Iv узагальнення і систематизація знаньСторінка21/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Пізня Рим­ська імперія» та «Давні слов'яни та їхні сусіди». Оцінити навчальні досягнення учнів за результатами ви­вчення тем шляхом проведення гри «Брейн-ринг», підви­щити пізнавальну активність шестикласників у вивченні іс­торії стародавнього світу.

Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої знання з тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов'яни та їхні сусіди»; оцінити рівень власних начальних досягнень із даних тем; звернути увагу на ті питання, що були недо­статньо ними опрацьовані; набути навичок роботи над за­вданнями різних рівнів складності. Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. Форма проведення. Гра «Брейн-ринг»*.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань, умінь і навичок Гра «Брейн-ринг».

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

ХІД УРОКУi. організаційний момент

ii. перевірка знань, умінь і навичок і

■ Гра «Брейн-ринг» Раунд 11) Яка подія відбулася в Римській імперії в 313 р. ?

2) Дайте загальну назву наведеним іменам: СептиміаСевер, Каракалла, Макрін.

3) Чим колони відрізнялися від рабів?

4) . Про кого йдеться в наведеному уривку? Яку роль відіграла ця

особистість в історії Риму?

Король вестготів. У 401 р. він напав на Італію. Використовую­чи боротьбу східного і західного дворів Римської імперії, доміг­ся послаблення обох держав. Захопив Ґаллію та знову напав на Італію. У серпні 410 р. взяв Рим і піддав його жорстокому руйнуванню.Раунд 2

1) Яка подія відбулася в Римській імперії в 395 р. н. е.?

2) Які події у всесвітній історії дістали назву Велике переселення народів?

3) Чим домінат відрізняється від принципату?

4) Про кого йдеться в наведеному уривку? Які наслідки для Риму мав його вчинок?

У травні 305 р. н. е. імператор, згідно з даною обіцянкою, склав із себе імператорську владу. Зречення відбувалося в уро­чистій обстановці в присутності війська і маси народу в трьох милях від міста Нікомедії. Імператор вирушив у рідні Салони, де провів решту свого життя в чудовому палаці, займаючись розведенням квітів і овочів.Раунд З

1) Яка подія відбулася в Римській імперії в 455 р.?

2) Назвіть столицю Східної Римської імперії. Чому вана так на­зивалася?

3) Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина?

4) Про кого йдеться в наведеному уривку? Яку роль він відіграв у давній історії?

Об'єднавши лід своєю владою всі частини Гунського ханства, він підкорив своєму впливу правий берег Дунаю, наміряючись

311

надалі поширити свою владу на Балканський півострів і Фра­кію, аж до Константинополя. У 451 р. на Каталаунських по­лях він зазнав поразки й відступив за Рейн. 452 р. розпочав нову спробу завоювання Італії, що також закінчилася невдало. У 453 р. вождь гунів помер.Раунд 4

1) Яка подія відбулася в Римській імперії в 394 р. н. е.?

2) Дайте загальну назву наведеним поняттям:

держава вестготів; держава бургундів; держава франків; дер­жава аламанів; держава остготів; держава вандалів.

3) У чому виявився взаємовплив римлян і племен, що сусідили з ними?

4) Про кого йдеться в наведеному уривку? Які визначні події в іс­торії Риму пов'язані з іменем цієї людини?

Цей імператор був сином римського воєначальника, іллі­рійця за походженням. Легенда говорить, що напередодні вирішальної битви зі своїм суперником у боротьбі за престол Максенцієм він побачив сон, у якому Христос явився йому і звелів написати на щитах його війська грецькі літери ХР — перші літери свого імені. Наступного дня він побачив у небі хрест, що закриває сонце, і напис; «Цим знаком переможеш». У вирішальній битві він переміг Мажсенція і припинив пере­слідування християн.Раунд 5

1) Яка подія відбулася в Римській імперії в 476 р.?

2) Під якою назвою вперше згадуються слов'яни в писемних дже­релах?

3) Яке питання було основним на першому Вселенському собо­рі?

4) На початку V ст. Рим уже не мав великого отратегічного зна­чення. Чому ж узяття Риму варварами було сприйняте як ка­тастрофа не тільки римлянами, але й багатьма представниками інших народів?

Раунд 6

1. Яка подія відбулася в Римській імперії в 410 р.?

2) Поясніть походження слова «вандалізм».

3) Коли відбувся розкол християнства і в чому він виявився?

4) Про які події історії України писав Євген Маланюк: «Із колоні­альних осередків при дельтах наших річок і на чорноморськім побережжі антична грецька цивілізація пішла водними шля­

хами на північ, і, як по жилах, розходилася по цілій землі». Як ви розумієте ці слова історика?III. ПІДСУМКИ УРОКУ . .* - , ' ■> ·: ,? Учитель підбиває підсумки гри.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ і " · *' , Ч < *

До заключного уроку підготувати невеликий нарис «Найцікаві­ший урок з історії стародавнього світу», у якому викласти свої думки щодо того, який урок з історії в шостому класі запам'ятався найбіль­ше і чому.;Ь*>Г" < чурок № 70

Тема. Повторення та узагальнення матеріалу курсу.

Мета. Систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення курсу, удосконалити навички робо­ти в групі, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення учнів до проблем, щр розглядаються. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати основні поняття, результати, із якими ознайомилися впродовж вивчення курсу, держави, з історією яких ознайомилися протягом року, дати осног вних подій періоду стародавньої історії; показувати на кар­ті держави, з історією яких ознайомилися протягом року; місця основних битв воєнних подій цього періоду історії; порівнювати природні умови, господарське, духовне та культурне життя в давні часи в різних державах; висловлю­вати судження про роль історичних знань у житті людини. Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Узагальнення і систематизація вивченого Конкурс ерудитів.

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

:-ХІД УРОКУ-:-І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

313

ii. актуалізація опорних знань : *?

Перевірка домашнього завдання.

Представлення учнями виконання домашнього завдання — неве­ликий нарис «Найцікавіший урок з історії стародавнього світу». Учні висловлюють власні думки щодо того, який урок історії в шостому класі їм запам'ятався найбільше і чому.Фронтальне опитування.

1) Який період історії ми вивчали в цьому навчальному році?

2) Із якими новими поняттями ми ознайомилися?

3) Історію яких держав ми вивчали?

Учитель пропонує пригадати основні події та поняття курсу істо­рії, що вивчалися в шостому класі, під час конкурсу ерудитів.

iii. узагальнення і систематизація вивченого НКВК

■ Конкурс ерудитів.

Протягом року після вивчення теми учні отримували завдання скласти кросворд. На останньому уроці можна провести не тільки конкурс кросвордів, а й змагання, хто швидше розв'яже кросворд однокласника.

Робота в групах*.

Учні об'єднуються в чотири (шість) групи, кожна з яких одержує кросворд, який їм необхідно розв'язати. Для виконання завдання надається 5—б хвилин, після чого групи представляють результати своєї роботи. Змагання можуть мати кілька раундів. ·iv. підсумки уроку шшшшшт^^^юш^ттшжтт&^тт^

Учитель підбиває підсумки змагань. При цьому враховується не тільки швидкість і правильність при розв'язанні кросвордів, а й рі­вень наданого суперникам кросворда.

Учитель робить загальний висновок, у якому висвітлює значення історії та культурної спадщини стародавнього світу в історії людства. З огляду на те, що наступного навчального року школярі почнуть ви­вчати історію середніх віків, необхідно підкреслити, що повалення Ромула Августула й утворення на території Римської імперії першого германського королівства вважається закінченням історії стародав­нього світу. Занепад рабовласницького ладу супроводжувався появою феодального суспільства, античне рабство зникло. Таким чином, іс­

торичне значення захоплення Риму варварами полягало в тому, що вони вдихнули в античну цивілізацію, яка гинула, нове життя й оно­вили виробничі засади. Крім цього, слід підкреслити ще один важ­ливий урок античної історії й історії Давнього Риму зокрема: жодна імперія, якою б могутньою вона не була, не зможе вічно гнобити під­корені народи.У цьому навчальному році учні ознайомилися також із давньою іс­торією України і мали можливість переконатися, що історія України є невід'ємною часткою всесвітньо-історичного розвитку.
Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка