Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка9/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Змістовий модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства. Вступ. Сучасні погляди на структуру науки про документ. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації.

Змістовий модуль 2. Основи теорії документа. Методологічні основи знань про документ. Визначення терміна «документ». Властивості, функції й ознаки документа. Інформаційні та матеріальні рівні документа Комунікаційні можливості документа

Змістовий модуль 3. Організація створення документа. Види структур і реквізити документа (4 год.). Розвиток класифікації документів Комплексна схема класифікації документів. Особливості машиночитаних документів.

Змістовий модуль 4. Документація офіційного походження. Видання як вид документа. Системи документації офіційного походження, їх характеристика. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань. Типологічні ознаки електронних видань. Книга як вид документа. Періодичні та продовжувані видання.

Змістовий модуль 5. Ідеографічні та іконічні документи. Картографічні та музичні документи. Ізографічні документи. Аудіовізуальні документи

10. Рекомендовані джерела та література:  • Закон України «Про внесення змін до закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 3-23.

  • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Голос України. – 1992. – 8 грудня.

  • Закон України «Про інформацію» // Голос України. – 1992. – 13 листопада.

  • Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. – 1993. – 23 липня.

  • Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» // Архіви України. – 1993. – № 4-6. – С. 4-15.

  • ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.

  • ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

  • ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К., 1994.

  • ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

  • ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-07. – К., 1994.

  • ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994.

  • ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994.

  • ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995.

  • ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995.

  • ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К., 2000.

  • ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К., 2000.

  • ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К., 2003.

  • Галузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

  • Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання, КОО, 2007. – 460 с.

  • Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учеб. для вузов. – 5-е изд., стереотип. – К.: Знання, 2006. – 459 с.

  • Палеха Ю. І, Леміш Н. О. Загальне документознавство : Навч. посібник: – К. : Ліра-К-2008. – 395с.

  • Швецова-Водка Г. Документознавство : Навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

  • Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К. : ДАКККіМ, 2003. – 100 с.

  • Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К. : ДАКККіМ, 2004. – 212 с.

  • Зиновьева Н. Б. Документознавство : Учебно-методическая помощь. – М., 2003. – с. 208

  • Комова М. В. Документознавча термінологія. – Л. : Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 167 с.

  • Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : Навч. посібник. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.;

  • Науково-технічна термінологія : Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 – Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К. : ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с.

  • Отле П. Библиотека, библиография, документація : Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М. : ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с.

  • Столяров Ю. Документный ресурс : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : Либерея, 2001. – 149с.

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • індивідуальний - написання статей, тез на науково-практичні конференції, анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни.

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХХ. Назва дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3 Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 6

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • предмет, завдання і зміст дисципліни;

 • теоретико-методологічні основи предмету;

 • історію становлення і розвитку теоретичних основ менеджменту соціальної роботи;

 • основні теорії менеджменту соціальної роботи;

 • особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи.

Студенти повинні уміти:

 • орієнтуватись в сучасних теоріях менеджменту соціальної роботи, їх витоках та сутності;

 • вирішувати практичні професійні завдання в умовах сучасної соціальної політики України;

 • обґрунтовувати свою громадську позицію, світогляд на підставі вимог чинного законодавства;

 • орієнтуватися в системі соціальної і пояснювати проблеми їх вирішення

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Основи кадрового менеджменту», «Соціальна робота в закладах освіти».

10. Зміст навчальної дисципліни

Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інструмент менеджменту соціальної роботи. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи

11. Рекомендовані джерела та література:  • Гуменик В. І. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / В. І. Гуменик, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с.

  • Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник : Навчальний посібник. – К., 2001.

  • Збірник наукових праць (менеджмент організацій і адміністрування, психологія праці та управління, управління персоналом та економіка праці) / упоряд. О. Ю. Вілкова, Л. Г. Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 262 с.

  • Основи менеджменту: конспект лекцій / В. С. Удовенко; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : 2008. – 180 с.

  • Основи менеджменту та адміністрування : підручник / Є. О. Снітко, Є. Є. Завгородній; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. — 279 с.

  • Порівняльна характеристика менеджера та спеціаліста соціальної роботи. Професіоналізм менеджменту соціальної роботи. Социальный менеджмент / под ред. В. Н. Иванова. – М., 2001.

  • Социальный менеджмент : Учебн. пособие/ под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева. – М., 2001.

12. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

13. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

14. Мова навчання. Українська.
XXХХІ. Назва дисципліни «Основи кадрового менеджменту»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6 Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

7. Результати навчанняСтуденти повинні знати:

 • предмет, завдання і зміст дисципліни «Основи кадрового менеджменту»;

 • теоретико-методологічні основи кадрового менеджменту;

 • історію становлення і розвитку підходів у кадровому менеджменті та технологій управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами;

 • технології та методи управління персоналом;

 • основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації та соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору і розстановки кадрів; організації діловодства з використанням електронно-обчислювальної техніки;

 • основні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляхи їх удосконалювання;

 • принципи кадрової політики, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

 • систему професійного просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів;

 • особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі управління персоналом;

 • психологічні та технологічні основи добору і перевірки персоналу;

 • зміст і послідовність дій менеджера з персоналу в процесі розробки кадрової політики і стратегії підприємства, планування й організації управління персоналом.

Студенти повинні уміти:

 • розробляти фірмову кадрову політику, планувати і прогнозувати кадрову роботу, визначати чисельність і склад працівників, кадрові потреби;

  • оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і майстрами, організовувати навчання персоналу, планувати й організовувати ділову кар'єру персоналу;

 • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, управління мобільністю персоналу на виробництві;

 • координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у галузі ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактора;

 • управляти трудовою дисципліною, організацією обліку ефективного використання робочого часу, організацією управління вивільненням працівників і плинністю персоналу;

 • формувати організаційну культуру підприємства і кадрового менеджменту, використовуючи світовий досвід управління персоналом і враховуючи особливості національної ділової культури і менталітет народу;

 • планувати і організовувати особисту діяльність, використовувати в ній основні принципи управління, застосовуючи залежно від ситуації найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Українська мова за п/с», «Основи економіки», «Психологія», «Вступ до спеціальності».

9. Зміст навчальної дисципліни

Основні поняття і категорії кадрового менеджменту. Кадровий менеджмент у системі сучасного менеджменту. Кадровий менеджмент як наука і навчальна дисципліна. Система управління і організації роботи з персоналом. Кадрова політика організації. Планування і прогнозування трудових ресурсів і роботи з персоналом. Професійна орієнтація. Кадровий потенціал управління. Технології управління персоналом. Управлінська діяльність персоналу організації. Кадровий менеджмент і національна ділова культура. Психологічні та психотехнологічні основи добору і перевірки персоналу. Оцінювання результатів діяльності персоналу кадрових служб. рганізація діловодства. Обробка кадрової інформації

10. Рекомендовані джерела та література:  • Гуменик В. І. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / В. І. Гуменик, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с.

  • Збірник наукових праць (менеджмент організацій і адміністрування, психологія праці та управління, управління персоналом та економіка праці) / упоряд. О. Ю. Вілкова, Л. Г. Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 262 с.

  • Кучеренко Д. Г. Управління персоналом: практикум / Д. Г. Кучеренко, Н. П. шморгун. К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 237 с.

  • Основи менеджменту: конспект лекцій / В. С. Удовенко; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : 2008. – 180 с.

  • Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 2-ге вид., випр. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 336 с.

  • Рульєв В. А. Управління персоналом: Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХХІI. Назва дисципліни «Самоорганізація особистості»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.6

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н. (к. соц. н., к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • наукові основи самопізнання, саморозвитку, самовизначення, самовиявлення та самореалізації особистості студента;

 • суть людини як біосоціальної, інформаційно відкритої, цілеспрямованої, імовірнісної, самодіяльної та самоорганізуючої розумної істоти.

Студенти повинні уміти:

 • застосовувати системи спеціальних знань про людину, її природу, можливу еволюцію її психології, особливості особистісної самоорганізації;

 • володіти техніками позитивного самовпливу й конструктивного впливу на соціум та окремих індивідів;

 • набути академічних, організаторських здібностей і вмінь тощо

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Основи економіки».

9. Зміст навчальної дисципліни

Поняття про самоорганізацію та самоорганізуючі системи. Особливе місце людини в них. Природничо-наукові основи самоорганізації особистості. Визначальні компоненти та складові частини самоорганізації особистості. Розвивальні компоненти та складові самоорганізації особистості. Аналітично-коригувальний потенціал самоорганізації особистості. Інтелект, інтерес, інстинкт та інтуїція – виконавчий апарат самоорганізації людини. Роль психічних процесів людини в самоорганізації її особистості. Воля – діяльна сторона самосвідомості та практичного самовиявлення. Діяльність – головна умова неперервного процесу вдосконалення СОЛ. Розвиток та саморозвиток здібностей людини. Суть пізнання. Розвиток мислення та виховання інтелекту. Темперамент і характер людини як динаміка та спосіб самоорганізації індивіда. Залежність характеру самореалізації особистості від рівня її самоорганізації. Психологічні основи спілкування і проблема самопрезентації особистості. Капутологія – важливий аспект самоорганізації особистості. Самоорганізація особистості – мистецтво життєтворчості

10. Рекомендовані джерела та література: • Аверін М. Метод самоорганізації особистості та його соціально-педагогічні перспективи // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін. – К. : Контекст, 2000. – 336 c.

 • Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості: Навч. посіб. – К. : Видавничий дім «Слово», 2011. – 168 с.

 • Грецов А.Г. Психологические тренинги с подростками. - СПб.: Питер, 2008.-368 с.

 • Казакова Т. В. Синергетический поход к проблеме самоосуществления человека / Татьяна Викторовна Казакова // Фундаментальные исследования. – 2008. – №5. – С.24-26.

 • Варій М.Й. Психологія особистості: навч. пос. – К.: центр учбової літ-ри, 2008. – 592с.

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент:навч. посіб./за заг. ред. М. В. Артюшиної.– К.:КНЕУ, 2008.– 336 с.

 • Практикум з психології: навч. посібник /укладачі: Г. М. Дубчак, Н. Г. Рудюк. – Чернівці: Рута, 2006. – 360 с.

 • Crossley L.M.Introducing narrative psychology. Self, trauma and the construction of meaning. – philadelphia: Buckingham, 2000.

 • Blatner A.postmodernizm and psychotherapy goals // Individual psychology. – 1997. – № 53 (4). – p. 476– 482.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХХVІ. Назва дисципліни «Персонологія»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н. (к. соц. н., к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • специфіку соціально-психологічного підходу до розуміння особистості,

 • методи досліджень і оцінювання в персонологіїі,

 • основні поняття персонології, загальні принципи диференційно-психологічного аналізу,

 • індивідуальну специфіку психічних, емоційних і регулятивних процесів, параметри індивідуальності людини, компоненти індивідуального стилю діяльності,

 • особистісні відмінності, статеві й гендерні відмінності, соціоекономічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності,

 • типології та класифікації індивідуальних відмінностей.

Студенти повинні уміти:

 • використовувати знання для пояснення поведінки особистості у різних ситуаціях, на різних етапах розвитку;

 • прогнозувати наслідки процесів розвитку структури особистості у конкретних умовах;

 • розуміти сутність та психологічну структуру особистості, умови її розвитку та формування;

 • визначати основні методологічні принципи та методичні прийоми дослідження особистості в межах різних підходів та концепцій.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Вікова психологія» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліни

Персонологія як наука про особистість. Основні компоненти теорій особистості: структура особистості, мотивація, розвиток особистості, психопатологія, психічне здоровіє, система психитерапевтичного впливу. Уявлення про психологічну структуру особистості. Різні підходи до розуміння особистості в психології: 1) виділення в особистості сукупності рис; 2) визначення типів особистості; 3) створення топографічної структури особистості; 4) теорії компонентів.

Теорії розвитку особистості: 1) стадіальна модель розвитку; 2) модель взаємин між батьками і дитиною як значимого фактору в розумінні проблеми розвитку; 3) визначення основних внутрішніх та зовнішніх детермінант розвитку; 4) визначення перспектив подальшого розвитку та ін. Основні критерії оцінки теорій особистості: верифікація, евристична цінність, внутрішня узгодженість, економність, широта охоплення, функціональна значущість. Основні поняття, що дозволяють описувати особистість у різних психологічних теоріях: свобода – детермінізм, гомеостаз – гетеростаз та ін.

Феноменологія людських відмінностей. Основні поняття персонології. Передумови розвитку вчення про відмінності між людьми. Універсальні дихотомії людинознавства у диференційній психології. Ієрархічна структура суб’єкта взаємодії зі світом. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. Формоутворюючі компоненти структури індивідуальності. Елементи гештальта і їх інтеграція в цілісну структуру. Інтраіндивідуальні та інтеріндивідуальні відмінності. Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності.

Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ. Індивідуальна специфіка психічних, емоційних та регулятивних процесів. Соціо-економічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності. Статеві та гендерні відмінності. Типології та класифікації індивідуальних відмінностей.

10. Рекомендовані джерела та література:


 • Варій М. Й. Психологія особистості [Текст] : Навч. посібник для вузів / М. Й. Варій. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

 • Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка : Підручник. – Вінніця, 2004. – 704 с.

 • Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. Загальна психологія : Практикум : Навч. посіб. 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 280 с.

 • Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 248 с.

 • Величковский Б.М. Основы психологии познания : в 2т. - Т. 1 – М. : Смысл : Академия, 2006. – 448 с.

 • Мироненко И. А. О классификации концепций личности и имплицитных основаниях психологических теорий [Текст] / И.А. Мироненко // Вопросы психологии. – 2006. – №4. – С. 95-105.

 • Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб. : Питер, 2002. – 592 с.

 • Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – СПб. : Питер, 2004. – 384 с.

 • Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. – СПб. : Питер, 2003. – 651 с.

 • Хегенхам Б., Олсон М. Теории научения. – СПб. : Питер, 2004. – 474 с.

 • Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). – СПб. : Питер, 2005. – 607 с.

 • Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. – СПб. : Питер, 2002. – 480 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий - екзамен

13. Мова навчання. Українська.
XXХХІV. Назва дисципліни «Людина в сучасному соціумі»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.1

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н. (к. соц. н., к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • про сутність та походження людини;

 • особливості функціонування людини в різних сферах життя;

 • особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

 • важливість етичних принципів та норм спілкування для культурного розвитку людини;

 • особливості негативного впливу факторів соціального середовища на особистість;

 • форми суспільної свідомості;

 • основні концептуальні підходи до визначення поняття «Нація»;

 • сутність держави та її роль у життєдіяльності суспільства.

Студенти повинні уміти:

 • аналізувати різні фактори впливу суспільства на особистість;

 • керувати власною поведінкою в різних життєвих ситуаціях;

 • будувати стосунки зі спеціалістами різних рівнів;

 • формувати життєві плани особистості;

 • класифікувати міжособистісні конфлікти та знаходити шляхи їх вирішення;

 • визначати види та форми людської діяльності .

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Політологія», «Історія української культури», «Соціологія», «Психологія», «Психологія особистості».

9. Зміст навчальної дисципліни

Людина як предмет наукового дослідження. Походження та становлення людини. Стратегія життя людини. Життєвий цикл та його етапи. Сутність і структура людської діяльності. Регуляція та організація діяльності людини. Духовний світ людини. Людина в комунікативному просторі. Становлення та соціальне самовизначення людини. Суспільство як результат взаємодії людей та людських об’єднань. Роль природних чинників в існуванні та розвитку суспільства. Духовне життя суспільства. Особливості соціальної сфери суспільного життя. Спілкування та його роль у житті людей. Професійна культура спілкування та діловий етикет. Політичні засади суспільного існування. Вплив політичної системи на життя особи. Сім’я та її роль в суспільстві. Сімейні конфлікти та їх наслідки. Суспільні виміри сучасного життя. Доля людини в XXI столітті. Особливості соціально-економічної сфери суспільного життя в

країні.


10. Рекомендовані джерела та література:

 • Вілков В. Людина і світ. – Харків, 2001. – 260с.

 • Вілков В. Ю., Салтовський О. І. Людина і світ : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352с.

 • Діденко В. Ф. Людина і світ : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2001. – 229с.

 • Людина і суспільство: Підручник / Р. А. Арцишев-ський, С. О. Бондарук, С. С. Возняк. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 416с.

 • Павленок П. Д. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / П. Д. Павленок. – М., 2006.

 • Чернецкая А Л. Технология социальной работы / А. Л. Чернецкая. – Ростов н /Д, 2006.

 • Методика и технологии роботы социального педагога: Учеб. пособие для студ. / Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др. под ред. М. А. Галагузовой. – М., 2002.

 • Прийомна сімя: методика створення соціального супроводу : Науково-методичний посібник / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєв та інш. – К. : Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92с.

 • Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : зб. док. – К. : Столиця, 1998. – Ч. 1. –248 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХХV.Назва дисципліни «Історія та теорія соціології»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1,2

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • першоджерела, основні теорії і концепції теоретичної соціології;

 • мати уяву про взаємодію різних шкіл соціологічної думки.

Студенти повинні уміти:

 • вільно читати, розуміти і коментувати першоджерела, що рекомендуються до даного курсу, використовувати їх зміст і основні ідеї при аналізі соціологічних проблем, а також проблем світового суспільного розвитку, соціальної практики й науки;

 • демонструвати та аргументувати свої погляди;

 • бути здатним до проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, психологія і педагогіка.

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціологія як наука. Структура теоретичної соціології. Природничі та соціальні фактори життя суспільства. Культура як специфічна форма соціального бутя людини. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура як елемент соціальної системи. Соціальні інститути та організіції як елементи соціальної системи. Особа в соціальній системі. Історія соціології як наука. Становлення і розвиток соціального знання в Стародавньому світі. Соціальне знання Середньовіччя і епохи Відродження. Соціальні вчення Нового часу (ХVІІ – поч. ХІХ ст.). Становлення системи суспільствознавства. Розвиток емпіричних, демографічних і статистичних досліджень. Виникнення і розвиток соціології XIX – поч. ХХ ст. Соціологічний натуралізм. Соціологічна думка в Україні. Становлення і розвиток соціологічної науки в Росії. Емпіричні соціальні обслідування в ХІХ ст. Антинатуралістична реакція в західній соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст. Формування теорій соціальної дії. Проблеми соціальної екології, праці і управління в американській соціології 20-60-х років ХХ ст. Розвиток німецької соціологічної думки в 20-60-ті роки ХХ ст. Соціологічна думка Франції 20-х –60-х років ХХ ст. Структурний функціоналізм та його альтернативи. Феноменологічна соціологія і етнометодологія. Новітні напрямки розвитку соціологічної теорії.

10. Рекомендовані джерела та література: • Батыгин Г. С., Подвойский Д. Г. История социологии : Учебник. – М. : Высшее Образование и Наука, 2007. – 448 с.

 • Бачинин В. А., Сандулов Ю. А. История западной социологии : Учебник – СПб. : Лань, 2002. – 383с.

 • Гофман А. Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М. : Наука, 2003. – 784 с

 • Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. – М. : Книжный Дом «Университет», 2008. – 240 с.

 • Данилов А. Н. Методологические проблемы периодизации истории социологии // Социс. – 2010. – № 10. – С.114-121.

 • Западная экономическая соціологія : Хрестоматия современной классики. – М. : РОССПЭН, 2004. – 680 с.

 • История теоретической социологии. Предыстория социологии : Учебное пособие для вузов. – М. : Гаудеамус, 2010. – 274 с.

 • История теоретической социологии. Социология XIX века. От появления новой науки до предвестников ее первого кризиса: Учебное пособие для вузов. – М.: Гаудеамус, 2010. – 370 с.

 • История теоретической социологии. Начало XX века. Первый общетеоретический кризис социологии: Учебное пособие для вузов – М. : Гаудеамус, 2010. – 354 с.

 • История теоретической социологии. XX век. Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризисна : Учебное пособие для вузов – М. : Гаудеамус, 2010. – 308 с.

 • История теоретической социологии. Социология второй половины XX - начала XXI века : Учебное пособие для вузов – М. : Гаудеамус, 2010. – 526 с.

 • Кравченко А. И. История отечественной социологии : учеб. пособие. – М. : Акад. Проект, 2005. – 620с

 • Историческая социология. – М. : Канон, 2009. – 320 с.

 • Бергсон А. Два источника морали и религии / А. Бергсон. – М. : КДУ, 2010. – 288 с.

 • Бызов Л.Г. Переосмыслить основы. К выходу книги лекций Теодора Адорно «Введение в социологию» // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. – 2010. – №2

 • Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – 400 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.

XXХХVІ. Назва дисципліни «Методи соціальних досліджень»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати: • об’єкт, предмет і метод соціологічної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • основні принципи організації досліджень в соціальній сфері;

 • сучасну методологію наукових досліджень у галузі соціальної роботи;

 • особливості практики соціальної роботи в контексті соціальної політики;

 • методику оформлення результатів проведених соціальних досліджень.

Студенти повинні уміти:

 • володіти соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності;

 • на основі сучасних методів, організовувати отримання, обробку та зберігання наукової інформації з проблем соціальної роботи;

 • формулювати й вирішувати завдання, що виникли в процесі науково-дослідницької діяльності;

 • обирати адекватні щодо ситуації методи дослідження, модифікувати старі та розробляти нові методи за потребою.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», «Соціальна робота у закладах освіти», «Технології соціальної роботи», «Спеціалізовані служби в соціальній сфері».

9. Зміст навчальної дисципліни

Особливості методів соціальних досліджень. Планування та організація соціальних досліджень. Планування емпіричного соціологічного дослідження. Специфіка емпіричної (прикладної) соціології. Програмування соціологічного дослідження. Вибірка в соціологічному дослідженні. Методи збирання даних у кількісних.соціологічних дослідженнях. Метод опитування. Аналіз документальних джерел. Метод спостереження. Соціальний експеримент. Тестові процедури в соціологічних дослідженнях. Методи збирання даних в якісних соціологічних дослідженнях. Якісні методи в соціології. Індивідуальні (глибинні) інтерв’ю. Сфокусоване групове інтерв’ю.

10. Рекомендовані джерела та література: • Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн.2 Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент. / Отв. ред. Андреенков В. Г., Маслова О. М. – М. : Наука, 1990.

 • Ньюман Л. Полевое исследование.// ж-л Социологие исследования, М. 1999, № 4.

 • Ноэль. Э. Массовые опросы. – М, 1998.

 • Основы прикладной социологии / Под. Ред. Шереги, Горшкова. – М, 1995.

 • Паниотто В. И. Качество социологической информации. – К., 1986.

 • Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К., 1982.

 • Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М, 1998.

 • Социологический справочник /под ред. В. И. Воловича – К., 1990.

 • Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. / Под ред. Г. В. Осипова – М., 1979.

 • Татарова Г. Методология анализа данных в социологических исследованиях. – М., 1998.

 • Экспертные оценки в социологических исследованиях. – К., 1990.

 • Ядов В. Стратегия социологического исследования. – М. 1998.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
XXXХVІІ. Назва дисципліни «Соціальна статистика»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 7

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. екон. н., доцент

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні поняття про соціальні процеси та їх вплив на стан і розвиток суспільства,

 • методи статистичного аналізу і прогнозування досліджень соціальних процесів,

 • дослідження й визначення закономірностей та тенденцій розвитку соціальних процесів у суспільстві

Студент повинен уміти:

 • спланувати дослідження, організувати збирання, обробку та аналіз статистичної інформації,

 • робити узагальнення і висновки, а також пропозиції щодо прийняття управлінських рішень.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: вища математика.

9. Зміст навчальної дисципліни:

Предмет, завдання соціальної статистики. Статистика чисельності, складу та рівня життя населення. Статистика освіти. Статистика трудових ресурсів, зайнятості та умов праці. Статистика доходів споживання, рівня життя населення. Статистика охорони здоров’я й медичного обслуговування. Статистика житлових умов житлово-комунального обслуговування. Статистика навколишнього середовища. Статистика бюджетів часу населення та дозвілля. Статистика суспільного життя і вивчення громадської думки. Статистика громадського порядку і безпеки.

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» від 13.07.2000 р.№ 1922-III. // Статистика України. – 2000. – №4. – С. 99-108.

 2. Указ Президента України від 19 січня 2004 року № 60/2004 «Про Державний комітет статистики України» // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 16.

 3. Положення про Державний комітет статистики України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №924 // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 131.

 4. Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: Указ Президента України та Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1993 року. – №326.

 5. Елисеева И. И. Общая теория статистики / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика – 2006.

 6. Захожай В. Б. Статистика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, І. І. Попов. – К. : МАУП – 2006. – 536 с.

 7. Кушнір Н. Б. Статистика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В / – К. : Центр учбової літератури – 2009. – 208 с.

 8. Лугінін О. Є. Статистика : підручник 2-е видання, перероблене і доповнене. / О. Є. Лугінін – К. : Центр учбової літератури – 2007. – 608 с.

 9. Мармоза А. Т. Статистика підручник. / А. Т. Мармоза. – К. : КНТ – 2009. – 896 с.

 10. Моторин Р. М. Статистика для економістів: навч. посібник / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовский – К.: Знання – 2009. – 430 с.

 11. Опря А. Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань) : навч. посібник / А. Т. Опря. – К. : Центр навчальної літератури – 2005. – 468 с.

 12. Салин В. Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-зкономического профиля : учебник / В. Н. Салин, З. Ю. Чурилова – М. : Финансы и статистика – 2006. – 480 с.

 13. Уманець Т. В. Загальна теорія статистики : навч. посібник / Т. В. Уманець – К. : Знання – 2006. – 238 с.

 14. Щурик М. В. Статистика : навч. посібник. – 2-ге видання, оновлене і доповнене / М. В. Щурик – Львів : «Магнолія – 2006» – 2009. – 545 с.

 15. Єріна А. М. Теорія статистики : практикум 6-те видання / А. М. Єріна, З. О. Пальян – К. : Знання – 2008. – 255с.

 16. Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич – К., 2010. – 239 с.

 17. Мятковський С. О. Теорія статистики : тести та задачі для самостійної роботи. Частина І. / С. О. Мятковський, О. Р. Морець – Львів : ЛНУ імені Івана Франка – 2007. – 100 с.

 18. Мятковський С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Мятковський, О. Р. Морець – К. : Знання – 2010. – 534 с.

 19. Попова В. Д. Методичні рекомендації з обліку і аналізу статистичної інформації : Навчально методичний посібник / В. Д. Попова. – Чернівці : Ратуша –2000.

 20. Попова В. Д. Навчальний наочний посібник з курсу «Теорія статистики» / В. Д. Попова, В. В. Прядко. – К. : РВЦНУХТ – 2005.

 21. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук – К. : ЦУЛ – 2009. – 442 с.

 22. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 23. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 24. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 25. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 26. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 27. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

 28. www.bucoda.cv.ua Офіційний сайт Чернівецької області.

 29. www.uazone.net інформаційний сервер про Україну.

 30. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 31. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 32. www.dev.lac.lviv.ua/lib – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 33. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. І. А. Максимовича

 34. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 35. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 36. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 37. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
XXXХVІІІ. Назва дисципліни «Основи красномовства»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. філол. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні положення теорії красномовства, закони риторики;

 • історію риторики, великих ораторів минулого і сучасності;

 • положення, зміст і значення риторичних засобів та прийомів для успішного виступу;

 • загальні ознаки мовної культури: правильність і багатство мови, стислість, ясність, точність, емоційність та елементи художності в мові: образність, інтонаційну виразність, вміти їх поєднувати в виголошенні промови.

Студенти повинні уміти:

 • оперувати отриманими знаннями з даного курсу та застосовувати отримані навички в подальшому навчанні та житті;

 • розуміти взаємозв’язок риторики з будь-якими проявами і змінами, що відбувалися і відбуваються в суспільстві у певну епоху і вміти проаналізувати, який вплив мала і має риторика на ту чи іншу сферу людського життя;

 • володіти технікою мовлення як необхідною передумовою словесної дії і правильно нею користуватися (управляти диханням в процесі мовлення, читання, володіти правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови);

 • користуватися засобами логіко-емоційної виразності мовлення в тому числі і позамовних (поза, жест, міміка) ;

 • володіти прийомами полемічної майстерності;

 • кваліфіковано виконувати завдання щодо написання та виголошення промови в залежності від мети, завдання, місця, часу виступу, з урахуванням складу аудиторії, її особливостей;

 • розробляти конкретні правила спілкування з різними віковими категоріями населення;

 • розв’язувати можливі конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю соціального працівника, застосовуючи набуті навички з основ красномовства.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: українська мова за п/с.

9. Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Нариси з історії красномовства. Риторика як предмет вивчення. Види красномовства. Мистецтво задуму промови, пошук і знаходження конструктивних ідей. Диспозиція (архітектоніка) промови. Вчення про стилі і фігури як вчення про принципи і засоби фігурального вираження думки у мові. Прикладна риторика. Ораторське мистецтво як вербальний і невербальний засіб спілкування. Місце ораторського мистецтва у професійній діяльності соціального працівника. Суперечка. Прийоми маніпулювання в суперечках. Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми

10. Рекомендовані джерела та література:  • Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посібн. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.

  • Гриценко Т. Б. Риторика : Навчальний посібник. – К. : НАУ, 2006.

  • Дудик П. С. Стилістика української мови : Навч. посіб. – Київ : Академія, 2005. – 425 с.

  • Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу і мовлення : Навчальний посібник / За ред. В. В. Різуна. – К. : Атака, 2008. – 204 с.

  • Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення. – К., 2007.

  • Коваленко С. М. Сучасна риторика. – Тернопіль, 2007.

  • Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика : Навч. посібн. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

  • Олійник О. Основи ораторської майстерності : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2010. – 181 с.

  • Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. Видання друге / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. / За ред. професора Н. П. Осипової. – Х. : Одісей, 2006. – 144 с.

  • Чибісова Н. Г., Тарасова О. Г. Риторика : Навч. посібник. – Київ : Центр Навчальної літератури, 2003. – 228 с.

  • www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;

  • www.nplu.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека;

  • www.lib.com.ua – Електронна бібліотека.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

14. Мова навчання. Українська.
XXXХIХ. Назва дисципліни «Методика соціально-виховної роботи»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 8

5. Обсяг кредитів ECTS. 2,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед.. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • предмет, завдання, основні категорії соціальної педагогіки;

 • сутність соціально-педагогічної роботи, її структуру, суб’єкти та об’єкти;

 • поняття, сутність і зміст соціально-педагогічного процесу;

 • специфіку, форми й методи соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дітей та молоді.

Студенти повинні уміти:

 • оперувати традиційними та сучасними методиками психолого-педагогічних досліджень;

 • моделювати, планувати, виконувати та аналізувати власну соціально-педагогічну діяльність;

 • здійснювати соціально-педагогічне діагносту-вання стану клієнта та ситуації;

 • координувати роботу із захисту прав дитини;

 • застосовувати форми й методи організації соціально-педагогічної взаємодії, консультування.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: соціальна педагогіка, педагогіка, психологія, психологія особистості.

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціально-педагогічна діяльність як вид професійної діяльності, її зміст та структура. Особливості соціально-педагогічного процесу. Соціально-педагогічна робота з дітьми сиротами та дітьми, батьки яких позбавлені батьківських прав. Соціально-педагогічна допомога дітям з особливими потребами. Соціально-виховна робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки. Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах

10. Рекомендовані джерела та література:


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка