Iv узагальнення і систематизація знаньСторінка2/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема. Узагальнення матеріалу з теми «Життя людей за первісних часів».

Систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групах, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються. Після цього уроку учні зможуть: називати основні поняття, із якими ознайомилися впродовж вивчення теми; називати хронологічні межі палеоліту, неоліту, енеоліту та бронзового віку, основні заняття людей за різних періодів первісного су­спільства, головні винаходи людства доби пізнього палео­літу, мезоліту, неоліту, енеоліту, характерні риси духовного життя найдавніших мисливців, скотарів і землеробів; по­казувати на карті місця палеолітичних стоянок, напрямки залюднення Європи, зокрема території України, території розселення представників землеробських та скотарських культур; порівнювати основні типи людини, її занять та спо­собу життя за часів палеоліту, спосіб життя носіїв землероб­ських та скотарських культур за часів енеоліту; висловлюва­ти судження про походження людини, культури і релігії. ■Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Структура уроку

, Організаційний момент . Актуалізація опорних знань

Узагальнення і систематизація вивченого

Підсумки уроку

Домашнє завдання

ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Історичний диктант. V, На дошці записуються коди відповідей: Цивілізація — 1. Антропологія — 2. Археологія — 3. Етнографія — 4.

Письмові історичні джерела — 5.тжшт

Речові історичні джерела — 6. Історія стародавнього світу —7.

Учитель зачитує визначення поняття, а учні записують цифру, що йому відповідає. У результаті виходить семизначне число.

1) Наука про будову людини.

2) Знаряддя праці, предмети побуту, зброя минулих епох, що до­зволяють дізнатися про те, як жили люди в давнину.

3) Країни і народи, яких об'єднують певний рівень економічного розвитку, духовна культура і традиції.

4) Наука, що вивчає історичне минуле людства за речовими па­м'ятками.

5) Наука, що вивчає звичаї, традиції, вірування, побут і способи ведення господарства різних народів.

6) Літописи, ділові документи, релігійні тексти, листи, що допо­магають нам дізнатися про події минулого.

7) Найбільш тривалий період всесвітньої історії.

Учитель пише на дошці правильну відповідь: 2613457 і пропонує учням методом самоперевірки з'ясувати правильність відповідей, звертає увагу на найбільш поширені помилки.

Потім можна ще раз привернути увагу школярів до кодового числа і запропонувати їм змінити його таким чином, щоб воно показувало, скільки років нараховує історія людства, із найдавнішим періодом якої учні знайомилися впродовж останніх уроків.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Для проведення цього етапу уроку можна використати класичний варіант узагальнення матеріалу — створення таблиці, проте шлях до цього може бути і не зовсім традиційним.Робота в групах*.

Учні об'єднуються в три (шість) групи, кожна з яких одержує карт­ку із завданням, що містить тему дослідження, яке необхідно про­вести з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 10—12 хвилин, після чого групи представляють результати своєї ро­боти і заносять їх до таблиці. Якщо в класі створено шість груп, кож­не дослідження виконується двома групами, одна розглядає перші три питання, друга — наступні. Кожна група вивчатиме один з етапів формування людини за таким планом.

1) Час появи на Землі.

2) Місця розселення.* Методичні рекомендації — див. урок № 3.

44

3) Зовнішній ВИГЛЯД.

4) Основні заняття.

5) Рівень культурного розвитку (розвиток знань, мистецтва, по­ява релігійних вірувань).

6) Організація людського суспільства.

Картка 1. Людина прямоходяча. Картка 2. Неандерталець. Картка 3. Кроманьйонець.

...........

. ПІДСУМКИ УРОКУ

Під час роботи в групах учні мають скласти порівняльну табли-* Етапи формування сучасної людини». Заповнена таблиця може ти такий вигляд.Запитання для порівняння

«Людина прямохо­дяча» (пітекантроп, синантроп)

Неандерталець

Кроманьйо­нець

Іас появи на Землі

Близько 1 млн ро­ків тому

100 тис. років тому

40 тис. років тому

ісця розселення

Європа, Азія

Африка, Азія, Європа

Африка, Азія, Європа, Австралія

івнішніи вигляд

Низькорослий, із густим волосяним покривом на тілі, більше нагадував сучасну мавпу

Більше відріз­нявся від мавп, у нього біль­шим був череп, намічався ви­ступ підборіддя

Схожий на сучасну лю­дину

Основні заняття

Полювання, зби­ральництво

Полювання

Полювання, рибальство, збиральни­цтво

Рівень культурного эзвитку (розвиток ~нань; мистецтва;

оява релігійних вірувань)

Навчився викорис­товувати вогонь, виготовляв кам'яні знаряддя праці

Поява релігій­них вірувань

Поява мисте­цтва

'Організація люд­ського суспільстваСтадо

Перехід до ро­дової общини

Родова об­щина

'. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

2) Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика способу життя землеробів та скотарів доби енеоліту». Заповнена табли­ця може мати такий вигляд.

Запитання для порівняння

Землероби

Скотарі

Господарські за­няття

Орне рільництво, виго­товлення землеробських знарядь: мотик, кам'яних серпів; прядіння, ткацтво; гончарство

Розведення худоби, на­самперед биків та сви­ней, пізніше — коней; оброблення шкіри, ху­тра; ткацтво

Житло, поселен­ня

Великі общинні дерев'яні будинки, обмазані глиною; поселення утворювали про-томіста (до 10 тис. осіб)

Напівкочові поселення

Кераміка

Прикрашається орнамен­том у вигляді геометрич­них фігур, розписом із зо­браженням звірів, рослин тощо; виготовлення глиня­них фігурок

Доволі примітивна, го-стродонна

Обряд поховання

Безкурганні могильники та курганні поховання

Ямні та курганні похо­вання

■■І

УРОК № 9

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя лю­дей за первісних часів». Мета. Оцінити навчальні досягнення школярів під час вивчення теми шляхом проведення заліку. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої результати, знання з теми «Життя людей за первісних часів»; оцінити рівень власних начальних досягнень із теми; звернути увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані; на­бути навичок роботи над завданнями різних рівнів склад­ності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. Форма проведення. Залік.

Структура уроку

I. Вступне слово вчителя. Ознайомлення учнів із порядком роботи

II. Перевірка знань, умінь і навичок Проведення залікового опитування46

Підсумки уроку '.Домашнє завданняХІД УРОКУ

ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ПОРЯДКОМ РОБОТИ

Методичні рекомендації

Хоча тематичне оцінювання вже далеко не перший рік є основною рмою оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі, е не існує єдиних вимог до його проведення, а головне — одностай­ні серед учителів щодо найбільш доцільних форм його проведен­ій. Однак чітко визначені критерії чотирьох рівнів досягнень шко-рзрів — початкового, середнього, достатнього і високого. Учитель на ій розсуд обирає, як краще провести урок тематичного оцінювання: „сьмово чи усно, у формі тестів чи дидактичної гри, багаторівне-[ контрольної роботи чи заліку. Природно, на вибір учителя мають іинути і рівень підготовленості учнів, і обсяг теми, і її складність. У цьому посібнику після вивчення першої теми пропонується про­сти урок тематичного оцінювання у формі заліку. Контроль знань оцінювання навчальних досягнень школярів проводяться під час іитування за завданнями чотирьох рівнів складності. А якщо клас ликий? Чи впорається вчитель із таким завданням за 45 хвилин оку? Його помічниками можуть стати найбільш підготовлені учні, першими складають залік або одержують оцінку за тему автома-їно, тобто береться до уваги їхня успішна робота під час вивчення атеріалу, що виноситься на залік. Кожен учень повинен виконати три завдання І рівня; упоравшись . ними, учень виконує завдання II і III рівнів складності. Учням, які юралися із цими завданнями і перейшли до IV рівня, досить вико­нати одне завдання високого рівня. Оцінки виставляються відповід-о до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, при цьому "раховуються неточності, помилки, а також повнота й глибина від-овідей (III і IV рівні). Припустімо, що учень виконав три завдання рівня і два — II рівня, максимальна оцінка, яку він може одержа-6 балів, але в процесі відповіді на одне з питань II рівня була опущена помилка, тому його оцінка буде знижена до 5 балів.

Перевага пропонованої схеми проведення заліку, на думку автор а, олягає в тому, що визначення рівня досягнень учня буде якнайбільш б'єктивним, оскільки відбувається емпіричним шляхом у ході про-ування від простих питань до більш складних. Крім того, виконуючи авдання всіх рівнів (а не тільки III і IV), учень може продемонстру­

вати знання хронології, уміння працювати з контурною картою, по­рівнювати однотипні явища, а також узагальнювати, давати харак­теристику, установлювати причинно-наслідкові зв'язки.

До заліку можна підготувати оцінювальні аркуші, це полегшить роботу вчителя, допоможе в обґрунтуванні виставленої оцінки.

Зразок оцінювального аркушаз/п

Прізвище, ім'я

І рівень

II рівень

III рівень

IV

Рі­вень

Оцін­ка

І пи­тання

2 пи­тання

3 пи­тання

1 пи­тання

2 пи­тання

1 пи­тання

гли­тання

1

Іваненко Олег

+

+

+

+

±


5

2

Гришина Ганна

+

+

+

+

+

+

+

+!

12

Потім учитель знайомить учнів із порядком проведення заліку. Представляє своїх помічників. Помічники перевірятимуть виконан­ня завдань І і II рівнів, заноситимуть результати до оцінювальних ар­кушів. Перевіряти завдання III і IV рівнів, а також виставляти оцінки буде вчитель.

II. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 1

М Проведення залікового опитування / рівень

Виберіть правильний варіант відповіді.

1) Найдавніше минуле людства вивчає:

а) історія стародавнього світу; б) історія середніх віків; в) нова історія; г) новітня історія.

2) Наука, що вивчає історичне минуле за речовими джерелами, називається:

а) археологія; б) антропологія;

в) етнографія; г) хронологія.

3) Який рік був раніше?

а) 75 р. дон. е.; б) 73 р. дон. е.;

в) 75 р. н. е.; г) 73 р. н. е.

4) Коли, за даними сучасної археології, зародилося людство: а) 2 млн.років тому; б) 2,5—3 млн років тому; в) 3,5—4 млн років тому; г) 4 млн років тому.

5) Хто з'явився на Землі раніше?

а) Неандерталець; б) кроманьйонець;

в) синантроп; г) пітекантроп.

6) Становлення рільництва і скотарства розпочалося на Україні протягом:

а) VII—VI тис. дон. е.; б)У—IV тис. до н. е.;

в) III—II тис. до н. е.; г) І тис. до н. е.

7) Упродовж яких століть існувала трипільська культура?

а) VI — перша половина V тис. до н. е.;

б) IV — перша половина III тис. до н. е.;

в) друга половина III—II тис. до н. е.;

г) II — перша половина І тис. до н. е.

II рівень

8) Розташуйте в хронологічній послідовності появу видів людини на землі, зазначивши відповідний номер у клітинці.| І Кроманьйонець Ц Дріопітек

| | «Людина вміла» Ц Неандерталець

9) Установіть відповідність між хронологічними межами і назва­ми стародавньої історії.| І 100—40 тис. років до н. е.

[~~| 10—7 тис. років до н. е.

| | 4—3 тис. років до н. е.

II — початок І тис. до н. е.

а) Неоліт

б) Середній палеоліт

в) Бронзовий вік

г) Енеоліт

10) Заповніть пропуски в ланцюжку.

Первісне людське стадо

Батьківська родова община

І І Людина прямохо-

дяча І І Неандерталець[ І Кроманьйонець

11) Установіть відповідність між видами людини і її головними досягненнями.

а) Винайдення лука і стріл; поява на-скального живопису; перехід до форм господарства, що ґрунтуєть­ся на виробництві

б) Виготовлення кам'яних знарядь праці, використання вогню

в) Добування вогню; виготовлення пасток для тварин; поява перших поховань

12) Назвіть поняття, що об'єднує даний перелік: похоронний обряд, тотемізм, анімізм, магія, культ родючості.49

13) Заповніть схему.Форми господарства, що ґрунтується на привласненні

14) Заповніть схему.Форми господарства, що ґрунтується на виробництві

15) Завдання за контурними картами. Позначити на карті:

а) місця палеолітичних стоянок;

б) напрямки залюднення Європи; '

в) напрямки залюднення території України;

г) території розселення представників землеробських та ско­тарських культур.НІ рівень

16) Дайте визначення поняття «культурний шар» та поясніть його на прикладах.

17) Назвіть види історичних джерел. Яку роль вони відіграють у вивченні історії?

18) Які передумови виникнення людини визначають сучасні вче­ні? Яка з них, на ваш погляд, є основною? Чому?

19) Назвіть періоди розвитку людства, виходячи з розвитку зна­рядь праці. Як відбилося на житті людей удосконалення зна­рядь праці?

20) Як відбувся перехід від форм господарства, заснованого на при­власненні, до господарства, що ґрунтується на виробництві?

21) Схарактеризуйте господарство та побут трипільців.

22) Чому на зміну родовій общині прийшла сусідська община?

23) Якими знаннями володіли перші люди? Чому виникала необ­хідність у цих знаннях?

24) Назвіть причини виникнення релігійних вірувань у первісних людей.IV рівень

25) Під час розкопок археологи знайшли рештки поселення: кам'я­ну посудину, дерев'яну чашу, кістки приручених тварин, шма-50

ток тканини, кам'яну фігурку богині, зернотерку. Що можуть розповісти нам ці речі про життя давніх людей? До якого періо­ду найдавнішої історії можна віднести описане поселення?

26) Як ви вважаєте, епохи зледеніння загальмували чи прискори­ли розвиток людства? Відповідь обґрунтуйте.

27) Як виникла нерівність між людьми? Як ви вважаєте, чи був цей процес неминучим?

|: 28) Як ви вважаєте, що виникло раніше — мистецтво чи релігійні уявлення?

і. підсумки уроку , ·<-.·.' . .·--.'..

І Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки.

р. домашнє завдання : \".".'.\ч.угч*ії-* д:--' 'у-.ч^.^-г* .„·.·?*

Випереджальне завдання: підготувати інформаційне повідомлен-І на тему «Піраміди — перше чудо світу».

іііііііІііеіііУРОК № 10

Тема. Утворення Єгипетської держави.

Мета. Ознайомити учнів із природними умови та розташуванням Давнього Єгипту, розглянути процес утворення держави в Давньому Єгипті; визначити функції держави в єгиптян; удосконалити навички роботи учнів у групах. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час утворення зультати. єдиної держави в Єгипті, заняття єгиптян; показувати на карті долину ріки Ніл, територію Єгипетської держави, ра­йон пірамід; застосовувати та пояснювати на прикладах І» поняття та терміни: «фараон», «папірус»; пояснювати вплив

|.- природних умов на життя людей у Давньому Єгипті; визна-

Г; чаги особливості держави в Давньому Єгипті.

|, Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

Організаційний момент Актуалізація опорних знань Вивчення нового матеріалу

1. Природно-географічні умови Єгипту. Ніл.

2. Населення Давнього Єгипту.

3. Об'єднання Єгипту.

4. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.

IV. Узагальнення і систематизація.знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання-'■-ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда.

1) Яку роль відігравав природний фактор у розвитку людини?

2) Коли і як виникли рільництво і скотарство?

3) Чим відрізнявся спосіб життя землеробів і скотарів від способу життя давніх збирачів і мисливців?

Бесіда допоможе закріпити вже наявне в учнів уявлення про те, що в епоху неоліту (6—4 тис. років до н. е.) у житті й розвитку людини відбулися значні зміни: перехід від полювання і збирання до рільництва та скотарства; поява ремесла; стали виникати міста як центри ремесла й обмінної торгівлі. Міста ставали і центрами перших цивілізацій, що виникали на берегах великих річок Азії й Африки.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Шяі *ЛШч^*«*ЛМ£.Г.;*&V*.**?Я" ■ 1. Природно-географічні умови Єгипту. Ніл.

Цей етап уроку можна провести за одним із двох варіантів.

ВАРІАНТІ

Розгляд питання* можна побудувати у вигляді коментованого чи­тання відповідного пункту параграфа. Під час читання вчитель ак­центує увагу учнів на поясненні значення нових слів, що зустрічають­ся в тексті: дельта, пороги, мул, папірус.

Підсумком роботи може стати бесіда за питанням: — Чи були природні умови в долині Нілу цілком сприятливими для розвитку рільництва та скотарства?

ВАРІАНТИ


Робота з підручником.

Прочитайте текст параграфа! заповніть таблицю «Вплив природ­них факторів на розвиток рільництва та скотарства». -* Супроводжується демонстрацією карти.

52

Заповнена таблиця може мати такий вигляд.Природні фактори, що сприяли розвитку рільництва та скотарства

Природні фактори, що заважали розвитку рільництва та скотарства

Ніл — джерело вологи

Болотиста місцевість

На берегах річок осідав мул

Бурхливі розлиття Нілу

Велика кількість сонячних днів про­тягом року

Жаркий і посушливий клімат

2. Населення Давнього Єгипту. Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за-итання.

1) Чому Єгипет називали «даром Нілу»?

2) Як жителі Єгипту могли подолати несприятливі умови при­роди?

3. Об'єднання Єгипту. Робота зі схемою.

Учитель коментує схему (готується заздалегідь), що відображує грмування єдиної держави на території Єгипту. Близько 40

Номи

IV тис. до н. е.

Південне царство

во) (п

Північне царствоДельта

III тис. до н. е.

Єдина держава Єгипет2950 р. до н. е.

Додаткова інформація

Географічне положення ЄгиптуТериторія Верхнього Єгипту витягнута вузькою стрічкою вздовж єдиної водної магістралі — Нілу; лише в Нижньому Єгипті Ніл роз­ходиться віялом річищ — дельтою. Через те що номи Верхнього

Єгипту примикали ланцюжком один до одного, стиснуті між Нілом і скельними обривами на краю пустелі, багатосторонні політичні угруповання, що могли б використовувати боротьбу сусідів і забез­печувати собі незалежність, тут були неможливі. Зіткнення між но­мами неминуче приводили до їхнього об'єднання «за ланцюжком» під владою найсильнішого, а то й до повного знищення норовисто­го сусіда. Тому вже в ранню епоху у Верхньому Єгипті з'являють-. ся єдині царі з ознаками деспотичної влади над окремими номами і всією країною, які пізніше завойовують і Нижній Єгипет.

Ш 4. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід. Розповідь учителя*.

Слово «фараон», яке використовується для позначення царів Дав­нього Єгипту, походить від єгипетського словосполучення «рг-оЬ», що означає «великий дім». Фараон для єгиптян був не просто полі­тичним лідером: він був богом на землі, запорукою не тільки процві­тання, а й самого існування суспільства.

Уважалося, що фараон ще до свого народження отримує владу, а разом із нею — життєву силу країни, зосередженням якої він був. Із цим було пов'язане те, що все життя єгипетського царя було ре­гламентоване релігійними нормами і ритуалами, які забезпечували існування Єгипту.

Ім'я фараона було оточене особливою шаною. Узагалі кожен цар мав не одне, а цілих п'ять імен, кожне з яких мало свої функції: «ім'я Гора», «ім'я Золотого Гора», «ім'я двох богинь» (богині Верхнього Єгипту грифа Нехбет і богині Нижнього Єгипту змії Уаджет), «ім'я царя Верхнього і Нижнього Єгипту», «ім'я сина Ра». Уголос ім'я царя взагалі не промовлялося, його називали «він», «його величність», а кожну згадку про правителя супроводжували формулою «хай буде він живий, неушкоджений, здоровий».

Символами влади фараона були два скіпетри і корона. Остання символізувала об'єднання цієї країни фараоном Міною (Нармером) і складалася з Червоної корони Нижнього Єгипту і Білої корони Верх­нього Єгипту, уставлених одна в одну. Скіпетри являли собою ціпок землероба і посох пастуха, які символізували, що цар піклується про свій народ і є його захисником.

Особливо пишним був похорон фараона, адже в Давньому Єгипті фараона вшановували як живого бога сина Амона-Ра. Гробницями фараонів були піраміди. Тільки-но зайнявши престол, фараон починав будувати для себе житло і сам обирав для нього місце. У скелястому ґрунті вирубували похоронний склеп і коридор, що вів до нього, поліру-* Розповідь учителя може бути замінена повідомленням учнів.

54

и стіни, розрівнювали чотирикутний майданчик — основу піраміди, ім правильними рядами вкладали величезні камені, що скріплювали -чином із вапна і глини. Спочатку будівля зводилася як прямокутний ралелепіпед, розташований над склепом, потім навколо цієї споруди гилися кам'яні уступи, що звужувалися догори. Уступи заповнюва­вся каменем і щебенем, обмазувалися штукатуркою. -Найбільш відомі перша східчаста піраміда Джосера біля Саккара, рша піраміда Снофру класичної форми поблизу Дашура, піраміда зпса (Хуфу, близько 3730 р. до н. е.); Хефрена (Хафри, 3666 р. до %.) і Мікеріна (Менкаура, 3633 р. до н. е.). Найбільша з-поміж них, аміда Хеопса, мала висоту 146 м і довжину однієї зі сторін осно-близько 230 м. За значно перебільшеними даними Геродота, над спорудженням працювали 120 тис. людей протягом 20 років. До щлексу кожної піраміди'належали заупокійні храми й гробниці »ті.'Єгипетські піраміди — єдине чудо із Семи чудес світу, що збере-гя до нашого часу.

Додаткова інформація

Що називають першим чудом світу?

Єгипетські піраміди — це гробниці давньоєгипетських царів — фараонів. Єгиптяни будували піраміди з 2800 до 1700 рр. до н. е., після чого почали використовуватися більш скромні усипальниці. Піраміди сконцентровані в долині Нілу від Каїру до Фаюма, загалом їх налічують 67. Уважається, що першим фараоном, який збудував піраміду, був Джосер (правив у 2609—2590 рр. до н. е.).

Найбільш відомою є піраміда Хеопса (Хуфу) в Гізі. Це одна з най­більших споруд стародавнього світу, більшою за яку є лише Велика Китайська стіна: її висота складає 146І6 м, а площа — 5,29 га. За оцінками вчених, піраміда важить близько 6,5 млн тонн.

Фараон Хеопс, як і його попередники, почав будувати свою гроб­ницю, як тільки зійшов на трон. 10 років і 4000 робочих знадобилося лише для того, щоб підготувати фундамент для піраміди. Грецький історик Геродот повідомляє, що подальші роботитривали ще близь­ко 20 років, до них було залучено 100 тис. робітників.

На будівництві працювали, як правило, вільні селяни. Основні роботи велися під час щорічних розливів Нілу, коли землероби були вільні, а робота над спорудженням піраміди означала можливість прохарчуватися й заробити.

Разом із тим, робота на будівництві була дуже важкою і небез­печною. Спочатку необхідно було добути камінь на каменярнях, які розташовувалися на протилежному березі Нілу. Після цього шма­ток каменю обтесувався й перетворювався на кам'яний блок по­трібного розміру. Група з 8 чоловік за допомогою канатів і важелів

установлювала блок на дерев'яні сани, на яких перевозила його до берегу Нілу. Там блок разом із людьми вантажився на човен і пере­правлявся на протилежний берег. Далі він по викладеним на дорозі колодам волоком доставлявся на будівельний майданчик, після чого починався найважчий етап роботи: по нахиленому в'їзду блок під­німався на верхню прощину піраміди .Чим вищою ставала піраміда, тим важче й небезпечніше було доставляти блоки нагору. Учені вва­жають, що при встановленні верхівки піраміди, загинула величезна кількість робітників. За двадцять років зводилася основа піраміди, що складалася з 128 шарів каменю. Після цього уступи закладали каменем, що робило поверхню піраміди більш рівною. Зверху пі­раміда була обкладена плитами з білого відшліфованого вапняку, підігнаними одна до одної так, що, за свідченнями сучасників, між ними не можна було вставити й леза ножа. Однак, із часом цей декор був утрачений.

Сьогодні вчені беруть під сумнів той факт, що Хеопс був похо­ваний у своїй піраміді. По-перше, камера, у якій стоїть саркофаг, не прикрашена розписом; сам саркофаг, вочевидь, не готовий: він навіть не до кінця обтесаний. Не знайдені і скарби піраміди. Разом із цим, піраміда Хеопса — єдине з чудес стародавнього світу, що збе­реглося до сьогодні.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ , і ' > : . >'К ' Фронтальне опитування.

1) У чому полягають особливості географічного положення Єгип­ту?

2) Які природні умови сприяли господарській діяльності люди­ни?

3) Які природні умови заважали господарському розвитку?

4) Чим займалося населення Єгипту в давнину?

5) Коли і чому в Єгипті утворилася єдина держава?

6) Кого називали фараоном?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ ІГ* 1 " ч~ % ·' * ' і> * «♦-,>·; Заключне слово вчителя.

— УIV тис. до й. е. вЄгипті існувало близько сорока держав, близь­ко 3000 р. до н. е. виникла єдина держава Єгипет.

— Держава була системою, що допомагала знатним людям утри­мувати владу над селянами, ремісниками і рабами; організовувала громадські роботи; захищала населення від зовнішніх ворогів і вела загарбницькі війни.

— Уся влада в Давньому Єгипті була зосереджена в руках фараона і передавалася у спадок.56

.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурній карті.

УРОК 11


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка