Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. МетаСторінка3/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Мета. Ознайомити учнів із природними умови та розташуванням Давнього Єгипту, основними заняттями давніх єгиптян; простежити взаємозв'язок між природними умовами і гос­подарським розвитком Давнього Єгипту, чікувані Після цього уроку учні зможуть: називати заняття єгиптян, ультати. найважливіші досягнення господарства, структури суспіль­ства, побуту давніх єгиптян; показувати на карті долину річки Ніл, територію Єгипетської держави, район пірамід, основні столиці Єгипту; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «держава», «цивілізація», «фараон»; опи-. сувати умови життя та праці давніх єгиптян; визначати особ­ливості господарського життя в Давньому Єгипті. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

Організаційний момент , Актуалізація опорних знань Вивчення нового матеріалу

1. Зрошувальне рільництво.

2. Повсякденне життя. Ремесла.

3. Структура суспільства.

4. Організація виробництва.

". Узагальнення і систематизація знань

Підсумки уроку '.Домашнє завдання

ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1\ > ■**^ц,(ц ^/^і

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою.

Покажіть на карті Давній Єгипет, Ніл, дельту Нілу. і Учитель вибірково перевіряє завдання на контурних картах.Фронтальне опитування.

1) Коли утворилася єдина держава в Давньому Єгипті?

2) Доведіть, що фараон мав необмежену владу.

3) Із якою метою зводили піраміди?III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ^Г. ".«*"* Г 5

Ш і. Зрошувальне рільництво. Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за­питання.

1) Як зрошувалися землі, до яких не доходила вода?

2) Чому в роботах з осушення і зрошення долини Нілу брало участь усе доросле населення общини?

3) Чиїм обов'язком було організовувати роботу людей: давати за­вдання, стежити за порядком?Додаткова інформація

Рільництво відігравало значну роль у житті єгиптян. Вирощуван­ня ж рослин у посушливому кліматі Єгипту було можливим лише за­вдяки досконалій системі зрошування. Створення системи каналів забезпечувало зберігання води, що заливала поля під час щорічно­го розливу Нілу. Іригаційна система була створена ще в V—IV тис. до н. е. Саме необхідність її побудови та обслуговування привела до появи перших дрібних держав-номів. Пізніше, з об'єднанням Єгип­ту, поділ на номи став основою адміністративного устрою держави.

Створення системи зрошування та її подальше обслуговування привели до необхідності розвитку багатьох наук, зокрема геоме­трії, у якій єгиптяни вважаються першопрохідцями. Система зро­шування була настільки важливою, що перебувала під особливою охороною фараона, розподілом води між полями завідували окремі чиновники.

Я 2. Повсякденне життя. Ремесла. Робота в групах*.

Учні об'єднуються в п'ять груп, кожна з яких одержує картку із завданням, що містить тему повідомлення, яке їм треба підготува­ти з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 8 10 хвилин, після чого групи представляють результати своєї роботи.

Після того як будуть вислухані повідомлення представників усіх груп, учитель пропонує скласти схему, що відображає порядок управ­ління єгипетським суспільством.* Методичні рекомендації — див. урок № 3.

Особливу увагу слід звернути на те, яку роль відігравала досліджу­вана група в суспільстві: правила чи була підлеглою.

Картка 1. Розповісти про життя фараонів.

Картка 2. Розповісти про життя вельмож.

Картка 3. Розповісти про життя селян.

Картка 4. Розповісти про життя ремісників.

Кар тка 5. Розповісти про життя рабів.

3. Структура суспільства. Завдання.

Складіть схему «Єгипетське суспільство».

Учні самостійно або під керівництвом учителя (на дошці) склада­ють схему «Єгипетське суспільство». При цьому закріплюються не ільки знання, набуті під час уроку, але й навички роботи з історич-Ною схемою. Якщо побудова схеми викликає труднощі в учнів, робо­ту можна виконувати в кілька етапів: спочатку розділити всі відомі тколярам групи населення Єгипту на тих, хто правив, і тих, хто під­корявся, на знатних і незнатних.

Фараон, вельможі Селяни, ремісники, раби Потім слід звернути увагу на те, що влада фараона була безмеж-ок>, і навіть вельможі під час доповідей падали перед ним ниць. Роз­глядаючи нижню частину проміжної схеми, слід підкреслити, що айбільш безправними в єгипетському суспільстві були раби. Заповнена схема може мати такий вигляд.

С

Фараон

Вельможі

Селяни

Ремісники

Раби

4. Організація виробництва. Розповідь учителя.

Основу господарського життя Єгипту становило зрошувальне ільництво, яке поєднувало іригаційні системи, зрошувальні роботи

59

і примітивну техніку обробки землі. Землю обробляли мотикою і при­мітивним плугом. Сіяли ячмінь, пшеницю, льон. Сільське господар­ство мало спеціалізований характер. Верхній Єгипет став центром рільництва, а Нижній — скотарства, садівництва та виноградарства. Із давніх часів у Єгипті склалася іригаційна система, яка полягала в поділі полів на «верхні» та «нижні». «Нижніми» називалися поля, які затоплювалися під час розливів Нілу. На них будували земляні дамби для затримки води. На верхні поля, куди вода під час розливів не потрапляла, її доводилося піднімати за допомогою журавлів-ша-дуфів та водяних колес.

Ремонт дамб, чищення каналів, регулювання послідовності поли­вання полів, польові роботи, пов'язані з режимом зрошення, — усе це могло здійснюватися лише при жорсткому дотриманні графіку, при постійному контролі й управлінні з єдиного центру. Ці функції ви­конувала держава. Отже, держава в Давньому Єгипті виникла через необхідність об'єднання сил хліборобів-общинників для будівництва зрошувальних систем.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЛЛ*НА*Й#*^

Фронтальне опитування.

1) Яке заняття було основним у єгиптян?

2) Які ремесла розвивалися в Давньому Єгипті?

3) На які групи розділилося єгипетське суспільство?

4) У чому полягали особливості організації виробництва в Дав^ ньому Єгипті?

5) Що означає поняття «держава»?V. ПІДСУМКИ УРОКУ ^^^^-^зг^^^^

Учитель акцентує увагу учнів на тому, що для організації громад­ських робіт, збереження внутрішнього порядку (утримання влади над рабами і селянами) була необхідна спеціальна організація — дер­жава. Ще одним завданням держави був захист від зовнішніх ворогів і ведення загарбницьких війн (ця функція держави буде розглядати­ся на наступному уроці).VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Творче завдання. Скласти розповідь від імені представника певної групи населення Єгипту про своє життя.

60

УРОК 12

Тема. Розквіт Давньоєгипетської держави. Мета. Ознайомити учнів з основними періодами історії Давнього Єгипту; простежити закономірності в зміні періодів розкві­ту й занепадудержави. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час правління езультати. Тутмоса III, Ехнатона, Рамзеса II; показувати на карті на­прямки військових походів єгиптян (Нубію, Палестину, Си­рію); визначати особливості держави в Давньому Єгипті, господарського і духовного життя. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент іі. Актуалізація опорних знань І, Вивчення нового матеріалу

1. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині II тис. до н. е..

2. Реформа Ехнатона.

3. Війни Рамзеса II з хеттами.

4. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н. е. У. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Індивідуальне завдання.

Відтворити на дошці схему «Єгипетське суспільство».Фронтальне опитування.

1) Дайте визначення поняття «держава».

2) Чому утворилася держава в Єгипті?

3) Як і коли утворилася єдина держава?

4) Хто правив єгипетським суспільством?

.Під час відповіді на останнє питання можна перейти до перевірки вильності виконання індивідуального завдання, запропонувати :еві, який його виконував, прокоментувати схему «Єгипетське су-ьство». Вибірково перевіряється творче домашнє завдання.

Завершуючи етап актуалізації, учитель відзначає, що історія Дав­нього Єгипту нараховує кілька тисячоліть. Учені поділяють її на ряд періодів:

— епоха Раннього царства, що охоплює період правління І і II ди­настій (першим фараоном першої династії був Мін, якому припису­ють заслугу об'єднання країни близько 3000 р. до н. е.);

— Давнє царство (2900—2270 рр. до н. е.) — епоха правління І— VI династій;

— Середнє царство (2100—1700 рр. до н. е.) — епоха царювання XI—XIII династій;

— Нове царство (1555—1090 рр. до н. е.) — епоха фараонів XVIII— XX династій;

— Пізнє царство (712—525 рр. до н. е.) — епоха фараонів XXV— XXVI династій.

На попередньому уроці учні почали знайомитися з історією Раннього царства. За доби Старого царства відбувається послаблення могутності влади фараона, поступове економічне й політичне відокремлення номів. Знову країна розпадається на незалежні, навіть вороже настроєні один проти одного номи. Це згубно відбилося на стані іригаційної системи, що вимагала централізованого нагляду і керування. Для того щоб по­долати голод, руїну, необхідно було об'єднати державу.

Про те, як відбувався розквіт Єгипетської держави в період Серед­нього і Нового царств, і про нове послаблення Єгипту учні дізнаються під час вивчення нового матеріалу.III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ \гГЖй^Г?Жг«Г^\^іі^4.^^ЯЗ»і

■ 1. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині II тис. дон.е.Коментоване читання.

Учні знайомляться з текстом підручника. Учитель привертає увагу учнів до ключових моментів питання:

— відновлення зруйнованого господарства, розвиток ремесла і тор­гівлі;

-1- посилення нерівності;

— ведення загарбницьких війн;-

новий розпад країни, що призвів до підкорення Єгипту азіат­ськими кочовиками — гіксосами.Додаткова інформація

Єгипет в епоху Середнього царства Із XXII до XVIII ст. до н. е. в Єгипті тривав період Середнього цар­ства. Зі смертю останнього фараона XII династії починається період

руїни, що тривав із XVIII до XVII ст. до н. е. Знесиленій державі був завданий удар іззовні: до Єгипту з Палестини вдерлися кочовідлеме-на, названі гіксосами. Вони захоплюють владу в Єгипті, їхні вожді стають фараонам. Своєю столицею загарбники роблять місто Аваріс у дельті Нілу. Другим важливим центром гіксосів стає місто Газа в Палестині. Володарювання кочовиків тривало більше століття. Цей час єгиптяни потім довго згадували як період повного занепаду.

Для боротьби із загарбниками єгиптянам доводиться вчитися ви­користовувати в бойових діях коней, яких вони до цього не знали. Саме в цей час з'являються перші єгипетські колісниці. У другій половині XVII ст. до н. е. положення гіксосів у Єгипті погіршується, і у Фівах, давній столиці Єгипту, з'являється новий фараон, який починає боротьбу проти загарбників. На початку XVI ст. до н. е. перший фараон XVIII династії Яхмос остаточно виганяє гіксосів із Єгипту й відновлює єдність держави.

Розповідь учителя*.

Із моменту звільнення Єгипту від панування гіксосів ведеться від-к епохи Нового царства.

Зміцнивши становище всередині країни, фараони перейшли до тивної загарбницької політики. Цьому сприяло зміцнення єгипет-кого війська: від часів війни з гіксосами воно поповнилося бойо-ми кіньми та колісницями.

На півдні — Ефіопія, на півночі — Сирія та Палестина стали Пер­ми об'єктами єгипетських завоювань. Найвищого розмаху заво-вницька політика сягнула за часів правління фараона Тутмоса III. середині XV ст. до н. е. Єгипетська держава простягалася від чет-ртих нільських порогів до Північної Сирії.

Тутмос III царював майже 54 роки, його правління було одним із йтриваліших в історії. Створена ним держава продовжувала існу-ти ще протягом сторіччя — до перевороту, що стався під час прав-~ня Аменхотепа IV, більше відомого під ім'ям Ехнатона.

2. Реформа Ехнатона. Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за-тання.

1) Що таке релігійна реформа?

2) Які зміни в релігії започаткував Аменхотеп IV?

3) Що означало нове ім'я фараона?

4) Як ви вважаєте, чому після смерті Ехнатона в Єгипті відновили колишню релігію?

Супроводжується демонстрацією карти.

63

Якщо відповідь на останнє питання викликає труднощі в учнів, учитель може звернути їхню увагу на головну мету, із якою здійсню­валася релігійна реформа,— придушити опір знаті й жерців. При цьому Ехнатон спирався на вільних бідняків, дрібних рабовласни­ків і землевласників. До кінця царювання Ехнатона культ Атона по­вністю витіснив культи старих божеств, але різкі зміни в релігійних уявленнях, що відбулися протягом півтора десятиліття, не могли не викликати невдоволення старого жрецтва і не встигли отримати під­тримку в народі. Ушановування Амона — головного бога новоєгипет-ської держави до проведення реформи — було відновлене вже Через три роки після смерті Ехнатона.

ЯЗ. Війни Рамзеса II зхеттами. Розповідь учителя.

Останнім періодом розквіту Новоєгипетського царства було правління Рамсеса II (XIX династія). Зійшовши на престол у 22 роки, Рамзес II по­ставив собі за мету відновити та розширити середньоазіатські володіння Єгипту. Для здійснення цієї мети він мав уступити в боротьбу із серйоз­ним суперником — могутньою армією Хеттського царства, яке на той час перебувало в стадії розквіту. П'ятнадцять років витратив Рамзес II на те, щоб витіснити хеттів із Південної Сирії, захопити Кадеш та інші міста. Північна частина колишніх володінь Тутмоса III залишалася ще під владою хеттів. На 21 році свого правління Рамзес II уклав мирний договір із хеттським царем Хаттусілі III, скріплений пізніше одружен­ням єгипетського царя та доньки царя хеттів.

Після війни з хеттами Рамзес її ще 45 років правив Єгиптом. Міс­цем свого постійного перебування він обрав Нижній Єгипет, звівши собі резиденцію Пер-Рамсес. Узагалі Рамзес II уславився тим, що в період йрго правління активно велося будівництво у Фівах, Абідо-сі, Нубії. Рамзес II пережив багатьох своїх синів, і після його смерті царем став його вже немолодий тринадцятий син.

II 4. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н. е. Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за­питання.

1) У чому проявився занепад Єгипту наприкінці II тис. до н. е.?

2) Які причини викликали цей занепад?

Заслухавши відповіді учнів, учитель зазначає, що спадкоємцям Рамзеса II довелося зіткнутися з натиском лівійців, загострилася бо-

рютьба всередині країни: знову спалахнула ворожнеча між північчю півднем із центрами в Мемфісі та Фівах. Наприкінці II тис. до н. е. долину Нілу знову ввірвалися лівійці, із півночі насувалися «наро-[ моря». До кінця правління XX династії (1050 р. дон. е.)завершив-фактичний розпад держави на дві частини — північну та південну, а півдні влада перейшла до верховного жерця Амона Херіхора, на вночі виникла власна династія з центром у Танісі.

. узагальнення і систематизація знань

На даному етапі уроку рекомендується застосувати диференційо-?ний підхід. Більш підготовлені учні одержують завдання визначи-[ причини послаблення Єгипту наприкінці II тис. до н. е. (Завдання "Конується йисьмово, із використанням тексту підручника й опо­вз на розповідь учителя.) Інші учні розв'язують хронологічні задачі.

1) Скільки років минуло від утворення єдиної Єгипетської держа­ви до початку доби Середнього царства?

2) У якому тисячолітті почалася доба Нового царства?

3) Скільки століть минуло від початку доби Нового царства до ре­форм Ехнатона?

г 4) Скільки тисячоліть нараховує історія Давнього Єгипту?

І У разі браку часу завдання можна скоротити або розподілити за ріантами. '

підсумки уроку тжт&тш^штіШ^ш^шшш^і

Заключне слово вчителя.

Багатовікову історію Давнього Єгипту вчені зазвичай поділя­ть на п'ять періодів: Раннє царство, Старе царство, Середнє царство, ове царство, Пізнє царство.І —- Періоди розквіту Єгипетської держави змінювалися періодами іаблення Єгипту. Часом утворення «світової» Єгипетської держави вважаються ~ки правління Тутмоса III (середина XV ст. до н. е.). ! У XI ст. до н. е. Єгипет фактично розпався на дві частини пів­сну та південну.

.домашнє завдання * < І, , \ -V,:.

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Підготувати повідомлення на тему «Міфи Давнього Єгипту».

3) Повторити тему «Первісна культура і вірування людей».65

УРОК № 13

Релігія та міфологія Давнього Єгипту. Ознайомити учнів із релігійними уявленнями давніх єгип­тян, розкрити роль релігії в житті єгипетського суспільства; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового ма­теріалу; підвищувати культурний рівень школярів. Після цього уроку учні зможуть: називати головних давньо­єгипетських богів; застосовувати та пояснювати на прикла­дах поняття та терміни: «жрець», «міф»; наводити приклади відбиття в міфах та релігії життя єгиптян; визначати особ­ливості духовного життя в Давньому Єгипті. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Давньоєгипетські міфи.

2. Найдавніші культи. «Суд Озіріса».

3. Релігія в житті єгиптян.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

---хід уроку-:-I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ - ;*;.-·Я~~П' ^МУ'.Ч^ Г'і-.'

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ <-<.-. - ; ,а,.- :; Фронтальне опитування.

1) На які періоди вчені поділяють історію Давнього Єгипту?

2) Коли відбулося нове об'єднання Єгипту?

3) У яку епоху була створена величезна держава Давній Єгипет? Покажіть її на карті.

4) Схарактеризуйте військо єгиптян.

5) Розкажіть про релігійну реформу в Єгипті.

6) Назвіть причини послаблення Єгипту наприкінці II тис. до н. е.

Після розгляду останнього питання можна дати класу творче зав­дання.

— Уявіть, що ви — жрець в одному з храмів Єгипту. Як ви пояс­ните те, що могутність країни підірвана, і вона виявилася безсилою перед натиском ворогів?

Тема. Мета.

Очікувані результати.

Тип уроку.

66

Під час виконання завдання доцільно повторити визначення по-ття «релігія» і пригадати назви найдавніших форм релігії.І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Давньоєгипетські міфи. Розповідь учителя.

Єгиптяни були дивним народом. З одного боку, вони винайшли ометрію, математику, знали астрономію і в усьому полюбляли точ-

'сть. А з іншого — ніяк не могли навести лад серед власних богів, ало того, що в кожного міста було своє власне божество, так ще чимало спільних для всього Єгипту богів — Ра, Озіріс, Ісіда, Тот —

ірізних місцях відігравали зовсім різні ролі й по-різному один одно-·■ підпорядковувалися. Навіть про те, як створювався весь цей світ, іптяни думали неоднаково.

Міфологія Давнього Єгипту була дуже складною і заплутаною, ипетська держава існувала протягом трьох тисяч років, за цей час жне місто Єгипту створило свою власну міфологію. Залежно від го, яке місто було столицею, із якого міста походила правляча ди-стія фараонів, офіційно визнавалися головними ті чи інші боги. Так, у Мемфісі найбільше вшановувалася так звана Мемфісська в'ятка богів: творець Пта і вісім його дітей, серед яких були бог нця Атум — око Пта, бог знань Тот — язик Пта, бог родючості їіс — душа Пта, бог повітря Шу — дихання Пта, богиня вологи Теф-

- слина Пта та інші. У Геліополі ж уважали, що світ створив Атум. Також він створив ршу пару богів — Шу та Тефнут. їхніми дітьми стали бог землі Геб богиня неба Нут. Від їхнього союзу народилися Озіріс, Сет, Ісіда, ефтида. Ці боги складають Геліопольську Дев'ятку. Першим царем Єгипта його мешканці вважали Атума, після нього рював Шу, потім — Геб. Наступником Геба став його син Озіріс, ий одружився на своїй сестрі Ісіді. Озіріс навчив людей рільни-ву, ремеслам, дав їм закони і привчив шанувати богів.

' Метод «Навчаючи вчуся»*

Учитель роздає учням заздалегідь заготовлені картки, на яких на­ссані імена єгипетських богів.< Картка 1. Ра (Амон-Ра) — бог Сонця. Картка 2. Тот — бог Місяця. Картка 3. Хнум — бог родючості. Картка 4. Сехмет — богиня війни.

* Методичні рекомендації див. урок 2.

Картка Картка мертвих.

5. Себек — бог води і розливу Нілу.

6. Озіріс — бог природи, що вмирає та воскресає; богШ 2. Найдавніші культи. «Суд Озіріса». Бесіда за питанням.

Чому похорон фараона в Давньому Єгипті обставлявся такою пиш­нотою?

Під час бесіди учні мають бути підготовлені до сприйняття нового матеріалу.

Розповідь учителя*.

Велику роль у єгипетській міфології відігравали уявлення про за­гробне життя як безпосереднє продовження земного, але тільки в мо­гилі. Його необхідні умови — збереження тіла померлого (звідси зви­чай муміфікувати трупи), забезпечення житла для нього (гробниці), їжі (принесені живими заупокійні дарунки та жертви).

Скласти уявлення про релігійні вірування давніх єгиптян нам допо­магають міфи, перекази про богів, героїв, демонів, духів, що відбивали фантастичні уявлення людей про світ, природу, життя людини.

Особливо популярний міф про Озіріса, одного з найбільш шанова­них єгипетських богів. Озіріс був царем Єгипту, молодший брат Сет убив його, розрубав тіло на чотирнадцять частин і розкидав по Верх­ньому Єгипту.

Молодший брат Озіріса, Сет дуже заздрив йому, і доки той ман­дрував по своїм володінням, підготував проти нього змову, знайшов­ши 72 змовників. Вони таємно виготовили скриню, якій не існувало рівних за красою. Коли Озіріс повернувся, на його честь улаштували бенкет. На бенкеті Сет запропонував скриню в подарунок тому, хто ляже в неї та кому вона підійде за розмірами. Багато хто приміряв скриню, але не було рівних Озірісу за статурою. Йому ж скриня дуже сподобалася, і він вирішив також спробувати. Як тільки бот ліг до скрині, змовники закрили її та залили свинцем, а потім викинули до Нілу. Але скриня не потонула, води віднесли її до країни Бібл. Там дружина Озіріса — Ісіда — відшукала тіло чоловіка і таємно по­ховала його. Але якось під час полювання Сет випадково знайшов поховання і розрубав тіло Озіріса на шматки та розкидав по всьому Єгипту. Але Ісіда знову зібрала всі шматки тіла докупи і за допомогою своєї сестри Нефтіди і бога підземного світу Анубіса оживила чоло­віка. Тіло Озіріса проросло колоссям, і життя повернулося до Нього.

* Можна заслухати повідомлення учня за темою «Міфи Давнього Єгипту».

тоді щовесни, коли з'являються нові пагони, єгиптяни святкують уродження Озіріса.

Однак залишатися з живими після своєї смерті Озіріс уже не міг. пішов до підземного царства і почав там правити. Щоночі Озі-зустрічається з Ра, коли човен бога Сонця повертається із заходу схід. Простий смертний з'являється перед Озірісом тільки одно-разу — коли після смерті суворий, але справедливий суд визначає му гідну міру покарання або пошани в царстві мертвих. Землю ж 'ріс заповів своєму сину, Гору. Однак перед тим, як Гор став царем, у довелося вести довгу і важку боротьбу з жорстоким і підступним ьком, Сетом, у якій він урешті переміг. Сета було вигнано, і він "в богом пустелі і зла.

;3. Релігія в житті єгиптян.Самостійна робота з текстом підручника за опорними питаннями.

1) Із якою метою в Єгипті відбувалися релігійні обряди?

) Де відбувалися релігійні обряди? 3) Як називалися служителі богів?УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 5.» #^'-чк^ ^

ІЦю частину уроку можна не проводити, тому що закріплення ма-іалу відбувалося після кожного питання. За наявності часу можна вести графічний диктант.)Графічний диктант.

Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Правиль-твердження учні позначають знаком +, а помилкове — знаком -.

1) Релігія — це віра в надприродні сили.

2) Одним із головних богів у єгиптян був бог Сонця Ра.

і 3) Єгиптяни вшановували також Озіріса — бога природи, що вми­рає та воскресає, і бога мертвих. ' 4) Давні єгиптяни заперечували існування загробного життя.

5) Для вшанування жерців будували піраміди.

6) Релігійні обряди проходили в храмах.

ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

— Релігія в єгиптян зародилася ще за первісних часів.

— Спочатку єгиптяни поклонялися звірам, птахам, крокодилам, Цям, жукам; наділяли надприродними властивостями рослини.

69

— Потім виникла віра в богів, яких часто зображували у вигляді людей зі звіриними, пташиними чи зміїними головами.

— Віра в загробне життя вселяла в простих єгиптян надію після смерті потрапити до «країни мертвих», де існує повний достаток; спо­нукала в усьому коритися фараонові та його чиновникам.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ .-''-·?-'"'і-•Т'-'к* ^К^,^и*кн-г #5*«К

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Підготувати повідомлення на теми «Як були розшифровані єгипетські ієрогліфи»; «Давній Єгипет — батьківщина соняч­ного календаря»; «Храми Давнього Єгипту»; «Мистецтво Дав­нього Єгипту».

урок № 14 . ·,


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка