Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка4/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.72 Mb.
#272
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності. Предмет та складові безпеки життєдіяльності. Фактори навколишнього середовища. Надзвичайні ситуації і характер їх впливу на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

Змістовий модуль 2. Цивільна оборона. Наслідки застосування зброї масового ураження. Державна система забезпечення безпеки і захисту населення України.

10. Рекомендовані джерела та література: • Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : Офіційне видання Верховної Ради України, 1996 – 115с.

 • Розпорядження КМУ від 12.11.2008 №1424-р «Про схвалення Концепції проекту Кодексу цивільного захисту України» // Урядовий кур’єр від 21.11.2008 – №219.

 • Закон України «Про основи національної безпеки України» №964-IV від 19.06.2003 / Верховна Рада України.

 • Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забезпечення – К. : Текст, 2003. – С.180.

 • Закон України «Про охорону праці». від 14 жовтня 1992 р. (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 р. № 196/96 – ВР, від 30 червня 1999 р. №783 – XIV) // Бухгалтерія, 2002 – № 46 – С.14 – 25

 • 3аконодавство України «Про охорону здоров'я». – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 152 с.

 • Закон України «Про цивільну оборону України». ВРУ, №2976 – 12 від 03.02.93, із змінами внесеними згідно з Законом №555-XIV від 24.03.99.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХI. Назва дисципліни «Охорона праці»

1. Код ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.2

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. мед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • користуватися законодавчими і нормативними актами, які регламентують організацію охорони праці;

 • організовувати управління охороною праці;

 • організовувати і проводити навчання й інструктаж з питань охорони праці;

Студенти повинні уміти:

 • здійснювати заходи щодо захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих факторів;

 • здійснювати профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань;

 • проводити розслідування нещасних випадків та аварій;

 • забезпечувати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та пожежної безпеки;

 • надавати першу долікарську допомогу потерпілим при нещасних випадках.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: безпека життєдіяльності і ЦО.

9. Зміст навчальної дисципліни

Предмет і завдання дисципліни «Основи охорони праці». Виробниче середовище і його вплив на людину. Шляхи створення сприятливих параметрів виробничого середовища. Умови праці на виробництві, їх класифікація та нормування. Особливості фізичної та розумової праці. Гігієнічна оцінка різних видів діяльності та аналіз власних професійних можливостей. Забруднення повітря виробничих приміщень. Виробничий пил. Освітлення виробничих приміщень. Вібраційно – шумова характеристика виробничого середовища. Ультразвук та інфразвук. Випромінювання як небезпечний виробничий фактор. Лазерне випромінювання. Забезпечення оптимальних санітарно – гігієнічних умов праці – запорука збереження здоров’я і працездатності працівників. Електробезпека на виробництві. Безпека при експлуатації різних видів виробничого обладнання. Проблема безпеки людини при взаємодії з технічними системами. Основні положення Закону України «Про охорону праці ». Ефективність правової бази з питань охорони праці в Україні. Державне управління охороною праці в Україні. Організація охорони праці на виробництві. Навчання з питань охорони праці. Проблеми управління та організації охорони праці в Україні. Аналіз і профілактика професійних захворювань та виробничого травматизму. Економічні аспекти охорони праці. Соціально – економічні наслідки виробничого травматизму та професійної захворюваності.

10. Рекомендовані джерела та література: • Кoнститyцiя Укpaїни: пpийнятa на п’ятiй сесії Bеpxoвнoї Paди Укpaїни 28 червня 1996 p. – К. : Офiцiйне видaння Bеpхoвнoї Paди Укpaїни, 1996. – 115 с.

 • Пpo зaбезпечення сaнiтaрнoгo тa епiдемiчнoгo блaгoпoлyччя нaселення. Зaкoн Укpaїни від 24 лютoгo 1994 p. // Biдoмoстi Bеpxoвнoї Paди Укpaїни. – 1994 – № 27. – С. 218

 • Пpo oхopoнy пpaцi Зaкoн Укpaїни вiд 14 жoвтня 1992 p. (iз змiнaми доповненнями, внесеними Зaкoнaми Укpaїни вiд 15 тpaвня 1996 p. №196/96 -BP, вiд 30 чеpвня 1999 p. № 783 - ХIV) // Буxгaлтеpiя. – 2002 – №46. – С. 14 – 25

 • Кодекс зaкoнiв пpo пpaцю Укpaїни з пoстaтейними матеріалами / Зa ред. Baкyленкa B.M., Toвстенкa О.П. – К. : Юpiнкoм Iнтеp, 1998. – 1040 с.

 • Hayкoвo-пpaктичний кoментap дo Зaкoнy Укpaїни «Пpo oxopoнy праці». – К. : Оснoвa, l998.

 • Haцiональнa пpoгpaмa пoлiпшення стaнy oхopoни праці. // Оxopoнa праці. – 2001 – №11. – С.3-5

 • Пеpелiк пpoфесiйниx зaхвopювaнь. Зaтвеpджено Пoстaнoвoю Кaбiнету Мiнiстpiв Укpaїни вiд 8 листoпaдa 2000 p. № 662 // Охopoнa праці. – 2001. – № 2-4.

 • Пoлoження пpo пopядoк зaбезпечення пpaцiвникiв спецiaльним одягом, спецiaльним взуттям тa iншими зaсoбaми iндивiдyaльнoгo зaхистy, зaтвеpджене нaказoм Деpжaвнoгo кoмiтетy Укpaїни пo нaглядy зa oхopoнoю пpaцi вiд 29 жoвтня 1996 p. №170 // Бyхгалтеpiя, 2002. – №46. – С. 29 -34.

 • Пoлoження пpo poзслiдyвaння тa oблiк нещaсних випaдкiв, пpoфесiйних зaхвopювaнь i aвapiй нa підприємствах, в yстaнoвax i opгaнiзaцiяx. Зaкoнoдaвствo Укpaїни пpo oхopoнy пpaцi. – К. : Оснoвa, 1995. – С.80 – 143. – T. 1

 • Березуцький В. В. та інші. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці». – Харків : Факт, 2005. – 345 с.

 • Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці : Підручник. – К. : Каравела, 2004. – 408 с.

 • Геврик Є. О.Охорона праці : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 280 с.

 • Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – К. : Знання, 2008. – 301 с.

 • Медведєв Е. Н., Сорокін Г. Ф. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – К. : Професіонал, 2008. – 207 с.

 • Ярошевська В. М., Чабан В. Й. Охорона праці в галузі : Навчальний посібник. – К. : «Професіонал», 2004. – 288 с.

 • www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України.

 • www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України

 • www.nau.kiev.ua. – Нормативні акти України

 • www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 • www.bank.gov.ua – Національний банк України

 • www.mon.gov.ua – Міністерство освіти та науки України

 • www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 • www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 • www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

 • www.bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний (здача нормативів);

 • модульний (здача нормативів);

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХІІ. Назва дисципліни «Основи охорони праці в галузі»

1. Код ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. мед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • після вивчення дисципліни студент повинен знати соціально-економічне значення охорони праці

 • знати принципи організації системи управління охороною праці в Україні.

 • знати види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 • розуміти види контролю за охороною праці на підприємстві.

 • знати права на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці працівника.

 • знати суть закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Студенти повинні уміти:

 • оволодіти навичками визначення причини травмування на виробництві та професійних захворювань, а також знати засоби для профілактики або зниження рівня травматизму та професійних захворювань на виробництві.

 • уміти організувати розслідування нещасного випадку на виробництві.

 • уміти сформулювати мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузі.

 • уміти організувати засоби захисту працівників від дії електричного струму та негативної дії виробничих наслідків підприємства і правил протипожежної безпеки.

 • уміти застосувати заходи безпеки що стосуються роботи з комп’ютером

 • уміти надати першу медичну допомогу потерпілому від дії електричного струму та основ реанімації.

 • уміти зупинити зовнішню кровотечу та накладання шин при травмуванні кінцівок.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

9. Зміст навчальної дисципліни

Система управління охороною праці в державі та на підприємствах. Правове та нормативне регулювання охорони праці умови на виробництві. Умови праці та безпека на виробництві. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Особливості вимог безпеки в галузі економіки: промисловості, торгівлі, медицині, фінансовій сфері, транспорту та сфері соціальних послуг.

10. Рекомендовані джерела та література: • Кoнститyцiя Укpaїни: пpийнятa на п’ятiй сесії Bеpxoвнoї Paди Укpaїни 28 червня 1996 p. – К. : Офiцiйне видaння Bеpхoвнoї Paди Укpaїни, 1996. – 115 с.

 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». – К., 1991. – 59 с.

 • Геврик Є. А. Охорона праці : Навч. посіб. – К., 2003. – 280 с.

 • Гогіташвілі Г. Г. Системи управління охороною праці: Навч. посіб. – Львів : Афіша, 2002. – 320 с.

 • Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – К., 2002 – 220с.

 • Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. – Львів : Афіша, 2000. – 350 с.

 • Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів : Афіша, 2000. – 176 с.

 • Керб Л. П. Основи охорони праці : Навч.-метод. посіб. – К., 2001. – 252 с.

 • Міжнародне законодавство про охорону праці. – К.: Основа, 1997.

 • Основи охорони праці / М. П. Купчі, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. – К. : Основа, 2000. – 416 с.

 • Правила устройства электроустановок ПУЭ. – М. : Энерго- издат, 1998. – 640 с.

 • Шеляков О. П., Оберемок В. Н., Шевченко Л. А. Охорона праці. – К. : Укрпрофосвіта, 1999.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХІІI. Назва дисципліни «Медико-соціальні основи здоров’я»

1. Код ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 2

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: док. мед. н. (к. мед. н.), професор (доц.).

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

 • формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

 • зміцнювати здоров’я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактику захворювань, забезпечувати високий рівень фізичного стану, працездатність протягом всього періоду навчання;

 • оволодівати системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечувати, зберігання і зміцнення здоров’я, розвити й удосконалювати психофізичні можливості, якостей і властивостей особистості;

 • набувати фонду рухових умінь і навичок, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

 • здобувати досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

 • підвищувати фаховий і культурно-правовий рівень, фізичні і психологічні якості покращувати психологічний клімат трудового колективу.

 • виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Студенти повинні уміти:

 • основи здорового способу життя;

 • основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

 • основи фізичного виховання різних верств населення;

 • навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

 • нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості;

 • головні цінності фізичної культури і спорту.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Фізичне виховання», «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності і ЦО»

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Основні поняття та категорії соціальної медицини й медико-соціальних основ здоров’я. Медико-соціальна робота: предмет, загальні принципи. Соціальні проблеми здоров’я в загальній декларації прав людини. Здоров’я для всіх у XXI ст. – політика ВООЗ. Соціальна медицина й соціальна гігієна в XXI ст. Соціальна медицина та проблема соціального захисту людини з вадами здоров’я.

Змістовий модуль 2. Цивілізація, екологія й здоров’я. Проблеми суспільного здоров’я. Цивілізація, екологія – медико-соціальні наслідки й запобігання. Проблема суспільного здоров’я в альтернативній медицині. Психічне та психоматичне здоров’я населення. Проблеми залежностей в сучасному суспільстві. Професія, праця та здоров’я. Здоровий спосіб життя в місті та селі. Родина, її роль у вирішені медико-соціальних проблем здоров’я.

10. Рекомендовані джерела та література: • Закон України «Про психіатричну допомогу» від 19.06.2003 р.

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.

 • Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходу щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року» від 05.11.2008 р.

 • Грибан В. Г. Валеологія : підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. К. : ЦУЛ, 2008. – 214 с.

 • Вороненко Ю. В. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Ю. В. Вороненко, Л. О. Прус, А. П. Чуйко. – К. : Здоров’я, 2002.

 • Колбанов В. В. Валеология: основне понятия, термины и опредиления. – СПб. : ДЕАН, 2001. – 256 с.

 • Кургузов В. Т. Социально-медицинские аспекты работы с населением трупп риска. – М. : Хризостом, 2000. – 152 с.

 • Маликов Н. В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперементы: Моногр. – Запорожье, 2001. – 359 с.

 • Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней : учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Академия, 2001. – 320 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХIV. Назва дисципліни «Основи екології »

1. Код. ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф.-м. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • еколого-економічні проблеми світу;

 • принципи раціонального природокористування;

 • екологічні права і обов'язки громадян України;

 • екологічні закони України;

 • методи економічного раціонального управління природою;

 • стандарти і нормативи якості навколишнього середовища;

 • міжнародні природоохоронні організації.

Студенти повинні уміти:

 • застосовувати набуті екологічні знання, вміння та навички у майбутній фаховій діяльності та повсякденному житті;

 • використовувати екологічне законодавство для підвищення ефективності ведення народного господарства.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: біологія, хімія, географія.

9. Зміст навчальної дисципліни

Предмет, методи і завдання екології. Наукові засади раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації. Держпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Екологічна експертиза та проблеми її організації. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів. Регіональні екологічні проблеми України. Планування раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища. Екологічне виховання населення. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища

10. Рекомендовані джерела та література: • Кoнститyцiя Укpaїни: пpийнятa на п’ятiй сесії Bеpxoвнoї Paди Укpaїни 28 червня 1996 p. – К. : Офiцiйне видaння Bеpхoвнoї Paди Укpaїни, 1996. – 115 с.

  • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №41. – Ст. 546.

  • Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №50. – Ст. 678.

  • Закон України «Про природно – заповідний фонд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст. 500.

  • Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. – Ст. 54.

  • Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №14. – Ст. 91.

  • Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст. 98.

  • Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

  • Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.

  • Васюкова Г. Т., Ярошева О. І. Екологія : Підручник. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.

  • Дорогунцов С. І. Екологія. К.: КНЕУ, 2006. 371 с.

  • Заверуха Н. М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. Основи екології. К. : Каравела, 2006. 368с.

  • Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Економіка природокористування : Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 322 с.

  • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням / Л. Т. Мельник, М. К. Шапочки – Суми: Університетська книга, 2007. – 759 с.

  • Потіш Л. А. Екологія : Навчальний посібник. – К. : Знання, 2008. – 272 с.

  • Тарасова В. В. Екологічна статистика (з блоко-модульною формою контролю знань). – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

  • Термена Б. К., Літвіненко С. Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: навчальний посібник. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 168 с.

  • Царенко О. М., Нєсвєтов О. О., Кабацький М. О. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум : Навчальний посібник. – 2-е вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2004. – 400 с.

  • http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

  • http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?page=10&type=left

  • http://zakon.nau.ua/

  • http://www.ecolife.org.ua/index.php

  • http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,99999999/catid,127

  • http://www.ecoleague.net/

  • http://ecoclub.kiev.ua/

  • http://www.pryroda.gov.ua/ua/

  • http://energy.org.ru/

  • http://www.ecolife.org.ua/

  • http://www.eco.com.ua/

  • http://www.humeco.org.ua/

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХV. Назва дисципліни «Вікова фізіологія»

1. Код ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.2

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: док. мед. н. (к. мед. н.), професор (доц.).

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • теоретичне та практичне значення вікової фізіології;

 • всебічно вивчити особливості розвитку і функціонування організму дітей та підлітків.

Студенти повинні уміти:

 • пристосовуватись до життя в умовах навколишнього середовища з урахуванням вікових особливостей організму;

 • цілеспрямовано використовувати набуті знання;

 • організовувати заходи, які б сприяли розширенню функціональних можливостей дитячого організму в його гармонійному розвитку.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: психологія, основи охорони праці, медико-соціальні основи здоров’я, фізичне виховання.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Вікові особливості росту і розвитку дитини. Предмет «Вікова фізіологія». Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку. Особливості розвитку серцево-судинної системи. Вікові зміни органів дихання

Каталог: doc
doc -> Визначення типів складного речення
doc -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
doc -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
doc -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
doc -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
doc -> Позакласний захід у 7 класі «Навколосвітній круїз» Мета: закріпити та систематизувати в учнів знання теоретичного матеріалу з курсу «Загальна географія»
doc -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
doc -> Практика застосування Духовних Знань
doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка