Історико-філологічний факультетДата конвертації15.12.2016
Розмір7.31 Mb.
Історико-філологічний факультет

Кафедра українсько мови та методик викладання


Діючі курси
Назва курсу

Ким розроблений

Для кого призначений

У якому семестрі вивчається

Електронна адреса для більш детальної інформації

1.

Сучасна російська мова з практикумом

Брильова Л. Є.

Для студентів педагогічного та історико-філологічного факультетів

ІІ-ІІІ

larisabrylova@ukr.net

2.

Методика викладання російської мови

Брильова Л. Є

Для студентів педагогічного факультету

ІІ-ІІІ

larisabrylova@ukr.net

3.

СУЛМ

Лещенко Г. П.

Для студентів історико-філологічного факультету

IV

apleshch@yandex.ru

4.

СУЛМ

Косарєва М. М.

Для студентів історико-філологічного факультету

І

m. kosareva@mail.ru

5.

Проблеми розвитку та функціонування мови

Косарєва М. М.

Для студентів історико-філологічного факультету

ІІІ

m. kosareva@mail.ru

Викладачі-тьюториФото

ПІП

Вчене звання, посада

Які дисципліни викладає дистанційно

Електронна адреса

1.Брильова Лариса Євгеніївна

Старший викладач

Сучасна російська мова; методик викладання російської мови

larisabrylova@ukr.net

2.Лещенко Ганна Петрівна

професор

СУЛМ

apleshch@yandex.ru

3.Косарєва Мирослава Миколаївна

викладач

СУЛМ, Проблеми розвитку та функціонування мови

m. kosareva@mail.ru


Дистанційні курси кафедри


  1. Назва «Методика викладання російської мови».

Автор - Брильова Л. Є.

Фрагмент курсу:
Методика русского языка как учебная дисциплина занимает важное место в системе подготовки учителя начальных классов.

Цель дисциплины: вооружить будущих учителей знаниями по данному предмету, методистов и учеников, научить выбирать наиболее эффективные, осмысленные способы и методы обучения русскому языку, дать знание о закономерности усваивания русского языка младшими школьниками, указать пути и методы изучения отдельных разделов и тем.

Задачи методики русского языка как обучающего курса усвоения будущими учителями школьных программ и учебников по русскому языку, закономерностей формирования знаний, умений и навыков младших школьников в области языка, овладение методикой формирования у учеников системы начальных понятий по фонетики, лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису, приемами ознакомления учеников с нормами русского языка и правописания и осуществления на этой основе языкового развития детей, повышения их языковой культуры.

Курс розрахований на 78 год.

Форма контролю – залік.
2. Назва «Сучасна російська мова з практикумом»

Автор - Брильова Л. Є.

Фрагмент курсу:

Современный русский язык, как учебная дисциплина занимает важное место в системе подготовки будущих специалистов.

Цель дисциплины: вооружить будущих учителей знаниями по данному предмету.

Задачи современного русского языка дать фундаметальные знания по фонетике, графике, орфографии орфоэпии, фразеологии морфологии, синтаксису.

Изучаемые темы: по языку графика, орфография, фонетика, орфоэпия, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация.

Курс розраховий на 159 год.

Форма контролю - іспит.

3. Назва «Сучасна українська літературна мова» (для студентів IV курсу, ІІ семестр)
Автор - Лещенко Г. П.

Фрагмент курсу
Курс “Сучасна українська мова” є провідним у системі лінгвістичних дисциплін, що вивчається на факультетах української філології. Зміст лекційного курсу спрямований на те, щоб студенти отримали теоретичні відомості про українську мову, походження, її роль у суспільному житті на сучасному етапі. В основі викладання лежить комунікативний метод навчання, що забезпечує ефективне засвоєння граматичного матеріалу, норм сучасної української мови, практичного їх застосування. На четвертому курсі у другому семестрі студенти вивчають складні складнопідрядні і безсполучникові речення.

Мета курсу - забезпечити фахову підготовку студентів з сучасної української літературної мови, допомогти практично оволодіти її літературними нормами, сформувати в них міцні навички культури писемного й усного мовлення, уміння синтаксичного аналізу складнопідрядних і безсполучникових речень.

Основні теми курсу

Складнопідрядні елементарні речення, принципи їх класифікації. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з”ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними детермінантними.

Складнопідрядні речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю.

Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю. Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення.

Складні синкретичні речення. Складні речення з сурядністю і підрядністю. Складні безсполучникові речення..

Курс “Сучасна українська мова” є провідним у системі лінгвістичних дисциплін, що вивчається на факультетах української філології. Зміст лекційного курсу спрямований на те, щоб студенти отримали теоретичні відомості про українську мову, походження, її роль у суспільному житті на сучасному етапі. В основі викладання лежить комунікативний метод навчання, що забезпечує ефективне засвоєння граматичного матеріалу, норм сучасної української мови, практичного їх застосування. На четвертому курсі у другому семестрі студенти вивчають складні складнопідрядні і безсполучникові речення.Мета курсу - забезпечити фахову підготовку студентів з сучасної української літературної мови, допомогти практично оволодіти її літературними нормами, сформувати в них міцні навички культури писемного й усного мовлення, уміння синтаксичного аналізу складнопідрядних і безсполучникових речень.

Основні теми курсу

Складнопідрядні елементарні речення, принципи їх класифікації. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з”ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними детермінантними.

Складнопідрядні речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю.

Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю. Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення.

Складні синкретичні речення. Складні речення з сурядністю і підрядністю. Складні безсполучникові речення..
Курс розрахований на 108 годин, два кредити

Форма контролю - іспит

4. Назва «Сучасна українська літературна мова» (для студентів І року навчання, І семестр, група ІМ)

Автор - Косарєва М. М.

Фрагмент курсу

Мета курсу – забезпечити фахову підготовку студентів із сучасної української літературної мови, допомогти майбутнім спеціалістам практично оволодіти її літературними нормами, сформувати міцні навички культури писемного мовлення.Завдання вивчення дисципліни. У процесі викладання необхідно висвітлювати дискусійні питання, подавати необхідні історичні, діалектологічні, стилістичні коментарі до мовних явищ.

Курс розрахований на два семестри: у І семестрі заплановано 54 години, з них 16 год лекцій, 10 год практичні, 28 год самостійна робота.

Форма контролю: у І семестрі – модульна робота (тести).
Основні теми

Модуль 1. Фонетика. Лексика. Словотвір. Морфологія

Тема 1. Вступ. Фонетика. Фонологія.

Тема 2. Фонетичні зміни у потоці мовлення.

Тема 3. Лексика. Групи слів за значенням.

Тема 4. Групи слів за походженням та за сферою вживання.

Тема 5. Морфеміка. Словотвір.

Тема 6. Морфологія. Іменні частини мови.

Тема 7. Дієслово. Форми дієслова. Прислівник.

Тема 8. Службові частини мови (слова-морфеми). Вигук.5. Назва «Проблеми розвитку та функціонування мови»

Автор - Косарєва М. М.
Фрагмент курсу
Мета курсу “Проблеми розвитку і функціонування мови” – удосконалювати знання основної лінгвістичної термінології, ознайомити студентів з основними сучасними мовознавчими проблемами: семасіології, ономасіології, психолінгвістики та етнолінгвістики, когнітологічним напрямом лінгвістики тощо.

Завдання курсу. Студенти повинні ознайомитись та усвідомити коло проблем лінгвістики, методи і прийоми наукового вивчення мови. Теоретичного осмислення потребують проблеми семасіології, ономасіології, психолінгвістики та етнолінгвістики, когнітологічного напряму лінгвістики тощо.

Студенти мають теоретично засвоїти основні питання з семасіології, ономасіології, психолінгвістики, когнітивного і функціонального напряму сучасної лінгвістики.


Курс розрахований на 41 годину (30 год – семінарські заняття; 11 – самостійна робота).

Форма контролю – модульна робота (тести).Основні теми:

Тема 1. Проблеми походження української мови у дослідженнях вчених-мовознавців.

Тема 2. Гіпотези про походження української мови.

Тема 3. Погляди Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) на походження української мови.

Тема 4. Формування південноруських діалектних особливостей, властивих українській мові.

Тема 5. Проблеми українського правопису.

Тема 6. Творча робота. Есе до тем «Проблеми походження української мови», «Український правопис».

Тема 7. Основні проблеми розвитку лексикології.

Тема 8. Термінологія як підсистема у лексичній системі української мови.

Тема 9. Дослідження проблем детермінологізації.

Тема 10. Проблеми розвитку семасіології.

Тема 11. Наукові пошуки мовознавців з проблем дослідження лексико-семантичної структури.

Тема 12. Номінативні одиниці як одиниці семантичної організації тексту.

Тема 13. Творча робота. Написання есе до теми «Проблеми розвитку лексикології, семасіології та ономасіології».
Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка