Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка1/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фінансово-економічний факультет

Кафедра державної служби, історії та політології
Europeаn Credit Transfer System
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення»

Напрям підготовки 6.130102 «Соціальна робота»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Чернівці


2012

УДК378.147(477.43)

ББК74.26
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного університету

(протокол № 8 від 20 березня 2012 року)

Відповідальний редактор: Мандрик М. В., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри державного служби, історії та політології
Розробники: Мандрик М. В. – д. і. н., доцент

Кармалюк С. П. – к. і. н., доцент

Балахтар В. В. – к. пед. н.

Грицюк  І. В. – к. е. н.

Сайко М. М. – к. і. н.

Чайка Г. В. – к. і. н.

Камбур А. В. – к. соц. н.

Шманько О. В. – к. і. н.

Гордійчук О. В. – к. і. н.

ECTS – Інформаційний пакет. Описи навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки «Соціальна робота» / Упоряд. В. В. Балахтар. – Чернівці : БДФА, 2012. – 176 с.
У виданні подана інформація про Буковинський державний фінансово-економічний університет, процедура реєстрації та прийому на навчання абітурієнтів, програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Соціальна робота» за принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) в контексті Європейського простору вищої освіти.

Може бути корисним для ВНЗ, що здійснюють підготовку з відповідного напряму, та студентів, які бажають отримати відповідну фахову підготовку на базі університету.


ББК74.26

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..…….4


 1. Інформація про заклад………………….............……….7

  1. Назва і адреса……………..…………….............……….7

  2. Академічний календар……………..…...…….…...........7

  3. Адміністрація закладу……….………….........................7

  4. Загальний опис закладу…………..………….…..……..8

  5. Перелік напрямів і спеціальностей, які пропонує заклад………………………………………..................9

  6. Кафедра державної служби, історії та політології……………………………………………...10

  7. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)…..………………………………………..11

  8. Основні правила університету………..………………11

  9. Інформація щодо консультативної допомоги студентам………………………………………………12

  10. Координатори ЕСТS від університету..……............12
 1. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис……………………………………..……………….12

  1. Кваліфікація, що присвоюється………..…………..…12

  2. Вимоги та положення до кваліфікації…......................12

  3. Доступ до подальшого навчання……….......................13

  4. Діаграма-структура курсу в кредитах ЕСТS…............13

  5. Вимоги до екзаменування та оцінювання……............15
 1. Опис дисциплін……….………................………...............16
 1. Загальна інформація для студентів…………………...170

4.1. Вартість проживання………………………….……..170

4.2. Житло……………………………................................170

4.3. Харчування…………………………………………...179

4.4. Можливості для студентів з особливими потребами……………………………………………..170

4.5. Фінансове забезпечення студентів …………..……..171

4.6. Медичне забезпечення ………….……………...........171

4.7. Умови для навчання……………………....….............171

4.8. Умови для занять спортом…………………………..173

4.9. Позауніверситетська діяльність та дозвілля………..174

4.10. Студентські організації…………………..…............174ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (Еuгореаn Credit Transfer System – ECTS) – це орієнтована на студента система опису освітніх програм (або навчальних програм) шляхом кількісної оцінки їхніх компонентів у залікових балах. Система кількісної оцінки предметів, модулів, блоків освітніх програм у кредитах базується на повному навчальному навантаженні студента, необхідному для опанування декларованих цілей, а саме знань, умінь і навичок відповідного компоненту програми.

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) впроваджена в Європі з 1989 року. З того часу вона була перевірена й удосконалена у 145 європейських університетах. Система сприяє мобільності студентів у межах країн-учасниць, забезпечує взаємне виконання навчальних досягнень студента за періоди навчання у різних університетах, зокрема й у різних країнах. Система ECTS дозволяє акумулювати досягнення студента в умовах вибору ним власної траєкторії й темпу навчання, робить навчальні програми легкими для читання та порівняння студентами. ECTS вважається обов’язковим євростандартом Болонського процесу.

Офіційне визнання навчання та дипломів про вищу освіту є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

ECTS базується на угоді щодо повного навчального навантаження, яке складають 60 кредитів за один навчальний рік (відповідно 30 кредитів за один семестр, 20 кредитів – за триместр). Повне навчальне навантаження містить всі види роботи, включно з самостійною роботою студента, підготовкою до іспитів, їх складання, практикою тощо. Кредити оцінюють усі компоненти річної навчальної програми – модулі, навчальні курси, практику тощо і відображають лише обсяг навчальної роботи, необхідної студенту для їхнього виконання та засвоєння, у співвідношенні до повного обсягу роботи за навчальний рік (60 кредитів). Кредити не оцінюють відносний рівень окремих курсів, предметів або інших компонентів навчальної програми. Кредити – це кількісна оцінка навчальних досягнень студента за ті компоненти програми, в яких він досягнув сформульованих цілей, виконав усі необхідні види робіт, склав іспит або пройшов іншу форму контролю, передбачену навчальним планом.

До ключового набору документів системи ECTS, необхідних для запровадження системи трансферу та акумулювання кредитів, відносять інформаційний пакет, угоду (контракт) студента та вищого навчального закладу і перелік оцінок із дисциплін.

Інформаційний пакет містить загальну інформацію про університет, назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, систему оцінювання якості освіти тощо. Угода про навчання (контракт – Learning Agreement) містить перелік курсів, що надаються, а також обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, прав та обов'язків студента і вищого навчального закладу тощо.

Перелік оцінок із дисципліни свідчить про здобутки студента у загальнозрозумілий спосіб і може легко сприйматися в різних навчальних закладах. Обмін (трансфер) кредитів між університетами здійснюється шляхом надання академічних довідок. Академічна довідка описує у термінах ECTS навчальні досягнення кожного студента не лише у кількісному вигляді здобутих ECTS-кредитів, а також оцінками за національною шкалою оцінок і за шкалою ECTS.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS національній системі оцінювання в Україні та БДФЕУ.
Оцінка за національною шкалою


Визначення

Оцінка


за національною системою

за системою БДФЕУ

А

ВІДМІННО відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок


5

(відмінно)

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ вище середнього рівня лише з кількома помилками


4

(добре)

85-89

С

ДОБРЕ загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-84

D

ЗАДОВІЛЬНО непогано, але зі значною кількістю недоліків


3

(задовільно)

65-74

Е

ДОСТАТНЬО виконання задовольняє мінімальні критерії

60-64

Fх

НЕЗАДОВІЛЬНО потрібно попрацювати перед тим, як перекласти


2

(незадовільно)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

 1. Інформація про заклад
 1. Назва і адреса


Буковинський державний фінансово-економічний університет.

Адреса: вул. Штерна, 1, м. Чернівці, 58000 факс: 55-38-26

Електронна почта: bsfa@і.uа.


 1. Академічний календар

Початок навчальних занять 1 вересня, закінчення 30 червня. Навчальний процес здійснюється за семестрами. Тривалість семестрів 18 тижнів. Зимова екзаменаційна сесія у січні місяці; літня екзаменаційна сесія у червні місяці.


 1. Адміністрація закладу

Прядко Володимир Васильович ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Попова Валентина Дмитрівна перший проректор, кандидат економічних наук, доцент.

Євдокименко Валерій Кирилович проректор із наукової роботи, доктор економічних наук, професор

Матвійчина Світлана Володимирівна проректор із науково-педагогічної роботи з ГОіВ.

Кучерява Корнелія Іванівна – проректор із адміністративно-господарської роботи.

Грицюк Ілля Васильович – декан фінансово-економічного факультету, к. е. н.

Меленко Оксана Володимирівна – декан обліково-економічного факультету, к. ю. н.

Охрімовський Олександр Васильович – декан факультету підготовки молодших спеціалістів, к. е. н., заслужений економіст України

Карвацький Максим Володимирович – керівник Центру заочної освіти

1.4. Загальний опис закладу
Буковинський державний фінансово-економічний університет, перший корпус якого розташований у місті Чернівці на вул. Штерна, 1, заснований у вересні 1944 року як фінансовий технікум. У 1949 році здобув статус фінансово-кредитного, а у 1955 знову фінансового технікуму. Згодом навчальний заклад (за рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 23.06.1993 року, протокол № 13/2) став Буковинським державним фінансово-економічним коледжем. У 1998 році на базі Буковинського фінансово-економічного коледжу створено Буковинський державний фінансово-економічний інститут (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1998 р. № 338 та наказ Міністерства фінансів України від 06.01.99 р.). У грудні 1998 року інститут успішно пройшов акредитацію на проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 08.12.1998 року, протокол №17). У червні 2000 року Буковинський державний фінансово-економічний інститут здійснив ліцензування трьох нових спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (рішення ДАК від 20.06.2000 р. протокол № 27). Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 року № 471-р на базі Буковинського державного фінансово-економічного інституту створено Буковинську державну фінансову академію, а згідно рішення ДАК від 27.11.2007 р., протокол № 68 БДФА визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Буковинську фінансову академію, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №1043-р від 26 жовтня 2011 року, реорганізовано у Буковинський державний фінансово-економічний університет.

Навчально-виховний процес в університеті спрямовано, насамперед, на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів, максимального наближення до практичної діяльності фінансових органів, державних податкових адміністрацій, казначейств, контрольно-ревізійних управлінь, бюджетних установ, органів Пенсійного фонду, соціального страхування, банківських установ, суб'єктів різних форм власності.

Університет державний навчальний заклад IV рівня акредитації, в якому близько 80% контингенту студентів навчається за державним замовленням. Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів денної форми навчання складає 1275 осіб. Характерною рисою закладу є його динамічний розвиток і розширення сфер діяльності.

Функціонують денна й заочна форми навчання, де нараховується 2748 студентів. З метою забезпечення належного рівня підготовки фахівців в університеті створено три факультети фінансово-економічний, обліково-економічний, факультет підготовки молодших спеціалістів і Центр заочної освіти, у складі яких функціонують дванадцять кафедр: кафедра філософії і права; кафедра фінансів; кафедра грошового обігу і кредиту; кафедра загальноекономічних дисциплін; кафедра економіки підприємства; кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу; кафедра державної служби, історії та політології; кафедра філологічних дисциплін; кафедра сучасних європейських мов; кафедра вищої математики; кафедра комп'ютерної техніки та інформаційних систем; кафедра фізичного виховання.

Студенти БДФЕУ мають змогу навчатися на кафедрі військової підготовки за програмою офіцера запасу з подальшим присвоєнням їм офіцерського звання. Навчання в університеті здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
1.5. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців

Галузь знань

Напрям підготовки

Професійне спрямування

0305

Економіка та підприємництво

030508

Фінанси і кредит

Державні фінанси

Фінанси підприємств Оподаткування

Банківська справа

Казначейська справа

030509

Облік і аудит
030504

Економіка підприємства
030401

Право

030401

Правознавство
0501

Інформатика та обчислювальна техніка

050101

Комп’ютерні науки
1301

Соціальне забезпечення6.130102

Соціальна робота


Кафедра державної служби, історії та політології

Кафедра державної служби, історії та політології розпочала свою діяльність з 1999 року, як кафедра гуманітарних дисциплін. У 2009 році її перейменовано на кафедру історії, політології та державного управління, а в березні 2012 року – отримала нині діючу назву. Час висуває низку нових вимог до вивчення соціогуманітарних дисциплін. Науково-викладацький колектив кафедри працює над підготовкою фахівців, здатних повноцінно жити і ефективно діяти у демократичному суспільстві, глобальному світовому середовищі; над формуванням правової та загальнолюдської культури студентів, системи поглядів, що визнає людську особистість як найвищу цінність, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв усіх кращих здібностей.

Усі складові суспільствознавчої галузі розглядаються як єдине ціле, що має стати фундаментом суспільного світогляду студента; однак, при цьому історичні, філософські, правові знання не «розчиняються» у змісті інших.

Застосовуючи як класичні, так й інноваційні педагогічні методики, враховуючи тенденцію скорочення годин на гуманітарні дисципліни, науково-педагогічний колектив кафедри знаходиться у постійному пошуку оптимальних форм і методів здійснення навчального процесу. Викладачі прагнуть розвивати у студентів самостійне критичне мислення, творчий підхід до вирішення світоглядних проблем, правову самосвідомість, знання законодавчої бази щодо економічних процесів: ними розробляються підручники та посібники для забезпечення навчального процесу, впроваджуються у навчальний процес елементи інтерактивних методик викладання: тести, елементи ділових ігор, підготовка та аналіз правових документів, розв’язування кросвордів, рецензування та реферування наукової літератури, підготовка та захист презентацій із використанням мультимедійної техніки.

Випускники напряму «Соціальна робота» отримують кваліфікацію бакалавр із соціальної роботи. За своєю аксіологічною і функціональною природою соціальна робота – багатоплановий вид професійної діяльності пов’язаний відносинами типу «людина-людина», «людина-суспільство», «людина-держава». Бакалавр, отримуючи професію фахівця із соціальної роботи за Державним класифікатором професій (ДК 003-95) та Державним класифікатором видів економічної діяльності (ДК 009-96), зможе обіймати первинні посади: інспектор, інспектор соціальної роботи, інспектор соціальної допомоги, інспектор виплати пенсій, співробітник кадрової служби і керування персоналом, маркетолог, працівник управління праці і соціального захисту населення, пенсійного фонду, благодійної організації, співробітник консалтингової фірми, менеджер персоналу й організацій соціальної сфери, працівник фонду соціального страхування, центрів зайнятості населення, міграційної служби.

Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна робота» складає 60 осіб. Характерним для закладу є його динамічний розвиток і розширення сфер діяльності.

За світовими стандартами, фахівці із соціальної роботи зможуть працювати на різних рівнях реалізації соціальної політики держави – на рівні управління, правового захисту, матеріального забезпечення, освіти, безпосередньої практики.

Основною метою теоретичної і професійно-практичної підготовки фахівців із соціальної роботи в БДФЕУ ми вбачаємо в озброєнні їх глибокими соціально-економічними, науково-професійними знаннями, практичними вміннями й навичками діагностики, прогнозування, організації, управління, координації, корекції, реабілітації, у сприянні перетворенню знань у надбання особистості, у формуванні ціннісних орієнтацій, духовних потреб, високих моральних якостей, здатності до постійного оновлення знань, професійної мобільності, творчого розв’язання професійних завдань.


 1. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)

Прийом студентів на 1-й курс університету проводиться відповідно до «Правил прийому», які розроблені на основі «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», обов’язковими для усіх ВНЗ України. Інформацію про вступні випробування та умови зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» розміщено на сайті Буковинського державного фінансово-економічного університету – bsfa@і.uа.


  1. Основні правила Університету визначено у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку БДФА», що затверджені постановою конференції трудового колективу 25 жовтня 2005 року (зі змінами та доповненнями).


Каталог: doc
doc -> Визначення типів складного речення
doc -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
doc -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
doc -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
doc -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
doc -> Позакласний захід у 7 класі «Навколосвітній круїз» Мета: закріпити та систематизувати в учнів знання теоретичного матеріалу з курсу «Загальна географія»
doc -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
doc -> Практика застосування Духовних Знань
doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка