008р/;

- "Приготування бісквітно-кремового торту "Кава", /2008р."/;-Приготування виробів з пісочного тіста , /2012р./

- «Приготування заварного тіста та виробів з нього. /2013 р/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка